Kelet-Magyarország, 1983. július (43. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-01 / 154. szám

A megyei népfrontelnökség megtárgyalta Ifjúságpolitika, cigánytelepek, kistelepülések Nyíregyházán tegnap ülést tartott a Hazafias Népfront megyei elnöksége. Fő napi­rendként a KISZ megyei bi­zottságával közösen ötéves feladattervet dolgoztak ki ar­ról, hogyan segíthetik jobban a fiatalok társadalmunk cél­jainak megvalósítását. A KISZ ifjúsági akcióik, moz­galmaik szervezésével, ösztön­zésével, a fiatalok közgazda- sági ismereteinek bővítésér vei, mozgósító munkával já­rulhatnak hozzá gazdaság­politikai céljaink valóra vál­tásához, a lakóhelyi társa­dalmi munkák népszerűsíté­séhez. Mindkét testület — a társadalmi erők összefogá­sával — segíti az ifjúság, el­sősorban a fiatal házasok szo­ciális gondjainak, lakás- problémájának megoldását. Ezt követően beszámolót hallgatott meg a népfrontel­nökség a cigánypolitikai bi­zottság munkájáról, a beil­leszkedettek, illetve a cigány­telepeken élők helyzetéről, majd pedig a Balkány kör­nyéki tanyák lakóinak élet- körülményeiről. Uj biztosítási formák a mezőgazda­ságban Nyolcadik éve van érvény­ben — kisebb kiigazításokkal — a mezőgazdasági nagyüze­mek biztosítási rendszerének jelenlegi formája. így napi­rendre került az Állami Biz­tosítónál a rendszer korsze­rűsítése, fejlesztése, mert az üzemek gazdálkodásában, technológiai szintjében vál­tozások történtek. Ezért a biztosító is az igényekhez és lehetőségekhez igazítja te­vékenységét. Ebből az alka­lomból tartottak csütörtök délelőttit megbeszélést Nyír­egyházán, a Tudomány és Technika Házában. A megbe­szélésen vitaindítót mondott Tar Jenő, az Állami Biztosító ügyvezető igazgatója, majd a meghívott gazdaságok veze­tői mondtak véleményt, ja­vaslatokat a biztosítási for­mák változtatására. A nyír­egyházi értekezlet volt a ki­lencedik az országban, s ezek összesítéseként készül el fo­kozatosan a hatodik ötéves terv végéig az új mezőgazda- sági biztosítás továbbfejlesz­tett változata. A török kormányfő tegnapi programja: Ismerkedés Székesfehérvárral és Budapesttel Kádár lános ás Losonczi Pál fogadta Bülend lliusut Bülend Ulusu, a Török Köztársaság miniszterelnöke, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik Magyarországon, csütörtöki programját Szé­kesfehérváron kezdte: az Ikarus Karosszéria- és Jármű­gyárat kereste fel. A vendé­get elkísérte útjára Nagy János külügyi államtitkár, Fóti Iván, hazánk törökorszá­gi és Osman Basman, Török­ország budapesti nagykövete. A magas rangú vendége­ket a székesfehérvári gyárban Gábor András ipari minisz­terhelyettes, a megye, a város s az üzem vezetői üdvözöl­ték. Bállá Károly, a gyár igazgatója és Nagy Gábor, az Ikarus vezérigazgatója tájé­koztatta a vendégeket az évi 13—14 ezer autóbuszt előállí­tó, nagy múltú hazai ipar- vállalat eredményeiről. Bülend Ulusu Budapestre visszatérve — Gérnyi Kál­mán, a Fővárosi Tanács el­nökhelyettese kalauzolásá­val — a főváros nevezetessé­geivel ismerkedett. A Déli pályaudvarnál a gépkocsiból kiszállva metrón folytatta út­ját a Batthyány térig, útköz­ben Daczó József, a BKV ve­zérigazgatója tájékoztatta a török kormányfőt Budapest tömegközlekedéséről, a met­ró és a szentendrei HÉV for­galmáról. Ezt követően a mi­niszterelnök útja Gül Baba türbéjéhez vezetett. ahol megismerkedett a török hó­doltság idején Budára érke­zett, s itt elhunyt mohame­dán szerzetes sírkápolnájá­nak történetével, s emlékez­tető sorokat írt be a vendég­könyvbe. A program a főváros leg­nagyobb középületeként szá- mon tartott, újjáépítésével nemzeti kulturális intézmé­nyek otthonává lett Buda vári palotában folytatódott. A tö­rök kormányfő a Nemzeti Galéria középkori művészeti gyűjteményét, valamint a ké­ső reneszánsz és barokk kor alkotásait bemutató tárlatát tekintette meg. A délelőtti program befeje­zéseként a török miniszterel­nök a most sok hazai és kül­földi érdeklődőt vonzó Má­tyás-templomban időzött, majd a Halászbástyáról Bu­dapest panorámájában gyö­nyörködött. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csü­törtökön délután a KB szék­házában fogadta Bülend Ulu- sut, a Török Köztársaság mi­niszterelnökét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik ha­zánkban. A szívélyes légkörű talál­kozón véleménycserét foly­tattak a nemzetközi élet időszerű kérdéseiről, külö­nös tekintettel az európai biztonság és együttműködés problémáira. A találkozón jelen volt Lá­zár György, a Minisztertanács elnöke, Ercüment Yavuzalp, valamint Fóti Iván és Os­man Basman. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke csütörtökön az Országházban hivatalában fo­gadta Bülend Ulusut. A szívé­lyes légkörű találkozón részt vett Nagy János külügyi ál­lamtitkár, Ercüment Yavuzalp külügyi államtitkár, Fóti Iván és Osman Basman. Csütörtökön kétoldalú meg­beszélésekre került sor a Bü­lend Ulusu kíséretében levő személyiségek és magyar partnereik között. Este Bülend Ulusu és fele­sége Lázár György és felesé­ge társaságában megtekintet­te a KISZ Központi Művész- együttes tánckara és Rajkó zenekara loiKiór műsorát az együttes székházában. Az elő­adáson jelen volt a török mi­niszterelnök kíséretének és a magyar tárgyalócsoportnak több tagja. Illést tartttt a nyíregyházi városi pártbizottság A Magyar Szocialista Mun­káspárt Nyíregyházi városi Bizottsága csütörtökön ülést tartott. A testület tagjai meg­vitatták a város gazdálkodó szerveinek a népgazdasági egyensúlyt javító tevékeny­ségéről készített jelentést. Ezt követően a pártbizottság sze­mélyi kérdésekben döntött. Varga Gyulát, — akit a közelmúltban a megyei párt- s bizottság első titkárává vá­lasztottak — felmentette vá­rosi pártbizöttsági első tit­kári tisztségéből és Szemersz- ki Miklóst, a pártbizottság titkárát megbízta az első tit­kári teendők ellátásával. Az eseményen részt vett és felszólalt Ekler György, a megyei pártbizottság titkára. PÉLDÁJA HA IS HAT Semmelweis-ünnepség Kisvárdán A vendéglátó Kisvárda Vá­rosi Tanácsának elnökhelyet­tese, Úri Dezső köszöntötte tegnap a Semmelweis megyei ünnepség résztvevőit. Jelen voltak a megye párt-, állami- és szakszervezeti képviselői, az egészségügyi szervezetek vezetői, egészségügyi dolgo­zók, intézmények vezetői. A résztvevőket köszöntő mű­sor után Szabóné dr. Csiszár Gabriella, az Egyészségügyi Dolgozók Szakszervezete me­gyei bizottságának titkára mondott ünnepi beszédet. Bevezetőjében méltatta Semmelweis Ignác érdemelt. A 165 éve született magyar orvostudós hivatásának gya­korlásában mindenki számá­ra örök emlékű példaképül szolgált az egészséügyben te­vékenykedőknek — hangsú­lyozta, majd így folytatta: — Megyénk lakosai éven­te megközelítően tízszer ke rülnek kapcsolatba az egész- ségügyi ellátás valamelyik formájával. Nem lehet tehát azon csodálkozni, hogy mun­kánkat észrevételekkel, kri­tikákkal illetik. Ezt bizonyít­ja, hogy az egészségügyi ellá­tás egyre inkább a társadalmi érdeklődés középpontjába került, a lakosság hangula­tát, környezetét jelentősen befolyásoló politikai ténye­zővé vált. Az orvos, az egész­ségügyi munkája, sokszor magánélete örökös reflektor- fényben van. Megyénk 10 ezer egészségügyi dolgozójá­nak döntő többségéről el­mondhatjuk, hogy nemcsak szakmai felkészültségükkel vívják ki betegeik bizalmát, elismerését, hanem társadal­mi aktivitásukkal is. A továbbiakban hangsú­lyozta, hogy a párt és a kor­mány a nehéz gazdasági hely­zet ellenére Is kiemelten foglalkozott az egészségügy- gyei. Ez megyénkben is érez­tette hatását, bár még jó né­hány területen az országos átlag alatt vagyunk. Beszélt a betegellátás korszerűsödé­séről, az integráció újabb lépéseiről, de említette a szó­nok a meglévő gondokat, úgymint a zsúfoltságot, a munkaerőhiányt, a higiénés követelmények nem kielé­gítő voltát. Ezután egy fon­tos gondra hívta fel a figyel­met: — A végrehajtott szerve­zési és egyéb korszerűsítések következtében javult a la­kosság egészségügyi ellátása, ennek következtében az egészségügy állapota is. Vál­tozatlanul gondot okoz azon­ban, hogy a középkorú fér­fiaknál, és egyre inkább a nőknél is, növekszik a hala- lozási arány szám. Ezen kje- lül is a szívbetegségekben elhaltak száma. Az okok több tényezőből tevődnek össze, de feltűnően domináns a nem megfelelő életvitel, az alkoholizmus, a dohányzás, mozgásszegénység, elhízás. Beszéde végén Szabóné dr. Csiszár Gabriella felhívta a figyelmet az egészségügyiek felelősségteljes munkájára, melyhez jó példát mutat az ünnepelt Semmelweis élete és tevékenysége. Az ünnepség következő részében Gyúró Imre, a me­gyei tanács elnökhelyettese kitüntetéseket adott át. Rö­vid beszédében gratulált a jelenlévőknek, s annak a tíz­ezer egészségügyinek, akinek jó munkája is kifejezésre jut a kitüntetési aktusban. (A kitüntettek névsorát lapunk 5. oldalán közöljük.) AZ SZMT ELNÖKSÉGE NAPIRENDIÉN Ipari üzemek a környezetvédelemért Megyénk környezetvédelméről, a tömegpolitikai oktatás tapasztalatairól és a szak­maközi szakszervezeti bizottságok munkájáról tárgyalt június 30-i ülésén a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsának elnöksége. Itt a rozslángcipó. Űj termék gyártását kezdték meg a közelmúltban a Nyír­egyházi Sütőipari Vállalat tiszavasvári üzemében. Naponta ötmázsányi rozslángcipót készítenek. Képünkön: kemen­cébe kerül a megformázott cipó. (G. B.) A megyei tanács elnöke 1981-ben intézkedett a kör­nyezetvédelem javítására. Ennek a haszna szemmel látható. Minden településen évente két alkalommal ta­nácsi tisztségviselők közre­működésével környezetvé­delmi szemlét tartanak. A hulladéklerakodó helyet va­lamennyi településen kije­lölték, igaz, anyagi nehéz­ségek miatt létrehozásukra nem mindenütt került sor. Számos településen növel­ték a zöldfelület területét. Eredmény, hogy a Kelet­magyarországi Faipari Vál­lalat és a Nyíregyházi Do­hányfermentáló Vállalat ta­valyelőtt környezetvédelmi beruházásokat valósított meg. A levegőtisztítást és a zajszint csökkentését szol­gáló beruházást a központi környezetvédelmi alapból is támogatták. Környezetvédelmi beru­házásokra van szükség a közeljövőben a tiszavasvári vegyészeti gyárban és az Öntödei Vállalat kisvárdai gyárában. A legfontosabb feladatok közé tartozik a nyíregyházi gumigyár ko­romszennyezésének csök­kentése, a Villamosszigetelő és Műanyaggyár kisvárdai gyáregységében az azbeszt­tartalmú hulladékanyagok újrahasznosítása is megol­dásra vár. A földjavító mun­kák környezetvédelmi ter­veit is hamarosan el kell készíteni. A Szakszervezetek Megyei Tanácsának munkavédelmi osztálya tavaly és idén csaknem száz üzemben el­lenőrizte a környezetvédel­mi előírások megtartását. Általános tapasztalat, hogy az üzemek az utóbbi évek­ben nagyobb gondot fordí­tanak környezetünk védel­mére. Egyre több újítást ve­zetnek be a környezet javí­tása érdekében. A közel­múltban a munkavédelmi osztály húsz újítás leírását küldte fel hasznosítás vé­gett a SZOT munkavédel­mi osztályára. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt há­rom évben Szabolcs-Szat- már megye tizenegy üzeme kapta meg a SZOT Környe­zetvédelmi Oklevelét. A kedvező szemléletváltozás­nak köszönhető, hogy az üzemek, tanácsok tervet dol­goztak ki környezetünk vé­delmére. M Kelet­W0 ^ agyararszag XL. évfolyam, 154. szám ÁRA: 1,40 FORINT 1983. július I., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom