Kelet-Magyarország, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

fTÄPTfWK TÄKTÄEWÄSAB XXV ÉVFOLYAM, 283. SZ AM ÄRA: I FORINT 1988. DECEMBER t, VASÁRNAP Hol volt ön 11 után? 4. oldaI Segíthet a gyár 4. oldal Hűséggel — 50 év után 6. oldal Nyíregyháza labdarúgósportjáról ti. oldal f A’ szocializmus építése Bem merül ki a gazdaság fejlesztésében, forradalmat csinál a tudatban is. ! A tudat forradalmának Végrehajtásában jelentős sze­rep jut népművelésünknek. Fontosságát ma már senki sem vitatja. Annál több a vita azonban arról, ez a sze­rep hogyan lehet tökélete­sebb. hatékonyabb, s a nép- i művelésre háruló feladato­kat hogyan tudnánk — széles társadalmi üggyé téve ' — maradéktalanabbul, magasabb színvonalon meg­valósítani, elterjeszteni a népművelési szemléletet. ' A napokban megyei párt- bizottságunk, megyénk leg­magasabb politikai fóruma elé került e kérdés. Az, hogy mit tett népművelésünk az «többi években társadalmi feladataink — a politika, a termelés, a művelődés — se­gítéséért a maga sajátos esz­közeivel. Népművelésünknek az el­múlt években végzett mun­kájáért nem kell szégyenkez­nie, betöltötte feladatát, se­gítette a szocialista forrada­lom legidőszerűbb, legfonto­sabb céljainak megvalósítá­sát. Hogy csak fő vonalakban vázoljuk: az ellenforradalom «tán. a konszolidáció idősza­kában segítette az eszmék tisztázását, a tömegeket he­lyesen orientálta. Az 1960- as években segítette a falu szocialista átalakítását, a gazdaságok megszilárdulá­sát. munkásosztályunk, ter­melőszövetkezeti parasztsá­gunk politikai és szakmai műveltségének emelését. E főbb feladatai mellett az utóbbi időben már olyan ran­gos rendezvényekre is képes volt, mint a nyírbátori zenei napok komplex kulturális programja. Nagy hagyományú megyei múzeumunk nem régen ün­nepelte cen tanári urnát, s leg­alább ilyen öröm tájmúzeu­maink tartalmi munkáinak gazdagodása. Mai tennivalója népműve­lésünknek a tömegeket érin­tő alapvető politikai és ter­melési feladataink segítése. Ezért kerülnek előtérbe a megnövekedett gazdasági, politikai, kulturális felada­tainkat differenciáltabban tá­mogatni tudó népművelési formák, hogy minél több üzemben, termelőszövetkezet­ben és más kollektívában tudjunk munkás és tsz-aka. démiákat szervezni, új ter- termelési feladatokat segítő szaktanfolyamokat lebonyolí­tani. A termelés egyre diffe­renciálódik, mechanizmusá­ban egyre nagyobb szerepe van az egyén tudatos cselek­vésének, egyre jobban épí­tünk alkotó munkájára. Ahhoz azonban, hogy a tar­talékokat feltárjuk, nem ele­gendőek csak a népművelők, nem elegendő a költségvetés. Több kell! Az, hogy tudják falnék szükségét, üzemeink, termelőszövetkezeteink veze­tői felismerjék a népműve­lési munkában rejlő óriási lehetőségeket. Fontos, hogy felismerjék a kulturált mun­kavégzés, a magasabb szak­mai műveltség milyen sokfé­leképpen hozza meg a hasz­nát, hogyan gyorsul meg fela­dataink megvalósítása. Azt szeretnénk, 1» a gazdasági vezetők jobban elismernék a népművelés társadalmi rang­ját, hogy szűnjön meg vele kapcsolatban a közömbösség, a meg nem értés. Üzemeink munkájának javítása, a ter­melés tudatos fokozása, az üzemi demokrácia fejlesztése csak úgy gyorsítható meg, ha szakmailag magasan képzett, szocialista tudattal felvérte­zett szakemberek tömegével rendelkezünk. S ehhez a népművelés nélkülözhetetlen. Ennek valóra váltásáért igen sokat tehetnek az üzemi pártala pszervezetek, az üze­mi szakszervezeti bizottságok. Jobban kell befolyásolniuk az üzem vezetését, az üzemen belüli népművelés tárgyi-, anyagi feltételeinek biztosí­tásáért, ezek célszerű fel­használásáért A falu népművelése is igen nagy feladatok előtt áll. Termelőszövetkezeteink megszilárdultak, gazdasági­lag erősödtek, egyre többet tudnak adni tagjaiknak. A gazdaságok feladatai nem választhatók el á falu egész közösségének feladataitól Ezért lenné jó — van már pél­da rá más megyékből — ha egy-egy erősebb termelőszö­vetkezetünk átvenné a község népművelési objektumait, s a falu vezetésével együtt — a megnövekedett anyagi le­hetőségekről nem is beszél­ve — olyan feltételeket te­remtenének a népművelési munkához, ami egyaránt szolgálná a falu egész lakos­sága, de a termelőszövetkezet speciális érdekeit is. Meg­éri. / Népművelésünk hatékony­ságát növelni kell. Az élet parancsolja ezt, s nem tűr halasztást, hogy a mainál jobb társadalmi rangot kap­jon, társadalmi üggyé váljék a népművelés. Továbbhaladásunk érde­kében meg kell vizsgálnunk, hogy az adott körülmények között kihasználtuk-e a rendelkezésünkre álló vala­mennyi objektív és szubjek­tív lehetőséget, mennyire elegendőek ezek feladataink ellátására, vannak-e tartalé­kaink, fokozható-e az irányí­tás és végrehajtás munkája, milyen az együttműködés, megfelelóek-e mindenütt ká­dereink, milyen tartalékaink vannak utánpótlásukra? Ha ezeket alaposan átgon­doljuk, s összevetjük felada­tainkkal, világossá válik: a népművelési munka haté­konyságát fokoznunk kell. Az ebben a munkában érde­kelt valamennyi ember terv­szerű összefogással nagyszerű eredményekre képes! Harmadik az országos versenyben az építőipari vállalat Hetvenezer forint jutalom a kiválóknak A hármas jubileumi évfor­duló tiszteletére indított ver­seny háromnegyedévi érté­kelésére került sor a Sza­bolcs megyei Állami Építő­ipari Vállalatnál. Az értéke­lés szerint a vállalat orszá­gos szinten a megyei vállala­tok között is harmadik helye­zést ért el. A bázishoz ké­pest a háromnegyedév során hetven, a tervezetthez képest pedig több, mint tizenegy­milliós túlteljesítést értek el. A tavalyihoz képes 127 la­kással adtak át többet, a tervhez viszonyítva pedig nyolccal több készült el ha­táridő előtt. Jelentős túltelje­sítéseket értek el az egyedi nagy beruházásoknál is, szin­te valamennyi építkezésnél. A kimagasló eredmények eléréséhez nagyban hozzájá­rult az építésvezetőségek és brigádok között kibontako­zott verseny. A vállalat fő­építésvezetőségeinél 24 épí­tésvezetőség és 173 brigád versenyez. Ennek értékelése alapján a legjobbak között jutaimái, közel hetvenezer forintot fizetett ki a vállalat vezetősége. A verseny év vé­géig tart, melynek értékelése után április 4-én újabb ju­talmat kapnak az élenjárók. December 10: megemlékezés az emberi jogok napjáról A magyar ENSZ-társaság elnöksége és intéző bizottsá­ga együttes ülést tartott szombaton a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának székházában. Komját Irén­nek, a társaság főtitkárának előterjesztése alapján meg­tárgyalta és jóváhagyólag tu­domásul vette az 1968. évi munkáról szóló beszámolót. A magyar ENSZ-társaság idei tevékenységében köz­ponti helyet foglalt el, hogy az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének közgyűlése húsz évvel ezelőtt fogadta eJ az emberi jogok egyetemes nyi­latkozatát, s 1968-at — az ENSZ javaslatára — az em­beri jogok évének nyilvání­tották. Az ülésen bejelentették, hogy december 10-én, a ma­gyar ENSZ-társaság és a Magyar Jogász Szövetség kö­zös rendezésében emlékeznek meg az emberi jogok nap­járól. DNFF napiparancsa Offenzíva Del-Vidítani Imi ii Az AFP francia hírügynök­ség a DNFF rádiójára hivat­kozva jelenti, hogy a Dél­vietnami Nemzeti Felszaba­dítás! Front pénteken este napiparancsban általános tá­madást rendelt él november 30-tól kezdődően. A napi­parancs szerint a szabadság- harcosok „mindenütt” álta­lános támadást hajtanak végre, amelyet a parancsno­kok együttes ülésén határoz­tak el. Saigoni tájékoztatások ríni a szabadságharcosok több helyen is nagyméretű csapatösszevonásokat hajtot­tak végre. A saigoni rezsim katonai parancsnoksága — folytatja az AFP — kijelen­tette, hogy Saigon felkészült a negyedik általános nagy offenzivára. A saigoni rend, őrség véleménye szerint az utóbbi napokban több mint ezer szabadságharcos szivár­gott be a fővárosba. A Föld—Hold—Föld útvonalat már létrehoztuk! Bikovszkij a Szonda-kísérletekről Moszkva, (MTTK Valerij Bikovszkij, az is­mert szovjet űrhajós a Szon­da—5. és a Szonda—6. auto­mata űrállomásokkal végzett kísérletek kapcsán nyilatko­zatot adott a TASZSZ tudó­sítójának. Bikovszkij a kísérletek legfontosabb eredményét ab­ban látja, hogy az űrhajózás történetében az ember elő­ször hozott létre olyan szer­kezeteket, amelyek nemcsak megkerülték a Holdat, ha­NYIREGYHÁZA. A TIT Asz hőközpontjáből kiinduló távve zeték építésén dolgozik Kulcsár József hegesztő. Bammel Jósáét felvétek. nem sikeresen vissza is térv tek. Emellett nem közömbös az sem, hogy az atmoszférá­ba második kozmikus sebes­séggel visszeterkező űrállo­mások leszállításának két új módszerét próbálták ki. Az egyik ilyen módszer az irá­nyított, a másik pedig a bal­lisztikus. Ezenkívül a tudó­sok és a konstruktőrök kidol­gozták mind a vízre (a Szon­da—5 esetében), mind pedig a szárazföldre (a Szonda—6 esetében) való leszállás mó­dozatait. Bikovszkijt ezekután meg­kérdezték, mi a véleménye a Föld—Hold—Föld pályán je­lentkező súlytalanságokról, illetve sugárzásokról. — Közömbös vagyok a súlytalanság iránt — mondot­ta az űrhajós —, sőt bizo­nyos mértékben tetszik is nekem ez az állapot. Az a 119 óra, amelyet az űrben töltöttem, élve a súlytalan­ság nyújtotta „szolgáltatások­kal” egyáltalán nem tette ezt az állapotot ellenszenvessé. A Föld körüli pályán végrehaj­tott több napos kísérletek megerősítették a tudósoknak azt a következtetését, hogy ugyan az űrben való folya­matos tartózkodás hatással van az emberi szervezetre, de következményekkel nem jár. így például a szervezet­ben mutatkozó kálciumhiány, amely a súlytalansággal járó káleiumveszteség eredményes, a Földön gyorsan pótlódik. Bikovszkij ezután elmond dotta, hogy a sugárzás rend­kívül veszélyes minden élő­lényre. Az ember részvételé­vel történő űrutazásokat azonban olyan időre terve­zik, amikor minimális lesz a Nap aktivitása. A kozmikus térben uralkodó sugárzásvi­szonyok előrejelzése már régi gyakorlat. Ez ad lehetőséget arra, hogy időben foganato­sítsák a kellő védőintézke­déseket. Ezeken a védőintéz­kedéseken speciális, sugár­zás elleni védekezést és gyógyszeres megelőzést érte­nek — jelentette ki a szov­jet űrhajós. • Nyilatkozata végén Bi­kovszkij rámutatott: sokan kívánkoznak a Holdra. Szá­mos automata űrállomás si­keresen valósítja meg a Hold-kutatás programját, és ily módon sokat tudunk Föl­dünk örökös utitársáról. Azonban addig a pillanatig, amíg az ember eljut a Hold­ra és annak felszínén meg­teszi az első lépéseket, még elég sok idő telik el. De a Föld—Hold—Föld útvonalat már létrehoztuk — mór ’ot- ta befejezésül Bikovszkij. VTIÄG PHÜTFTÄRm EGYE1Ü L JETEK! Hatékonyabb népművelést

Next

/
Oldalképek
Tartalom