Kelet-Magyarország, 1989. május (46. évfolyam, 101-126. szám)

1989-05-02 / 101. szám

Diákünnep Sárospatakon A CSAPADÉKOS—HŰVÖS IDŐJÁRÁS ELLENÉRE Majorettek a nyíregyházi főutcán. Minden valószínűség szerint sok tízezer maja-' lisozni készülő szabolcsit- szatmárit ijesztett el a tervezett szabadtéri prog­ramoktól a mostoha idő­járás. tSzámos helyen fe­dél alatt tartották meg ünnepségüket, került sor a bográcsgulyás, a lacipe- csenye és egyéb finomsá­gok hagyományosan közös elfogyasztására. Nyíregy­házán a reggeli órákban köszöntötték a város la- : kőit az Ifjú Gárda zene­kar tagjai és a majoret­tek, akik a nagygyűlés színhelye, a megyei és vá­rosi művelődési központ épülete előtt „toborozták” j a hallgatóságot. Pontosan tíz órakor került sor az MVMK hangversenyter­mében a május elsejei ünnepi megemlékezésre. A Himnusz hangjait kö­vetően Illyés Gyula Élni fogsz című versét hallgat­ta meg a közönség, ame­lyet Tóth Géza, a Szak- szervezetek Megyei Taná­csa vezető titkára köszön­tött, majd Horn Gyula külügyminisztériumi ál­lamtitkár lépett a mikro­fonhoz. Beszédét a 3. ol­dalon közöljük. Bár esett az eső, Nyíregy- háza-Kabaláson felállították sátraikat a kereskedők, a kisiparosok, a vendéglátóegy­ségeik, s munkájuk nem is volt hiábavaló, hiszen már a délelőtt folyamán több ezer városlakó látogatott ki a ma­jális területére. Egész napos bemutatót tartott az MHSZ, az érdeklődők megismerked­hettek sport-lőfegyverekkel, a rádiózás fortélyaival, a modellezéssel és a könnyű­búvárklub életével. Sátrat állított az MSZMP, a szak­szervezet, a Hazafias Nép­front. Az alternatív szerve­zetek — a Magyar Demokra­ta Fórum, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete, a Fiatal De­mokraták Szövetsége és a Szabad Demokraták Szövet­sége — közösen mutatkoztak be a nagyközönség előtt..So­kan figyelték érdeklődve a videóról vetített filmeket: „A 301-es parcella”, A műtárgy”, „Kizárt a párt”, „Itt él a nép”. Könyveket, újságokat, propagandaanyagokat is lehe­tett vásárolni, amelyek az al- tématív szervezetek tevé­kenységét, céljait mutatták be. önálló sátorban kínálta magát a Határ-Szél című független hetilap első száma is. Változó hevességgel esett az eső, s bár már néha úgy tűnt, hogy eláll, korai volt az öröm. Természetesen a vizes, csúszós színpadon veszélyes lett vol na tánccsoportofcnak szerepelniük, ezért a beígért műsorok elmaradtak. A FI­DESZ felkérésére két fiatal József Attila és Ladányi Mi­hály verseiből rögtönzött egy kis irodalmi összeállítást az érdeklődőknek. A hűvös idő járás miatt leginkább a meleg ételek — virsli, hurka, kolbász, főtt kukorica — fogytak. Az ínyencek orosz saslikot is ehettek, ugyanis munkácsi szakácsok a szabadban, fa­szén fölött sütötték ezt a ki­váló specialitást. Nyíregyháza sok munkahe­lye kereste fel a Sóstót, ahol a vállalati üdülőkben rendez­tek hangulatos majálist a dolgozók. Május elsején zeneszóra és hideg, esős reggelre ébredt Kisvárda lakossága. Az eső­áztatta talaj, az árusok elár­vultán ázó sátorvázai várták a merészebbeket a vár kör­nyékén. A város sok gondot fordított az elmúlt hetekben a parkok rendbetételére, a fák, cserjék, virágok kiülte­tésére, de a várkörnyék — sajnos — romhalmaz és sze­métdomb maradt. A műve­lődési központ mintha időjós lett volna: programjait ele­ve a színházterembe hirdette. Együtt tudta le a május el­sejei és az anyák napi prog­ramot is, melynek nézői fő­ként a fellépő együttesek szereplői voltak. Felléptek a város óvodásai, a gyulaházi­ak, tiszabezdédiek, tomyos- pálcaiak, a berkeszi gyer­mekotthon Széltoló együttese és más amatőr művészeti cso­portok. A várszínpadon a jó idő ellenére sem lehetett vol­na megtartani a kulturális bemutatót, mert a vár nyu­gati körbástyáját és falát már hetekkel ezelőtt lebonr tották. A várfürdő is kinyi­tott, néhány merészebb gye­rek a zuhogó eső ellenére már fürdött is a feltöltött termál- medencében. A vendéglátó-? egységek is várták vendégei­ket. Elmaradtak az MHSZ- szakkörök bemutatói, a terv­be vett egész napos sport- és kulturális rendezvények. A vállalkozóbbak az eső el­lenére is kilátogattak a meg­szokott környezetbe, de for­dultak is vissza. A tegnapi napon nyílt meg a Várda ét­teremben a Spáten-söröző, amelynek számos fogyasztója akadt. Fehérgyarmaton is esőben köszöntötte az ébredőket a városi művelődési központ fú­(Folytatás a 2. oldalon) Nyíregyháza, művelődési ház, politikai nagygyűlés. (Munkatársunk jelentése) Április 28, délután fél négy. Hatalmas tömeg gyűlt össze a Művelődés Háza előt­ti téren, ahol a diáktanács hatalomátvételével megkez­dődött a XV. Sárospataki Di­áknapok rendezvénysorozata. Az öt megye (Borsod, He­ves, Nógrád, Szaboles-Szat- már és Szolnok) fiataljainak részvételével megtartott négynapos akció idejére Pa­tak fesztiválvárossá alakult: mindenütt daloló embercso­portok, harsány zeneszó, ki­rakodóvásár, felszabadult, jókedélyű bolandozások, ma­gával ragadó hangulat. A Művelődés Háza egyik oldalán a Vak Egér fogadó várta a betévedőket (sajnos, borsos áraikkal), a másik ol­dalon a Vásárosok utcájában árusok kínálták színes porté­káikat. A Comenius Tanító­képző Főiskola épülete mö­götti Siker Színpadon a ven­dégmegyék legszínvonalasabb számai mutatkozhattak be, s ugyancsak itt léphettek a közönség elé az amatőr rock- együttesek is. ^ Pénteken az ünnepélyes megnyitót követően nyom­ban elkezdtek gyülekezni az égen a rosszat sejtető fekete felhők, amelyekből nemsoká­ra mintha dézsából öntenék, úgy ömlött az eső, később a jég. A tomboló vihiar elmosta az esti programot, az Exotic együttes szabadtéri koncert­jét. A Szabolcs megyeiek ezen az estén némi szoron­gással tértek nyugovóra, hi­szen szombaton délelőtt kel­lett bemutatkozniuk a nagy­színpadon. A hosszas és nehézkes technikai előkészületek után végre eljött az idő, ám még­sem kezdődhetett a műsor. Az Exotionak ugyanis be­ázott néhány kábele, s a technikusokra ott volt szük­ség. A mintegy félórás kényszerű várakozás nem tett jót senkinek. Fél tízkor végre felharsant a nyírbátori rézfúvósok zenéje és mókás taarneváljellegű felvonulással megkezdődött a fesztivál- program. Megyénk bemutat­kozását a közönség lelkes tapssal jutalmazta. Különö­sen nagy sikert aratott az ajaki Csillagocska bábcso­port, Kovács Norbert szóló­éneke és tánca, az ÉV1SZ modern táncosad, s az iskola ütőegyüttese, a Kabalás népi tánccsoport, Shariff Shelna zongorajátéka és a Zrínyi Gimnázium Webber-kórusa. A fináléban a Webber mö­gé felsorakozott valamennyi szereplő, közösen énekelte a Hair Jöjj el napfény! című dalát, elsöprő hangulatot te­remtve. Délután ismét szere­pelt a Sikerszínpadon a Web­ber, s előadta műsorát a má­tészalkai Esze duó és a kis- várdai Panda színház. Hét­főn kiderült: a nagytekinté­lyű diáktanács díjazásában jónéhány szabolcsi csoport részesült. A diákzsűiü díjait kapta az ajaki Csillagocska, a nyíregyházi Kabalás és az ÉVISZ ü'tőegyüttese. Külön- díjat kapott a zrínyis Kovács Norbert és dr. Bánhidi Lász­lómé, a Webber együttes ve­zetője, felkészítő tanár. Ad­dig is számos vidám játék, táncház, lóbusz és nosztalgia buli várta a fiatalokat. (karádi) Elkészült az elmúlt hónap helyi időjárás-mérlege. A sokévi átlaghoz képest az idei ápriljs meleg és csapadékos volt — tudtuk meg Muri Jó­zseftől, a nyíregyházi mete­orológiai főállomás ügyelete­sétől. A múlt hónapban össze­sen 86,6 .milliméter esőt mértek a sokéves átlag 44 milliméterével szem­ben. A legtöbb csapadék április 30-án, esett, amikor déli 12,50 óra és este 19 óra 45 perc között 17,9 millimétemyi égi áldás hullott, majd május 1- jén reggelig 5,1 milliméter. Aranyat ért „a májusi eső” a mezőgazdaság számára még akkor is, ha ez a csapa­dék rövid idő alatt zuhant le, és így a talajba nehezebben tud beszivárogni. Áprilisban 156,5 órán át sütött a nap, sokévi átlag en­nél magasabb, vagyis 189 óra. A leghosszabb ideig — 11,7 órán át — április 20-án él­vezhettük a napsütést. Négy napon át vagy egyáltalán nem, vagy elenyésző ideig bukkant fel a nap. A legmelegebbet, 27 Cel- sius-fokot április 28-án 14 órakor regisztrálták. A legalacsonyabb hőmérsék­letet — 2,3 fokot — április 3-án hajnalban észlelték. Az idei április az 50 éves átlag­nál melegebb volt, ugyanis a sokévi minimum hőmérsék­let átlaga mínusz 2,3 fok: a múlt hónap viszont 7,8 fok. Áprilisban a szélcsend és a viharok váltogatták egymást, a legsebesebb légmozgást (70,9 kilométer óra) va­sárnap este mérték, ami errefelé már jelentős­nek minősül. (C8elényi) XLVI. évfolyam, 101. szám ARA: 4,30 FORINT 1989. május 2., kedd “ ’■ • ■' f • ' • ■ • • ■; Hangulatos, színes majálisnk megyénk számos településén ■gggggmHBmmmnnnRnHMmmnBBmBimRmmnmRBRmmHnmMRm BaiBBaBncnnMinnnaBBHHHa Nyíregyházán váltban bolondos volt április Eso% isist* is liretiri 'Jót tett a földeknek a „májusi” zápor

Next

/
Oldalképek
Tartalom