Kelet-Magyarország, 1989. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-01 / 51. szám

Tartósítóüzemet épített a tangazdaság Váncsa lenő miniszter a mátészalkai izemavatásM Bírói tagozat a jogász- szövetség­ben Üzemlátogatáson a miniszter. összefogással. Az Olaszor­szágból származó berendezé­seiken 7 ezer tonna paradi­csom, húszezer tonna alma és ötezer tonna egyéb zöld­ségből, gyümölcsből lesz pü­ré, paszita és más élelmiszer­ipari alapanyag. Száz ember folyamatos műszakban látja el a felügyeletet a nagymér­tékben automatizált gépek mellett. A gépsor által fel­dolgozott gyümölcs és más anyag előkészítése 800—900 további dolgozónak ad mun­kát. Minden eddiginél maga­sabb színvonalú tevékenysé­get vámnak el azoktól, ákilkre a Manainii gépéket bízták. Százan átképzésben részesül­tek. Az aszeptikus gyümölcs- és zöldségfeldolgozó szerve­sen illeszkedik abba a verti­kumba, amelyet a mátészal­kai állami tangazdaság már korábban káaüakítatt. Ez ma­gába foglalja a termeltetés, f eldolgozás és a piaci munka minden fázisát. Hat-hétszáz millió forint lesz az itt elő­állított termelési érték, a közvetlen dollárexport pedig 7—9 millió. Az olasz techno­lógia 400 millió forintba ke­rült és kilenc hónap alatt ál­lították munkába. Váncsa Jenő, mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi minisz­ter köszöntő szavaiban (ki­emelte, hogy olyan térségben került sor ennek a világszín­vonalú gépsornak az átadá­sára, amely többszörösen (Folytatás a 4. oldalon) A jogállamiság alapfelté­telét képező jogalkalmazás fejlesztésére, előmozdításá­ba a bírák, közjegyzők, bí­rósági titkárok, fogalmazók összefogására bírói tagozat alalkult a megyei jogászszö­vetségben. A 83 bírót, köz­jegyzőt, titkárokat, fogal­mazókat tömörítő tagozat el­nökévé Péli Tóth Sándort, a nyíregyházi bíróság elnökét, helyettesévé Papik Imrét, a kisvárdai bíróság elnökhe­lyettesét, titkárává Kozmáné Váradi Katalin megyei bírót választották. Hétfőn délután Milotán, a helyi termelőszövetkezet varró részlegében átadták a szov­jet exportra készített 12 ezer női szabadidőruha utolsó tételét, amellyel eleget tettek szerződésűknek. A képen középen a szovjet átvevő, a Vrazlo export-import cég szak­mérnöke. (suri) veszteségfelszámolásra A Közös Fejlesztési Alap felhasználásáról tárgyalt ked­di ülésén az Ipari Szövetke­zet Szabolcs-Szatmár megyei Szövetségének elnöksége. Egyedi elbírálás alapján há­rom veszteséges szövetkezet, az újfehértói Építő- és Fa­ipari Szövetkezet, a kisvár­dai Autójavító Kisszövetke­zet és a mátészalkai Házi­ipari Szövetkezet két évre 3 millió 308 ezer forint támo­gatást kapott az alapból. Mivel az előbbi kettő vesz­tesége jelentősebb, intézke­dési tervet készítettek a veszteség felszámolására. Erről ősszel hallgatja meg az érintettek beszámolóját az elnökség. A nyíregyházi Elekterfém Kisszövetkezet 12 milliós KFA-igényét az OKISZ-hoz továbbították. Ebből, valamint döntően sa­ját erőből Kereskedelmi KFT alapítását tervezi a kisszövetkezet. Jelentős támogatást szava­zott meg az elnökség a mán- doki Fa- és Vastömegcikk Ipari Szövetkezet gesztorsá­ga alatt induló bejárati aj­tók gyártásához. A Soproni Faipari Vállalattól évi 85 millió értékben 15 ezer ajtó gyártását vállalták át. Újdonság még, hogy az alap összegének felhasználását vállalkozási formaként te­kinti a KISZÖV, hiszen a leendő nyereségből növeli ennek összegét. Az elnökségi ülésen szól­tak a szövetkezeti törvény módosításáról, amely azonos feltételeket teremt mind a szövetkezetek, mind a kis­szövetkezetek számára. Üj zöldség- és gyü­mölcstartósító üzemet adtak át rendeltetésének tegnap Mátészalkán, a Szamosmenti Állami Tangazdaságban. Az ünnepi eseményen részt vett Váncsa Jenő me­zőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter, Gyu- ricsku Kálmán az MSZMP megyei bizott­ságának első titkára és Bánóczi Gyula megyei tanácselnök. Sport Eltiltották Gere Lászlót (8. oldal) Szerkezetátalakítási program keretében Sokoldalú ajánlat Svájcból Ülést tartott a Politikai Bizottság Március 7-én KB-ülés • Napirenden az MSZMP cselekvési programja Február 28-án, kedden ülést tartott a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politi­kai Bizottsága. A testület március 7-éré összehívta a Központi Bizottság ülését. A Politikai Bizottság meg­vitatta az MSZMP cselek­vési programjának terveze­tét. Megállapította, hogv ha­zánk történelmi forduló­ponthoz érkezett. A fel- emelkedés és a válságból való kitörés érdekében, tár­sadalmunkban megegyezésein alapuló, új nemzeti összefo­gásra van szükség. Az MSZMP az emberi lét kitel­jesedését, az esélyek egyen­lőségét, a nemzet gazdagodá­sát kívánja elérni. A Politikai Bizottság a tervezetben javasolja, hogy az MSZMP a szabadság, az igazságosság, a szolidaritás értékeit képviselő program­pártként készüljön a soron következő választásokra. A párt, jellegének megfelelő­en, jövőjét a reformkommu- mdisfca és az erősödő szociál­demokrata szellemiség öt­vözése határozza meg. Célja a demokratikus szocializ­mus megvalósítása. A tes­tület úgy döntött, hogy a programtervezetet a Köz­ponti Bizottság soron követ­kező ülése elé terjeszti. A Politikai Bizottság meg­tárgyalta a Magyar Nép­hadsereg helyzetéről és hosz- szú távú fejlesztésének fela­datairól szóló jelentést. A főbb elvi-politikai kérdések­ben állást foglalt és java­solja a Központi Bizottság­nak, hogy 1989 második fe­lében tűzze napirendjére a pórt honvédelmi politiká­ját. A Ciba-Geigy a hatvanas évek elejétől kapcsolódott be a magyar mezőgazdaság fej­lesztésébe, jelenleg 34 nö­vényvédő szerüket forgal­mazzák hazánkban. Megyénk termelőszövetkezetei, állami gazdaságai számára jelentős, hogy a svájci cég az alma termesztéséhez teljes szervá­lasztékot nyújt. A kórokozók, a kártevők elleni védelemhez és a mikroelemhiányok gyó­gyítására Ch. Heye tudomá­nyos munkatárs és Sárospa­taki György, a cég magyar képviselője mutatott be sze­reket. A legismertebb rovar­A testület előtt szerepelt a határőrség helyzetéről és a határőrizet hosiszú távú feladatairól készített előter­jesztés is. Megállapította, hogy a határőrség személyi (Folytatás a 4. oldalon) ölő az Ultracid, amely a leg­szélesebb körben nyújt vé­delmet. Az almáskertek va­lamennyi károkozó rovarát elpusztítja. Az atkák ellen a nálunk már ismert Neoron a hatásos. A szívó kártevők, mint például a levéltetvek pusztítója a Dimecron. A leg­ismertebb almabetegség, a varasodás és a lisztharmat ellenszeréül a kutatások sike­res termékével, a Topas MZ- vel ismerkedhettek meg a szakemberek. Az almavédelmi tanácsko­záson elhangzott, hogy a Ci­ba-Geigy a hazánkban for­galmazó külföldi cégek közül a legszélesebb választékkal rendelkezik. Megyénk az im­port növényvédő szerek egy­ötödét a svájci cég temékei közül választja ki. Nemcsak a nagyüzemeknek, hanem ja­nuár elsejétől a kisüzemek részére választékot bővít a Ciba-Geigy, hiszen a Topas MZ és a Neoron számukra is hozzáférhető. Hegymegi István vezér­igazgató elmondta a részt­vevőknek, hogy a tangazda­ságban több éves szerkezet- átalakítási program folyik és annak egyik állomása a mos­tani üzemavató. A jövede­lemiközpontú gondolkodás je­gyében hozták létre a fej­lesztési és szanálási bizottsá­got, amely felülvizsgálta va­lamennyi tevékenységüket. Csak azok maradtaik fenn és fejlődtek tovább, amelyek­ben az eszközök és a szelle­mi potenciál legnagyobb mértékben hasznosulnak. Az aszeptikuis technológiá­val dolgozó mondom tartó­sító üzem meglévő épületek­ben jött létre nemzetközi Felsőoktatási reformelképzelések Egyetemi képzés felvételi nélkül? A hazai egyetemeknek és főiskoláknak — élve az új fel­vételi jogszabály adta önál­lósággal — június 30-ig kell kidolgozniuk saját felvételi követelményeiket, mivel azonban az érdekelteknek e változásokról időben tájéko­zódniuk kell, azok csak a meghirdetést követő két év múlva léphetnek életbe. Egyebek között erről is be­szélt Czibere Tibor művelő­dési miniszter kedden, a Mű­velődési Minisztériumban a felsőoktatás időszerű kérdé­seiről tartott sajtótájékozta­tón. (Folytatás a 4. oldalon) Irodából újra tanterein Visszaadják a párt- és szakszervezeti irodának hasz­nált tantermeket a tanítás céljára a nyíregyházi Kos­suth Gimnáziumban, a jó közéleti együttműködés pél­dájaként. (3. oldal) Új növényvédő szerek az almáskertekben Másfél száz szabolcsi agrárszakember részvételével alma­védelmi tanácskozást tartottak kedden Nyíregyházán, a Korona Szálló dísztermében. A résztvevőknek a svájci vi­lágcég, a Cib^-Geigy AG képviselői mutatták be az alma kártevői elleni készítményeiket. ^XLVI^^folyam^l^záni FORINT 1989. március 1., szerda KISZÖV: Segítség AÜS: településeknek Szólji-e a vészharang? (3. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom