Kelet-Magyarország, 1971. november (31. évfolyam, 258-282. szám)

1971-11-02 / 258. szám

LAPUNK TARTALMÁBÓL KXVII1 ÉVFOLYAM 258. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1971. NOVEMBER 2, KEDD Partnerek egymás között (3. oldal) Korszerű háztartás — iöbb szabad idő (5 oldal) \ novemberi pártnapok (5. oldal) Sport jelentéseink (6-7. oldal) Glyorslista a lottó tárgy nyeremény- sorsolásáról (8. oldal) Befejeződlek Brezsnici berlini lár^jalásai Közös közleményt adtak ki a megbeszélésekről Nagygyűlések, koszorúzások, vete ánok köszöntése November 7. megünneplésére készül megyénk lakossága Leonyid Brezsnyev kíséreté­nek tagjai, továbbá a Né­met Szocialista Egységpárt Politikai Bizottságának tag­jai és póttagjai. Az ebédnél Erich Honecker és Leonyid Brezsnyev tartott pohárkö- szöntőt. sík rászáll biztonságért rádió közléseit a látogatás minden mozzanatáról. Az a lelkes fogadtatás, amelyben a francia dolgozók részesítet­ték önöket, a rokonszenv és a szeretet érzése, amely a szovjet küldöttség iránt Pá­rizsban és Marsei’lle-ben megnyilvánult, a francia ál­lamférfiakkal folytatott fon­tos tárgyalásaik eredménye befejezéséről stoló jelentések örömet keltettek az NDK la­kosaiban. Újra tanúi vol­tunk, mennyire elnyeri és milyen mértékben fokozódik a barátság érzése a nagy októberi forradalom orszá­ga, a kommunizmus országa, a béke és a haladás legerő­sebb hatalma iránt. Honeoker pártjának Köz­ponti Bizottsága, az NDK kormánya és népe nevében szívélyes jókívánságait fe­jezte ki a franciaországi lá­togatás sikeréhez. — A párizsi tárgyalások eredményei előmozdítják a béke ügyét és a nemzetközi biztonságot — fűzte hozzá. — Arról tanúskodnak, hogy a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett;' élésének le­nini eszméje egyre növekvő mértékben hat. bizonyítják a szovjet külpolitika emberba­ráti céljait: e célok közé tar­tozik. hogy Európa a béke világrészévé váljék és erő­södjék a barátság a népek között. — Az ön Párizsiban tett kijelentését, hogy Európá­ban, ahol olyan gyakran ke­letkeztek háborúk és konf­liktusok. most történelmi je­lentőségű fordulat van ki­bontakozóban a jobb jövő. a béke és a biztonság felé. mi úgy fogadtuk, mint vezérfo­nalat a cselekvésre, a még aktívabb harcra az európai biztonsági és együttműködé­si értekezlet közvetlen elő­készítéséért. — A Német Demokratikus Köztársaság az NSZEP VIII. kongresszusán elfogadott ha­tározatoknak megfelelően, továbbra is tevékenyen síkra- száll az enyhülésért Európa középső részében és a nem­zetközi biztonság megszilár­dításáért. — Az NDK békepolitikáia * világosan kifejezésre jutott körtoariy-unkpak abban " a kezdeményezésében, hosv az NDK és az NSZK kössön egymással egyezményt a tranzitforgalomról. meg­nyilvánult továbbá a nyu­gat-berlini szenátussal foly­tatott tárgyalásokon. Az NDK kormánya az NSZK kormányával és a nyugat- berlini szenátussal folytatott megbeszéléseken a .realitá­soknak és a tényleges hely­zetnek megfelelő javaslato­kat és egyezménytervezete­ket terjesztett elő. azzal f céllal, hogy ha minden old a Ion megvan a jóakarat, ha­(Folytatás a 2. oldalon' Aktívaértekezlet a Külkereskedelmi Minisztériumban Erich Honecker, a Német Szocialista Egységpárt első titkára hétfőn déliben ebé­det adott Leonyid Brezs­nyevnek. az SZKP főtitkárá­nak tiszteletére. NDK-beli baráti látogatásának befe­jezte alkalmából. Az ebéden részt vettek £. HONECKER: Az NDK az európai Erich Honecker. az NSZEP Központi Bizottságának első titkára a Leonyid Brezsnyev tiszteletére adott ebéden el­hangzott pohárköszöntőjé­ben szívből jövő köszönetét mondott az SZKP Központi Bizottsága főtitkárának és kíséretének látogatásáért, amelyre a rendkívül fontos franciaországi látogatás után került sor. — Néhány nappal ezelőtt ön. kedves Brezsnyev elv­iére — folytatta Honecsker — hivatalos franciaországi lá­togatásával sikeresen befe­jezte azoknak a nemzetkö­zi jelentőségű nagyszabású akcióknak egyikét, amelyek­kel az SZKP Központi Bi­zottsága. a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa és a szov­jet kormány dinamikusan és hatékonyan, lépésről lépésre megvalósítja az SZKP XXIV. kongresszusán elfoga­dott átfogó békeprogramot. — Engedjék meg. kedves szovjet elvtársaik, hogy biz­tosítsam önöket:, a Német Demokratikus Köztársaság népe mély érdeklődéssel kí­sérte a televízió, a sajtó és a A Külkereskedelmi Minisz­térium párt- és gazdasági vezetőinek, a külkereskedel­mi vállalatok igazgatóinak és párttitkárainak részvéte­lével hétfőn aktívaértekezle- tet tartottak a Külkereske­delmi Minisztériumiban. Min­denekelőtt fizetési mérle­günk helyzetét, javításának módjait vizsgálták. Dr. Bíró József külkeres­kedelmi miniszter tájékozta­tójában rámutatott, hogy az 1968—70-es években gazdasá­gi életünk a kedvező külső piaci konjunktúra körülmé­nyei között fejlődött. Az utóbbi időben azonban prob­lémák keletkeztek külföldi fizetési mérlegünkben. Bár a nemzetközi munkamegosz­tásban való részvételünk 1971-ben abszolút és relatív mértékben is nőtt. ez azon­ban egyoldalúan az import­ra koncentrálódott. Azzal számolunk, hogy a nemzeti jövedelem 5—6 százalékos növekedése mellett az idén a külkereskedelmi forgalom 11—13 százalékkal emelke­dik. ezenbelül a behozatal 14—16. a kivitel pedig 5—6 százalékkal. Behozatalunk rúnd a rubel-, mind, a dollár- •fezámolasú országokból vi­szonylag nagymértékben nő. a szocialista országokba irá­nyuló export 8—10 százalék­kal emelkedik, a dollárelszá­molású országokba irányuló kivitel azonban stagnál. A helyzet javításának módjait elemezve kifejtette, hogy mindenekelőtt a hazai fizetőképes kereslet és a kí­nálat egyensúlyának megte­remtésére. megszilárdításá­ra van szükség. Elsősorban ott kell takarékoskodni, ahol túlköltekezésben vagyunk. Mindenekelőtt a beruházási piacon tapasztalható feszült­ségek csökkentésére, felszá­molására kell törekedni. Ugyanakkor elengedhetet­len. hogy megfelelő korlátok, közé tereljük a túlzottan megugrott importot, s fokoz­zuk az exportot. A miniszter szolt arról, hogy jövőre már némileg ja­vulnia kell az ország fizeté­si mérlegének, s ehhez az szükséges, hogy az export mind a rubel-, mind a dol­lárelszámolás ú országokba több. mint 10 százalékkal nö­vekedjek. ugyanakkor a be­hozatal növekedésének üte­me ennél jóval kisebb le­gyen. Mivel egyre élesedik a világpiacon a kenkurrenma­in arc. a külkereskedelemnek gondoskodnia kell arról, hogy vásárlóit magasabb színvonalon szolgálja ki, csak megbízható termékeket értékesítsen, s a szállítási határidőkhöz pontosan tart­sa magát. Törekedni kell az ipari háttér jobb megismeré­sére. új exportcikkek felku­tatására. A miniszter tájékoztatóját széles körű vita követte. Az aktívaértekeziet vitáját dr. Bíró József foglalta ösz- sze. ismét hangsúlyozva a belső piac megszilárdításá­nak. az import mérséklésé­nek és az export fokozásá­nak nagy jelentőségét. A kubai forradalmi kor­mány meghívására november első felében dr. Ajtai Miklós, a Magyar Népköztársaság miniszterelnök-helyettese hivatalos baráti látogatásra Kubába utazik. Látogatása idején kerül sor a kubai— magyar gazdasági, tudoma­Szabolcs-Szatmár megye lakói, az üzemek, intézmé­nyek, hivatalok dolgozói me- gyeszerte ünnepségeken em­lékeznek meg a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom évfordulójáról. A városok és falvak ünnepi díszt öltenek: fellobogózzák az utcákat, te­reket. nemzetiszínű és vö­rös zászlókkal, transzparen­sekkel ékesítik a középüle­teket. Nyíregyházán már novem­ber 4-én idélután megkezdő­dik az üknepségsorozat. Er­re a délutánra hívta meg a városi pártbizottság azokat a veteránokat, akik részt vet­tek a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalomban. A baráti beszélgetésen Sze- merszki Miklós, a városi pártbizottság titkára tart megemlékezést a II. kerületi pártházban összegyűlt vete­ránoknak. A megyei és városi pártbi­zottság által szervezett ünne­pi nagygyűlést november 5- én 15 órakor tartják meg a Nyíregyházi Konzervgyár­ban. ahol részt vesznek a környező üzemek és iskolák dolgozóinak, tanulóinak kéo- viselői. Ünnepi beszédet Kandó. Pál, a megyei párt-vb tagja, az SZMT vezető titká­ra mond. Az ünnepségen a tanárképző főiskola kultúr- csoportja ad műsort. Szombaton, november 6-án koszorúzási ünnepség lesz a F elszabadulás téri szovjet hősi emlékműnél, ahol a párt-, állami, társadalmi és tömegszervezetek képviselői róják le kegyeletüket a ha­zánk felszabadítási harcai­ban elesett szovjet hősök tiszteletére. Ezzel egyidőben az üzemek. intézmények képviselői is koszorút he­lyeznek él az Északi teme­tőben lévő szovjet hősök sírjainál. A város üzemeiben, hiva­talaiban és intézményedben a pá rtt aggy üléseken és a nyilvános pártnapokon mél­tatják az évforduló jelentő­ségét. a MEZŐGÉP Vállalat­nál, a TITÄSZ Vállalatnál és a megyei kórházban pe­dig ezt az ünnepi alkalmat használják fel arra. hogy tagcsoportot alakítva felvéte­lüket kérjék a Magyar- Szovjet Baráti Társaságba. Kedves vendégeket fogad november 6-án Mátészalka város Iáit ossága. Beregovó- ból. a területi tanítói mű-t kedvelő együttest látják ven-" dégül Délután fél négykor az üzemek, intézmények dol­gozói részére ad műsort az együttes, majd részt vesznek az este 7 órakor kezdődő díszün népségén. amelynek előadója Nagy László, a vá­rosi párt-vb tagja lesz. November 7-én délelőtt 10 órákor a város párt- és álla­mi vezetői helyezik el a nyos, műszaki együttműködé­si bizottság ülésére is, amely­nek elnöke magyar részről dr. Ajtai Miklós, kubai rész­ről Carlos R. Rodriguez mi­niszter, a Kubai Kommunista Párt titkárságának tagja lesz. megemlékezés koszorúit a Lenin-szobomál és a szov­jet hő:ök sírjánál. Az ÉR­DÉRT Vállalat dolgozói, va­lamint az Esze Tamás gim­názium és szakközépiskola tanulói az évforduló tiszte­letére rendezett ünnepségen kérik felvételüket a Magyar —Szovjet Baráti Társaságba. Kisvárdán is november 5- én kezdődnek az ünnepsé­gek. Délután fél háromkor az Öntödei Vállalat nagyter­mében rendezik meg a vá­rosi nagygyűlést. amelyre meghívták a járás párt- és állami vezetőit. Ezen a nagygyűlésen adják át az emléklapot azoknak a kom­munistáknak. akik 25 éve tagjai a pártnak. A nagy­gyűlés előadója Hete Béláné, a párt városi végrehajtó bi­zottságának tagja lesz. Az ünnepségen az 1-es általános iskola nevelői adnak irodal­mi műsort. Ezen a napon 'kettes ün­nepe lesz a Kisvárdai Építő Ktsz-mek. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom év­fordulójára esik a szövetke­zet megalakulásának napja is: húsz éve ezen a napon alakult meg a ktsz. A Bes­senyei gimnáziumiban is pén­teken tartanak ünnepséget, ahol felvételüket kérik a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság tagcsoportjai közé. Szombaton délután a szov­jet hősök sírjánál helyezik el koszorúikat a KISZ-bi- zottság, a társadalmi és tö- megszervezetek képviselői. Az iskolai KISZ-szervezetek Bódi. Lajos és Vári Emil emléktáblájánál róják le ke­gyeletüket. a városi és járá­si párt- és állami vezetőit pedig a város központjában lévő hősi emlékműnél tarta­nak koszorúzási ünnepséget. Megemlékeznek az évfor­duló jelentőségéről a kisvár­dai járás minden községé­ben. Mándokon Tóth Géza országgyűlési képviselő mond ünnepi beszédet. Berkeszen és Záhonyban pedig koszorút helyeznek el a szovjet hősök sírjainál. Nyírbátorban 6-án délután 2 órakor kerül sor a közpon­ti ünnepségre, melynek, elő­adója Kapu József, a járási pártbizottság titkára lesz. Ezen a napon koszorúzzák meg a járás és a község párt-, állami, társadalmi és tömegszervezeteinek vezetői A Barátság II. kőolajveze­ték fényeslitkei szivattyúál­lomásának építkezésén és szerelésén dolgozó fiatalok — a KISZ-kongresszus tisztele­tére — október 30-án kom­munista szombatot tartottak. A vezeték legfontosabb kap­csolódó létesítménye ez, ahol nagy teljesítményű szivaty- tyúkkal fogadják és továbbít­ják majd a Szovjetunióból ér­kező nyersolajat Százhalom­battára. A szivattyúkon kívül épül 4 darab, egyenként 20 ezer köbméteres tartály is. E létesítmény nélkül a kőolaj­vezeték sem üzemelhetne a tervezett időben. Ezért is vállalkoztak a KlSZ-védnök- ség alatti beruházás építői és a szovjet hősök emlékművét. A község üzemeiben, hiva­talaiban és iskoláiban, a já­rás valamennyi községében ünnepi megemlékezéseket tartanak, ahol méltatják az évforduló jelentőségét. Nagykállóban katonai tisz­teletadás mellett koszorúzzá: meg a szovjet hősi emlék­művet a járás és a község vezetői november 6-án dél­ben. Este kerül sor a köz­ponti ünnepségre, amelynek előadója Kosarik Sándor, a községi pártbizottság titka a lesz. Geszteréden koszorúza- s; ünnepség lerz. a Balkáuyi Állami Gazdaság, a naíyká.- 3 ói Virágzó Föld és a Korá­nyi gimnázium tanulói, dol­gozói pedig a megemlékező gyűlések ünnepély es jég ét használják fel arra. hogy feltételüket kérjék a Ma­gyar—Szovjet Baráti Társa­ság tagcsoportjai közé. Miind-ati ivözvégoen ünnep­séget tartanak a mátészalkai járásban, Márkén, Vállfá­ban, Öpályiban, Tyúkodon a szovjet hősek sírjait és em­lékműveit koszorúzzák meg a községek vezetői, a i. ukodí kollégiumban, a gépáll,,.sá­son és Porcsaíman pedig a Beregovcból Mátészalkán vendégeskedő területi tanít ii műkedvelő együttest fogad­ják. Fehérgyarmaton Gulácsi Sándor, a járási' pártbizott­ság első titkára lesz a he' - dikai nagygyűlés szó.’ ka. Kan a napon névadó i'.i- neptoget is tartant': Fehér­gyarmaton : a szakanunk..,- kepző intézet ekkor veszi ic' Móricz Zsigmond nevét. A járás községedben 5-é:i és fi­án tartanait megemlékezést az évfordulóról. Vásárosnaményban ma- november 4-én megkezdődét az ünnepségsorozat, ékkor koszorúzzák. meg a nagyköz­ség III. kerületiében — Viv- kan — Matuzsa György hő­si halott; emlékművét a ha­tárőrség, a rendőrség és a tanács képviselői. Hatodikén fél kettőkor a szovjet hősek emlékművénél les-z koszorú­zás. este hét óraiKor pedig a művelődési ház nagytermé­ben rendezik meg az ünnepi nagygyűlést. Az ünnep tisz­teletére rendezett nagygyű­lésen kérik felvételüket a Magyar—Szovjet Baráti Tár­saság tagcsoportjai közé a forgácslemezgyar dolgozói. szerelői arra, hogy az esedé­kes szabad szombaton sem pihennek, hanem a rendes munkanapnak megfelelően dolgoznak. Kezdeményezé­sükhöz sok kívülálló fiatal csatlakozott. A környező te­lepülésekről: Tölgyesszögről, Rozsálypusztáról, Rétközbe- rencsről, Kisvárdáról mint­egy 100 fiatal érkezett és dol­gozott az építkezésen, első­sorban a földmunkán. A na­pi munka befejezése után av. építő, szerelő és kívülálló fia­talok barati találkozójára ke­rült sor, s ennek keretében utóbbiak megismerkedtek a létesítmény jelentőségével, az ott dolgozók életével, műn­ké javak Kubába utazik dr. Ajtai Miklós A KISZ-kongresszus tiszteletére Kommunista szombat Fényeslitkén viUo proietArmi,egyesOueteki

Next

/
Oldalképek
Tartalom