Kelet-Magyarország, 1984. február (44. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-08 / 32. szám

1984.február 8. Kelet-Magyarország 5 Tavasivárás K edden a Bethlen ut­cán tavaszvárókat láttam. Kissé még összehúzódva, de már re­ménykedve álltak és vár­tak sorukra, amíg be nem léphettek az ajtón. Hosszú sor állt a vetőmagbolt előtt. A kitavaszodásról, s arról beszéltek az embe­rek, mikor mit érdemes és szükséges vetni a kisker­tekbe. Lassan beszökik a ta­vasz. Nem észrevétlenül, persze. A Bethlen utcai üzlet vezetője például el­mondta: napról napra több tízezer forintot árulnak konyhakerti magvakból. Jócskán fogy a polcokról a petrezselyem, a . sárgaré­pa, a fejes saláta, a kara­lábé, az uborka, borsó, s ki tudná felsorolni, hány­fajta vetőmag, hogy ha el­érkezik az idejük, gondos kezek tegyék őket földbe, hogy szárba szökkenjenek. (fk.) ARANY LAKÚD ALOM. Ka­rászi Mihály nyírvasvári nyugdíjas tsz-tag és felesége, Könnyű Mária február 6- án tartotta arany lakodalmát, mely alkalomból 4 fia és 7 unokája köszöntötte az idős házaspárt. MUNKÁS—M ÜVÉSZ-TA - LÁLKOZÓ. Nagy sikerrel szerepelt nemrégiben a mis­kolci tárlaton Huszár István festőművész, aki az ott bemu­tatott 50 művéből összeállí­tott válogatással, mintegy 20 új képpel „lép” újra a nyír­egyházi közönség elé a febru­ár 8-án, ma megnyíló kiállí­tásán a Taurus gumigyár kultúrtermében. FOGADÓÓRA. Mátészalkán Fá- bián Imre, a városi tanács el­nökhelyettese február 8-án szer­dán reggel 8 ólától 11 óráig tart fogadóórát hivatali helyiségében. O A Szabolcs Cipőgyár ci­pői kedveltek az NSZK-ban is. Február első hetében ki­lencezer pár férfi cipőt szállítottak a nyugatnémet MÁRC-cég megrendelésére. Minőség a termelés szolgálatá­ban. A Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület szerve­zésében érdekes rendezvény lesz február 8-án, a VOR vásáros- naményi gyárában. A minőségi követelmények szerepéről, a mi­nőségi munka színvonalának emelésével kapcsolatos lehető­ségekről és a minőség ellenőrzés gyakorlati megvalósításának gondjairól tartanak eszmecserét szakemberek, termelésirányítók. O Megkezdte exportterme­lését — a Nyírség Ruházati Szövetkezettel koopérációban működő — tiszaberceli Bes­senyei Tsz varrodája. Egyelő­re 30 termelőszövetkezeti lány és asszony kezdte meg a kis varrodában a terme­lést, s már elküldték az első 800 női blúzt is egy NSZK- beli cég részére.- HASZNOS IDŐTÖLTÉS NYUG­DÍJASOKNAK. Az Ady Endre Kisvárdai városi-járás Művelődé­si Központjának nyugdíjasklub­ja február 8-án is érdekes prog­ramot beszél meg tagjaival. Nem csak a vezetőségi tagokat vá­lasztják meg, szó lesz az idős em­berek patronálásáról, a beteg­látogató csoport munkájáról, és arról milyen tavaszi teendőket látnak majd el a város parkjai­ban. Korszerű gyújtógyertya Korszerű gyújtógyertya. — Korszerű, jól forgácsolható acél- típust fejlesztett ki a Veszpré­mi Bakony Művek részére a Le­nin Kohászati Müvek. Az angol SMITHS cégtől vásárolt licenc alapján készülő KLG típusú, korszerű gépkocsi gyújtógyer­tyák gyártásához használják fel. Az új acéltípus nagy előnye egye­bek között az, hogy nagy vágá­si sebességgel is rendkívül pon­tosan lehet vele dolgozni, és meg­munkált felülete kiváló minő­ségű. A KLG gyújtóógyertya alapanyagául szolgáló acél házai gyártásának megoldása nemcsak jelentős importmegtakarítást eredményez, hanem úgy számít­ják, újabb exportlehetőséget is biztosít. A rakamazi általános iskola aulájában. A Kárpát-medence egyik legki­terjedtebb és leggazdagabb avar temetőjére bukkantak Pécsett. A VIH—IX. századi közösség léte arról tanúskodik, hogy a római város — Sopianae — fennmaradt a népvándorlás kottában is. Sőt, nagy a valószínű Bégé annak, hogy a honfoglaló magyarsággal is találkoztak a Mecsekalján élt avarok. A már ^feltárt sírokban remekművű tárgyakat, fegyvere­ket és amfora alakú edényeket találtak a régészek. A feltevések szerint 1500—2000 sír sorakozik egymás mellett rendkívüli sűrű­ségben a kertváros alatt. Nagy számuk arra vall, hogy igen né­pes avar közösség élt huzamos időn át a Mecsek déli előteré­ben. „C” KATEGÓRIÁS TERMELŐ­SZÖVETKEZET pályázatot hirdet szakosított szarvasmarhatelep­vezetői állás betöltésére egyete­mi, vagy szakirányú főiskolai vég­zettségű szakember részére, vala­mint húshasznú szarvasmarha- telep-vezetői állás betöltésére szakirányú főiskolai, vagy tech­nikusi végzettségű szakember részére. Felvétel esetén lakást biztosítunk. Jelentkezés: szemé­lyesen a termelőszövetkezet el­nökénél. Dózsa Mg. Termelőszö­vetkezet, Szamosszeg, Bercsényi út 10. sz. (160) Műanyag tasak a BIOGAL-nak A Csenger és Vidéke Ve­gyesipari Szövetkezet porcs- almai PVC-üzemében mű­szakonként ötezer darab műanyag tasakot készítenek a BIOGAL megrendelésére. Képünkön: Palkó József né, Erdős Albertné és Csehi Ti- borné méretre vágja és he- geszti a tasakokat. (Császár Csaba felvétele) Halpusztulás után MEGÁLLAPODÁS A KÄRTALANITÄSRÖL Megállapodtak az érdekel­tek a Szabolcs-Szatmár me­gyei Tunyogmatolcs határá­ban, a közelmúltban történt jelentős halpusztulás kárai­nak rendezéséről. A tárgya­lások során a Nyíregyházi Konzervgyár vállalta a ke­letkezett kár egyharmadának megfizetését, másik két har­madát pedig fele-fele arány­ban viseli a Fehérgyarmati Rákóczi Halászati Szövetke­zet és a halállomány telepí­tésében társult és közremű­ködött százhalombattai tem- peráltvízű halszaporító gaz­daság. A tömeges halpusztulás közvetlen kiváltója az volt, hogy a Nyíregyházi Konzerv­gyár tyukodi üzeméből kike­rült szennyvizet a Szamos holtágába vezették. Emellett azonban a vizsgálatok ki­mutatták, hogy a magasfokú szennyvíz-koncentráltsághoz más kedvezőtlen tényező együttes hatása is hozzájárult; így a túltalepítettség, a holt­ágat borító jég miatti leve- gőtlenség és az idei aszály, valamint csapadékhiány okoz­ta alacsony vízállás. A fehérgyarmati szövetke­zet kezelésében lévő 150 hek­tárnyi vízterület tisztítása még tart. „Gulyásleres­klub” A magyar konyha izednek, jel­legzetességeinek megismertetését és szélesebb körben való elter­jesztését célul kitűző társaság alakult „Gulyáslevesklub” néven a belga fővárosban. A Hyatt-' szállóban tartott alakuló ülésen belga Idegenforgalmi szakembe­rek, gasztronómiai lapszerkesz­tők, vállalati vezetők vettek részt, s ott volt a brüsszeli magyar nagykövet is. A klubalakítást « MALÉV és magyar idegenforgal­mi intézmények kezdeményezték. Arar temető Pécsett Előadás az egészséges élet­módról. Február 8-án, ma fél 1 órakor a VSZM kisvárdai gyá­rában dr. Mester Katalin üzem­orvos az egészséges életmódról tart előadást. O Segítség sérült gyere­keknek. A nyíregyházi Búza utcában működő pályaválasz­tási tanácsadó intézet az egészségileg károsodott VII. általános iskolai tanulók ré­szére folyamatos orvosi, pszi­chológiai és műszeres vizs­gálatot nyújt, így segíti a pá­lyaválasztásukat­IRÄNY a HAVAS VIDÉK! Szánkéjárat Nyíregyházáról KISZ-esektől származik az ötlet, s a poénja, hogy Ika- ruszt használnak hozzá. Nyír­egyházán felszállnak a fiata­lok az autóbuszokra, amelyek felviszik őket a hegyekbe. Ott aztán ki-ki kedve szerint síelhet, szánkózhat, hógo­lyózhat, ha a Nyírségben ép­pen már elfogyott a hó. Ez történt február 4-én, szombaton is. A Nyírségi Nyomda KISZ-szervezete ki­rándult Bánkútra. És nem bánták meg, mert vastag hó­paplan várta a fiatalokat. Nem az első alkalom, amikor ilyen téli programot szervez­nek a nyomdászifik. A másik autóbusz a Zemp­léni-hegyekbe indult orosi diákokkal, ők ugyancsak jól érezték magukat. íme egy öt­let KISZ-szervezetek részére, hogyan is lehetne télen szó­rakoztató, s egyben testet ed­ző programot szervezni. ESZTERGAPADOK FELÚJÍTÁ­SA. Február elején kezdték meg nagy szériában az E2N típusú esz­tergapadok felújítását a Nyír­egyházi Vas- és Fémipari Szö­vetkezetben. Ebben az esztendő­ben száz nagy értékű gép fel­újítását végzik el. Nyíregyházán a megyei és városi művelődési központban tegnap dél­után nyitották meg a Szabolcs-Szatmár megyei Gabonaforgálmi és Malomipari Vállalat és a Nyíregyházi Sütőipari Vállalat üzemi na­pok rendezvénysorozatát. Tablókon, grafikonokon, fotókon mutatják be a két vállalat tevékenységét és fejlődését. Ezek mellett terméke­ikből bőséges bemutatót láthatnak az érdeklődök. Ugyanitt mutat­ja be a vásárosnaményi múzeum a népi kenyérkészítés eszköze­it. A kiállítás február-12-ig várja a látogatókat. Képünkön: részlet a kiállításból. (Jávor László felvétele) Tirpák kenyér \ Eddig kísérletképpen gyártotta a nyíregyházi (Szarvas utcai sütöde az egykilós finom fehér liszt­ből, rozslisztből és íróval dúsított házi tirpákkenye- vret, s csak a Nyíregyházi Sütőipari Vállalat üzletei­ben lehetett kapni. Miután a tirpák kenyér megnyerte a vásárlók tetszését, feb­ruár elejétől már a kiske­reskedelmi forgalomban is megvásárolható. FIZETEK FÖÜR! címmel zenés műsort adtak február 6-án este a Nyíregyházi Konzervgyárban a Móricz Zsigmond Színház mű­vészed: Szeli Ildikó, Lengyel Ist­ván, Rudas István. Zongorán köz­reműködött Tomasovszki Pál. JAZZKLUB. A megyei és városi művelődési központ Jazz klubja két kiváló muzsi­kust lát vendégül február 9- én csütörtökön este 7 órakor, a művelődési központ klub- kávéházában. Szabó Sándor gitárral, Major Balázs pedig egy kevéssé ismert indiai hangszerrel, a táblával mu­tatkozik be a klubtagok és az érdeklődő közönség előtt. VB-ÜLÉS VÄSÄROSNA- MÉNYBAN. Február 7-én kedden ülést tartott a vásá­rosnaményi városi tanács végrehajtó bizottsága, ame­lyen Czakó János tanácsel­nök beszámolt a lejárt ha­táridejű vb-határozatok vég­rehajtásáról. A testület elő­terjesztést hallgatott meg a TIT munkájáról és feladatai­ról, továbbá a pénzügyi terv és munkaügyi osztály tevé­kenységéről. A TÁRGYALÓTEREMBŐL Halálos baleset Halálos kimenetelű baleset történt a múlt év november 19-én este Nyírbátorban. Kár­páti Judit 25 éves nyírbátori pedagógus úgy hajtott ki ko­csijával a Zrínyi utcáról a Bajcsy-Zsilinszky utcára, hogy nem adta meg az elsőbbsé­get egy oldalkocsis motorke­rékpárnak, és nekihajtott. A baleset során a motor felbo­rult, Trella Arpádné olyan sú­lyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás köz­ben meghalt, gyermeke 8 na­pon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett- A vizsgálat során megállapították, hogy kárpá­ti Judit enyhén ittas állapot­ban vezette kocsiját, vérének alkoholtartalma 1,46 ezrelék volt. A Nyíregyházi Járásbíró­ság dr. Péli-Tóth Sándor ta­nácsa Kárpáti Juditot halált okozó ittas járművezetés mi­att 2 év 10 hónap szabadság- vesztésre ítélte, és négy évre eltiltotta a járművezetéstől. Az ítélet nem jogerős. I __ szerda KRÓNIKA ARANKA NAPJA A Nap kél 7 óra 02 perc­kor, nyugszik 16 óra 55 perckor. A Hold kél 9 óra 52 perckor, nyugszik 23 óra 33 perckor. Százötven évvel ezelőtt, 1834. február 8-án született, és 73 éves korában, 1907-ben hunyt el Dmitrij Mengyele- jev orosz vegyész és termé­szettudós, a kémia térképé­nek, a periódusos rendszer­nek a megalkotója. A fiatal egyetemi pro­fesszor 1869-ben egy kémia tankönyvet készült írni, s azon gondolkodott, hogyan csoportosítsa benne a ké­miai elemeket. Felírta kar­tonlapokra a nevüket és atomsűlyukat, majd utóbbi alapján sorba rakta a lapo­kat. Előfordult azonban, hogy a következő elem nem a közveUenül felette levő­höz, hanem az előző sor egy másik eleméhez hason­lított; ilyenkor kihagyta azt a helyet, mondván, -hogy oda egy még ismeretlen elem kerül majd. A kész táblázatból számtalan kö­vetkeztetést vont le. Ezek közül a legfontosabb: az elemek kémiai tulajdonságai atomsúlyuk perlődikusan is­métlődő függvényei. Sejthető volt, hogy táblá­zata valamilyen belső tör­vényszerűséget tükröz, ö maga nem tudhatta meg, milyet, de még megérte a radioaktivitás felfedezését, s így láthatta, hogy a titok megoldása az atomon belül van. Ma már tudjuk, hogy az elemek voltaképpen nem atomsúlyuk szerint rende­ződnek sorba, hanem az atommagban levő protonok száma szerint; Mengyelejev táblázata tehát az elemek természetes rendszere. Várható időjárás ma es­tig: még országszerte erő­sen felhős, illetve borult lesz az ég, és sokfelé kelj szá­mítani ismétlődő esőre, ha­vas esőre, majd egyre in­kább havazásra. Majd át­menetileg csökken a felhő- ■ zet, de déjutántói ismét erős I felhősödés kezdődik. Nap- I közben már csak szórványo- I san várható átfutó zápor. I A többfelé erős, helyenként t viharos déli, délnyugati szél 5 északnyugatira fordul, és t lassan mérséklődik. A leg- , magasabb nappali hőmér- r séklet szerdán plusz 2 és ‘ plusz 5 fok között várható. Megér egy mosolyt Küderli úr sorházat vá­sárolt. Barátja megláto­gatja és megkérdi: — Igaz, hogy ezekben a házakban olyan vékonyak a falak? — De mennyire! Ha szív­dobogást kapok, a szom­szédomnak nyugtatót kell bevennie! O — Valóban húsz éve zöldségből él? — Persze, zöldségkeres­kedő vagyok! Hírügyeletes: farkas Kálmán Telefon: 11-277 ÍI ^ ; I ki I kW K ®*®* Ti janrcz« j | KÉPEK 11 ^ jl

Next

/
Oldalképek
Tartalom