Kelet-Magyarország, 1968. november (25. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-01 / 257. szám

5 oldal rELET-MAGYARORSZAO Í9tí8. november ff (Folytatás az 1. oldalról.) Ezt követően egyenruhás úttörők köszöntötték a haza­tért alakulatokat, majd Csó­rni Károly altábornagy, a hon­védelmi miniszter első he­lyettese, a Magyar Néphadse­reg vezérkari főnöke mondott beszedet Csórni Károly beszéde Elvtársak! — Hazatérésük alkalmából köszöntőm önöket a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, a forradal­mi munkás-paraszt kormány és a honvédelmi miniszter elvtárs nevében. Forró elv­társi kézszorítással üdvöz­löm mindazokat, akik inter­nacionalista "küldetésük sike­res teljesítése után visszatér­tek szeretett hazánk földjé­re, helyőrségükbe, családjuk, elvtársaik és barátaik köré­be. — Visszatekintve az elmúlt két hónap eseményeire, meg­állapíthatjuk, hogy rendkí­vül nehéz bonyolult helyzet­ben — a többi négy szocia­lista ország kormányával egyetértésben — határoztuk el magunkat arra a sorsdöntő léoésre hogy katonai eszkö­zökkel nvúitunk internaciona­lista segítséget a testvéri cseh­szlovák népnek a szocializmus vívmányainak megvédésében, a mindinkább nyilvánvaló el­lenforradalmi veszély elhá­rításában. — Ismeretes, hogy pártunk és kormányunk kezdettől fogva rokonszenvvel és egyet­értéssel támogatta, népünk megértéssel figyelte esenszu- vák testvérpártunk, a cseh­szlovák munkásosztály, dol­gozó osztálytestvéreinek azon törekvéseit, amelyeket a januári központi bizottsági ülésen tűztek maguk elé. Céljuk az volt, hogy kijavít­va a korábbi években elkö­vetett hibaivat, továbbfejlesz- szék a szocialista rendszert és a szocialista demokráci­át, meggyorsítsák a szocializ­mus, építését. — Ugyanakkor többször felhívtuk csehszlovák elvtár­saink és barátaink figyelmét a kétfrontos harc szükséges­ségére. Arra, hogy miközben a régi hibák ellen, tiszta cé­lok és szándékok megvalósí­tása érdekében harcolnak, ne feledjék, hogy a Szocializmus erősítésének és az elkövetett hibák kijavításának jelszava mögött mindinkább felsora­koznak és szervezettebbé vál­nak a szocialistaellenes erők és irányzatok. — Sajnos, pártunk és más testvérpártok internacionalis­ta jó szándéktól vezetett ta­nácsai ellenére a helyzet nem javult. A helyes elvek eltor­zultak és ez év nyarára a helyzet fokról-fokra romlott. — Az antiszocialista erők egyre nyíltabban és céltuda­tosabban léptek fel a szoci­alizmus vívmányainak fel­számolása és Csehszlovákiá­nak a szocialista közösségből való kiszakítása érdekében. Mindezt elősegítette az a ki­finomult politikai és ideoló­giai segítség is, amit az ag­resszív imperialista körök az ellenforradalmi erőknek nyújtottak. — A szocializmusellenes erők megszervezték a tömeg­tájékoztatási eszközöket, ame­lyeket — a párt és a kor­mány akaratától függetlenül —, saját bűnös céljaik eléré­se érdekében használtak fel. Ennek következtében a szo­cialistaellenes erők teljes és nyílt fórumot kaptak ideoló­giai diverziójuk végrehajtá­sához. — Sok jó szándékú, a szocializmushoz hű, de tájé­kozatlan állampolgárt félre­vezettek, másrészt lehetetlen­né tették a józanul gondol­kodó kommunisák és más ál­lampolgárok véleménynyil­vánítását, velük szemben mo­rális terrort alkalmaztak. — A szocializmus építésé­ben elért eredményeket lebe­csülték, — ócsárolták, a meg­történt hibákért a pártot tet­ték felelőssé. Széles teret nyert a Szovjetunió és más szoci­alista országok elleni uszítás. Mind nyíltabban kaptak han­got a Csehszlovákia külpoliti­káját megváltoztatni kívánó, úgyn jvezett „semlegesség’ irányába ható törekvések is. — Összességében az ellen - forradalmi erők felülkereke- désének lehetősége veszélyez­tette a Csehszlovák Szoci­alista Köztársaságban a szo­cializmus vívmányait és eb­ből eredően a szocialista kö­zösség alapvető érdekeit is. — Ebben a helyzetben — a többi négy szocialista or­szág kormányával egyetértés­ben — közös ügyünkért ér­zett felelősségtől és az inter­nacionalizmus szellemétől ve­zetve, arra az elhatározásra kellett jutnunk, hogy fegyve­res segítséget nyújtunk a csehszlovák szocialista rend védelme és a nemzetközi im­perializmus törekvéseinek meghiúsítása érdekében. Elvtársak! — Mi Csehszlovákia föld­jére tiszta szándékkal, igazsá­gos ügy védelmében, a cseh­szlovák dolgozók osztálytest­véreiként, barátjaiként lép­tünk Eredményes volt külde­tésünk, mert szövetségeseink­kel együtt hozzájárultunk ah­hoz, hogy Csehszlovákiában visszaszorultak a szocialista­ellenes erők, jelentős ■' pozí­ciókat vesztettek és megin­dult a politikai konszolidá­ció, meghiúsítottuk az impe­rialisták és a nyugatnémet militaristák vágyálmát, hogy kiszakítsanak egy országot a szocialista közösségből. — A szovjet—csehszlovák tárgyalások és megegyezések kedvező feltételeket nyújta­nak csehszlovák testvérpár­tunknak, a szocializmushoz hű erőknek, hogy a párt és a munkásosztály vezető szere­pének biztosításával, kétfron­tos harcban haladjanak elő­re a januári és a májusi plé- numokon megjelölt úton, a szocialista rend, a proletár- diktatúra megszilárdítása és a szocializmus eredményes építése érdekében. — A külső imperialista erőknek a szocialista Cseh­szlovákia ellen irányuló kí­sérleteivel szemben kellő ga­ranciát nyújtanak a legutóbb megkötött szovjet—csehszlo­vák szerződés alapján Cseh­szlovákiában ideiglenesen ma­radó szovjet csapatok. — A csehszlovák nemzet- gyűlés és kormány határoza­tai, amelyek az antiszocialis­ta erők ellen irányulnak és a szocialista rendszer szilár­dítását, továbbfejlesztését szolgálják, — biztatóak. — Mi bízunk abban, hogy csehszlovák elvtársaink és barátaink a most megkezdett úton mind erőteljesebben és eredményesebben haladnak előre és harcuk sikerrel jár. Pártunk és kormányunk ha­tározott szándéka, hogy mint eddig, a jövőben is erősíti országaink, népeink, néphad­seregeink szocialista, interna­cionalista barátságát, együtt­működését. — Az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, hogy a szo­cialista országok egysége, következetes fellépése a mai nemzetközi helyzetben alap­vető jelentőségű. Ezért mun­kálkodnunk kell a szocialista országok egységének további szilárdításáért, a népeink kö­zötti barátság elmélyítéséért, fokozott gondot kell fordíta­nunk a Varsói Szerződés fej­lesztésére és erősitésére. Megelégedéssel tölt el ben­nünket, hogy a csehszlovákiai helyzet kedvező alakulása le­hetővé tette a baráti szoci­alista hadseregek, köztük a Magyar Néphadsereg csapa­tai hazatérését. — örömmel kijelenthetem azt is, hogy pártunk és kor­mányunk vezetői, dolgozói, népünk elismeréssel tekint önökre és mindazokra, akik feladataikat példásan, kivá­lóan teljesítették. — Külön ki kell emelni, hogy önök elvtársak, nem­csak egyszerűen katonai fel­adatot hajtottak végre, ha­nem szocialista hadsereg tag­jaihoz méltó szilárd politikai állásfoglalásról, politikai érettségről is tanúbizonyságot tettek. Katonáink a szoci­alizmus ügyének nagyszerű agitátorai és propagandistái voltak, bátorították a szoci­alizmushoz hű forradalmi erőket. Megmutatkozott, hogy a marxizmus—leninizmus esz­méihez való hűség, pártunk politikájának ismerete és meggyőződéses vállalása ha­talmas, nélkülözhetetlen fegy­ver. — Hivatásos állományunk, tisztjeink és tiszthelyette­seink a bonyolult helyzetből fakadó feladataikat megér­tették, azokat helyesen ké­szítették elő és szervezetten hajtották végre. A kialakult különleges helyzetben ma- gasfokű szervező és vezető- képességről tettek tanúbi­zonyságot. Ebben a bonyolult és éles helyzetben tisztjeink az egész személyi állomány felkészült és hivatott katonai és politikai vezetőinek bizo­nyultak. — Sorkatonáink is jelesre vizsgáztak. A kapott paran­csokat a katonai eskühöz hí ven, fegyelmezetten, mara déktalanul, legjobb tudásuk szerint hajtották végre — Párfunk és kormányunk nevében köszönöm politikai­lag szilárd, bátor, áldozat­kész helytállásukat. Legye­nek büszkék arra, hogy részt vettek a nemzetközi osztályharc e nagyon fontos ütközetében, mélységesen igazságos ügyet képviseltek, teljesítették internacionalis­ta kötelességüket. — Helyőrségükbe, állandó elhelyezési körletükbe visz- szatérve pihenjék ki fáradal­maikat, üdvözöljék szerettei­ket, akiktől hosszú ideig tá­vol voltak. — A hivatásos és szolgála­tot tovább folytató sorállo­mány kellő alapossággal és következetesen lásson hozzá az előtte álló, a harckészült­ség magas színvonalát bizto­sító feladatok végrehajtásá­hoz. — A közeljövőben leszere­lő tartalékosoktól búcsúzva azt kívánom, hogy visszatér­ve lakó- és munkahelyükre, ugyanolyan áldozatkészség­gel és becsülettel dolgozza­nak, mint ahogyan helyt­álltak a katonai feladatok tel jesitésében. — Legyünk mindig ké­szen drága hazánk, a Magyar Népköztársaság függetlensé­gének, szocialista építőmun­kánk és az egész szocialista közösség védelmére. Csémi Károly altábornagy beszéde után a katonazene­kar az Internacionálét ját szbtta, majd a csapatzászló­val elvonultak a felsorako­zott egységek és díszemel­vény előtt. Az ünneplő tö­meg előtt fegyelmezett rend­ben elvonultak a Csehszlo­vákiából hazatért gépesített csapategységek, s bevonul­tak körletükbe. A laktanyá­ban ünnepi vacsora várta a hazatérő csapatokat. Közlemény az SZKP Központi Bizottságának üléséről Határozat a mezőgazdaság kérdéseiről Kádár János távirata Max Reimannhoz fi Dán Kommunista Párt elnökének látogatása Budapesten A Magyar Szocialista Mun- váspárt Központi Bizottsá­gának meghívására október !9—31 között Budapesten tartózkodott Knud Jesper- sen, a Dán Kommunista Párt elnöke. Fogadta őt Kádár Já­nos, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára és a szívélyes, elvtársi légkörű megbeszélésen, amelyen részt vett Komócsin Zoltán, a Poli­tikai Bizottság tagja, a Köz­ponti Bizottság titkára és Várkonyi Péter, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője baráti eszmecserét folytattak a két testvérpárt kapcsolatairól, valamint a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom kérdéseiről. Knud Jespersen csütörtö­kön elutazott Budapestről. Moszkva, (TASZSZ): Az SZKP Központi Bizott­sága csütörtökön, október 31- én folytatta előző nap meg­kezdett ülésszakát. Leonyid Brezsnyevnek, a Központi Bizottság főtitká­rának a szovjet mezőgazda­ság fellendítését célzó intéz­kedések végrehajtásáról szóló beszámolója után megnyitot­ták a vitát, amelyben szá­mos szakminiszter és párt­vezető vett részt. A vita után a főtitkár be­számolója alapján a Köz­ponti Bizottság ülésének részt­vevői egyhangúlag határoza­tot fogadott el. A Központi Bizottság rend­kívül fontos politikai, párt­ós állami feladatnak tekinti a mezőgazdaság fejlődési üte­mének meggyorsítását” — állapítja meg a határozat, majd rámutat, hogy tovább­ra is a legfontosabb feladat a gabonafélék és más mező- gazdasági termékek termelé­sének jelentékeny növelése a terméshozamok nagymértékű emelése alapján. A követke­ző ötéves terv kidolgozása­kor fő szempontként kell figyelembe venni a mező- gazdaság technikai újrafel- szerelését. A tervekben meg­felelő anyagi eszközöket és anyagi-műszaki forrásokat kell biztosítani. A határozat ezután ismer­teti a szovjet mezőgazdaság által az utóbbi három évben elért eredményeket. Az egy főre jutó mezőgazdasági termelés ez idő alatt 11 szá­zalékkal növekedett. Figye­lemre méltóan fejlődött a gabona- és a hústermelés. A határozat rámutat, hogy az eredmények mellett to­vábbra is vannak megoldat­lan kérdések. Sok termék előállítása és a munka ter­melékenységének növelése tekintetében a mezőgazdaság még nem érte el XXIII. kongresszus által kijelölt cé­lokat. Mezőgazdasági termelés nem megfelelően magas nö­vekedési ütemét a kemizálás, a talajjavítás és komplex gépesítés mindmáig lassú megvalósítása okozza. Hiá­nyosságok vannak a tudo­mányos eredményeknek és az élenjárók tapasztalatainak mezőgazdasági alkalmazásá­ban is. A határozat szüksé­gesnek tartja a műtrágya- gyártás fejlesztésének jelen­tős meggyorsítását. A KB kötelezte az illeté­kes szerveket, hogy tegyék meg a szükséges intézkedé­seket az 1966. májusi KB- ülésen elfogadott talajjavítá­si program végrehajtásának biztosítására, s dolgozzanak ki 10—15 éves távlati tervet a munkálatok folytatására. A Központi Bizottság in­dítványozza, hogy az 1971— 75-ös évekre a mostani öt­éves tervidőszakhoz hason­lóan tűzzenek ki stabil ter­vet a gabona felvásárlására (évi 55,7 millió tonna). A rizsfelvásárlás az újonnan öntözés alá vett földek fi­gyelembe vételével növeked­ni fog. A terven felüli ga­bonafelvásárlást ösztönző, je­lenlegi rendszert a határozat szerint ki kell terjeszteni más mezőgazdasági termé­kekre is. Az SZKP Központi Bizott­ságának határozata végül megállapítja: „A Központi Bizottság jelen ülésén elfo­gadott határozatok teljesíté­séért vívott küzdelem harci akcióprogramot jelent vala­mennyi kommunista és min­den szovjet ember számára. Ezután meghallgatták Leo­nyid Brezsnvev beszámolóját az SZKP Központi Bizottsá­ga Politikai Bizottságának külpolitikai tevékenységéről, amelyet a Központi Bizott­ság tagjai egyöntetűen jóvá­hagytak. Az idevágó határo­zat kimondja, hogy a Köz­ponti Bizottság és a szovjet kormány külpolitikáját egy- emberként támogatja és he­lyesli az egész párt, a mun­kásosztály,. a parasztság, az értelmiség, az egész szovjet nép. Ezzel az SZKP Központi Bizottságának ülése befeje­ződött. Külpolitikai összefoglaló Nyilatkozott a VDK szóvivője Az amerikai sajtó, rádió és televízió a VDK bombázásáról Nixon—-Humphrey finis Japán közlemény cáfolattal Párizsi tájékoztató irodájá­nak megnyitóján fogadást adott a DNFF. Jelen volt a francia fővárosban tárgyaló VDK-küldöttség szóvivője, Nguyen Thanh Le is, aki a Reuter szerint úgy nyilat­kozott: Amennyiben az USA megszünteti a VDK elleni bombatámodásokat, Hanoi egy órán belül kész új aján­latát előterjeszteni a párizsi tárgyalóasztal mellett. E kijelentéshez Washing­ton nem fűzött kommentárt. A Fehér Ház némasága mel­lett azonban annál beszéde­sebbek az amerikai lapok, rádió- és televízióállomások. Érdekes módon csütörtökön kivétel nélkül valamennyien arról írtak és beszéltek, hogy az amerikai légitámadások megszüntetéséről szóló beje­lentés „rendkívül közelinek látszik”. A New York Times egyenesen azt állítja, hogy „Johnson elnök szinte bár­melyik pillanatban bejelent­heti az Eszak-Vietnam elleni bombatámadások leállítását.” A Washigton Post szerint Abrams tábornok, az USA vietnami erőinek főparancs­noka, akit e hét elején haza­rendeltek, washingtoni meg­beszélésein beleegyezett e lé­pésbe, jóllehet korábban me­reven ellenezte a légiháború beszüntetését. Ügy hírlik, a saigoni rezsim elnöke, Thieu is beleegyezett abba, hogy a „nagy szövetséges” ne bom­bázza többé a VDK-t. Az amerikai sajtó szerint Wa­shington Hanoitól is kedvező választ kapott az elmúlt na­pokban: a bombázás felfüg­gesztését bizonyára megfele­lő válaszlépés követné a VDK részéről. S hogy ezek az ame­rikai sajtóban megjelent „fü­lesek” alkalmasint nem nél­külöznek minden reális ala­pot, arra vall Nguyen Than Le mostani párizsi bejelen­tése, amelyet összefoglalónk elején ismertettünk. Emellett, de ettől persze nem függetlenül, most már nem is napról napra — hi­szen már csak napok vannak hátra — de óráról órára fo­kozódik az öldöklő küzdelem az elnöki székért az Egyesült Államokban. Olyannyira, hogy például a szerdai na­pon Nixon négy, Humphrey hat beszédet mondott! Igaz, hogy a négy Nixon-beszéd közül az egyik Clevelandben egy félig üres terem gyér közönsége előtt hangzott el, s az is igaz, hogy Humphrey most már — például New Yorkban — valósággal kö­nyörög a szavazatokért. Ugyanakkor, a kampánnyal lépést tartó közvéleményku­tatási jelentések szerint,' Humphrey egyre jobban fel­zárkózik a még mindig első számú esélyes Nixon mögé. Aligha lehet kétséges, hogy az Egyesült Államokban most egy ember van, aki mindenkinél jobban várja: szülessék meg végre Johnson bejelentése a VDK bombázá­sának megszüntetéséről, ami talán áttörést jelenthetne Vietnamban — a béke irá­nyába. S ez az ember, Hu­bert Horatio Humphrey. Jó­solni ugyan még ma sem le­het, de elképzelhető, hogy egy ilyen' lépés végül mégis­csak Humphreyt segítené győzelemre Nixonnal szem­ben. Nemcsak a sajtó, a rádió és a televízió, de felelős állam­férfiak is immár komolyan foglalkoznak e lépés esélyei­vel. A csütörtöki francia mi­nisztertanácson például Debré külügyminiszter kijelentette: „A jelenlegi órák döntő je­lentőségűek a vietnami konf­liktus szempontjából. A mos­tani pillanat nagyon fontos, vagy sikerül döntést hozni a jelenlegi helyzetben, vagy a megoldás lehetősége rendkí­vül eltávolodik.” A Kyodo nevű japán hírügynökség azt jelentette: a tokiói kormány­nyal közölték, rövidesen várható a VDK elleni ame­rikai légitámadások megszün­tetésének bejelentése. Igaz, a japán külügyminisztérium később cálfolta ezt a közle­ményt Kozmosz—250 - 251 Moszkva (TASZSZ): A Szovjetunióban csütör­tökön pályájára bocsátották a Kozmosz—250—251. műholda­kat. A szputnyikokon elhe­lyezett tudományos készülé­kek a korábban bejelentett űrkutatási programnak meg­felelően folytatják a világűr kutatását. A műholdak berendezései normálisan működnek. A föl­di koordinációs számítóköz­pontban folyik a beérkező adatok feldolgozása. Magyar felszólalás az ENSZ-ben Az ENSZ közgyűlésének különleges politikai bizottsá­ga folytatta vitáját a fajüldö zés kérdéséről. A szerdai ülésen felszólalt Borsányi Imre, Magyarország képvise­lője. Kijelentette: a Dél-af­rikai Köztársaság fajüldöző rendszere csak bizonyos nyu­gati körök támogatását élvez­ve szállhat szembe az ország nemzeti felszabadítási moz­galmával. — A Dél-afrikai Köztársa­ság kormánya e határozatok ellenére folytatja apartheid­politikáját, sőt a fajüldözést más országokba is „exportál­ja”. Dél-afrikai osztagok a fajüldöző Smith-rendszer egy­ségeivel együtt részt vesznek a rhodesiai nemzeti felszaba­dítási mozgalom eltiprásá- ban. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok Anglia, Nyugat-Németország és né­hány más NATO-ország ma­kacsul szabotálja a dél-afrikai fajüldöző rendszerrel folyta­tott kereskedelem betiltásá­ra vonatkozó ENSZ-határo- zatokat. Továbbra is fegyve­reket és a fegyverkezés cél­jait szolgáló nyersanyagot és berendezéseket szállítanak Dél-Afrikának. Kommunista Pártja Közpon­ti Bizottságának első titkárát. 70. születésnapja alkalmából. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára táviratban üdvözölte Max Reimannt, Németország

Next

/
Oldalképek
Tartalom