Kelet-Magyarország, 1989. június (46. évfolyam, 127-152. szám)

1989-06-01 / 127. szám

Részletes vita a mezőgazdasági szövetkezetekről valamiét a földről szóló tSrvóny módosításáról II föld legyen igazi értók Ma: Építi megnyitó Ünnepi hangulatot áraszt a könyvhét megnyitó napján Nyíregyháza sétálóutcája, a Zrínyi Ilona utca. A Dongó együttes jókedvű muzsikája csalogatja a járókelőket, jöj­jenek közelebb a könyvsát­rakhoz. pavilonokhoz, ahol ötven újdonságot, köztük iga­zi könyvcsemégéket kínálnak. A könyvhét rendezvényeinek szerepéről Ratkó József, Jó­zsef Attila-díjas költő szól, itt elhangzó megnyitó beszé­dében. íróvendégeink június 9-ig járják a megye iskoláit, intézményeit, üzemeit. és találkoznak olvasóikkal. Az ünnepi könyvheti listán sze­replő kötetek nagy többsége már a boltokban várja a megnyitót — szerdán négy könyv nem állt a terjesztők rendelkezésére. (A könyvün­nepről szóló jegyzetünk ta­vunk 2. oldalán olvasható.) OPTIMÁLIS CSALADTERVEZGSI MODELL néven In­dult kísérlet öt évvel ezelőtt dr. Czeizel Endre orvosgene­tikus professzor és munkatársai kezdeményezésére. A kí­sérlet célja a fogamzás ideális programozása és a magzat fokozott védelme a terhesség ideje alatt. A kezdetben svájci segítséggel létrejött program mára már gyakorlat és egyre több szülő vesz részt benne. Képünk az „optimá­lis gyerekek” pszichológiai és fejlődési vizsgálatain készült. Ma folytatja munkáját az Országgyűlés Tizenöt óv munkájának eredménye: Ónálló Sajtó­Szűrös Mátyás elnökletével szerdán foly­tatta munkáját az Országgyűlés kedden megkezdődött ülésszaka. Az Országgyűlés elnöke bejelentette, hogy először a mezőgaz­dasági termelőszövetkezetekről szóló 1967. évi III. törvény módosításáról szóló; a föld­ről szóló 1987. évi I. törvény módosításáról szóló, valamint az erdőkről és a vadgazdál­kodásról szóló 1961. évi VII. törvény módo­sításáról szóló törvényjavaslatot tárgyalja a parlament. Szűrös Mátyás est követően bejelentette. hogy a vendégpáholyban foglal helyet Sztan- ko Todorov, a Bolgár Népköztársaság nem­zetgyűlésének elnöke és az általa vezetett küldöttség. Ebből az alkalomból külön kö­szöntötte a bolgár vendégeket. A három törvényjavaslathoz kapcsolódó­an Hütter Csaba mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter tartott expozét (képünkön). Kiváló termelőszövetkezet a dombrádi Petőfi szakszervezet alakult Tizenöt évi szorgalmas munka után első ízben nyer­te el a Kiváló Termelőszö­vetkezet kitüntető címet a dombrádi Petőfi Tsz, amelyet Bánóczi Gyula, a megyei ta­nács elnöke adott át Farkas Tibor tsz-elnöknek. A me­gye egyik legnagyobb gazda­sága, mely több mint 6 ezer hektáron gazdálko: dik, 600 férőhelyes szakosí­tott szarvasmarhatelepe van és évente mintegy 12—13 ezer hízott sertést bocsát ki. Tavaly az árbevételük már ^■'^haladta a 290 miiió fo­rintot. A múlt évben 2 millió 49 ezer liter tejet adtak a népgazdaságnak. Az elmúlt évben 75 milliárd forint ter­melési értéket állítottak elő a növénytermesztésből, hek­táronként 53 mázsa búzát termeltek, sörárpából 33 má­zsát takarítottak be és a 92 hektár korszerű kertjükből 320 vagon almát szüreteltek. Nyereségük tavaly megha­ladta a 12 millió forintot, a dolgozó tagok keresete pedig megközelítette a 60 ezret a háztáji jövedelmen kívül. A küldöttgyűlésen Siska Géza TOT-, Kozma József sertésgondozó miniszteri, Bányácskai Béla kertész, Mátyás László főkönyvelő­helyettes, Váradi Géza telep­vezető, Kozma László építő­ipari dolgozó. Szabó István gépkocsivezető Kiváló Dol­gozó kitüntetést vehetett át. Sajtószakszervezet néven megalakult a sajtóban és a lapkiadásban dolgozók ön­álló, független, demokrati­kus — az újságírók, a szer­kesztőségi alkalmazottak és a kiadói dolgozók érdekeit vé­dő és képviselő — szakmai szervezete. A budapesti Gu­tenberg Művelődési Házban szerdán megtartott alakuló kongresszuson bejelentették, hogy az új szervezet kilép a Gutenberg Szakszervezeti Szövetségből, s arról, hogy a jövőben önállóan tevékeny­kedik-e, vagy valamelyik szövetséghez kíván tartozni, a SZOT kongresszusát köve­tően dönt majd. Záhonyi elemzés Hütter Csaba expozéja A három törvény módosí­tását, korszerűsítését a társa­dalmi fejlődés, a gazdasági megújulás követelményei tették szükségessé — mond­ta expozéja bevezetőjében a mezőgazdasági és élelmezés- ügyi miniszter, majd rámu­tatott: — a termelőszövetke­zetekről, a földről és az er­dőkről, valamint a vadgaz­dálkodásról szóló törvény szorosan összetartozik. Mó­dosításukhoz abból indultak ki, hogy a föld csak a gazda­tudatú, földművelő emberrel együtt lehet igazi érték. Az egységes szövetkezeti törvényben foglaltakkal össz­hangban először a mezőgaz­dasági szövetkezetekről szó­ló törvény módosításának szükségességét méltatva a szövetkezeti szektorról el­mondta: az 1250 termelőszö­vetkezet, a 60 szakszövetke­Újra van „félárú” Ingyen utazhatnak a hetven éven felüliek A SZOT javaslatára — mint ismeretes — a Minisz­tertanács jóváhagyta, hogy a hetvenedik életévüket betöl­tött magyar állampolgárok június 1-jétől, csütörtöktől ingyen utazhatnak a vasút, a Volán, a GYSEV és a Buda­pesti Közlekedési Vállalat helyiérdekű vasútjain. A 70 éven felülieknek ezen­túl a vasúti pénztáraknál csupán a személyazonossági igazolványukat kell felmu- tatniok, hogy megkaphassák ingyenes jegyüket. Ám ha valaki nem megy a pénztár­hoz, az sem baj, a vonaton pótdíj felszámolása nélkül is megkaphatja ingyenes jegyét. Az autóbuszokon, a HÉV- szerelvényeken és a GYSEV vonatain ingyen szelvényt kapnak a 70 éven felüliek. (Ugyanis a vállalatok csak így tudják összesíteni, mek­kora bevételkiesésük volt.) Az utazáshoz hozzátartozik a balesetbiztosítási bélyegzés is, ennek alapján a MÁV magára vállalja a kártérítést, ha az idős korúak közül va­lakit a járművön utazás köz­ben baleset érne. A vasúton csak a II. osztályon lehet díj­mentesen utazni, az I. osz­tályra meg kell vásárolni a jegyet, ugyanígy a helyjegy is pénzbe kerül majd. A kedvezmények miatt a közlekedési vállalatok 230— 250 millió forinttól esnek el. Bevételkiesésüket központi keretből kellene fedezni — ez a minisztérium álláspontja. A sajtótájékoztatón beje­lentették. hogy a közalkalma­zottak vasúti kedvezménye 33-ról 50 százalékra növek­szik. de nem változik az uta­zásra jogosultak köre; a ked­vezmény nem terjed ki a közalkalmazottak családtag­jaira. zet, a 12 halászati termelő- szövetkezet, és a hozzájuk ezernyi szállal kapcsolódó 1,5 millió kistermelő együtt a mezőgazdasági termelés négy­ötödét állítja elő. A termelő- szövetkezetek — gazdasági tevékenységük mellett — meghatározó szerepet játsza­nak a falusi emberek foglal­koztatásában, a falu társa­dalmi, politikai, gazdasági ét kulturális életének formálá­sában. Felelősséget viselnek a szövetkezetekhez kötődő (Folytatás a 4. oldalon) Rádióház paramétereit méri Czeglédi László műszerész a nyíregyházi Universllnél. A bonyolult stúdióberendezés készítése jó üzlet, értékes exportcikk, amelyből pél­dául az idén hat darabot igényelt egy szovjet üzletfél. (S. A.) A hatékony tűzvédelem ér­dekében azonban további cél­kitűzéseknek kell megvaló­sulniuk. A tűzoltóparancs­nokságnak a gyermekbalese­tek megelőzéséért együtt kell működnie az óvodákkal, is­kolákkal, ugyanakkor a fel­nőttek részére is fontos a tűzvédelmi nevelés. Töre­kedni kell arra, hogy a pil­lanatnyi gazdasági érdek ne szorítsa háttérbe a tűz elleni védekezést. Elfizzik meg a tüzeket A tűz nemcsak barátja az embernek, hanem ellensége is. összerezzenünk a vijjogó szirénahang hallatán, hiszen emberi életek, anyagi érté­kek lehetnek veszélyben. Nem mindegy tehát, hogy milyen személyi és technikai állomány vár készenlétben arra, hogy segítsen a rászo­rulókon. Ezért tartotta fon­tosnak Záhony város közös tanácsa, hogy megvitassa a városi tűzoltóparancsnokság tevékenységét. Mint a tanácsülésen május 31-én elhangzott, az alapokat az üzemi parancsnokság meg­szervezése jelentette. Mindez még 1972-ben történt, ugyanis a MÁV záhonyi üzemigazga­tósága már akkor olyan di­namikus fejlődésen ment ke­resztül, amely indokolttá tet­te az önálló parancsnokság létrejöttét. Bár 1986-ban új laktanyát és készenléti fel­szereléseket kapott a parancs­nokság, Záhony nagyközség és társközségei tűzvédel­méért továbbra is a kisvár- dai parancsnokság volt a fe­lelős. A területet végül 1988- ban szervezték át, s azóta 11 település, valamint a közigaz­gatási területeken működő vállalatok, intézmények, ter­melőszövetkezetek tartoznak a záhonyi üzemi tűzoltópa­rancsnoksághoz. Ez utóbbi létesítményekben a parancs­nokság nemrég ellenőrzést tartott, s a szakemberek bi­zony az előzetes várakozástól kedvezőtlenebb állapotokkal találkoztak. Az esetek többsé­gében a hiányosságok miatt soron kívüli intézkedésekre volt szükség. Tétlen-e a megyei (3. oldal) XLVI. évfolyam, 137. s*ám ARA: 4,30 FORINT 198». június 1., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom