Kelet-Magyarország, 1968. március (25. évfolyam, 51-77. szám)

1968-03-01 / 51. szám

VILÁG PAOLETÁAJAl.EGYESÜLjETEKt XXV. ÉVFOLYAM, 51. SZÁM ÄRA: 70 FILLÉH 1968. MÁRCIUS 1, PENTEK A LAP TARTALMÁBÓL: A rádió és a televízió heti műsora (5. oldal) Körkép Fehérgyarmat sportjáról ll. oldal) Sikeres két hónap megyénk iparában V Állásfoglalás I a nemzetközi tanácskozás összehívása mellett Felszólalások a budapesti konzultatív találkozón A kommunista és mun­káspártok konzultatív találkozója csütörtökön délelőtt folytatta mun­káját. Szerdán a tanácskozáson Jean Terfve, a Belga Kom­munista Párt Politikai Bi­zottságának tagja, Borisz Velcsev, a Központi Bizott­ság titkára, Jorge Kolle Cueto, a Bolíviai Kommu­nista Párt Központi Bizott­ságának első titkára és Luis Carlos Prestes, a Brazil Kommunista Párt főtitkára elnökölt. Felszólaltak: BORISZ VELCSEV, a Bolgár Kommunista Párt Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság titkára A Bolgár Kommunista Párt küldöttségének vezető­je megalapozott érvekkel támasztotta alá: megértek a feltételek, hogy ez év végéig összehívják a kommunisla- és munkáspártok újabb ta­nácskozását Ezen vehesse­nek részt azok a testvérpár­tok is, amelyek nem küldték el képviselőiket Budapestre. Pártja álláspontja az, hogy egyes pártok esetleges tá­vol maradása nem lehet akadálya a tanácskozás megtartásának. Minden to­vábbi várakozás kárt okoz­na a nemzetközi kommunis­ta mozgalom és az egyes pártok érdekeinek és álta­lában az imperializmus el­leni harcnak. Üdvözölte a javaslatot hogy a tanácsko­zást Moszkvában tartsák meg és előkészítésére hozza­nak létre egy bizottságot a konzultatív tanácskozáson részt vett és távol maradt pártok képviselőiből. Kife­jezte meggyőződését, hogy a konzultatív tanácskozás határozott lépés lesz a nem­zetközi tanácskozás meg­tartása felé. GUS HALL, az Amerikai Egyesült Álla­mok Kommunista Pártjának főtitkára Határozottan támogatta valamennyi munkás és mar­xista párt nemzetközi ta­nácskozásának összehívását ez év végére. Rámutatott: — A nemzetközi kommu­nista mozgalom egységét nem alakíthatják csupán az élet negatív jelenségei, nem formálhatja csak a védeke­zés diktálta szükség. A világ kommunistáinak egysége készíti elő a világ­kommunizmus győzelmét. Legyen ennek az egységnek alakító ereje azoknak a ha­talmas változásoknak a fel­ismerése, amelyeket a tár­sadalmi haladás ma lehető­vé tesz. Vigyék előbbre a ma teljességgel lehetséges győzelmes támadó csaták. Szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy a tör­ténelmi pillanat megkövete­li a világ kommunistáinak egységét amely a tapaszta­latcsere valamilyen szer­vezett rendszerében és a pártok közötti konzultációk­ban nyilvánul meg. A való­ságos kérdés nem az auto­nómia a pártok közötti kap­csolatokban, hanem inkább az a demagóg kampány, amelyet az osztályelienség országainkban autonóm lé­tünk ellen folytat. Pártunk a marxista— kommunista pártok nem­zetközi értekezletéért száll síkra. Feltétel nélkül tá­mogatunk egy ilyen értekez­letet. Részünkről az ilyen értekezleteken való részvé­telünkkel kapcsolatban nem merül fel sem „ha” sem „és” sem „de”. A vietnami nép által ví­vott fegyveres harc új szint­jének megfelelő magaslatra kell emelnünk a politikai­ideológiai és diplomáciai küzdelmet minden földré­szen, minden országban, minden faluban és az egész világon. ANNA LIISA HYVÖNEN, a Finn Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja A nemzetközi tanácskozá­sokon — ha azokat jól ké­szítik elő és nyílt, elvtársias légkörben bonyolítják le — a legszélesebb tapasztalat- csere alapján, lehetővé vá­lik az egész világot érdeklő fő kérdések és fejlődési fo­lyamatok értékelése. Ezek a tanácskozások jellegüket, céljukat, illetve tárgyukat tekintve különbözőek lehet­nek, a körülményektől, a nemzetközi helyzettől és az általános harci helyzettől függően. Véleményünk az: legyen az eljövendő nemzetközi ta­nácskozás központi kérdése a háború és béke, valamint az egység kialakítása az im­perializmus elleni harcban. A napirend fő kérdése a vi­lágbéke megőrzése, továbbá azoknak az erőknek egyesí­tése legyen, amelyek a vi­lágbéke megőrzésén fára­doznak. Nagy figyelmet, kell szen­telni a vietnami kérdésnek, valamint a nemzeti felsza­badító mozgalmaknak; az újonnan alakult államoknak nyújtandó segítségnek, to­vábbá a neokolonializmus meggátlásának, a békés egy­más mellett élés kérdésének és egy harmadik világhábo­rú elhárításának. ERICH HONECKER, a Német Szocialista Egység- párt Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára Erich Honecker hangsú­lyozta, hogy a Német Szocia­lista Egységpárt következe­tesen síkra száll a kommu­nista világmozgalom egy­ségéért és összeforrottsá- gáért. A bonni kormánynak az amerikai imperializmus globális stratégiájához kap­csolódó terjeszkedési és re- vansista politikája, a neoná- cizmus térhódítása Nyugat- Némelországban jelenti a fő veszélyt Európában. A forradalmi erők harcának új problémái megkövetelik a nemzetközi kommunista mozgalom közös stratégiáját és az akciók összehangolá­sát az antiimperialista harc­ban. Erich Honecker kife­jezte a Német Szocialista Egységpárt megbonthatatlan szolidaritását a bátor vietna­mi néppel. A Német Szocia­lista Egységpárt javasolja, hogy 1968 novemberében Moszikvában hívják össze a kommunista- és munkáspár­tok nemzetközi tanácskozá­sát, az alábbi fő témával: „A kommunista mozgalom és az összes forradalmi erők (Folytatás a 2. oldalon) Az év első két hónapjá­nak pontos mérlegei ugyan még nem készültek el me­gyénk üzemeiben, de az előzetes jelentések ismere­tében már megközelítő ké­pet alkothatunk a várható eredményekről. Néhány vállalatnál, üzemnél érdek­lődtünk a feladatok telje­sítéséről: kisvárda: júliustól csökkentett munkahét A két hónap átlagában mintegy 105 százalékos eredményre számítanak az Öntödei Vállalat kisvárdai gyáregységében, s így a 21 milliós előirányzatot egy­millió forinttal túlteljesítik. Legjobb eredményt — mintegy tízszázalékos túl­teljesítéssel — a temper- öntöde produkál. A radiá- itn-gyóriásnál kétezer négy­zetméter fűtőfélüietnek megfelelő a plusz. A túl­teljesítésből származó több­leteredménnyel az EVM Szabolcs megyei Állami Építőipari Vállalat kielégí­tetlen , igényeit igyekeznek megoldani. A gyáregységnél — a különböző műszaki fejlesz­tések megvalósításával — eredményesen folynak az előkészületek a július else­jén sorra kerülő csökken­tett munkahét feltételeinek megteremtésére. Kuhaüzém: egy nap előny Egy nappal a határidő előtt fejezték be az év első két hónapjára előirányzott! tervüket a Vörös Október Férfiruhagyár nyíregyházi üzemében. Két nap alatt közel hatvanezer nadrágot állítottak elő. A termék háromnegyed része export, melyet elsősorban a Szov­jetunióba, az észak-afrikai államokba szállítottak. Jó ütemben, halad az új kazánház építése, melynek egy részét előreláthatóan még április közepén üzem­be helyezik. így lehetőség nyílik arra, hogy a szintén szerelés alatt lévő gőzva­salógépeket is üzembe he­lyezzék. Ez a műszaki fej­lesztés jelentősen elősegíti a termelékenység növelését, amely fontos feltétele an­nak, hogy július elsejétől a 46 órás, majd a jövő év­ben a 44 órás csökkentett munkahét bevezetésének feltételeit megteremthessék. Nyírbátor: új termékek Januárban közel kétmil­lió forintos tervtúlteljesí­tést értek el a Növényolaj­A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Beruházási Bank együttes tájékoztató­ban szabályozta a fejlesz­tési hitelkérelmek összeál­lításának és benyújtásának módját, továbbá az elbírá­lás rendszerét. A tájékozta­tó utal arra, hogy a válla­latok beruházásaikhoz és forgóalapjuk bővítéséhez közép- és hosszú lejáratú bankhitelt igényelhetnek. Középlejáratú hitelt ál­talában egyidejűleg meg nem jelölt beruházásokhoz, forgóalapbővítéshez nyújta­lak. A lejárat ideje a hi­telnyújtástól számítva leg­feljebb 36 hónap lehet Ha nagyobb összegről, vagy konvertibilis valutáról van szó, akkor a bank ragasz­kodhat ahhoz, hogy a konk­rét fejlesztési célt is jelöl­jék meg. Ilyenkor a 36 hó­napos határidő kezdetét ké­sőbbi időponttól, a beruhá­zás tervezett befejezésének napjától is számíthatják. Középlejáratú hitelekhez konvertibilis devizát — a népgazdasági tervben jóvá­hagyott kereteken belül — letéti kötelezettséggel vagy anélkül biztosítanak. Hosszú lejáratú hitelt csak olyan konkrét fejlesztési célra adnak, amely megfe­lel a hitelpolitikai irány­elvekben meghatározott fel­tételeknek. A nagyobb je­lentőségű beruházások ese­tén a kérelmek elbírálásá­ipari- és Mosószergyártó Országos Vállalat nyírbá­tori növényolajgyárában. Februárban a kereskede- Lem igényeinek csökkenése miatt a mosószergyártást csökkenteni kellett, de ezt az elmaradást ellensúlyoz­za az olajgyár 108, és a gyertyagyár 120 százalékos, várható tervteljesítése. Az olajüzemben február 3-tól március 13-ig a len­olaj gyártására tértek át. Ennél a terméknél a ta­valyihoz viszonyítva 15 szá­zalékkal növelték a terme­lékenységet. Ugyanakkor az eredetileg vállalt évi 53 tonnás lecitin nevű mester­séges borjútáp alapanyag­ból 100 tonna előállításá­hoz teremtették meg a fel­tételeket a napi termelés 80 százalékos növelésével. A gyertyaüzemben — az idegenforgalmi hivatalok igényeinek megfelelően — megkezdték a táj jellegű díszgyertyák készítését. hoz a bankok igénybe ve­szik a központi és egyéb gazdaságirányító szervek közreműködését. A beruhá­zások telepítése szempont­jából elsősorban az Orszá­gos Tervhivatallal konzul­tálnak, a minisztériumok­kal pedig azt beszélik meg, hogy a tervezett fejlesztés összhangban van-e a nép- gazdasági terv követelmé­nyeivel, az iparág fejleszté­si irányvonalával. A megalapozott hosszú lejáratú hitelkérelmeket rangsorolják, mégpedig aszerint, hogy az mennyi idő alatt térül meg és mennyi idő alatt tud.ia visszafizetni a vállalat. A fizetési mérleget javító be­ruházásokat nagymértékű kedvezményben részesítik. A bankok a középlejára­tú hitelkérelmeket folyama­tosan bírálják el. A hosszú lejáratú hitelké­relmeket ugyancsak folya­matosan vizsgálják felül es a hitelezési lehetőségeknek megfelelően döntenek a ké­relmekről. Bár a hiteligé­nyek elbírálása általában csak ezután kezdődik meg, 24 vállalat kérelmet soron kívül máris jóváhagyták, összesen 360 millió forint hitelt kap a 24 vállalat, a legnagyobb összeget — 140 millió forintot — a Hajtó­mű- és Felvonógyár kapja nyíregyházi telepének igen hasznos beruházásaihoz. A kommunista és munkáspártok konzultatív találkozójának sajtóközpontjában, a Ma­gyar Újságírók Házában, Max Schäfer, a Német Kommunista Párt Politikai Bizottságá­nak tagja újságírókkal beszélget. foto _ Keleti Éva felvétele) Száznegyvenül! Hiós soron kívüli hitel a Hajtómű- és Felvonógyár nyíregyházi beruházására

Next

/
Oldalképek
Tartalom