Kelet-Magyarország, 1983. július (43. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-14 / 165. szám

8 Kelet-Magyaromág 1983. július 14. Kerekes György — mint kö­zöltük — szerződésszegéssel vádolja klubját, a DMVSC-t. A Hajdú-Bihari Napló mun­katársa ez ügyben a labdarú­gó-szakosztály elnökhelyette­sét kérdezte meg. Császár Fe­renc a következőket mondta: — Kerekes György nyilván­valóan arra céloz, amikor szerződésszegésről beszél, hogy még nem kapta meg tőlünk azt a lakást, melyet 1982. december 31-ig kellett volna számára biztosítanunk. Pontosabban: szerződésében az van benne, hogy tanácsi bérlakását háromszobás szö­vetkezeti lakásra segítjük cse­rélni addig az időpontig. — Arról azonban nem szólt, hogy 1982. november közepén mi a kívánt lakáshoz akartuk juttatni, de Kerekesnek ek­kor az volt a kérése, hogy ne a Tócőskertben, hanem az UJ Élet parkban legyen a lakás. Mi jeleztük, hogy ezt csak va­lamivel később, 1983 során tudjuk megoldani, és ebbe Kerekes bele is egyezett. Ké­rése csupán az volt, hogy a késés miatt anyagi hátrány ne érje. Ezt mi meg is ígér­tük. Egyébként: most is van olyan háromszobás lakás, a Tócőskertben, melyet máris rendelkezésére tudnánk bo­csátani, sőt megüresedett az a bizonyos Oj Élet parki lakás is, amelyet mi 1983-ra ígér­tünk. A fentiekről egyébként jegyzőkönyveink, írásos do­kumentumaink vannak. 1 ........................... ■ in. mm --------F Szerződés­szegés? Bakos! 16,41-gyel csak második Közepes eredménnyel, 16,41-gyel csak a második helyre került a hollandiai Hengeloban kedden este megrendezett nemzetközi at­létikai versenyen Bakosi Béla, a Nyíregyháza hármasugró váloga­tottja. Legyőzője az amerikai A1 Jojner volt, aki éppen 10 cm-rel ugrott többet a magyar csúcstar­tónál. Még egy magyar helyezés­ről érkezett jelentés, a 800-as Be- reczki József 1:47,45 percet futott, s ez az 5. helyhez volt elegendő. Ebben a számban a britek Euró­pa-bajnoka, Steve Cram szerezte meg a győzelmet, 1:46,36 perccel, szoros versenyben. Mögötte az amerikai Theriot 1:46,51, a brazil Guimares l>:46,95-öt futott, Be- reczki elé került még egy másik amerikai, Gray (1:47,21) is. Ezen a versenyen is a szerep­lők között volt a brit Steve Ovett, aki újabban egyre gyak­rabban vállalkozik versenyzésre: ilyen módon próbál felkészülni a helsinki VB várható nagy terhe­lésére. A brit sztár ezúttal is élemében volt, az 1500-on szép hajrágyőzelmet aratott, 3:38,94 perces jó idővel került az élre. Az MLSZ-elnölcség Állásfoglalása A mérkőzések tisztaságáért Letiltották az NB-s csapatok idei jutalmát Az MLSZ elnöksége legutóbbi ülésén ösz- szegezte annak a vizsgálatnak a tapasztala­tait, amelyet NB-s egyesületek vezetőinek bevonásával folytatott az 1982—83. évi baj­nokságban észlelt visszásságokról. Megálla­pította, hogy néhány kiemelkedő színvonalú mérkőzés mellett a találkozóknak csupán egy része volt kielégítő, és különösen az utol­só két fordulóban sportszerűtlenségek is be­folyásoltak néhány bajnoki végeredményt. Az MLSZ elnöksége a legkirívóbb ügyek­ben érintett egyesületek — a Békéscsaba, a Debrecen, az MTK-VM, a Nyíregyháza, a PMSC és a Videoton — illetékes vezetőit személyes tárgyalás keretében felszólította, hogy saját szakosztályaikban teremtsenek rendet. Sajnálattal kellett tapasztalni, hogy a fent nevezett egyesületek többsége sértő­nek találta a tisztátalanságnak még csak a felvetését is, és azt visszautasftotta. Vélemé­nyük szerint a fent meg nem nevezett többi egyesületben eluralkodott állapotok okozták a nemkívánatos jelenségeket. Az MLSZ elnöksége a számára elfogadha­tatlan magatartás miatt kénytelen volt a rendelkezésre álló büntetőeszközökkel élni. így a bajnoki év végén az NB I-es és NB li­es játékosok, és edzők részére szokásosan já­ró mintegy 2,5 millió forint állami támogatás átutalását letiltotta. A szövetség egyiben kér­te az OTSH intézkedését, hogy ezt az össze­get a magyar labdarúgás utánpótlására for­dítsák. Egyúttal elhatározta az elnökség, hogy a labdarúgó-mérkőzések tisztaságának meg­óvása érdekében a bajnoki kiírás jelenlegi szabályzatát kiegészíti. A szövetség elnöksége és a játékvezetői bizottság vezetői felhívták a bírók, valamint az ellenőrök figyelmét, hogy a mérkőzéseken tapasztalt lélektelen, komolytalan játékot, vagy megegyezéses eredmény elérésére mu­tató jelenségeket a legsürgősebben jelentsék. A versenyszabályokban rögzített előírások megsértésének gyanúja esetén az elnökség azonnali vizsgálatot rendel el. A vizsgálattól függően megsemmisítik az eredményt, bün­tetőpontokat von le, időlegesen felfüggeszti az érintett csapat (csapatok) és labdarúgó (labdarúgók) játékjogát, és a legsúlyosabb esetekben kizárja a csapatokat a bajnoki osztályból. A pénzügyi visszaélések megszüntetése ér­dekében az MLSZ kérte népi ellenőrzés ha­tékony segítségét. A KNEB vezetői a kére­lem támogatásához készséggel hozzájárult. A fenti intézkedések mellett előkészület­ben van a labdarúgás pénzgazdálkodásának és anyagi ösztönzésének korszerűsítése. A végrehajtási utasítás kidolgozása az OTSH- val, valamint az érintett sportegyesületekkel közösen folyik. Az MLSZ elnöksége a kidol­gozásra kerülő új rendelkezéseket a bajnok­ság megindulása előtt ismerteti. Baktalórántházi Tsz SE Tehetséges serdülők F/gyoijOnk rójuk! Álló sor: Farkas Tibor edző, Berettyón Gábor (Nyírbátor), Madár György (Opályi), Bodnár Tibor (Mátészalka), Herman László (Ib- rány), Bodnár Imre (Kékese), Czapári Sándor (SZAÉV-Mezőgép), Kulcsár Attila (Levelek), Szilvási István (edző). Guggolnak: Hu- menyik Csaba (SZÁÉV-Mezőgép), Balázsi Attila (Mándok), Esze- nyi Imre (Tiborszálás), Borkó István (Nyírtass), Leskovics Jó­zsef, Ráti Csaba és Rajzinger Illés (mindhárom Ajak), Losonczi Ferenc (Mátészalka). Elöl Szép Attila (Volán-Dózsa). A 14 éven aluli gyerekek te­hetségkutató akciója — amit a Képes Sport és az MLSZ hirde­tett meg az országos döntőhöz közeledik. Megyénkből százhü- szan kerültek a Harcsa Zoltán vezette kiválasztó bizottság elé, közülük tizenhatan képviselték Szabolcs-Szatmárt a miskolci te­rületi bemutatón. Borsod, Heves és Hajdú-Bihar legjobbjai ellen léptek pályára, s végeredmény­ben a második helyen végeztek. Eredmények: Szabolcs—Borsod 3:2, Szabolcs— Hajdú 4:0, Szabolcs—Heves 0:4. Az igazi siker azonban nem is a második hely, hanem, hogy az országos döntőre utazó területi válogatottban négyen is helyet kaptak. A mátészalkai Bodnár Tibor és Losonczi Ferenc, a kék­esei Bodnár Imre és az ajaki Leskovics József utazhat a fővá­rosba a csapattal. Balázsi Attila Mándokról és a nyíregyházi Szép Attila pedig biztonsági tar­talékok lettek. A Farkas Tibor és Szilvási Ist­ván vezette szabolcsi válogatott­ban sok tehetséges futballista rúgta a labdát, bízunk benne, hogy felfigyelnek rájuk a na­gyobb klubok szakvezetői is! Szokatlan módon, kemény ala­pozás helyett játékkal kezdte a felkészülést a következő idényre a Baktalórántházi Tsz SE is. A múlt héten a JB Kupán indultak Záhonyban, s csak a csütörtöki döntő után kezdték el a komoly edzéseket a területi bajnokság újoncai. (A kupa elnyerésének egyébként külön is örültek, mert úgy érzik, ezzel újólag bizonyí­tották, hogy a megyei bajnoki cím nem a véletlen műve volt.) A sport egyesület elnöke, Kor­mány Béla elmondta, hogy az eddig sikeresen működő edző, Bírta Sándor mellett ezentúl La­katos András is közreműködik a játékosok felkészítésében. Közö­sen igyekeznek mindent megten­ni, hogy a nagyobb követelmé­nyeknek is megfeleljenek a bak­iad futballisták. Az edzőpáros heti négy alkalommal gyakorla­toz tat ja a játékosokat, s előre­láthatólag öt edzőmérkőzésen mérhetik fel, hogy hol tartanak a felkészülésben. A megyei bajnoki címet szer-- zett csapatból egyetlen játékos — Szoboszlai István Nyírkárászba — igazolt máshová. Eddig három új emberük van. Papp Zoltánt és Varga Tibort, az NYVSSC ifjúsá­gi Csapatából kiöregedett két sportolót egyesületük egy évre kölcsönadta Baktalóránth áz ára. Itt edz már a kapus Fenyvesi Zoltán is, aki Kótajból érkezett, s korábban az Asztalos SE és a Tiszaivasvári játékosa volt. Tárgyalnak még két mezőnyjá­tékos szerződtetéséről, de neve­ket még nem árult el az egyesü­leti elnök. Az viszont már biz­tos, hogy Madai Lajos és Pataki Ferenc — akik már tavaly if ista­ként is helyet kaptak néhányszor az együttesben — a felnőtt keret tagjai lettek. (Az előrelépésük az ifjúságiak edzőjének, Jánvári Jó­zsefnek a munkáját is dicséri.) Az új játékosokkal megerősí­tett csapat — Szabó József, Győr- fi Dezső, Madai Tibor, Kozma Béla,. Majoros Péter, Baksa Ist­ván, Baksa János, Jávor Pál, Kozma József, Borbély Attila,- Helmeczi István, Rácz Géza és Farkas I. Béla — elé a gond nél­küli bennmaradást tűzte ki célul a klub. Bár még nem ismerik a területi bajnokságban szereplő csapatok játékerejét, a csapat képességei alapján erre minden­képpen reális esélyt látnak Bak- talórántházán. Megérkezett már a sorsolás is. A baktaiak hazai pályán kezdenek augusztus 14- én Kisvár da ellen. A feladat egy­értelmű : győzelemmel kell be­mutatkozni ! (papp) Tájfutás KOSSUTH RADIO 8,25: Fúvóskeringők. — 8,44: Örökzöld dallamok. — 9,42: Nefelejcs. — 10,05: Gyermekek­nek. — 10,35: Nóták. — 11,20: A Válaszolunk hallgatóinknak kü­lönkiadása. — 11,40: Kháron la­dikján, avagy az öregedés tü­netei. — 12,45: Miből utazunk? — 13,00: Mendelssohn: A-dúr vonósötös. — 13,30: Vadölő. — Cooper regényét rádióra alkal­mazta Bozó László. — 14,31: Kóruspódium. — 15,05: Réti Jó­zsef operaáriákat énekel. — 15,36: Világirodalmi könyvszem­le. — 16,06: Szimfonikus zene. — 16,48: Iszlai Zoltán: A való­ság közelében. — 17,05: Kultúra és megismerés. 17,34: Minden perc csoda. Hangjáték. — 19,23: Monteverdi-madrigálok. — 19,53: Nehéz homok. Regény. Rádióra alkalmazta Siklós Olga. — 20,50: Századok zenéjéből. — 21,40: Miért irta meg? — 22,30: Régi híres énekesek műsorából. — 22,55: Zongoramuzsika. — 0,10: Koncz Tibor táncdalaiból. PETŐFI RADIO 8,05: Nóták. — 10,00: Zenedél- előtt. — 12,35: Nemzetiségeink zenéjéből. — 13,00: A pécsi stú­dió műsora. — 13,20: Négykezes zongoradarabok. — 13,35: Ma­gyar gyermekdalok. — 14,00: Lelátó. — 15,00: „A munkám az életem ...” — 15,30: Térképpel, tájolóval. — 16,00: Látoga­tóban. — 16,35: Idősebbek hullámhosszán. — 17,30: Rádió- expressz. — 18,35: Filmzene. — 19,00: Népdalcsokor. — 19,55: Slágerlista. — 20,35: Szociológi­ai figyelő. — 21,05: A Magyar Rádió Karinthy Színpada: Nem volt mindig papsajt! — 22,21: A tegnap slágereiből. — 23,20: Operettrészletek. 3. MŰSOR 9,00: Aurélé Nicolet fuvolázik. — 9,36: Rimszkij-Korszakov­ciklus. X/4. — 12,19: Zenekari muzsika. — 13,07: Zenés játé­kokból. — 14,02: Zenekari hang­verseny. — 15,10: Töltsön egy órát kedvenceivel! — 16,10: Ze­nei lexikon, — 16,30: Grúz nép­zene. — 16,55: Popzene sztereó­ban. — 18,11: Schumann-dalok 5. — 19,05: Szimfonikus táncok. — 19,35: Francia költők versei. — 19,55: Operaest. — 21,10: Debreceni dzsessznapok. — 22,24: Napjaink zenéje. NYÍREGYHÁZI RÁDIÓ 17,00: Hírek. Időjárás. — 17,05: Diana Ross énekel. — 17,20: Hangraforgó. (A tarta­lomból: Bánszki István könyv­szemléje — Mozgókép (Antal István) — Babát várunk (Ró­zsavölgyi Erzsébet) — Veszt a pesztra? (Pálfi Balázs) — Al­katrészvadászat (Horvát Pé­ter) 18,00—18,30: Észak-tiszán­túli krónika. Lapszemle. Hír­összefoglaló. Müsorelőzetes. (A nap szerkesztője: Horvát Pé­ter.) ( MAGYAR TV 16,00: Hírek. — 16,05: Galam- bocska (sz.) Magyarul beszélő szovjet tévéfilm IV/3. rész. — 17,05: Utazz velünk! Csehszlo­vákia (ism., sz.) — 17,40: Rek­lám. — 17,45: Kertünk, udva­runk. — 18,05: Kikapcsoló. — 18,15: Képújság. — 18,20: Tele­sport. — 18,45: Tv-tükör. — 18,55: Reklám. — 19,10: Időseb­bek is elkezdhetik. Tévétorna (sz.) — 19,15: Esti mese (sz.) — 19,30: Tv-híradó 1. (sz.) — 20,00: Aláírás: A te Claudiád (sz.) Magyarul beszélő belga filmsorozat III/2. rész. — 21,20: Panoráma. — A külpolitikai szerkesztőség világpolitikai ma­gazinja. — 22,20: A szobrász: Makrisz Agamemnon (sz.) — 22,40: Tv-hiradó 3. (sz.) 2. MŰSOR 20,01: Gólyavárt esték (sz.) — Fejezetek a vallástörténet kö­réből. XII/12. rész. — 20,45: Ki­kapcsoló (ism.) — 20,55: Tv- híradó 2. (sz.) — 21,15: Cathy Berberian énekeskönyve. Hol­land film (sz.) — 22,00: Óriás­kerék. A Reflektor szerkesztő­ség műsora. XIII/2. rész (sz.) — 22,15: Képújság. SZOVJET TV 17,00: A Szovjetunió labdarú­gó-bajnoksága. — 17,45: Ha egészséges akarsz lenni. — 19,00: Híradó. — 19,35: Levél Jaltából (Tv-fiLm.) — 20,40: A világ eseményei. — 20,55: Kár­pátodtól! hírek. — 21,10: Világ­nézet. — 21,55: Szibéria. (Film. l. rész.) SZLOVÁK tv 16,55: Hírek. — 17,00: Velencei műemlékek. Dokumentumfilm. — 17,50: Tanácsadó műsor 4. rész. — 18,00: Sportrevü. Maga­zinműsor. — 18,30: Tévéfórum. — 19,10: Esti mese. — 19,30: Tv-híradó. — 20,00: Marysa. Színházi előadás közvetítése felvételről. — 21,40: Chaplin, a közrend őre. Groteszkfilm. — 22,00: Ez történt 24 óra alatt. — 22,15: Találkozás szovjet mű­vészekkel. ROMAN TV 12,35: Szünidei matiné. 16,05: Szünidei matiné. — 16,30: Fia­talok stúdiója. — 17,40: Fran­ciaország. — 20,00: Tv-hiradő. — 20,20: Fiatalok egy fiatal vá­rosból. — 20,30: A valóság ké­pei. — 21,10: Egy régi kép. Francia film. — 22,30: Tv-hlr- adó. MOZIMŰSOR Nyíregyházi Krúdy: JOHOHO- HO (bolgár) Ea. kezdete: 16 ára! JÉZUS KRISZTUS SZU­PERSZTÁR (am.) Ea. kezdete: 18 és 20 óra! Kert mozi: JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR (amerikai) E. k.: 21 óra! Pénztárnyitás: 19 óra! Nyíregyháza Móricz: LILIOM­FI (magyar) Ea. kezdete: 15,30 óra! PSYCHE I—II. (16 év!, magyar) Ea. kezdete: 17,45 óra! Mátészalka Béke: TAMÁS BATYA KUNYHÓJA I-H. <ol.— NSZK) Kisvárda: SZEGÉNY DZSONI és ÄRNIKA (magyar) Előadá­sok kezd.: 18 óra! ROSSZEM­BEREK (16 év!, magyar) Ea. kezdete: 20 óra! Nyírbátor: A PROFI (16 év!, francia) Fehérgyarmat: SÉRTÉS (m.) Vásárosnamény: LÁNY TEN­GERI KAGYLÓVAL (14 év!, csehszlovák) A Vízügyi Építő Vállalat felvételt hirdet a Miskolc és Eger térségében folyó munkádhoz az alábbi munkakörökben: — KŐMŰVES SZAKMUNKÁS, — HEGESZTŐ SZAKMUNKÁS, — KUBIKOS, — SEGÉDMUNKÁS (nők és diákok is jelentkezhetnek). Fi23etés megegyezés szerint. Szükség esetén munkásszállást biztosítunk. JELENTKEZNI LEHET AZ ALÄBBI CÍMEKEN: 1. VIZÉP Miskolci Főépítésvezetőség, Miskolc-Egyetemvá­ros, Déli terelőút Megközelíthető: a 12-es autóbusszal 2. VIZÉP Egri Építésvezetőség, Eger, Lenin út 142/c. (M. 223670) IYTH hallgassunk^ LiÜJJ NÉZZÜNK MEG KI 1983. július 14. csütörtök Három érem Nagyváradról Két alkalommal álltaik rajthoz az elmúlt héten a Honvéd Boty- tyán SE tájfutói Nagyvárad on. A Kristály Kupa váltóversenyen női ifjúságiban az első helyen végzett a Balogh—Sós—Szele­gyinszSki összeállítású csapat. Ugyanitt ezüstérmes lett a fel­nőtt férfiak között a Kovács­Székely—Kinyik—Bantus váltó, mindössze egy perccel lemaradva a győztes kolozsváriak mögött. A Körös Kupa egyéni küzdel­meiben is jutott egy érem a nyíregyháziaknak. Kovács And­rás a második helyet szerezte meg a 35 év felettiek versenyé­ben. M"—» . imgjflHMJy Az MSZMP Szabolcs-Szatmár megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja Főszerkesztő: Kopkz János Szerkesztőség: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. J—5. 4401 Telefon: 11-277, 11-425, 11-525, 11-540 Telexszám: megyében 244, megyén kívül 73 144. Postacím: Nyíregyháza, Pí.: 47, 4401 Kiadja a Szabolcs megyei Lapkiadó VáUalat Nyíregyháza, Zrínyi Eona u. 2—5. 4401 Telefon hirdetéaügyben: 10-150. Igazgató, főkönyvelő: 10-002, Pl: 25 Felelő« kiadó: Mádl Lajos Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hlrlapkézbesltő postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetési díj egy hóra 34,— forint, negyedévre 102,— forint, félévre 204,— forint, egy évre 400,— forint Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza NYÍRSÉGI NYOMDA Felelős vezető: Jáger Zoltán INDEXSZÁM: 25 050 HU ISSN 0125—20»

Next

/
Oldalképek
Tartalom