Kelet-Magyarország, 1968. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-31 / 126. szám

szakosztályos“ járás A megye legtávolabbi já­rása a csengeri. A nyíregy­házi sportolóknak is kilenc­ven kilométert kell utazni, ha oda igyekeznek. Kedve­zőtlenebb a helyzet, ha onnan kell a megyeszékhelyre in­dulni: a kora reggeli órák­ban Nyíregyházán kezdődő versenyre hajnali háromkor kell indulni, hogy este majd hét vagy tíz órára érjen ha­za a fiatal sportoló. így aztán lassanként „egyszakosztályos járás” lesz. Rendszeres járási baj­nokság csak labdarúgásban van. A többi sportágban csak időnként tudnak meg­valósítani akciókat. Néhány centrum kialakult, de a fő sportág ezekben is a lab­darúgás. Amivel rendelkezik a já­rás sporttársadalma: a 24 községből 14-ben van sport­kör. Igazolt játékosok: 436 labdarúgó, 33 atléta, 34 ké­zilabdázó, 27 röplabdázó, 5 súlyemelő. Minden sport­ágban van egy vagy több szakképzett játékvezető, versenybíró. A labdarúgó-szövetség tíz csapattal szervezte meg a já­rási bajnokságot. A cél: a legjobbnak lehetőséget te­remteni a bejutáshoz a ma­gasabb osztályba. Ez eddig több alkalommal sikerült is. Tyúkod, Komlódtótfalu és Szamossélyi képviseli most a járást a megyei II. osz­tályú bajnokságban. Ugyancsak a labdarúgó­szövetség érdeme, hogy a nyári szezonban megszer­vezik 4—5 csapattal az üze­mi bajnokságot Csenger- ben. Két község szurkol nekik Film készült Rozsályban, a televízió rövidesen bemutat­ja. „Jó napot, tanító úr”! Ez lesz a címe. Sok más mel­lett a sportról is szó esik benne. Újra az egész or­szág láthatja a „sportoló falut”, Rozsályt. Kissé különböznek azon­ban a régi és a mostani kö­rülmények. Ami várható is. Egy ember, bármilyen alko­tókedvű, szervező, és bár­mennyire szereti a sportot — ilyen hosszú távon nem tudja azt nyújtani, amit egy körülötte kialakuló kol­lektív testület. Rozsály sportja, bármennyire köz­pontja is még a környező községeknek, megélénkülés­re vár. Jól működő szakosztály szűnt meg nem régen. A tekepálya Luca-székeként készült. Ilyenre korábban nem volt példa. A sporto­A minőségi sportot a já­rásban a Csengeri VM lab­darúgócsapata képviseli. A megyei első osztályú baj­nokság állandó résztvevője az együttes. Másfél-két hónapja meg­oldódott a nagy gondjuk. Is­mét van edző: Pásztor Ist­ván irányítja a labdarúgók munkáját. A sportegyesület vezetői reménykednek, hogy a közeli Pátyodról bejáró testnevelőtanár újra össze­kovácsolja az együttest, s a korábbinál több örömöt sze­reznek majd a szurkolók­nak. A tizennyolcas keret játékosainak főképp a munkaidőbeosztás okoz gondot. Az állami gaz­daság elengedi játékosa­it, megadja az őket megil­lók között is itt-ott lankad­ni látszik a lelkesedés. Most lenne szükség arra, hogy a község vezetői köz­belépjenek, s ne hagyják, hogy a már hagyománynak számító rozsályi sportélet elszürküljön. Nemcsak a község, de megyénk sport- mozgalma is kevesebb len­ne e sportcentrum hiján. (Zárójelben ide kívánkozik: 1967-ben sem a községi ta­nácstól sem a tsz-től kapott támogatás nem szerepelhe­tett a sportegyesület beszá­molójában. Nem kaptak.) Ennek ellenére most nem az anyagi támogatás hiá­nyát említjük első helyen. Szervezés, irányítás, törő­dés kellene több. Javasoljuk: most foglal­kozzanak Rozsály sportjával a község, a járás illetéke­sei. Amig az aggodalom csak annak tűnik. lető kedvezményeket. Más munkahelyen — különösen a teljesítménybérben dolgo­zóknál — gondot okoz a rendszeres edzésrejárás. E nélkül pedig nagyon nehéz a bajnoki találkozókon helytállni. A legnagyobb gond: nincs olyan nagy üzem, amelyre lehetne építeni. A sportkör tagjai jelenleg tucatnyi hely­ről verbuválódnak, s így ne­héz a szervezés. Külön öröm, hogy ennek ellenére a tanács, a tsz és az állami gazdaság rendsze­resen támogatja a sportoló­kat. A tanács tavaly 20 ezer forint értékű felszerelést adott a fiataloknak, a Lenin Tsz szintén évről évre hoz­zájárul a sportcélok támo­gatásához. íj edző a csengeri labdarúgócsapatnál Labdarúgó­bajnokságok Fehérgyarmat! járás: Tunyog- matolcs n.—Vámosproszi 4:3, Tiszakóród—Szatmárcseke 2:3, Gyügye—Cégénydányád 2:1, Tur- ricse—Jánkmajtis 1:2, Nagysze­keres—Tiszabecs 5:0, Palád SE— Szamosújlak 5:0, Kisar—Túrist- vándi 1:0. JÁRÁSI I. OSZTÁLY 1. N.-szekeres 8 7 _ 1 21: 7 14 2. C.-dányád 8 6 — 2 35:21 12 3. Sz.-cseke 8 € — 2 21:19 12 4. Jánkmajtis 8 5 — 3 24:23 10 5. Palád SE 8 4 1 3 19:24 9 6. V.-oroszi 8 i — 4 32:21 8 7. Gyügye 8 3 2 3 17:16 8 8. Kisar 8 4 — 4 20:21 8 9. ^z.-újlak 8 4 — 4 15:17 8 0.* '.-istvándi 8 2 2 4 22:19 6 1. T.-matolcs n. 8 3 — 5 11:16 6 1'.. Tiszabecs 8 2 1 5 14:29 5 13. Turricse 8 1 2 5 10:16 4 4. Tiszakóród 8 1 — 7 15:27 2 Dékány István Fehérgyarmat Kisvárdai járás. I. osztály: Dögé—Tiszaszentmárton 1:2, Pap —Tornyospálca 1:1, Fényeslitke— Nyírlövő 0:7, Nyírkárász—Mező- ladány 2:0, Mándok—Tiszakanyár elmaradt, Ajak—Gégény 2:1, Jé- ke—Eperjeske 2:2, Pátroha— Anarcs elmaradt. Az I. osztály­ban Mándok 17 ponttal vezet a 16 pontos Tomyospálca előtt. Járási II. osztály: Tiszamogyo- rós—Dombrád 33. elmaradt, Sza- bolcsbáka—Tiszabezdéd 1:1, Tor­nyospálca n.—Kékese 0:3, Ko­moró—Lövőpetri 2:3, Rétközbe- rencs—Szabolcsveresmart 2:2, Zsurk—Berkesz 2:0. A csoportban Tiszabezdéd és Lövőpetri áll az élen, egyaránt 13 ponttal. Horváth Zsolt Kisvárda Nagykállói járás: Biri—Érpa­tak 4:0, Bököny—Balkány II. 6:2, Szakoly—Geszteréd 2:1, Kál- lósemj én—Császárszállás 5:0, 1. Bököny 4 3 1 — 11: 4 7 2. Balkány 4 3 — 1 14:12 6 3. Biri 4 2 1 1 7: 5 5 4. Kállósemjén 4 2 — 2 17: 5 4 5. Geszteréd 4 2 — 2 10: 9 4 6. Cs.-szállás 4 1 2 1 10:14 4 7. Szakoly 4 1 — 3 6: 8 2 8. Érpatak 4 — 1 3 3:21 1 Rammacher Jenő Nagykálló Tiszalöki járás: Bashalom— Tiszadob II. 1:0, Tiszaeszlári Győzelem—Tiszavasvári IW.E­DOSZ 1:3. Tiszaeszlári Petőfi— Tiszadada 0:10. Szorgalmatos—Ti­szavasvári Lombik II. 2:1. 1. Tiszadada 7 5 1 1 35:10 11 2. T.-vasvári M. 6 5 — 1 16: 6 10 3. Kisfás 6 3 1 2 15:11 7 4. T.-eszlár Gy. 7 3 1 3 16:17 7 5. Tiszalöki Sp. 6 3 — 2 12: 9 6 6. Szorgalmatos 6 2 1 3 16: 9 5 7. Bashalom 6 2 1 3 11:1? 5 8. T.-vasvári L. 5 2 — 3 16:13 4 9. Tiszadob n. 6 2 — 4 8:23 4 10. T.-eszlár p. 6 — 1 5 6:35 1 Magyar utánpótlás vál.— angol utánpótlás vál. 1:0 (1:0) Csütörtökön délután a Népstadionban került sor a magyar és angol utánpótlás labdarúgó válogatott mér­kőzésére. Alig 2000 szurko­ló előtt kezdődött el a já­ték, az osztrák Marshall bí­ró sípjelére. A magyar csapat kezdte a játékot, de mindjárt az an­golok támadása bontakozott ki. Percek teltek el amig feloldódott a magyar játé­kosok félénksége. A 15. percben Semmels labdája az üres kapuba tartott, azon­ban a befutó Gál tisztázott. A 18. percben Kozma lövé­se a 16-oson belül Staw kezéről pattant vissza, az osztrák bíró meglepetésre nem ítélt 11-est. A 30. percben Kozma előtt óriási helyzet nyílott, a sze­gedi játékos azonban 15 m-ről gyengén a kapus ke­zébe lőtt. A 37. percben Kozma a baloldalon tört előre, szép labdát tálalt Ko­csis elé, aki ügyesen átvet­te, majd 10 m-ről a jobb sarokba gurította (1:0). ’ A második félidőre a ma­gyar csapatba Básti helyett Radics állt be. A 46. perc­ben Radicsot Harris a 16- oson belül felvágta, a bíró sípja ezúttal is néma ma­radt. Több kihagyott hely­zet adódott mindkét olda­lon, majd perceken át ese­ménytelen játék folyt. A 72. percben a sérüléssel bajlódó Kozma lement és Szabó II. állt be a helyére. Az angol válogatott kitű­nő eredményei és a szerdai BEK döntőben mutatott ki­váló angol játék után óriá­si csalódást keltett az is­mert labdarúgókból álló angol utánpótlás válogatott budapesti teljesítménye. A teljesen esélytelenül pályá­ra lépett magyar fiatalok az első 20 perc után rájöttek, hogy az angolok nem le- győzhetetlenek. A helyen­kénti gyorsabb játékukkal megérdemelték a győzel­met. Vasárnap rendezték meg Nyíregyháza négy tusa úttflrS- olimpiai bajnokságát. A leányoknál és a fiúknál egyaránt a 2-es iskola bizonyult a legjobbnak. A második helyre a 3-as, míg a negyedik helyre a gyakorló iskola csapatai ke-; rültek. Súlyemelés t A kiválasztó súlyemelő verseny eredményei Sporthír Rangadót játszottak szer­dán délután a stadionban a női felnőtt kézilabda-baj­Kedv van — rendezvény és pénz kevés Kishódos a kis faluk so­rában is a legkisebbek kö­zé tartozik. A sportot itt a község apraja-nagyja szere­ti. Sok a fiatal, a KISZ-tag. ök szervezték meg a labda­rúgócsapatot is. Játékost adnak közéjük a szomszé­dos kis községek: Méhtelek. Garbolc, Nagyhódos. Vasár­naponként két község szóra­kozását is jelenti a kishodo- si mérkőzés: Nagyhódosról majdnem annyian jönnek szurkolni, mint a helyiek. Tavaly — a gyengébb sze­replés ellenére is — minden mérkőzésükön idegenben is ott voltak. A rendszeres sportszerű foglalkozások eredménye most kezd beér­ni. 1968-ban jól szerepelnek. A sportegyesület mindene­se Pógyor Sándor. Ö Irá­nyítja, segíti a fiatalokat. Lelkesedésük szép példája a sportszeretetnek. A rozsályi községi sport­egyesület és a csengeri gim­názium jelenti most a vál­tozatosságot a sportágak kö­rében. Rozsályban asztalite­nisz, sakk és atlétikai szak­osztály működik. Egyben centrum az Erdőhát sport- szerető fiatalságának. Újabban a csengeri gim­náziumban kezd megélén­külni a sportélet. Részt vet­tek az országos gúlabajnok­ságon. A harmadosztályú mezőnyben a megyei 3. he­lyezés után jól rajtoltak az országoson, s bajnoki cím­mel tértek haza. Edzőjük Vályi András tanár. Bontogatja szárnyait a súlyemelő-szakosztály is. Kár, hogy a gimnázium anyagi lehetőségei miatt nem bírja a vele járó nagy kiadásokat. így kezdemé­nyezésük nem talál megfe­lelő visszhangra. A lányok megszervezték a kézilabdacsapatot a gimná­ziumban. Most hétről hétre részt vesznek — Balogh György tanár vezetésével — a megyei kézilabda-bajnok­ság szatmári csoportjának küzdelmeiben. Marik Sándor Nyíregyházán rendezték meg vasárnap a 15—17 éves súlyemelők kiválasztó versenyét, melyen az esé­lyesek végeztek az élen. Eredmények, lepkesúly: 1. Száraz László 125, 2. Haj­dú Ferenc 125 kg (mindket­tő Nagykállói MEDOSZ). Légsúly: 1. Varga János (Nyíregyházi Kinizsi) 180, 2. Debreceni Sándor (Máté­szalkai MEDOSZ) 145, 3. Barkász Imre (Csenger) 140. Pehelysúly: 1. Huri László (Nagykálló) 162,5, 2. Erdei Gyula (Vásárosnamény) 147,5. Könnyűsúly: 1. Mar- kovics József 165, 2. Balogh György 162,5 (mindkettő Nagykálló). Kisváltósúly: 1. Demeter Attila (Nyíregy­házi Kinizsi) 177,5, 2. Szil- vási József (Mátészalka) 160. Váltósúly: 1. Toldi Fe­renc (Mátészalka) 150. Kis- kőzépsúly: 1. Ényi Sándor 9 Úszás: Teke: Űttörőolimpiai döntő Sóstón Vasárnap rendezték meg a sóstói uszodában az úttörő- olimpia úszó megyei döntő­jét. Nyolc számban mintegy ötven úttörő állt rajthoz, hogy összemérje tudását. A megyei döntőn csak nyír­egyházi versenyzők indul­tak, Nagykálló, Mátészalka Petneháza sajnálatos mó­don távolmaradt­Érdekesebb eredmények: 50 m fiú gyors: 1. Péter József 37,2, 2. Gyurján Lász­ló 43,4. 50 m fiú pillangó: X. Péter József 52^, 2. Lip­tai Károly 1:17,6 100 mfiú gyors: 1. Péter István 1:14,0, 2. Pászkány Ferenc 1:22,0. 50 m fiú mell: 1. Gyurján László 46,1. 100 m fiú mell: 1. Barcza Ferenc 1:42, 2. Gyurján János 1:50. 100 m fiú hát: 1. Péter István 1:37,8, 2. Pokrovenszki And­rás 1:54,4. 50 m leány mell­úszás: 1. Kordován Ildikó 54,4, 2. Szűcs Márta 59 mp. Miló András Az összevont megyei bajnokság eredményei Az összevont megyei teke- bajnokság 12. fordulóját bo­nyolították le az elmúlt va­sárnap. Együtteseink válta­kozó sikerrel szerepeltek. Eredmények: DVSC II.— Nyíregyházi Postás 6:2, Fa­zekas SE—Nyíregyházi ÉP­SZER. 6:2, Nyíregyházi Va­sas—Hajdúnánás 6:2, Nyír­egyházi Dózsa—Nyíregyházi Petőfi 7:1. A 12- forduló után csapataink sorrendje a következő: l. Nyíregyházi Dózsa 71, 2. Nyh. Vasas 52, 3. Nyh. Spartacus 50, 4. Nyh. ÉPSZER. 48, 5. Nyh. Postás 48, 6. Nyh. Petőfi 35 ponttal. A hét legjobb dobói: Je- szenszki Gábor (ÉPSZER.) 439, Kerülő Sándor (Vasas) 437, Molnár Attila (Vasas) 427, Molnár András (ÉP­SZER.) 423, Takács István 420, Szabó III. Zoltán (Va­sas) 420. (Mátészalka) 207,5. Nehéz­súly: 1. Barkász Gedeon 270, 2. Trecsényi József 200 kg (mindkettő Csenger). Versenyen kívül indult a nehézsúlyú Rácz András a Nyíregyházi Kinizsi ver­senyzője is, aki 325 kg-os összteljesítménnyel megja­vította saját rekordját. nokságban. A Tanárképző Főiskola együttese a Kis* várdai Bessenyei Gimná­zium csapatát fogadta. A Tanárképző 24:9 arányú győzelmet aratott. A Bes* senyei együttese csak az el­ső félidőben bírta a mérkő* zés nagy iramát. Kézilabda NB II: A Nyírbátori Vasas a középmezőnyben / A kézilabda NB II-ben, a hatodik forduló után három megyei csapatunk közül a Nyírbátori Vasas férficsapa­ta újonc létére is igen szé­pen szerepel, a középme­zőnyben a hatodik helyen áll. A női mezőnyben a Nyíregyházi Kinizsi és a Má­tészalkai MEDOSZ révén két együttesünk szerepel. A nyíregyháziak a hetedik he­lyen állnak, s ez nagyjából meg is felel a csapat játék­erejének. A Mátészalkai MEDOSZ viszont még min­dig nem tudott győzelmet szerezni. A jelek szerint na­gyon meg kell küzdenie a bentmaradásért Alábbiakban közöljük a kézilabda NB II. Keleti­csoportjának múlt vasárna­pi eredményeit, s a bajno­ki táblázatokat: Újpesti Gyapjú—Hazai Fésűsfonó 19:7, Egri Dohánygyár— DVSC 9:11, Telefongyár— D. Közúti 10:7,' DVTK—El- zett 8:13 (női mérkőzések), BEAC—MVSC 11:18, Tele­fongyár—D. Építők 18:21, DVTK—Miskolci Bányász 24:21, MÉMTE—Testvériség 16:16, Gyöngyösi Vasas zó—Magyar Kábel 17:15 (férfi mérkőzések.) NÖR 1. Egri Lendület 6 6 — — 57 ^1 18 2. Bp. Elzett 6 5 — 1 *7:37 1« 3. DVTK 6 5 — 1 72:53 19 4. U. Gyapjú 6 4 1 1 60:32 9 5. DVSC 6 4 — 2 48:40 9 6. Telefongyár 6 3 I 2 55:54 7 7. Nyh. Kinizsi 6 2 1 3 39:43 9 8. BEAC 6 2 1 3 52:59 S 9. Egri Dohány. 6 2 — 4 57:67 i 10. D. Közút 6 — 1 5 38:57 1 11. Mátészalka 6 — 1 5 25:75 J 12. Hazai Fésűs 6 — — 6 34 zn — FÉRFIAK L D. Építők 6 5 — 1 159:163 I» 2. MVSC 6 4 — 2 130: 98 8 3. BEAC 6 4 — 2 151:118 8 4. M. Bányász 6 4 — 2 121 U09 8 5. DVTK 6 4 — 2 122:135 8 6. Nyírbátor 6 3 1 2 fl4:132 7 7. Gyöngyös 6 3 — 3 128:143 6 8. Zalka SE 6 2 1 3 132:126 5 9. Testvériség 6 , 2 1 3 115:129 S 10. MÉMTE 6 1 1 4 05:128 5 u. Magyar K. 6 1 —• 5 110:129 a 12. Telefongyár 6 — t 4 109:131 9 1968. május SL Borbély István Tiszalök CSENGER Az „egy- Sportközpont marad-e Rozsály ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom