Kelet-Magyarország, 1989. február (46. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

Könnyítések a magyar- szovjet kishatár- forgalomban Március 1-jétől vala­mennyi, Szabolcs-Szatmár megyében állandó lakó­hellyel rendelkező magyar állampolgár egyszerűsített határátlépés mellett utaz­hat a Szovjetunió határ­menti településeire. (Folytatás a 4. oldalon) Pribék (3) kezét már elhagyta a labda, amely a svéd kapa felé tart. Elek Emil felvétele a Magyarország—Svédország válogatott férfi kézilabda-mérkőzésen készült, amelyről a 8. oldalon olvashatnak tudósítást. Felszámolják a nyírbátori ftorárát Szerény sikerek az ipari termelésben Találhatók üzemek a legjobbak között, mint a Taurus, azonban jó néhány szabolcsi üzem teljesítményeivel a gyenge minősítést érdemelte ki — az Ipari Minisztérium által készített összeállítás szerint. 1988-ban az iparban nem születtek kiugró gazdálkodá­si eredmények, de a szerkezet- átalakítási törekvésfek valóra váltásában az egyes ágaza­tok szerény sikereket elértek, így jellemezte az elmúlt esz­tendő ipari eredményeit Be- recz Frigyes ipari miniszter keddi sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az állami ipar eredményei az előző évhez képest 1—2 százalékkal visz- szaestek, ugyanakkor az ipa­ri szövetkezeteké és a ma­gánkisiparé javultak. Külö­nösen a gépipar teljesítmé­nye maradt el, elsősorban a közlekedési eszközök szoci­alista exportjának erőteljes csökkenése következtében. A kohászat viszont kihasz­nálta a tőkés piacon tapasz­talt konjunktúrát, e piacra jóval többet exportált mint korábban, és egyes termékek árát 50—60 százalékkal is emelni tudta. A miniszter arról is szólt, hogy fokozatosan megszűnik az ipar költségvetési támo­gatása. Néhány évvel ezelőtt költségvetési befizetéseik egynegyedét, több mint 40 milliárd forintot az állam viszajuttatott különböző tá­mogatások formájában, ta­valy ez az összeg már csak 26 milliárd forint volt. (Folytatás a 4. oldalon) Február 10-re Összehívták a Központi Bizottságot A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bi­zottsága kedden ülést tar­tott. A testület úgy hatá­rozott, hogy február 10-re összehívja a Központi Bi-. zottságot. Napirendjéül időszerű politikai kérdé­sek megtárgyalását java­solja. Változások a felvételi rendszerben Hetven pont alatt senkit ÉPÜL. A BEREGTEJ Hol az a 27 millió? Az egyszer sem fogalma­zódott meg, hogy a Bereg- tej alapítói közül valaki is kiszáll az üzletből vagy a ta­gok teljesen lemondanak a tervezett tejfeldolgozó üzem felépítéséről. Az viszont már többször: a beruházásra szánt összegből 27 millió forint hi- bádzdk. Az eredetileg tervezett 80 milliós összeget tavaly 100-ra kellett kiegészíteni. Az 1988. január elsejétől bevezetett A (Folytatás a 4. oldalon) Az egyik legfontosabb vál­tozás, hogy az egyetemekre, főiskolákra jelentkezők a je­lentkezési lapjukat — né­hány kivételtől, így például a művészeti főiskoláktól elte­kintve — az idén már csak egy intézménybe adhatják be. Ugyanakkor megjelölhet­nek két másik olyan felsőok­tatási intézményt is, ahová átjelentkezésüket kérik, ha az első helyen szereplő egye­temre vagy főiskolára nem vennék fel őket. De azt is fontos tudni, hogy az átje­lentkezést csak oda lehet kérni, ahol mindkét vizsga­tárgy ugyanaz, mint az első helyen választott intézmény­ben, illetve akkor, ha a je­lentkező eleget tesz az eset­leges — a tájékoztatóban előre meghirdetett — speciá­lis átjelentkezési feltételek­nek. Ha a jelentkező a megje­lölt intézmények valamelyi­kében a felvételhez szüksé­ges pontszámot elérte, és a speciális feltételeknek is ele­get tett, akkor az intézmény ahová az átjelentkezést kérte — köteles őt felvenni. A felvételi vizsga pontszá­mítási rendszere alapvetően nem változik, de ezután nem vehetők fel azok, akiknek a felvételi vizsgán szerzett pontjaik nem érik el a har­mincat, továbbá azok, akik­nek az összpontszámuk nem éri el a hetvenet. Az egyete­mek, főiskolák felvételi pont­határait július első hetében a Egy forgács se megy kárba 1848. március 15-e a ma­gyar nemzet egészének ünnepe, a nemzet megszüle­tésének napja. Történelmi és társadalmi vívmány, melyet jobbra törő elmék több év­tizedes reformiküzdelme után, forradalmi tettként vállalt fel egy nép, amelyik Euró­pában élve, méltó óhajtott lenni Európához. Őseink, ük- és dédapáink osztrák ágyúk kereszttüzében, cári kozákok lovasrohama közepette vé­rükkel szentelték meg azt a szép „nemzeti álmot”, mely állampolgári egyenlőséget, Európával való egyenrangú­ságot, emberi szabadságot, törvény előtti egyenlőséget, gondolat- és sajtószabadsá­got ígért. Félszázezernyi honvéd ál­dozta életét azért, hogy a Kárpát-medencében meg­szűnjenek a rendi privilégi­umok, a 'kiváltságok, hogy egyenlő eséllyel birkózhasson minden magyar állampolgár a sors szeszélyeivel. Mielőtt a polgári törvény­hozás ünneppé szentelte vol­na ezt a napot, ünnepelte már minden magyar idehaza és külföldön. Ünnepelte ide­ológiai elkötelezettség, fog­lalkozási csoporthoz, osztály- és réteghez tartozás kötel­med nélkül. Négy évtized óta először adatik meg ismételten annak a lehetősége, hogy őszinte szívvel, bensőnkből fakadó elkötelezettséggel, ránkpa­rancsolt korlátáktól menite­(Folytatás a 4. oldalon) A kamionok szinte min­dennapos vendégek a.- Pan­nónia Építőipari Leányválla­lat tiszaadonyi üzemében. Januárban 60Ö sörgarnitúrát az NSZK-ba, 1400 tapétázó asztalt Hollandiába, ezenkí­vül palettaelemeket szállí­tottak tőkés exportra. Bár a fafeldolgozás folyamatos, az üzem közben tovább bővül, ugyanis idén adják át a kész­áruraktárt és a lakköntő üze­met. A leányvállalat február 1- jén indítja be tarpai üzemét, ahol 30-an tőkés exportra készítenek bútorokat. Eh­hez a fakeretet Tiszaadony- ban készítik. Üjdonság még, hogy egyetlen morzsa fafor­gács sem vész kárba, hiszen az üzem aprítógépe a hulla­dékot megőrli, amelyet az Interspan vásárosnaményi gyárában hasznosítanak. Magyar Hírlapban is közzé­teszik. A bizottságok július 15-ig döntenek a felvételek­ről. Fontos változás, hogy a fel­vehetők közötti válogatást le­hetővé tevő korábbi kedvez­mények 1989-től megszűn­nek. A felvehető hallgatók számáról az intézmények sa­ját hatáskörükben, lehetősé­geiket mérlegelve döntenek. Módosult a fellebbezési rendszer. Az írásbeli után a felvételiző betekinthet kija­vított dolgozatába, és a szó­belit követően is megismer­heti ott elért pontszámát. Amennyiben — akár az írás­belivel, akár a szóbelivel kapcsolatban — a jelentkező úgy érzi, hogy vele szemben szabálytalanul jártak el, a betekintést követően legké­sőbb a második munkanapon írásban észrevételt tehet az intézmény vezetőjéhez. A pa­naszt három napon belül ki kell vizsgálni, és ennek ered­(Folytatás a 4. oldalon) Előkészítik az alapanyagot a fűrészgépeken. (Elek Emil felvétele) Kis pénz - táppénz ellen Megéri a kisiparosnak valamennyi alkalmazottját be­jelenteni a társadalombiztosításnak, vagy érdemesebb az alkalmi és a fusimunkáért zsebből zsebbe fizetni? Er­re, valamint arra, hogy behajtható-e a több tízezres követelés, kerestük a választ a 3. oldalon. ■ gomba Spanyolhonból érkezik Pecsét alatt viszik az árut A három méter magas ke­rítés, mely a tunyogmatolesi konzervüzemet körülveszi, már késő őszre elkészült; a vámhivatal fémplombái pe­dig december 20-án kerültek a ki járati ajtókra. Vámsza­badterület lett hivatalosan is a MAKOVE vegyesvállalko­zásban létesült konzervgyára. Klapka György, az egyik ala­pító a fehérgyarmati Zalka Máté Tsz elnöke a követke­zőkben látja e tény jelentősé­gét: — A területre csak a vám­hivatal pecsétjével ellátott anyagok érkezhetnek, s ugyancsak így viszik ki innen a terméket. A nyugat-német partner Európa és a világ kü­lönböző piacaira szállítja a szatmári üzemben gyártott konzerveket. A kitermelt konvertibilis valutával a vál­lalkozás rendelkezik. A mű­ködtetéshez most egy-két alapanyagot Európa különbö­ző országaiból hoznak be, például gombát. Még Spa­nyolországból is érkeznek olyan kurrens cikkek, melyek a 35 százalékos tőkével betár­sult NSZK-beli cég tanácsá­ra kialakított ízek eléréséhez szükségesek. Erre egy itt szol­gálati lakást kapott nyugat­német szakember ügyel. Az új szezon terveinek va­lóra váltásához szükséges zöldségfélék termesztésére a tsz már megkezdte a szerző­déskötéseket a kistermelők­kel. A mostani folyamatos üzemeléshez pedig onnan vá­sárolnak, ahol a legkedvezőb­(Folytatás a 4. oldalon) Tiszlességtelep vezetik ... AVAGY MEDDIG TARTANAK A KRITI­KA hatArai. kérde­zi EGY FELHÁBORO­DOTT OLVASÓ LA­PUNK 3. OLDALÁN. Menekülttábor lesz Nyíregyházán Döntés született arról, hogy a Romániából menekültek részére négy városban — Budapesten, Debrecenben, Békés­csabán, Nyíregyházán — menekülttáborokat kell felállíta­ni. Tudomásunk van róla, hogy a magyar hatóságok a til­tott határátlépőknek már csak 3—5 százalékát adják visz- sza a román hatóságoknak „érdemtelenség” címén. A tár­caközi bizottság szorgalmazza csatlakozásunkat a genfi me­nekültügyi konvencióhoz. A legfrissebb hírekhez még két adat: eddig 13 ezren kértek tartózkodási engedélyt, közü­lük 4800-an 1988-ban kapták meg. A menékültügy jelenle­gi helyzetéről és a magyar politika várható lépéseiről is beszélt a hétfő esti Rádiónapíló című műsorban dr. Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára, tőle származnak az infor­mációk. XLVT. évfolyam, 27. szám ÁRA: 4,30 FORINT^ 1989. február 1., szerda Gyarmati séf a szakács- vb-n Cikkünk a 2. oldalon. 1848 A beregdaróci tejfeldolgozó üzem vasbeton oszlopait szerelik a fehérgyarmati szö­vetkezet szakemberei. „Ünnepeljük együtt március 15-ét!” A nyíregyházi Történelmi Emlékbizottság felhívása

Next

/
Oldalképek
Tartalom