Kelet-Magyarország, 1968. augusztus (25. évfolyam, 179-204. szám)

1968-08-01 / 179. szám

XXV. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA: 70 FTIXfíl 1968- AUGUSZTUS 1, CSÜTÖRTÖK A r,AP TARTAT.MABÖtí Sajtószabadság és felelőség (2. oldal.) Ahol mindig a holnapon dolgoz-* nak. (3. oldal.) Ö, a munkásőr. (3. oldal.) Uj helyrajzi számok az ingatlanok megjelölésére. (4. oldal.) Olvasóink leveleiből. (5. oldal.) Tudósítások az MNK elődöntő labdarúgó-mérkőzéseiről, (5. oldal.) Gyereklányok az éjszakában, (6. oldal.) Tizeiinyeloüiiüiá a mezőgazdaság fejlesztésére a vésárosnaményí Járásban Szerdán folytatták a szovjet—csehszlovák tárgyalásokét Cierna (Agesernyő), Csehszlovákia: A CSKP KB elnökségének és az SZKP Politikai Bizottságának küldöttsége a pártközi tárgyalásokon. Képünkön: az asztal baloldalán a szovjet, a másik oldalán a csehszlovák delegáció tagjai. <mti Külföldi Képszolgálat) A jó gazda gondosságává! Július vége kettős fordu­latot hozott állattenyészté­sünk idei, meglehetősen vi­szontagságos helyzetében. Az egyik természeti, a másik gazdasági, vagy ha úgy tet­szik gazdaságpolitikai. A természeti fordulat: az utolsó pillanatban, vagy nem sokkal előtte végre meg­érkeztek az esők. S az a ku­korica, am; eddig kibírta a szárazságot, attól már biz­tosán termést várhatunk. A lucernák pedig most már remélhetőleg nagyobb hoza­mot adnak a következő ka­száláskor Számíthatunk le­gelőink, rétjeink megújhodá­sára is. Nem kevésbé fontos ese- rnériy azonban a gazdaság- politikai sem: a kormány ki­mondta, hogy „gondoskodni kell a teljes gazdasági év tartamára az álla'ok eltar­tásáról, a tenyésztési kedv­es a termelési biztonság meg­őrzéséről.” Ennek érdekében az eddigi 400 ezer tonnás abrak importot még 200 ezer tonnával emelték meg. Reményt, bizodalmát ad ez a kettős fordulat. Reményt arra, hogy ezután az állat­tenyésztők — ha erőfeszíté­sekkel is — tartani tudják állományukat, realizálhatják azt a bevételt, azt a hasz­not, amit a gazdaság; évtől eredetileg vártak. És bizo­dalmát, hogy amivel mégis ádós marad a természet, azt különböző módokon pótolja az állam — még nagy nép- gazdasági áldozatok árán is — a behozott külföldi ta- j karmányokkal. Nincs tehát ok arra, hogy ! állatvásáraink a riadalom | megnyilvánulásai legyenek, j Nem szükséges, hogy a ter- I melők — különösen a ház­táji gazdaságok — áron alul elprédálják jószágaikat, mert biztosítva lesz a szük­séges takarmány. Nem in­dokolt, hogy megtörjön az a szépen ívelő lendület, amely az idén tavaszig ál­lattenyésztésünkben a legma­gasabb állományokat, a leg­ígéretesebb hozamokat mu­tatta fel. A zöldülő mezők és a nö­vekvő abrakjuttatások ma már lehetőséget kínálnak az állomány átteleltetésére. Persze, ez sem ad okot a könnyelmű, „nagyvonalú” gazdálkodásra. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy egyetlen köteg szénát vesz­ni hagyjunk, vagy egyetlen mérő abrakot ésszerűtlenül használjunk fel, egyetlen másodvetési lehetőséget ki­hagyjunk. Az állomány át­mentésének, a jövedelmező állattartásnak megteremtőd­tek ismét a lehetőségei, de ezt a lehetőséget csupán a jó gazda gondosságával, és ennek a gondosságnak egy különleges viszonyokhoz al­kalmazott, rendkívül lelki- ismeretes betartásával hasz­nálhatjuk ki megfelelően. Nagyarányú mezőgazdaság­fejlesztési program előtt áll a vásárosnamény,- járás. Pontos felmérések és számí­tások alapján történik a táj­egység ezutáni ültetvényte­lepítése, fásítása, vízhaszno­sítása, talajerőjavítása, ve­tések váltása, az állatte­nyésztés szerkezetének meg­határozása és az összterme­lés, s ezenbelül az áruter­melés megtervezése, vala­mint a takarmányszükséglet megállapítása. A járás nyolc szövetkezeti gazdasága részére már meg­kezdődött a vízrendezési ter­vek készítése, melyet ez év december 10-re meg is kap­nak az illető tsz-ek. A kö­vetkező évben további húsz közös gazdaság részére ké­szíti el a szinte minden ter­melési ágra kiható fejlesz­tési tervet a MEZÖBER. A A nők helyzetét, életkörül­ményeit vizsgálta a Nyíregy­házi Járási Tanács egyik ideiglenes bizottsága. A fel­mérések során sokszor olyan dolgokat is tapasztaltak, amelyek már egyáltalán nem felelhetnek meg élétünk, a modern kor követelményei­nek. Néhol a nők vonakodnak attól, hogy részt vállaljanak a közéletből, a társadalmi irányítás munkájából. Sok az olyan nő, aki sehová sem tartozik. Pedig a tömegszer­vezetek sokat tehetnének ennek a helyzetnek a meg­változtatásáért. Néhány köz­ségben igyekeznek is ezen változtatni. Gáván és Nyír- bogdányban az önkéntes tűzoltótestület hasznos tag­jai, Rakamazon pedig szak­mai tanfolyamokat, ismeret- terjesztő és politikai előadá­sokat tartanak számukra. Nagy gond szinte az egész teljes fejlesztés kivitelezése 18 millió forintba kerül. 1969-ben nyolc tsz-ben ke­rül a program megvalósítás­ra. Az együttesen huszon­nyolc tsz-t érintő teljes ki­vitelezés pedig 1970 végére várható. Eredménye lesz, hogy jelentős lehetőség nyí­lik a jövedelmezőbb belter­jes gazdálkodásra, a szak- szerűségre, távlat; tervek pontos realizálására. A program megvalósításá­nál figyelembe veszik a he­lyi lehetőségeket is. így pél­dául a vízrendezésnél, róná- zásnál, öntözés-csatornázás­nál, utak földmunkáinál a Beregi Vízgazdálkodás; Tár­sulat is részt vesz. Az utak építésénél pedig a tarpai Győzelem és a barabási Bé­ke Tsz-ek közös vállalkozás­sal működnek közre saját kőbányájuk anyagának hasz­nosításával. járás területén a nők fog­lalkoztatottságának megoldá­sa. Kótajban például 3Ó3 nő dolgozik otthon a ház­tartásban, vagy nem dolgo­zik sehol. A tsz-ben nincs felvételi lehetőség, a csa­ládtagokat nem tudják fog­lalkoztatni. A nyíregyházi üzemekbe való bejárás, még az aránylag kis távolság el­lenére is, nehéz. Hiszen csa­ládot, gyerekeket és háztar­tást kellene otthon hagyni­uk. Mi lenne hát a lehető leg­jobb megoldás? A nyírbog- dányi háziasszonyok a Ra- kamaz; Cipész Ktsz kihelye­zett részlegében dolgozhat­nak. Ehhez hasonló a pa- szabi szövőház is, amely a Nyíregyházi Háziipari Szö­vetkezet egyik részlege. Az ilyen és ehhez hasonló kez­deményezésre érdemes oda­figyelni. Moszkva, (TASZSZ): Mint a TASZSZ jelenti, a Tisza menti Ágcsernyőn Hangulatosan, énekkel kez­dődött szerdán az afrikai küldöttek és a szocialista or­szágok fiataljainak találko­zója. A szovjet lányok a Katyusát énekelték, amelyet átvett az egész terem a Bol­gár Nemzeti Klubban. Délelőtt a szófiai Rakovsz- ki utcában, a Technika Há­zában a Spanyol Kommunis­ta Pártot éltető jelszavak vezették be azt a találkozót, ahol öt világrész haladó if­szerdán folytatódtak a tár­gyalások az SZKP KB Poli­tika) Bizottsága és a Cseh­szlovák Kommunista Párt jóságának küldöttei köszön­tötték a szabadságukért har­coló spanyol és portugál if­júságot. A szófiai egyetemen meg­nyílt antifasiszta központ szerdán nyilatkozatban ítél­te el az NSZK-ban újjáéle­dő újfasiszta mozgalmat. A központ üdvözlő táviratot intézett a Franco és Salazar fasiszta rendszere ellen küz­dő haladó spanyol és portu­gál fiatalokhoz. A Gara Iszker nevű fesz­tiválvárosban — itt van a magyar delegáció szálláshe­lye is — az EAK küldött­ségének épülete előtti téren — ugyancsak szerdán — délelőtt körülbelül kétezer fiatal gyűlt össze, hogy meg­hallgassa a szónokokat — köz­tük Isabelle Blume-ot —, akik az izraeli agresszió súj­totta arab országok mellett szálltak síkra. A gyűlésen a saját zászlóik alatt felvonu­ló palesztinai menekültek a világcionizmust elítélő jel­szavakat hangoztattak: „Iz­rael fasiszta”, „Izrael az USA bábja” volt olvasható több táblán. Az arab népekkel való szolidaritás jegyében szer­dán kiállítás nyílt a Nyugati Parkban lévő kiállítás) te­remben. Az Univerziada te­rem előtt este szolidaritási nagygyűlés zajlott le. E rendezvények a népek nemzeti felszabadítani, füg­getlenségi és társadalmi fel- emelkedésért folytatott har­cával való szolidaritás nap­ján kerültek sorra. E nap keretében kiállítást nyitot­Központi Bizottságának el­nöksége között. A tanácsko­zást őszinte elvtársi légkör jellemezte. tak meg, amelyen bemutat­ják, hogyan küzdenek az arab országok az izraeli ag­resszió ellen. A Levszki mo­ziban ugyancsak az e harc­ról készített filmeket vetí­tették. A haladó ifjúság kül­döttei még három találkozón köszöntötték a nemzeti har­cukat vívó fiatalokat, s nagygyűlést rendeztek tiszte­letükre. Még kedden, az esti órák­ban a magyar küldöttek sor­fala fogadta hazánk nagy­követségén a Vietnami De­mokratikus Köztársaság és a Del-vietnami Felszabad Ha­si Front fesztiválküldöttei­nek egy csoportját. A kettős találkozók közül talán ez volt eddig a legmelegebb, a legemberibb. A magyar fia­talok azokkal találkoztak, akiknek harcát a legközvet­lenebbül segítik, s akikért oly sok eredményes akciót szerveztek. A magyar és a katonaru­hába, vagy gyönyörű nem­zeti viseletbe öltözött viet­nami lányok összeölelkezve beszélgettek, a férfiak jelvé­nyeket cseréltek. Fiataljaink igyekeztek minél többet megtudni az amerikai ag­resszió elleni harc személyes vonatkozásairól. Küldötteink személyes ajándékai nagy örömet sze­reztek vendégeinknek. A magyar fiatalok szerdán két ízben is a vendéglátó szerepét töltötték be: a nemzeti klubban délelőtt csehszlovák, délután pedig jugoszláv fiatalokat fogad­(Folytatás a 2, oldalon.} (hsj) AMERIKAI KATONASZÖKEVÉNY A VIT-EN. A szófiai IX. Világifjúsági Talál­kozón olyan amerikai katonaszökevény fiatalok is részt vesznek, akik megtagadták a vietnami nép elleni harcot. Képünkön: VIT-fiatalok gyűrűje veszi körül a vietnami háború borzalmait magyarázó egyik volt amerikai katonát, Fő gond: a foglalkoztatás Felmérés a nők helyzetéről a nyíregyházi járásban Kiküldött munkatársunk telexjelentése: 4 szolidaritás napja Szófiában Találkozás az afrikai és spanyol fiatalokkal — Vietnamiak, csehszlovákok és jugoszlávok a magyar nemzeti klubban VTilS PRO LETÄRJ A!, CBTESOU ETEK I

Next

/
Oldalképek
Tartalom