Kelet-Magyarország, 1971. június (31. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-22 / 145. szám

I. mal I^LOT-WfÁGYAPORSÍÁe 1971. Június 9s. Egy hét múlva békekölcsön-sorsolás Az Országos Takarékpénz­tár egy hét múlva, június 28-t án és 29-én rendezi a II., a III. és a IV. Békekölcsön 1971 első félévi sorsolását. A húzásokat mindkét napon az Utasellátó Vállalat Arany János utcai kulturális ter­mében tartják. A kétnapos húzáson a három békeköl­csönből összesen 1 199 550 köt­vényre 175,7 millió forintot kapnak vissza a kötvénytu­lajdonosok. A kisorsolt köt­vények kifizetése július 6-án kezdődik. 16 GYERMEK NÉVADÓJA A GUMIGYÁRBAN. Szom­baton délután a Nyíregyházi Gumigyárban ünnepélyes ke­retek között tartották meg a gyár tizenhat dolgozója új­szülött gyermekének névadó­ját. Az esemény hangulatát emelte a 12. számú általános iskola kamarakórusának közreműködése a Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező Intézet szervezésé­ben. HÓDIKÖT TISZALÖKÖN. Tiszalökön 40 millió forin­tos beruházással új üzemet épít a Hódmezővásárhelyi Kötöttárugyár. A megyei ta­nács 10 millió, a MÉSZÖV 3 millió forinttal segíti az új konfekcióüzem létrehozását, amely 600 asszonynak nyújt majd munkaalkalmat. Nem­csak tiszalökieknek, hanem a környék lakóinak is. Az épít­kezés már befejező szakaszá­ban tart, előreláthatólag a szeptemberi határidőre el is készül a HÓDIKÖT új üzem­egysége. DÁMSZARVASBÉBIK Gyulaion, a dámszarvasok erdejében, kitűnő az idei „utánpótlás”. A híres vadre­zervátumban — ahol mintegy 300 dámvad él — május vé­gén és június elején szép számmai jöttek világra a pettyes borjak. A kicsi dá- mok megerősödtek és yígap futkároznak anyjukat követ­ve. Ugyanakkor a ..papák” — a világ legerősebb lapátú dámbikái — már növesztik új agancsukat. TÉMA: A LAKÁSKULTÜ- RA. Filmvetítéssel illusztrált építési és lakberendezési elő­adást hallgattak meg, a kor­szerű lakáskultúrával is­merkedtek múlt vasárnapi klubfoglalkozásukon a bor­bányai ifjúsági klub fiatal­jai. EPERJES—RZESZÓW— NYÍREGYHÁZA KAPCSO­LATAI. Háromtagú delegáció utazott kedden reggel Nyír­egyházáról a csehszlovákiai Eperjesre, majd onnan a len­gyelországi Rzeszówba. A de­legáció tagjai: Kuhár And­rás az MTESZ megyei elnö­ke, Sándor József, a megyei tanács ipari osztályának ve­zetője és Seholtz Béla, a NYÍRTERV főmérnöke meg­beszéléseket folytatnak Nyír­egyháza és a két város kö­zötti műszaki kapcsolatok el­mélyítésének lehetőségeiről. A Magyar Szocialista Munkásain ezabolcs-Szatmár megyei Bizott­sága és a megyei tanács napilapja Főszerkesztő: Ordas Nándor Szerkesztőség: Nyíregyháza. Zrínyi Ilona u. 3. Telelőn: 16-10, 16-71. 30-03 • Telexszám: megyében 344. megyén kívül 07 344 Kiadja a Szabolcs megyei Lapkiadó Vállalat Zrínyi Ilona u. 3. Tel.: 30-00 Felelős kiadó: Farkas Pál Terjeszti a Magyar Posta, dön­tethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a posta hírlap­üzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KíU Budapest, V. kerület Józsel Nádor tér L tz.) közvetlenül vagy postautal­ványon, valamint átutalással a KHi 215—96 16! pénzforgalmi lel- eőszámára. Előfizetési díj egy bő napra 20 forint. Indexszám) 23 056 Kéziratokat nem érzünk meg és nem adunk vissza nyírségi nyomda Dózsa György u. í. Felelős vezető: Holécil Istvir, A NAP HÍREI A NYÍREGYHÁZI BELVÁROSBAN — Fiacskám, ez még nem a hegyvidék... (Kiss Ernő rajza.) ÁLLAMI SEGÍTSÉG AZ ÉPÍTÉSHEZ. A megyei ta­nács 8 és fél millió forint ösz- szegű — fele részben vissza nem térítendő — állami tá­mogatást adott a mátészalkai ötéves lakásépítési program megvalósításához. A támoga­tásból lehetővé válik két kon­téneres nagy teljesítményű kazán beszerzése, amelyek­kel a lakások központi fűté­sét oldják meg. BALETTNÖVENDÉKEK VIZSGÁJA. Az SZMT Mó­ricz Zsigmond Művelődési Háza balettiskolájának évzá­ró bemutató előadását június 27-én délután rendezik Nyír­egyházán, a Móricz Zsigmond Színházban. PEDAGÓGUS TAPASZTA­LATCSERE. Magyar szakos szakfelügyelők egy csoportja utazott megyénkből vasárnap délután Pécsre, hogy részt vegyenek a június 21 és 25 között megrendezésre kerülő „Baranyai irodalomtanítási napok” rendezvénysorozatán. VÁROSI GONDOK. Mind nagyobb gondot fordítanak Kisvárdán a fiatal város szé­pítésére. Parkosításra 850 ezer forintot, a város tisztán tartására, új köztisztasági gé­pek beszerzésére közel más­fél millió forintot, járdák, utak építésére, karbantartá­sára 1 millió 400 ezer forintot fordít az idén a városi ta­nács. A KÖZÖS GAZDASÁG 5 ÉVES TERVE. Tegnap, hét­főn közgyűlésen tárgyalta a nyíregyházi Dózsa Termelő- szövetkezet vezetősége és tagsága a közös gazdaság 5 évre szóló, középtávú tervét. Elhatározták, hogy a jövőben három alapvető ágazat, a gyümölcstermesztés, a kerté­szet és a szarvasmarha-te­nyésztés lesz gazdálkodásuk jellemzője. RÁKÓCZI HÍRADÓ. Meg­jelent a nyírbogát! Rákóczi Termelőszövetkezet üzemi lapja, a Rákóczi Híradó leg­újabb száma. Ebben beszámol a többi között az elvégzett időszerű növényvédelmi munkákról, az állattenyész­tésből történt értékesítések­ről, a melléküzemági tevé­kenységről. Hírt ad a legkö­zelebbi küldöttgyűlésről, va­lamint a tsz labdarúgócsapa­tának sikeres mérkőzéséről. FERTÖDI ZENEI NAPOK. A szombaton megkezdődött XIII. fertődi zenei napok va­sárnap folytatódtak az egy­kori Esterházy kastélyban. A vasárnapi hangverseny egy­ben nyitánya volt a II. orszá­gos ifjúsági zenei tábornak, amelyre az ország minden részéből 160 fiatal érkezett Fertődre. A TÉVÉBEN LÁTTUK Fúvósok, népi táncosok a Móricz Zsigmond Színházban A nyíregyházi színházban mutatkozott be egész estét betöltő műsorával az ifjúsá­gi fúvószenekar és a Sza- bolcs-Volán táncegyüttes. Vi­rág Jolán főiskolai hallgató konferált a június 19-i gála­esten, ahol elsőnek a siklósi várjátékokon sikerrel szere­pelt fúvószenekar lépett a közönség elé A fúvósok után a Szabolcs- Volán táncegyüttes műsora következett. A nyíregyházi táncosok már több város fesztiválján, népitáncszemlé- jén képviselték a szabolcsi színeket. A tánckar mű­sorát színvonalasan egészítet­te ki az együttes énekkará­nak műsora. Változatos színt hozott a tákosi Simon József- né fellépése, Jobbágy Erzsé­bet és Tóth István népdalpro­dukciója, NAPIRENDEN AZ ISME­RETTERJESZTÉS. Nyíregy­házán, a Bessenyei klubban tartja ülését június 25-én a Tudományos Ismeretterjesz­tő Társulat Szabolcs-Szat- már megyei szervezetének el­nöksége. Időszerű megyei művelődéspolitikai felada­tokról tárgyal és értékeli a szervezeti életet. BEMUTATÓ ELŐADÁS. A Mesekert Bábszínház be­mutató előadást tart június 24-én este a megyei művelő­dési központban a bábcso­portvezetők tanfolyama hall­gatóinak. A bemutató műso­rán Mánya Anna: Medve úr című bábjátéka szerepel. A FELNŐTTÉ VÁLÁS KÜ­SZÖBÉN. Tuzséron, az el­múlt héten ünnepséget ren­deztek azoknak a VIII. általá­nos osztályt végzett fiatalok­nak a fogadására, akiket az iskola ez alkalommal bízott a KISZ-alapszervezetek, vala­mint az ifjúsági klub gond­jaira. KASTÉLYBÓL MŰVELŐ­DÉSI OTTHON. Művelődési ház lesz a híres móri Lam- berg kastély. Az elhanyagolt állapotban lévő épületet a Móri Nagyközségi Tanács felújíttatja, átalakíttatja és művelődési intézményeket helyez el falai között. A szá­zadforduló táján épült kas­tély rekonstrukciójára két és fél millió forintot költenek. Az épületben könyvtár, kü­lönböző szakköri szobák, klubhelyiségek és ifjúsági klubok kapnak helyet SZÁZEZRES NYERE­MÉNY. A lottó 25. játékhét számhúzása 102 ezer 433 fo­rintos nyereményt hozott egy négytagú nyíregyházi kollek­tívának. Elmondták, hogy egy éve 11 darab lottószelvénnyel játszanak, s most a 8 360 459 számú előfizetéses szelvé­nyük hozta meg a várt nye­reményt A dove rí fi# Baleseti krónika A hűvös, esc« hét vége miatt kisebb volt a forgalom a köz­utakon, mint egy héttel ezelőtt. A balesetek száma is valamivel kevesebb volt, de a 108 karam­bolból, közlekedési balesetből 9 végződött halállal, 4 életveszélyes, 44 súlyos és 51 pedig könnyű sérüléssel. ★ HALÁLOS BALESET. Jogosít­vány nélkül vezette édesapja motorkerékpárját Erii József 17 éves mezőkövesdi segédmunkás. A figyelmetlenül és gyakorlat- lanul vezető fiatalember Mező­kövesd külterületén nekiütközött egy előtte szabályosan haladó lovas kocsinak. A baleset követ­keztében Erii József, valamint utasa, a 1« éves Mihály István, sátoraljaújhelyi segédmunkás olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen mindkettő életét vesztette. ★ Kálóefa és Zalalövő között It­tasan és figyelmetlenül motorke­rékpározott Németh Miklós 31 éves MAv-dolgozó. Attcrt az út menetirány szerinti bal oldalára, s összeütközött a motorkerékpár­ján közlekedő Kerese István 59 éves pál fiszegi vasbetonszerelővel. Mindketten a helyszínen meghaj­tok. Aki nem várt többet, mint egy óra könnyed, szellemes szórakozást, nem csalódott az angol Milne színművéből Vitray Tamás átdolgozásával, Horváth Ádám rendezésével készült tévékomédiában. Az előre könnyűszerrel kitalál­ható csattanó, a régi komé­diákból jól ismert véletlen szituáció sem tudta elvenni igazában a néző kedvét, mert állandóan felvillanyozta a sziporkázó színészi játék. A jellemkomikum friss vi­zeire csalogatta a nézőt -a tilosban járó szerelmesek megnevelésének hóbortjával Mr. Latimer, — alakítója So- mogyvári Rudolf. A doveri út megnevelt szerelmesei embe­ri gyengéik, esendőségeik szellemes karikatúráját ad­tak. A visszafogott rendezői és színészi munka jóvoltából ucm élezték túl harsánnyá a poénokat, nem játszották túl a helyzetből eredő játéklehe­tőségeket. A Mr. Latimer „prése” alatt kibuggyanó hu­morral önmagukat adták, egyéni színekkel, ötletekkel. A művészek közül talán a legtöbb érdem a Somogyvári Rudolfé, aki nagyvonalúan szellemes figurájával, nenz kevésbé inasával, Dominic­Valljuk be, megmosolyog­juk a film őskorában szüle­tett — a filmmúzeumból elénk lépő — történeteket. Mégis szívesen nézzük. Miért? Talán, nincs is erre különö­sebb magyarázat. Egyszerűen szeretünk visszapillantani a régmúlt időkbe, hogyan sló­PROGRAM 1971. június 22, kedd. PAULINA NAPJA A Nap kél 3 óra 47 perckor, nyugszik 19 óra 4S perckor. A Hold kél 2 óra ® perckor, nyugszik 19 óra 54 perckor. Ötven évvel ezelőtt, 19Q1. Júni­us 20-én kezdődött meg Moszk­vában (és július 12-én fejeződött be) a Kommunista Internationale Hl. kongresszusa. Mint ismeretes, az Internatio­nal a munkásosztály szerveze­teinek nemzetközi egyesülése. Az I. Intemadonáié 1664-től 1976-ig tevékenykedett, mint a proleta­riátus első nemzetközi szerveze­te. Megalapítói, vezetői Marx és Engels voltak. A n. Intemacio- nálénak, a szocialista pártok 1809-ben alakult nemzetközi szer­vezetének tevékenysége zömében megalkuvóvá vált, s ezért volt indokolt lOlö-ben létrehozni a Kommunista Intemacionálét, is­mert rövidített nevét a Komin- tert. A Komintern m. kongresszusa előtt a kommunista pártok tö­megkapcsolatainak gyengesége miatt megerősödött a reakció tá­madása. Ezért a kongresszus a szociáldemokratizmus, a centriz- mus, és a „baloldali” anar­chista jellegű elhajlások ismételt elítélése után a tömegek meg­nyerésének szükségességét hang­súlyozta. Ez a kongresszus dol­gozta ki a munkásegységfront taktikáját; ezzel jelentősen fel­lendítette a nehéz körülmények közt küzdő kommunista pártok tevékenységét. Felhős, esős idő Várható időjárás ma estig: Vál­tozóan felhős idő, szórványosan esővel, záporesővel. Mérsékelt déli, délnyugati, majd átmeneti­leg északnyugatira forduló, meg­erősödő szél. Változékony marad az idő. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet: 19—21 fok között. A Balaton vizének hőmérsékle­te 11 órakor Siófoknál 20 fok volt. Távolabbi kilátások péntekig: Változékony, hűvös, szeles idő, , megismétlődő esőkkel. Legala­csonyabb hajnali hőmérsékletek 9—14, fok között. Legmagasabb nappali hőmérsékletek 19—24 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csapadék az or­szág területének hatvan százalé­kán várható. Kossuth rádió 8.1?: A ?>eniM-szí^iefci nagy ka­land. Kádiójáfcák folytatásokban. V. rész. — 9,16: Mozart: Szőkí­tés-. & szerájtxxL. Hárornfelvonasos opera, — 1*1.38: Fiatalok stúdiója. — ti,33: Kocsár Miklós: Táncké­pek. — 12,30: Melódiakoktél. — 15.48: Törvénykönyv. — 14.04: A döntés napjai. — 14.15: Százszor­szép. Mesejáték, (ism.) — 14.49: Éneklő ifjúság. — 13,10: Hernádi Lajos zongoráik. — 15,38: Járó­ka Sándor népi zenekara játszik, Bikialvy Júlia énekel. — 16.03: Részletek Ábrahám Pál operett­jeiből. — 16,35: Mozart: B-dúr szimfónia. — 37,05: Emlékezetes tanulságok, Ro.kosszov»zkij marsall emlékirataiból. — 1740: Az élő népdal. 17,30: Másfél ezer csa­lád — felfedezve. Dokumentum­műsor. — 18,00: Könnyűzenei híradó. — 18,30: A Szabó család. — 18,30: Közvetítés a súlyemelő Európa-bajnokságról, Szófiából. — 19,40: Egy rádiós naplójából. — 20.3S: Kozmosz. Tudományos magazin. — 21,03: A rádió lemez- albuima. — 32,50: Tánczene öt or­szágból. — 0,10*: A Couraud énekegyüttes felvételeiből. devú kettőtől hatig... — 18,10: Uj könyvtári központ Szegeden? — 18,25: Fiatalok hullámhosszán! — 19,00: Esti krónika. Hangképek a Páriáimentből. — 20,23: Hang­verseny a stúdióban. — 21,18: Kritikusok fóruma. — 21.30: A hangversenyközvetítés folytatá­sa. — 212.15: Verbunkosok, népda­lok. — 23,10: A lélek olyan mesz- sze van... Nepáli költők versei. Nyíregyházi rádió 18,00—19,00: Észak-tiszántúli krónika. — Népek táncaiból. — Gazdasági jegyzet. — Vállalati lakásépítések. — Sanzonok. Televízió 17,23: Hírek. — 17,30: „Nyitnak az építőtáborok’». Dokumentum­film. — lfl.OO: A magyar művé­szet története. 8. rész: A szá­zadforduló. — 13,30: Napilapok, hetilapok,.. — 18,45: Szóljatok szép szavak... I. rész: Bartók­emlékműsor. — 18.15: Esti mese. — 18,30: Tv-híradó. — 20.00: Moby Dick. Amerikai film. — 21,50: Tv-híradó — 2. kiadás. — 22,00: Telesport: Súlyemelő Európa-bajnokság. Közvetítés Szófiából. Román tv 9.00: Iskola-tv. — 17,03: Hang­verseny. — 17,15: Iskoláról és foglalkozásokról. — 18,20: A leg­kisebbeknek. — 18,30: Hírek, utá­na sport. — 19,10: Romania 1971. — 20,50: Rajzfilm. — 21,15: Kép­zőművészet. Bratislava! tv 17,15: Hírek. — 17.20: Biológia. — 17,56: Bizalmas levelek. — 18,40: Esti mese. — is,03: TV­híradó. — 19,25: A Tv-hiradó jegyzete. — 19.30: Legyőzhetetle- nek. Hősi történetek a IT. világ­háborúból. — 20,03: Szovjet kato­nadalok. — 20,40: Párbaj az em­lékezettél. Vetélkedősorozat. — 21,10: Makszim .Gorkij: Egyszer volt emberek. A színmű tv-vál- tozata. — 22,30: Tv-hiradó. — 22,21: A nemzetközi tv-fesztivál krónikája. Moziműsoi KRÜDY MOZI: HOGYAN ROBBANTOTTAM KI A II. VILÁGHÁBORÚT I—II. lengyel film Dupla helyárral Előadás kezdete: fél 4 és 7 6 BEKE MOZI; A ISKARLATRUHAS NO _í"rancia—olasz film. E. t: fél 5, fél 7 és fél 9«. GORKIJ MOZI: HOROSZKÓP Jugoszláv film E. k.: s, 6 és 8 Órakor. SZÉLES VASZNO KERTMOZI i HALÁLOS TEVEDBS NTKK-film EISVARDAI MOZI: <10 ESTET MRS. CAMPBELL MÁTÉSZALKAI MOZI: ÉGI BARANT Petőfi rádió 8.95: Csembalómüvek, vokális müvek. — 8,45: Külpolitikai fi­gyelő (ism.) — 9,00: Nótacsokor, esárdásesokor. — 10,90: Zenés műsor üdülőknek. — 12,00: Zene­kari muzsika. — 14,00. Kan­NYIREGYHAZÍ MÓRICZ ZSIGMOND MOZI: EZOPUSZ Bolgár—csehszlovák film. E. k.: fél 6, és fél 8 órakor. kai — Inke László — végig izzásban tudta tartani a he­lyenként már-már kifulladó történetet. Szórakoztató fi­gurája volt a komédiának Leonard — Lótc Attila — is, bár egzaltált lordja olykor külsődleges eszközökkel csalt nevetést az arcokra, enged­ményt téve a belső művészi kifejezés rovására. Szinpati- kus volt a Huszti Péter által r laki tolt Nicholas, kevésbé adódott lehetőség a remélés- re Váradi Hédinek, míg. Pi­ros Ildikó meglehetősen ide­genül mozgott a komédia légkörében. Amerikai komédiák rakoztak atyáink, nagy atyáink, miből lett a film. Az amerikai komédiák s nagy nevettetők Stan és Pan Bobby Vernon, Jack Duffy Billy Bevan és má l >k legjobb produkcióinak ma már jórészt a gyerekek örülnek. A renge teg ht-iji:'.Komikum, a leg­képtelenebb helyszínek e* helyzetek ma is hatnak a képzeletre, nevetést csalnak az arcokra. Az őskomédiák egyik jellemzője, a hajsza — valamiért — általában leköti a figyelmet, a tömegjelenetek képtelenségei a ma nézőjét is lekötik néhány percre. Akik szeretik a játékfilme­ket, sokat jártak moziba, szí­vesen megnézik az archívum­ból előkerült alkotásokat. A .évé filmmúzeuma korábban már megismertette a nézőket a világ legnagyobb nevette- tőinek filmjeivel, s reméljük — az amerikai komédiák után — lehetőséget találnak arra is, hogy más országok kiemelkedő régi filmalkotá­sait is műsorra tűzzék. Nem­csak azért, mert egy sikerült régi alkotás többet ér a néző: -lek, mint egy kevésbé sike­rült mai, hanem a filmtörté­net folyamatosságának, ki­fejlődésének is szemléletes és szórakoztató képét adják az . T'hívuniókból életre kelteti L 'Tiszai..gok. G,

Next

/
Oldalképek
Tartalom