Kelet-Magyarország, 1968. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1968-05-01 / 101. szám

A2 MSZMP S2AB0LCSS2ATMÁR MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANACS LAPJA 9 mzr. evfoltam. m. szám ÄRA: 1 FORINT »9*8. május i, szerda Nagygyűlés Nyíregyházán Henkel András belügyminiszter mondott ünnepi beszédet Május elseje, a munkásosztály nemzetkö­zi szolidaritásának napja alkalmából központi díszünnepséget rendeztek kedden délután Nyír egyházán, a Krúdy Gyula szabadtéri színpa dón. Megjelent az ünnepségen és az elnökség ben foglalt helyet Benkei András, a Központi Bizottság tagja, belügyminiszter, Orosz Ferenc, a megyei pártbizottság első titkára, Gombás Sándor, Kállai Sándor, a megyei pártbizottság titkárai, Murczkó Károly, a városi pártbizott­ság első titkára, Beretvás Dezső, Faggyas Je­nő, a párt megyei végrehajtó bizottságának tagjai, Kovacsics Gyula, az SZMT elnöke, dr. P. Szabó Gyula, Gulyás Emilné dr., a megyei tanács vb. elnökhelyettesei, Btró László, a vá­rosi tanács vb. elnöke, Koncz Károly, a HNF negyei titkára, Bánóczi Gyula, a KISZ megyei első titkára, Kovács Károlyné, a nőtanács me­gyei titkára. Ott voltak az elnökségben a ve­teránok, a vállalatok, termelőszövetkezetek, intézmények, a szocialista brigádok és a ki­váló dolgozók képviselői. Kanda Pál, a Szakszervezetek Megyei Ta­nácsának vezető titkára nyitotta meg a nagy­gyűlést, majd Benkei András elvtárs mondott ünnepi beszédet. Tisztelt elvtársnők! Ked­ves elvtársak! Engedjék meg, hogy a vi­lág proletariátusa e nagy ün­nepén átadjam az MSZMP Központi Bizottságnak, a magyar forradalmi munkás­paraszt kormányának és sze­mélyesen Kádár János elv­társnak forró baráti üdvöz­letét. Engedjék meg, hogy pártunk és kormányunk ne­vében köszöntsem a megye munkásosztályát, dolgozó pa­rasztságát, haladó értelmisé­gét, Sza'oolcs-Szatmár mjgy . valamennyi dolgozóját. Kü­lön szeretném köszönteni azoknak az üzemeknek és vállalatoknak a dolgozóit, akik e nagy ünnep alkalmá­val vették, vagy veszik át- becsületes munkával elért eredményükért a különböző kitüntető elismeréseket. Kí­vánom, hogy a továbbiak­ban is érjenek el jó, kima­gasló eredményeket, egész dolgozó népünk és saját maguk hasznára — mondot­ta Benkei elvtárs ünnepi be­széde bevezetőjében. A továbbiakban arról szólt, hogy amióta a mun­kásosztály harci napjává lett május 1 mindig a nemze’- köziség jelképezte, összefo­gásra buzdított az elnyomás, a kizsákmányolás, a tőke ellen és az erő egyesítésére az új társadalom építéséért, a népek felemelkedéséért. Sok nehéz küzdelem, mérhe­tetlen áldozat, munkásvér és győzelem fűződik e naphoz, mely a munkásnemzetközi­ség szimbólumává vált. Hangsúlyozta: a m unkások törekvése az összefogásra, az egységes fellépésre egyidős a munkásosztály kialakulá­sával. Majd így folytatta: — A szocialista forrada lom győzelme, a Szovjetunió létrejötte új korszakot nyi­tott az emberiség történeté­ben. A munkásmozgalom­nak, a proletár nemzetközi­ségnek addig soha nem lá­tott erejű támogatója szüle­tett a Szovjetunióval. Mind­azok. akik a szocializmusért, az emberi haladásért harcol­nak, mindig igaz bará*ai a Szovjetuniónak. Majd elmondotta hogy a szocializmus és a nemzeti felszabadítás erőinek növe­kedése megváltoztatta a vi­lág térképét. Korunk leg­fontosabb változása, hogy a szocializmus egy ország ha­tárait túllépve világrend­szerré vált, melynek gyors fejlődése, egyre növekvő gazdasági ereje a nemzetkö­zi méretű osztályharc szi­lárd bázisa. Jóllehet, az im­perialisták lázasan igyekez­nek akadályokat gördíteni a népek felszabadulásának út­jába, a volt gyarmati or­szágokban is erős anúimpe- rialista front bontakozott ki, és a népeket egyre több és erősebb szál fűzi a szocialis­ta világhoz. — Napjainkban 83 kom­munista párt tevékenykedik és hatósugaruk kiterjed az egész földkerekségre. Ezek a pártok legálisan, vagy föld alá szorítva a legkülönbö­zőbb társadalmi és politikai viszonyok között harcolnak a munkásosztály és a dolgo­zó tömegek érdekeiért, egy­re nagyobb tekintélyre tö­megbefolyásra tesznek szer’ — hangsúlyozta a szónok, majd arról szólt, hogy a szocializmus és a haladás erőinek térhódítását a vi­lágkapitalizmus egyre mé­lyülő válsága kíséri gazdasá­gi és politikai téren egy­aránt. Megingott a minden­hatónak kikiáltott dollar és font sterling iránti bizalom Mindinkább felszínre törnek a tőkés országok egymás kö­zötti ellentétet Az európai tőkés országok is egyre ke­vésbé fogadják el az USA vezető szerepét. Nem csoda, ha gyengül és válságba jut a NATO az imperialisták leggondosabban kialakított agresszív katonai szervezete. Benkei András a további­akban arról szólt, hogy az imperializmus agresszív po­litikáját legszembetűnőbben és legarcátlanabb módon az Amerikai Egyesült Államok Vietnamban valósítja meg, ahol több mint félmillió ka­tonával, nagy mennyiségű technika bevetésével évek óta barbár háborút folytat. Ám a haladás elleni impe­rialista támadások fokozzák az elnyomott népek harag­ját és az agresszorok el­szigetelődését. A szocialista országok támogatásával si­került megállítani az ag- resszorokat, végeredmény­ben lelepleződtek az ameri­kai imperialisták mesterke­dései. Miután hangsúlyozta: a vietnami népet az ameri­kaiak agressziója sem tudta térdre kényszeríteni, beszédét így folytatta: — A vietnami háború folytán Amerika súlyos bel só és nemzetközi szinten is jelentkező ellenállásba ütkö­zött. Az USA-ban egyre, in­kább látható a belpolitikai válság kibontakozása. A fokozódó emberveszteségek, az adók növekedése által romló életkörülmények ug­rásszerűen növelik a vietna­mi háború és a kormány politikája ellenzőinek szá­mát. A kormány a legreak- ciósabb csoportok irányvo­nalát követve kemény kéz­zel próbál úrrá lenni a hely­zeten, ami a közélet fasizá- lódását. vonja maga után, ahol — mint Martin Luther King néger polgárjogi vezető esetében — távcsöves pus­káikkal igyekeznek megfé­lemlíteni és félreállítani a politikai ellenfeleket. Szólt arról az előadó, hogy az amerikai kormány takti­kai manőverekkel keresi a kiutat. Johnson bejelentette a VDK bombázásának kor­látozását és tárgyalási kész­ségét. Amikor vietnami ba­rátaink bizonyságot tettek békeakaratukról, arról, hogy hajlandók tárgyalni a bom­bázások feltétel nélküli meg­szüntetéséről, rögtön kide­rült az amerikai kormány igazi szándéka: a taktikázás és időhúzás, a közvélemény félrevezetése, pozíciójának megerősítése céljából. Pár­tunk, kormányunk és dolgo­zó népünk eltökélt szándéka, hogy m inden tőle telhető se­gítséget megad a testvéri, hős vietnami népnek győzel­me eléréséhez. — Hatónk dolgozó népe a szocializmus teljes felépíté­sén munkálkodik. Ez a fel­adat nem könnyebb annál, mint amit eddig elvégeztünk, sőt sok tekintetben bonyo­lultabb is. Céljaink elérésé­ben, programunk megvaló­sításában fontos szerep juta gazdasági mechanizmus re­formja következetes érvény­re juttatásának. Meggyőző­désünk, hogy e gazdasági reform növeli népgazdasá­gunk lehetőségeit, erősíti dolgozó népünk alkotó ked­vét, új energiákat szabadít fel és meggyorsítja fejlődé­sünket — mondotta. Ezután arról szólt, hogy a reform első lépései kedvezőek. Gaz­daságunk egyetlen területén sem történt visszaesés, sőt a döntő iparágak többet ter­meltek, mipt az elmúlt év hasonló időszakában. A la­kosság bizalmának megnyil­vánulása, hogy az első ne­gyedévben 2,4 milliárd fo­rinttal növekedett a taka­rékbetét állomány. Elmond­ta: a reform hatékonysága még csak kismértékben ér­vényesül, erőteljesebben gyümölcsöző eredményeit csak perspektívában várhat­juk. Számolnunk kell még bonyolult, összetett folyama­tokkal, nehézségekkel, me­lyeknek megoldása nem lesz könnyű feladat. — Marx Károly, akinek most ünnepeljük születése 150. évfordulóját, nem érte meg az első májusi sereg­szemlét Engels is csak két földrész egységesen mozgósí­tott proletariátusáról írt, és ma már öt világrészen lobog a proletariátus vörös zászla­ja. A felszabadult, szocialis­ta országok népei munká­ban elért sikereiket ünnep­ük. A lökés országok dol­gozói a nagyobb kenyérért, a több jogért szállnak síkra. Az ő ügyük a mi ügyünk is, az ő harcuk a mi harcunk is. Az idei május elseje fő jel­szava Moszkvában éppúgy mint Budapesten, vagy Lon­donban: Békét Vietnamnak, békét a világnak! összefo­gást az imperializmus elten, a békéért, a szocializmusért, a szabad emberi életért! A májusi zászlók hatónk­ban is ■ reménységet és biz­tonságérzetet hordoznak. A zászlót mind az öt világré­szen a munkásosztály tartja magasra, s a kommunista és munkáspártok vezetésével, egyre szélesebb tömegbázis­sal viszi győzelemre azt a jelszót, amit a Kommunista Kiáltvány szövegezett meg: „Világ proletárjai, egyesülje­tek!” — mondotta befejezé­sül Benkei András.-é­Benkei András nagy tet­széssel fogadott beszédét kö­vetően a jelenlévők meghall­gatták és elfogadták azt a táviratot, melyben a szabad­ságáért küzdő hős vietnami nép iránti szolidaritásukat fejezték ki Szabolcs-Sza I már megye szervezett dolgozók PÁL GYULA GRAFIKÁJA Éljen május 1, a munkás nemzetköziség nagy ünnepe l mbs fWLtrhijxk tamotjema

Next

/
Oldalképek
Tartalom