Kelet-Magyarország, 1981. szeptember (41. évfolyam, 203-229. szám)

1981-09-01 / 203. szám

Százezer diák □ nyáron megszépült iskolák folyosói, tantermei ma meg­telnek élettel. A legkiseb­bek izgalommal vegyes kí­váncsisággal lapoznak bele a tankönyvekbe, melyek­nek lapjairól titkok tárul­nak elő, s szinte észrevét­len vezetik kis barátaikat az ismeretlen, varázslatos birodalomba, a tudás or­szágába. De nem kevesebb izgatottsággal öltik ma magukra ünnepi ruháju­kat a nagyobbak sem, hi­szen minden tanév kínál valami újdonságot, tarto­gat meglepetéseket diák­nak, tanárnak egyaránt. Ez a mostani tanév azonban mégsem sorolható az átlagosak, a szokásosak közé. Több újdonságot tartalmaz, az oktató-neve­lő munka megannyi szép feladatával, de a szoká­sosnál több gondot, nehéz­séget is. Mert örvendetes, hogy jó néhány ezerrel többen járnak most isko­lába, mint az elmúlt esz- • tendőben, ez a megnöve­kedett létszám azonban súlyos terheket is ró az iskolára, s próbára teszi a pedagógusokat. Az is szép eredmény, hogy ma már ötnapos iskoláról be­szélhetünk, ám a kísérlet­ben részt vevő nevelőkre, tanulókra, s nem utolsó sorban a családokra ez hét közben szab ki nagyobb erőfeszítést, fokozottabb tempót. Megyénk általános isko­láiban az új tanévben 80 ezer, a középiskolákban 10 ezer diák tanul, a szak­munkásképző intézetekben 10 ezer tanuló készül le­endő hivatására. Az ötna­pos kísérletben 12 intéz­mény közel 7 ezer diákja vesz részt. Szerte a me­gyében 56 új tanterem, 40 új napközis csoport és 200 új óvodai hely készült el a nagyobb létszám fogadásá­ra. Ezzel együtt is zsúfol­tak lesznek azonban óvo­dáink, iskoláink, különö­sen a városok lakótelepe­in. Sok helyen szükség lesz a szülők megértésére, ha a lakóhelyhez legköze­lebb eső óvodában nem tudják gyermeküket elhe­lyezni. Az iskolákban a délelőtt-délutáni váltott műszakos tanítás okoz több helyen gondot, nem lesz egyszerű a diákétkez­tetést megoldani ott, ahol napközis ellátást nem tud­nak nyújtani. Tanulót és tanárt pró­bára tehetnek ezek az át­meneti nehézségek, s ak­kor még nem is szóltunk a lényegről: hogyan sike­rül feldolgozni a tananya­got, az új tantervből adó­dó feladatokkal miként birkóznak meg, hogyan váltja be a hozzá fűzött reményeket az elméleti és gyakorlati fakultatív tár- : gyak oktatása a gimnáziu- ! ; mokban stb. Több erőt, j i nagyobb kitartást kíván ez I i a most következő nehéz i tanév elsősorban a peda- j | gógusoktól, akiknek a na- ; i gyobb gyermeklétszám mi- j att több lesz a teendőjük, j ] s akiktől környezetük to- j ; vábbra is elvárja a napi j munka melletti-utáni köz- | életi aktivitást is. "ár lelkiismeret es en T—"Sdolgozó pedagógus ? ' Imunkája emellett I kiterjed a tehetségek gon­dozására — mely az új I tanévben ismét hangsúlyt j kap —, a hátrányosabb helyzetűek segítésére, az i iskola és a családi ház I kapcsolatának javítására. Mindezeket a feladatokat t a pedagógus, vagy ha úgy i tetszik az iskola magára hagyatva tökéletesen nem tudja ellátni. Szükség van mindazok együttműködő segítségére, akik tehetnek az oktató-nevelő munka színvonalának megőrzésé­ért es emeléséért. Erre is figyelmeztet az évnyitót jelző csengőszó ... Baraksó Erzsébet \ IRÁNI JELENTÉS Merénylet áldozata az állam- és kormányfő Mohammad Ali Radzsai iráni elnök és Mohammad Dzsa- vad Bahonar miniszterelnök életét vesztette. A két magas rangú tisztségviselő annak a merényletnek esett áldoza­tul, amely vasárnap történt a teheráni miniszterelnöki hi­vatalban. A merényletet a kormányzat ellenségei nagy ere­jű pokolgéppel hajtották végre. A hírt hétfőn hajnalban hozták nyilvánosságra teheráni hivatalos források, köztük a PARS hírügynökség szóvivője és az Iszlám Köztársasági Párt hivatalos lapja. A legújabb jelentésekből kitűnik, hogy a robbanás pilla­natában — vasárnap, magyar idő szerint 13,30 órakor — tíz személy tartózkodott a miniszterelnöki irodában. A me­rényletnek végül — a PARS hírügynökség szerint — hét halálos áldozata és tizenhárom sebesültje volt azokkal együtt, akik más, közeli helyiségekben voltak. A robbanás áldozatainak holtteste elszenesedett, s így nehéz volt ponto­san felismerni őket. Az elnök és a miniszterelnök holttestét fogsoruk alapján sikerült végül azonosítani; egy halott kilé­te még ismeretlen. hírmagyarázónk írja: A legújabb hírek — és a vasárnapi detonáció — riasz­tó fényében jogosnak tűnik az a megállapítás, amely sze­rint Iránban állandósul a ki­végzések és a merényletek iszonyú körforgása. Amikor 1981. június 28-án egy het­vennégy áldozatot követelt teheráni robbanás szinte le­fejezte az iszlám fundamen­(Folytatás a 4. oldalon) Győztes kombájnosok Tovább tart a verseny a kukoricaföldeken Spisák László átveszi a díjat Csonka Zoltántól. Gyors és eredményes volt a kenyérgabona betakarítása ebben az esztendőben. Előse­gítette a betakarítást a kom­bájnosok idei versenye. Mint minden évben, a termelőszö­vetkezetek területi szövetsége idén is versenyt hirdetett a minőségi, mennyiségi munká­ra. A versenybe 81 termelő- szövetkezet 438 kombájnosa nevezett, a végzett munkát a területi szövetség versenybi­zottsága négy kategóriában értékelte. 263 kombájnos között osz­tották meg a díjakat, amely szerint a nagy gépek kategó­riájában első lett Spisák László, a nagycserkeszi Kos­suth Termelőszövetkezet kombájnosa. Az E—516-os, il­letve Bison-Gigant kombájn kategóriában első helyezést Fülep József, a tiszabecsi Uj Élet kombájnosa nyerte. Az E—512-es, illetve SZK—6-os kategóriában az elsőséget Racskó Mihály, a nagycserke­szi Kossuth Tsz kombájnosa szerezte meg. A negyedik ka­tegóriában, amelyben az SZK—5-ös, SZK—4-es kom­bájnok rajtoltak, győztes Bor­sos János, a tiszalöki Szabad­ság Termelőszövetkezet kom­bájnosa.-Augusztus 31-én a négy kategóriában győztes húsz kombájnosnak Csonka Zol­tán, a termelőszövetkezetek területi szövetségének osz­tályvezetője adta át a jutal­makat. Tárgyjutalmat adott át a megyei KISZ megbízásáé­ból Székely Sarolta is, kitün­tetve azokat a fiatalokat, akik a versenymozgalomban élen jártak. A kombájnosok versenye a kenyérgabona be­takarításával nem fejeződött be. Folytatódik a kukorica- kombájnolási versennyel, amely az előbbihez viszonyít­va igencsak nagy munkát je­lent. Szabolcs-Szatmárban közel 100 ezer hektár kukori­ca vár betakarításra, s ezt azoknak az embereknek kell elvégezni, akik a kenyérga­bona-betakarításnál is becsü­lettel helyt álltak. Tárlat kérdőjelekkel (2. oldal) Feltételek a diákmunkához (3. oldal) Kincset érő ócskaság (3. oldal) Jelentés Tatabányáról (8. oldal) Nyitás az „alma- táborok“-ban Idestova fél évtizedes ha­gyomány már, hogy hazánk felsőoktatási intézményeinek hallgatói is közreműködnek Szabolcs-Szatmár megye me­zőgazdaságának legfontosabb nyár végi, ősz eleji munká­jában, az almaszedésben. Hétfőn a keleti országrész 17 településén nyitották meg kapuikat az „almatáborok”, hogy október közepéig egy­hetes turnusokban 21 ezer egyetemistát és főiskolást fo­gadjanak. Az idén újabb két településen, Fényeslitkén és Méhteleken is tábort vertek az érkező fiatalok számára, akik között első ízben lesz­nek ott a budapesti Semmel­weis Orvostudományi Egye­tem, valamint a Testnevelési Főiskola diákjai. A szabolcsi almaszüretnél: a legnépesebb csoporttal a Budapesti Mű­szaki Egyetem képviselteti magát, ahonnan 6600-an ér­keznek. Kiveszik részüket a munkából a jövő mezőgazda- sági szakemberei: a Debre­ceni Agrártudományi Egye­tem és a Nyíregyházi Mező- gazdasági Főiskola hallgatói Hétfőn reggel közel 800 tanuló kezdte meg az új tanévet a Nyíregyházi 12-es számú Általános Iskolában. A szokásos­tól eltérően nem szeptember elsejétől, hanem már augusz­tus 31-én megkezdték a tanítást: a megyszékhelyen első­nek kísérleti jelleggel ötnapos munkahetet vezettek itt be az oktatásban. Képünkön Holló Lászlóné elsős diákjainak tart foglalkozást. (Császár Csaba felvétele) Jó iskolát kell teremtenünk Pozsgay Imre ünnepi beszóde az országos tanévnyitón Országos tanévnyitó ün­nepséget tartottak vasárnap délután Sárospatakon. A fennállásának 450. évforduló­ját ünneplő Rákóczi gimná­ziumban Pozsgay Imre mű­velődési miniszter köszöntöt­te az ország tanulóifjúságát. — Ilyenkor, tanévkezdés­kor — mondotta — a műve­lődési kormányzat épp úgy, mint a művelődésügy min­den érdemes dolgozója hatá­rozott eszmékkel és megfon­tolt tervekkel, felkészülten lát neki feladatának. Ezek az eszmék és tervek lényegesen nem térnek el az előző évitől, de abban igen, hogy újabb tapasztalatok, is­meretek birtokában, nagyobb tudással, mélyebb meggyőző­déssel, tehát általában fel­készültebben közeledünk fon­tos célunkhoz, a szocialista nevelőiskola megteremtésé­hez, általánossá tételéhez. Az oktatás fejlesztéséről szólva a miniszter hangsú­lyozta: az iskolát nem időn­kénti lökésekkel, megráz­kódtatást okozó változtatá­sokkal, hanem folyamatos, szakadatlan fejlesztéssel kell beilleszteni a társadalmi ha­ladás menetébe. Az elv itt is, mint az élet oly sok területén: haladás és biztonság együttes követelé­se. Fejlődésre, fejlesztésre természetesen ezen a terüle­ten is szükség van, mert hi­szen a gyorsan szaporodó ismeretek elsajátításának módszereit újra és újra lét­re kell hozni és alkalmazni kell. A közeljövőben megoldan­dó gondok közt említette a miniszter az ötnapos tanítási hétre való áttérést is. Tud­juk ugyan — mondotta —, hogy mennyi társadalmi elő­nye van a heti két pihenő­napnak. Az iskolában azon­ban — különösen nevelési szempontból — nemcsak elő­nyös ez a változás. A beveze­tés feltételeinek, lehetőségei­nek tisztázására éppen azért széles körű szakmai és tár­sadalmi vita kezdődött. Az idei tanévben minden intéz­ménytípusban, de csak szűk körben próbáljuk ki az öt­napos tanítási hetet és csak a vita, valamint a tapaszta­latok hasznosításával tesszük általánossá a jövő tanévben. — Jó iskolát teremteni a hazának, a szocialista Ma­gyarországnak, ez közös ér­dekünk és közös felelőssé­günk. Társadalmi, gazdasági gondjainkon úrrá lenni, né­pünk további felemelkedését előmozdítani csak jó iskola segítségével lehet — hangsú­lyozta befejezésül Pozsgay Imre. A téli alma és a burgonya őszi átvételi árai A MÉM — az Országos Anyag- és Árhivatallal egyet­értésben — közzétette az őszi érésű téli alma és a bur­gonya idei átvételi árát. Az elmúlt évhez képest az alma,kilójáért általában 40 fillérrel többet ad a külke­reskedelem. A belföldön for­galomba hozott gyümölcsért szintén többet adnak, mint Már a jövő évi kenyerünket alapozzák. A Kálmánházi Rá­kóczi Tsz-ben Deák István gyűrűshengerrel tömöríti a ta­lajt, az őszi búza alá. (Gaáí Béla felvétele) egy évvel korábban; az ár­emelés mértéke mintegy 7 százalékos. A téli alma tájé­koztató árát, — amelytől a felvásárló szervezet és a ter­melő megegyezésével föl-, il­letve lefelé 15 százalék­kal térhetnek el — az elkö­vetkező hónapokra nem egy­ségesen, hanem hét részidő­szakra bontva állapították meg. Természetesen azért, mert ahogy előrehalad majd a tél, illetve eljön a tavasz, növekszik az áru értéke. A helybentartást anyagilag is ösztönzik, éspedig úgy, hogy például a Hungarofruct az átvételi időszak elején ki­lónként 10 fillérrel alacso­nyabb árat kínál azzal, hogy ezt a különbözetet, amely or­szágosan több mint 20 millió forint, a későbbi időpontban az átvételi ár emelésére használják fel. A Hungarof­ruct által felajánlott átvételi ár egyébként az idén szep­temberben a különleges mi­nőségi osztályban kilónként 7,40 forint, az első osztályú almánál kereken 5 forint. 1982 áprilisában ugyanezért a minőségi osztályért mát 10,10 forintot, illetve 7,60 fo­rintot fizetnek. (Folytatás a 4. oldalon) ■jgeletjl I nraByarnrszág .:r; -"if XXXVIII. évfolyam, 204. szám ARA: 1,40 FORINT 1981. szeptember 1., kedd-

Next

/
Oldalképek
Tartalom