Kelet-Magyarország, 1970. május (30. évfolyam, 101-126. szám)

1970-05-16 / 113. szám

VILÁG NLOUTÁRJAt, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP SZABOLCSSZA TMAR MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA KXTtL EVFOLTAM. 113. SZÁM ÁRA: 80 FILLER 1970. MÁJUS 1«, SZOMBAT LAPUNK TART ALMA BOLj Nyíregyháza jobb ellátásáért (3. oldali Cikkünk nyomán (5. oldali Hét végi sportműsor (11. oldal) Munkatársaink helyszíni tudósítása Összefogóit az egész ország­munka nagyobbik része azonban még hátra van. A viták során olyan problémák is felmerültek, amelyek tör­ténelmileg is újak, amelyek megoldására nincs sablon, amelyeknek megoldására a szocialista közgazdaságtudo­mány is csak most keresi az utat. — Milyen fő kérdé­sekre utalt Fock elvtárs, amikor a konkrét hatá­rozatokat említette? — A konkrét határozato­kat négy csoportra oszthat­nám. Az első a gazdaságpo­litika és a tervek koordiná­lására vonatkozik. Az ülés­szak jóváhagyta a gazdaság- politika egyeztetésére irá­nyuló konzultációk rendsze­rét és meghatározta, hogy melyek azok a gazdaságpoli­tikai kérdések, amelyeket a nemzetközi konzultációk so­rán elsősorban előtérbe kell állítani. Ezt azért tartom lé­nyeges eredménynek, mert a gazdaságpolitika bizo­nyos mérVű összehangolásá­nak még a tervek koordiná­cióját is meg kell előznie, hiszen minden ország gazda­sági fejlesztésének alapja a gazdaságpolitika. Az ülésszakon jóvá­hagytuk a tervkoordináció továbbfejlesztésének irá­nyairól szóló okmányt. Ez elsősorban azt célozza, hogy sokoldalú együttműködést szervezzünk meg a műszaki és gazdasági fejlődésre vo­natkozó prognózisok kidolgo­zásában, összehangolásában és ennek segítségével is megte­remtsük az alapjait annak, hogy a népgazdaság fonto­sabb ágaiban hosszabb időre, 15—20 éves időszakra is egyeztessük a fejlesztési cé­lokat. Ez mindenekelőtt azo­kon a területeken fontos, amelyek döntően elősegítik iparágaink fejlődését, a tu­dományos-műszaki haladás meggyorsítását így különö­sen fontosnak tartjuk hosz- szabb távlatra szóló együtt­működési javaslatok kidolgo­zását a fűtőanyag- és ener­giagazdálkodás terén. a vaskohászatban- a feldolgozó ipar ágazatai közül a köz­úti járműipar, a számítás- technikai, valamint a mű­anyag- és műszáltermelés te­rületén. — A jóváhagyott okmányok másik csoportja megteremti az alapokat a KGST-országok gazdasági intézményei közfitt az eddiginél szervezettebb és szélesebb körű kapcsolatok létesítésére. Különösen fon­tosnak tartom a közvetlen kapcsolatok rendszeréről szó­ló határozatot, amely arra irányul, hogy a KGST-orszá- goltnak az együttműködésé­ben érdekelt szervei — és aláhúzom, hogy itt nemcsak minisztériumokról, hanem vállalatokról, kutató intéze­tekről és más gazdálkodó in­tézményekről is szó van — közvetlen kapcsolatba lépje­nek egymással, keressék együttesen az együttműködés lehetőségeit. A közös szerve­zetekről szóló határozat célja, hogy elősegítse olyan intéz­mények létesítését, amelyek egy-egy adott gazdasági cé) megvalósítására hivatottak. — Az integráció kibonta­kozása szempontjából nagy jelentőségűnek tartom a 24. ülésszak határozatát a KGST- országok beruházási bankjá­nak létrehozásáról. E bank feladata mindenekelőtt olyan beruházások finanszírozása, amelyek létrehozása több KGST-országnak közös érde­ke, és amelyek különösen je­lentősek az integrációs folya­mat meggyorsítása szempont­jából. A bank megalapításá­ban Románia egyelőre nem vesz részt. Román részrői (Folytatás a í. oldalon) Katonai helikopterek, kétéltű jármüvek mentik az árvíz sújtotta lakosságot ■fi mi—o-as neunupterrei megersezteK a porcsaimai leszanoneiyre az eiso megmentette*. Rendkívül válságos helyzet alakult ki május 15-ére vir­radóra a Szamos mentén. Teg­nap még azt írtuk, hogy a Tisza fenyeget gátszakadással Uszkánál. Kemény munkával sikerült megfékezni a Tiszá­nak ezt a szakaszát. A Túr mentén Garbolc, Kishódos és Nagyhódos községek egyes utcáit azonban elöntötte a sebesen haladó ár, s 14-én fő­ként ez volt a legkritikusabb pontja a szabolcsi árvizek­nek. Nagygéc látképe 1970. május 15-én, délelőtt 11 órakor. Péntekre virradóra gátszakaT dással tört a Csenger környé­ki falvakra a Szamos. Már az éjszakai órákban ezerötsraz árvízi mentőt vezényelt a helyszínre Mátészalkáról az árvédelmi munkálatok vezér­kara. Délelőtt, sőt a kora reg­geli órákban mintegy, tizen- négy-tizenhat veszélyeztetett községből kezdték meg a mentőbrigádok a lakosság át­telepítését. Az ország szinte minden pontjáról érkezett se­gítség, katonai, műszaki ala­kulatok, árvédelmi osztagok, munkásőregységek, egészség- ügyi mentőcsapatok láttak nagy erővel munkához. A kora délutáni órákban Mátészalkán már több, mint kétezer áttelepült árvízkáro­sultat helyeztek el az iskolák­ban. Megkezdődött a környe­ző községekben is az újabb csoportok elhelyezése. Miköz­ben folytatódott a gépkocsik, autóbuszok, mentőautók át­telepítő mentőakciója, dél­előtt telefon érkezett Számos- becsről, Nagygécről és Csász- lóról. Azonnali vízi vagy légi segítséget kértek a bajbaju­tott községek, ugyanis a Szamos teljesen elárasztotta ezeket a községeket. Elvágta őket a külvilágtól. Ember­életek százairól volt szó. A víz óránként növelte birodal­mát, néhol mór a házak, fák közepe, teteje, magasabb dombok kis szigetei jelentet­ték a pillanatnyi menekülést. Zuhogó esőben ereszkedtek le 11 óra 30 perckor az első helikopterek Csenger határá­ban. Innen irányították őket Porcsalma térségébe, ahol a legelőn létesítettek helikop­terállomást. Több száz helyi lakos, hatalmas tehergépko­csisor állt itt készenlétben, s volt tanúja az első helikopter visszaérkezésének a vízgyűrű­be zárt Szamosbecsről. Sorra érkeztek a többi helikopterek is, Csegöldről, Nagygécről, 18—20 emberrel a fedélzetü­kön. Délután a magyar ka­tonai gépek mellé megérkez­tek a szovjet katonai helikop-, terek is. Délután már tizen­nyolc légi mentő szállította a benttekedt lakosságot biz­tonságos helyre. A légi mentéssel egyidőben a katonai műszaki alakulatok motor- és evezős csónakokkal közelítették meg a víztől el­zárt embereket. Délután — vasúton — megérkeztek a két­éltű járművek is, hogy na­gyobb erővel lássanak a vízi úton is a mentési munkák­hoz. Óránként százával értek biztonságos helyre a Szamos menti községek lakói, a bete­geket már a helikoptereknél, csónakoknál, s egyéb jármű­veknél várták a mentőautók, s a mátészalkai és a megye más kórházaiba szállították őket. Megmozdult szinte az egész ország az árvíz sújtotta szat­mári lakosság megsegítése ér­dekében. A közeli megyék, városok, a főváros, sőt du­nántúli szervek Is technikai eszközökkel, gépkocsik százai­val, élelmiszerekkel indultak a helyszínre és a legtöbb át­telepített lakost fogadó Máté­szalkára. Egész nap érkeztek kenyér, húsáruk, s egyéb élel­miszer-szállítmányok. A me­gye több száz falusi boltjából indultak gépkocsik konzer- vekkel, hideg élelemmel az áttelepített lakosság szállás­helyeire. A szatmári síkság harminc­nál több községét érinti köz­vetlenül vagy közvetve a három folyó, a Szamos, a Túr és a Tisza együttes, rendkívül gyors és nagymér­vű áradása. A meglepetés­szerű árvíz a kezdeti időszak­ban alaposan próbára tette a (Folytatás a 2. oldalon) Péntek délelőtt hazaérke­zett Varsóból a magyar kor­mányküldöttség, amely részt vett a KGST tanácsának 24. ülésszakán. A delegációt Fock Jenő, a kormány el­nöke vezette. Tagjai voltak: Apró Antali, a Miniszterta­nács elnökhelyettese. Párát Imre, az Országos Tervhi­vatal elnöke, ár. Bíró Jó­zsef külkereskedelmi minisz­ter, Bálint József, az MSZMP Központi Bizottsá­gának osztályvezetője, Szila János, a nemzetközi gazda­sági kapcsolatok titkárságá­nak vezetője és Papp László, a Magyar Népköztársaság KGST-képviselőjének helyet­tese. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Péter János külügymi­niszter, ár. Csanádi György közlekedés- és postaügyi mi­niszter, dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter. Ott volt Tadeusz Hanuszek, a Lengyel Népköztársaság budapesti nagykövete is. Hazaérkezése után Fock Jenő a következőkben vála­szolt a Magyar Távirati Iro­da munkatársának kérdései­re: — Mi volt a kor­mányfők szintjén meg­tartott varsói KGST- ülésszak jelentősége? — A most lezajlott 24. ülésszak fő célja annak a munkának az áttekintése volt, amely a>; egy évvel ez­előtt Moszkvában a KGST- tagállamók párt- és kor­mányvezetőinek részvételével megtartott ülésszak határo­zata alapján indult meg és arra irányul, hogy kidolgoz­zuk a szocialista gazdasági integráció programját. E program jelentősége indokol­ta, hogy a varsói üléssza­kon az országok delegációit kormányfők vezették. — Az ülésszaknak kettős Jellege volt. Egyrészt a vég­rehajtó bizottság jelentése alapján megvizsgáltuk az integrációs program kidolgo­zására Irányuló, rendkívül széles körű és bonyolult mun­ka állását, eszmecserét foly­tattunk annak további irá­nyáról és jóváhagytuk a ki­dolgozandó program rendsze­rét és szerkezetét. Másrészt konkrét határozatokat hoztunk több olyan kérdésben, amely a KGST-országok együtt­működésének továbbfejlesz­tésére vonatkozik. Végül pe­dig a tagállamok tervhivata­lainak vezetői tájékoztatást adtak az 1971—75. évi nép- gazdasági tervek koordinálá­sának eddigi eredményeiről. — A KGST 23. ülésszaka óta eltelt, egy év a nemzet­közi gazdasági kapcsolatok erősítését szolgáló munka je­gyében folyt ezt országaink közvéleménye is érdeklődés­sel kíséri. A KGST-or- szágok vezető gazdasági szakemberei, ideértve a kor­mányok illetékes tagjait is, rendkívül intenzíven kap­csolódtak be az integráció programjának kidolgozásá­ba. Ez igen bonyolult és nem kis időt igénybevevő feladat. Ezért bátran a mun­ka eredményei közé sorol­hatjuk. hogv már ezen az ülésszakon több fontos ha­tározatot tudtunk hozni. A Hazaérkezett a KGST üléséről kormányküldöttségünk Fock Jenő nyilatkozata a varsói ülésszak jelentőségéről

Next

/
Oldalképek
Tartalom