Kelet-Magyarország, 1989. január (46. évfolyam, 1-26. szám)

1989-01-02 / 1. szám

í 1 npun!!Pcii7tatn I!l> a I(ÍHaiill/ Hiili UUI UUUUULIUIUb Vasárnap — megint csak — nem először az utóbbi években — kikele­ti szelekkel, tavaszi verő­fénnyel köszöntött be az új esztendő. A harsány óévbúcsúztató, szilveszter éjszakája után csendes vasárnapra, józan reggel­re ébredt az ország. Tar­ka forgatagra már csak a széttaposott színes szer­pentinek, citromsárga, ég­színkék, jajvörös, hupilila konfettipötty öcskék em­lékeztetnek, zajos mulat­ságra elhajított trombita- tölcsér, pezsgőpukkanásra járda mellé söpört pa­lacktörmelék, s néhány, tavalyról bódult ténfergő. Ami hajnalban még deres volt — tetőn a cserép, ut­cán a flaszter, bokron a tavalyi levél — reggelre nedvesen, frissre mosdat­va tündököl. A korhelyle- vest megették, az asztalo­kat leszedték, a konyhá­kon rendet tettek, a ven- dégeskedők hazaindultak, az emberek 1989 első nap­ján abban reménykednek, hogy víg,ságszerzö új esz­tendőnek nézünk elébe. (Tudósításaink a 2. olda Ion.) V. ____________J Straub F. Brúnó, az El­nöki Tanács elnöke újévi köszöntőt mondott a rádió­ban és a televízióban. (A 3. oldalon ismertetjük) Légltánc Sárkányrepülő nyergéből nézte meg a téli Nyíregyhá­zát Kovács György. A ma­gasban készített riport a 7. oldalon olvasható. A következő tanévtől már felvételi nélkül is bekerül­hetnek a Zsámbéki Tanító­képző Főiskolára mindazok, akik megfelelnek az előze­tesen megszabott követel­ményeknek, és az alkal­massági vizsgán is helärtali- nak. Ugyanis a zsámbéki főis­kola a tanítói szak nappali tagozatán 1989-re új, kísér­leti felvételi eljárásra ka­pott engedélyt a Művelődé­si Minisztériumtól. Ennek lényege, hogy szélesítik az alkalmassági vizsgák körSt, továbbá az eddigieknél je­lentősebb mértékben isme- | rik el a középiskolában el- ' ért tanulmányi eredményt. Akik az alkalmassági vizs­gán megfelelnek, valamint Országgyűlési állásfoglalás A pápa üzenete Az Országgyűlés legutóbb^ ülésszakán tájékoztatót hall­gatott meg II. János Pál pá­pa újévi üzenetéről, amely­ben a római katolikus egy­ház léje a nemzeti kisebbsé­gek jogainak tiszteletben 'tartásáért emelt szót. Az Or­szággyűlés megbízta külügyi bizottságát, hogy a törvény­hozó testület előtt elhangzot­tak szellemében fogalmazza meg, s hozza nyilvánosságra a magyar Országgyűlés állás- foglalását a pópa békeüzene­téről. Az Országgyűlés a do­kumentumot eljuttatta az MTI-hez. Állásfoglalásában a Ma­gyar Népköztársaság Ország- gyűlése *— többek között — üdvözli és valamennyi állam, nép békés együttélésének előmozdítását szolgáló jelen­tős lépésnek tekinti II. János Pál pápa január 1-jei, béke világnapi üzenetét. Egyetért azzal, hogy a 'béke biztosítá­sának nélkülözhetetlen felté­a középiskola harmadik és negyedik osztályában az év végén magyarból, történe­lemből, matematikából és idegen nyelvből legalább jó (4-es) osztályzatot értek el, azok a hagyományos írás­beli, szóbeli felvételi vizs­ga nélkül kezdhetik meg tanulmányaikat a tanítói szak nappali tagozatán. Ezzel a lehetőséggel a rövidesen megjelenő felső- oktatási tájékoztató még nem foglalkozik, de az idén érettségizőknek már alkal­muk van élni az alkalom­mal, ezért javasoljuk, hogy további részletekért az ér­deklődő fiatalok fordulja­nak a Zsámbéki Tanítókép­ző Főiskola tanulmányi osz­tályához. tele az etnikai, nemzeti, val­lási kisebbségek jogainak tiszteletben tartása; a ki­sebbségek egyéni és kollektív jogai az általános emberi jo­gok meglk ü lön'b ö ztete-tt fon­tosságú részét képezi. Kife­jezi azt a meggyőződését, hogy a nemzetközi összefüg­géseik miatt a kérdést egyet­len állam sem minősítheti saját, kizárólagos belügvé- nék. Az Országgyűlés ezúttal is megerősíti minden egyes em­ber elidegeníthetetlen méltó­ságának elismerését tekintet nélkül arra, hogy milyen faj­hoz, kultúrához, nemzethez vagy valláshoz tartozik. Fon­tosnak tartja az emberi nem alapvető egységének szem előtt tartását, ami kölcsönös szolidaritásra kötelez. Hang­súlyozza, hogy a hátrányos megkülönböztetés nélküli kisebbségi lét feltételeinek biztosítása az államok fel­adata és kötelessége. A ma­gyar Országgyűlés törvény­hozói munkáját a jövőben is ennek szellemében kívánja folytatni. Ugyanakkor nagy jelentő­séget tulajdonít az üzenetben is megfogalmazott kisebbsé­gi kötelezettségeknek, az ál­lampolgári lojalitásnak, s an­nak, hogy a kisebbség tart­sa tiszteletben valamennyi ember szabadságát és mél­tóságát, s a jogaiért vívott harcban tartózkodjék az erő­szakos eszközöktől. Az Országgyűlés bizonyos abban, hogy II János Pál pápa állásfoglalása egyöntetű támogatásra talál a magyar­országi egyházaik, politikai és társadalmi szervezetek, min­den haladó és hazafias erő részéről. Meggyőződése, hogy a pápai üzenetben foglalt cé­lok érdekében valamennyi állam törvényhozásának és kormányának széles körű együttműködésére van szük­ség és lehetőség. Pontos vonatok Tegnap több mint ezren dolgoztak Igazából elmaradt az év végi csúcs a záhonyi körzet­ben, bár szokás szerint egy percre sem álltak meg a vas­utasok a munkával szilvesz­terkor sem. A MÁV üzemigazgatósága eredményes évzárásról szá­molhat be. A Szovjetunióból érkező árukat fogadták, teljesítették a szállítási, át­rakási tervet. (Igaz, év köz­ben módosítani kellett, mert változtak a mennyiségek.) A tranzit szállítások mennyi­sége volt valamivel kisebb a tervezettnél. A magyar árük exportjá­nál már korántsem volt gond­nélküli a helyzet, az év so­rán berakási korlátozást is kellett bevezetni, mert fel­gyülemlettek az áruval ra­kott vagonok, a szovjet fél a hirtelen megnövekedett mennyiséget nem tudta gyor­san átrakni. Napjainkban szintén várakozik több, mint 4000 rakott vagon. Kedvező viszont, hogy a nagyarányú, egymillió ton­nás gabonaszállításban túl­teljesítést értek el, az alma szállításánál sem volt fenn­akadás. Érdekességként jegyzik fel. hogy nőtt a Tá- vol-Keieire irányuló tranzit forgalom, több konténerben fuvaroztak árut. Szilveszter éjszakájára sajnos 53-ra emelkedett azok­nak a vonatoknak a száma, amelyeket szét kellett oszta­ni, mert egyvégtébe szinte végigérnének a megyén. A képzeletbeli pezsgőspo­harat ezért arra ürítették, hogy a vagonokat is sikerül­jön kiüríteni, átrakni a nor­mál nyomtávúból a szélesbe. Volt azért olyasmi is, ami örömet szerzett. Amint Fejes János ügyeletes tiszttől megtudtuk: minden rend­ben volt az óév búcsújának éjjelén. A személy-, a gyors- és a nemzetközi gyorsvona­tok késés nélkül érkeztek és hagyták el a záhonyi pálya­udvart, s késés nélkül érke­zett tneg újév reggelén több, mint 1Ö00 munkás, hogy le­váltsák a szilveszterkor is dolgozó társaikat. A* óév utolsó házasságkötése Nyíregyházán Szilveszter napján, este hat órakor volt. Az ifjú pár:- Melich Erika, Belus Csaba. A megyei kórházban Emese: 0 óra 15 perc Emese az első bébi... A Jósa András megyei kórház szülészeti osztályán az idei első baba. Pataki Emese 0 óra 15 perckor jött a világ­ra — kaptuk a tájékozta­tást dr. Ágoston Bertalan ügyeletes orvostól. A bébi 3150 grammos, 48 centimé­teres. A szülei sényőiek. Az anya és gyermeke egészsé­gesek. Patakiéknak ez a második gyerekük, az első 4 éves és az is kislány. A második baba — aki szintén kislány — január el­sején 7 óra 25 perckor szü­letett. Vasárnapi telefon Izraelből Óévbúcsúztató nemzetközi úszóversenyen szerepelt Iz­raelben szilveszterkor több nyíregyházi sportoló. Sport­rovatunk vezetője tegnap te­lefonon felhívta Nataniyában Szűcs Csabát, a nyírségi úszók vezető edzőjét, akitől meg­tudta, hogy a versenyen re­mekül szerepeltek úszóink, többen a dobogó legfelső fo­kára állhatták. (Részletek a 7. oldalon.) ÜJEVI KONCERTET adott a Nyíregyházi Ifjúsági fú­vószenekar Tóth Tamás és Nagy Gyula vezényletével január elsején délután a megyei művelődési központ­ban. A műsoron Strauss- és Brahms-művek szerepel­tek. — telt ház előtt. Képünkön: a hangverseny egy pillanata. (Suri Attila felvétele.) MOSZKVA: Az ország legnagyobb fenyőfája ált gazdagon feldíszítve a Kreml kongresszusi ter­mében. ahol az ország minden részéből érkezett gyerekek élvezik az újévi ünnepség műsorát. (MTI- telefotó) Záhony: elmaradt az év végi csúcs Igaznak tűnik a hír, hogy lapot indít a népfront Jó fél esztendeje röppent fel először a hír. Nyíregyhá­zán lapalapítással foglalkoz­nak egyének és intézmények. A közelmúltban jól értesült körök azt is tudni vélték, hogy ezt a városi hetilapot a Hazafias Népfront városi bi­zottsága patnonálja. A hírről bővebb információt kértünk Fodor Attilától. — A hír nem alaptalan. Mármint az, hogy-jó fél esz­tendeje szóba került, hogy Nyíregyházán Nyírvidék cím­mel hetilapot kellene indíta­ni. Ez részben magánkezde­ményezés volt, de a tárgya­lások során kiderült, hogy intézmény, vállalat is mutat érdeklődést. Két hónappal ezelőtt új tárgyalások kez­dődtek, de a városi tanács türelemre intett. Ennek elle­nére az előkészületek nem akadtak meg, s komoly -terv egy szervezetektől független hetilap létrehozása, mégpedig a Nyírvidék indulásának 100. évfordulójára. A lapindítás­nak jelenleg még anyagi fe­dezete nincsen, de ez nem megoldhatatlan. — Mi lenne egy hetilap célja? — A megyeszékhelyen sok olyan csoport van, melynek érdekei hangot érdemelnek. Jó lenne eg}- olyan lap, mely a Nyírvidék jó hagyománya­it őrizné, töltené meg mai tartalommal. A Hazafias Népfront városi bizottsága nem zárkózik el a tárgyalá­sok elől, melyeket ma Ko­vács András, a megyei mű­velődési központ munkatár­sa koordinál. Nagyon örül­nénk, ha egy próbaszámmal jelentkezhetnénk 1989. év­ben. A tájékoztatás tehát meg­erősítette a kósza híreket. Érdeklődéssel várjuk, hogy miként sikerül Nyíregyházán a lapindítás, melyhez már jó néhány vidéki példa is mintául szolgál. (bürget) Felmondtak Erőss Pálnak (4. oldal) YÉVI. évfolyam, 1. szám ÁRA: 4,30 FORINT 1989. január 2., hétfő Fiisholn - feliéi eélll

Next

/
Oldalképek
Tartalom