Kelet-Magyarország, 1963. március (23. évfolyam, 50-75. szám)

1963-03-29 / 74. szám

Napló 1963. március 29, péntek Névnap: AUGUSZTA A Nap kél S óra 31 perctor, nyugszik is óín 00 perekor. A Hőid tol 8 óra oe perckor, nyugszik 23 óra 16 perckor. Időzavar Papíron mdr itt a tavasz valóságban azonban nem a: igazi Sőt! Mámul Sl. Htár még mélyen fagypont a lat tanyázott éjszakánként a hő mérd higanyszila. Npíregy/Kisö éttermeiben cukrászdáiban ennek ellenért a közelmúltban napokig nen lehetett kapni szódavizet. Vtt laid megjegyezte: „Lám öl mdr a kánikulában járnak." És ha tényleg ide ér a nyár: a. -a, NégyinilH6«ya!es*áztfzezer forint nyereséget fizethettek kä a dolgozóiknak Nyíregyhá­za üzemeiben a múlt évi jő munka eredményeként. Nagy része volt ebben annak, hogy a termelésre előirányzott költség 1,4 százalékkal Volt kevesebb a vártnál. Seregszemle eiőm főpróbát tartanak március 31-én Síé», kely községiben a helybe« ön­tevékeny művészeti csopor­tok. A műsorban úttörők, ki* seesek s a felnőtt tánceso- port tagjai lépnek féL EmlékGnnepség Tiszavasváriban K. Pétbe Ferenc, a magyar mezőgazdasági tudományok és szakirodalom úttörője születé­sének 200. évfordulója alkal­mából emlékünnepeéget ren­deznek március 30-án, szom­baton TiBBavasvári ban. Dél­után könyv- és ti okúmén tum- kiállítást nyitnak meg a .,Vasvári Pál" falumúzeum- bfifi. majd este 19 érakor a művelődési házban Sülé Sán­dor tudományos kutató mél­tatja K. Pethe Ferenc mun­kásságát. Mőhészgyfílésl rendez va­sárnap délelőtt 9 órai kezdet­tel a föld m a Véss zövetfcfezeti , kultúrteremben a nyíregyházi szakcsoport. A «.hordásig terjed*! időszak feladatairól Kapcsos Sándor tncíid vitain­dítót Sikeres vizsgát tett kedden, március 28-én este negyven : tíszadadai asszony az ezüst­kalászos tanfolyam első éVfö- i lyamának anyagából. Ez volt megyénk első olyan csoport- 1 ja, amely tisztán nőkből állt. i i A karszerű gyermekneve*, i lésről hallanak előadást va- ! sáttlap, március 31-én dél- I után két órai kezdettel a < vajdabokor! kultúrházban az öregek találkozójának részt ve-vői. Az úttörők műsorral í kedveskednek, majd filmvetí- < tésre kerül sor. i Minden tíz percbe® egy új lakás A temngrádl építők min­den tl2 percben átadnak égy lakásegységet, s naponként két új lakóházba költüáiefc- nek be a latok. A Szovjetunió hétéves ter­vének időszakában Lfedte­mádban és környékén 219 000 lakáét építenek, fiz a forra­dalom előtti kétszáz év la­kásépítése Mének felel meg. Az elmúlt esztendőben 4f ezer új lakást adtak át ren­deltetésének. A MAHART értesíti az urtBüékőzönséget) hogy a Ti­szán Tiszaibura—Szóitok vi­szonylatban a személyhöjó-já­ratat március 30-án megin­dítja. A azetaélybajó a to­vábbi intézkedésig csak Tb sratxrff, Tisaabö ée Nagykörű állomásokat érinti a két vég­állomáson kívül. Ma Kálódén sorsolják a lottót A lottó 13. játékhét! nyerő­számait március 29-én, pén­teken délelőtt 10 órai kezdet­tel Kalocsán sorsolja a Sport- fogadé»! és Lottó Igazgatóság. Egyúttal — ugyancsak sorso­lással eldöntik azt is, Hegy a következő tárgynveremény- húzéeöw melyik játékhét Szel­vényes vömnek rétet. Ac IBUSZ és a MALÉV meghívására a BÖAC — az Angol Tengeren tűM Légfor­galmi Társaság — szervezésé­ben ta Egyesült Államok­beli nagy Idegenforgalmi iro­dák vezetőinek 10 főnyi cso­portja érkezett szerdán Ma- gyarorseágna kilencnapas tar­tózkodásra. Tizenkét középiskola neve­zett be eddig at április 38-én Nyíregyházán megrendezésre kerülő diák MMUetnt vetél-, kedőre. A megyei etefl htflye- oett csoport Saaboire-Szat- márt képviseli a májú« Sá­rospataki Diáknapokon, Duplát vogy semmi (TPricaS Ferenc állatte­nyésztési brigádveaető írja) A Viíkai Kossuth Tsz „Ju­ci" nevű kocája március 19-én 8 egészséges malacot Halt. Nagy meglepetésünkre négy nappal később „Juci'1 megismételte tettét: újból nyolc malacnak adott életeit. Balogh István és fiák! Béla gondozók nagy hörtiltokifltéfe- sel neveMk a 18 malacot. Nyíregyházán jelenleg Í02 ifjúság) brigádban 880 fiatal dtúigoölk a szocialista cím el­nyeréséért Önkéntes véradók Nyírgyulajon egy kis sza- bolcs-sza tanári községben ön­kéntes vérttdófiapot rendeztek március 28-án, ahol a Petőfi Termelőszövetkezet valameny- nyd tagja feliratkozott a gyűj­tőlistákra. A számukra ren­dezett filmvetítés és előadás után elmondották, hogy öröm­mel járulnak hozzá a.betegek gyógyulásához vérükkel. A gondos orvosi Vizsga Utón ki­derült, hogy 124 jelentkező kö­zül kilencvennyolc adhat vért. Ebben a faluban egy nap alatt 25,1 liter vért gyűjtőt teli össze. A község lakosai közül 79-en vállalkoztak rendszeres véradásra is. Javult a belvízi helyzet A hegyekbe« még áll a hót akaró Jancsó Gyula, a Felső TI- tót tart a szomszédos ál­szaVidéki Vízügyi Igazgatóság látnok vízügyi szerveivel, igazgatója tájékoztatta lapunk hogy jelentős áradás esetén munkatársát a megye belvíz- a legrövidebb, időn bélül a öntési helyzetéről, szükséges intézkedéseket llrtég­— Jelenleg ötezer kataszt- tehesse. A hegyekben a hó- rálls holdat borít belvíz: fó- takaró még nem olvadt éL képpen réteket és legelőket. Ebből a szántó- és a vetés- terület másfél ezer kataszt- ráJls hold. Jelenleg nyolc szivattyútelep üzemel. Készültség csak a felső-sza­bolcsi rétközi öblözetbén Van. A mostehi belvízi helyzetet a totó évvel ezelőttivel össze­hasonlítva azt látjuk, hogy a TÍszo—Szanios-luirf öb- lözet belvízi helyzete lé­nyegesen javult, Ugyan­ezt állapíthatjuk meg a beregi és a Kr aszna—Sza­mos közi öbiözetben is. Itt az utóbbi években a ta­nácsolt segítségévei a Vízgaz­dálkodás! társulatok jelentős munkát végeztéik. Sikerült a nem állami feladatot képező helyi víalevezetéseket is megnyugtatóan megoldani. Bár a Felső TisKavidéki Vízügyi Igazgatóság jelenleg csak belvízvédelmi vonalon áll készültségben, árvízvédelmi vonatkozá­sokban állaiidú kapcsola­ti kereskedelem húsvéti felkészülése A Belkereskedelmi Mini az- vagon kerül a szakboltokba, tórium tájékoztatása Szerint A gyerekek kedvencéből, a to üalétéink jól felkészültek a jásdrazséból 57 vagon áll a húsvéti áruellátásra. Az űrt- vásárlók rendelkezésére, & M- itép előtt vidéken 231 vágón körterén»-tojásból három és fél húsáru kerül forgalomba. Az Vagon készült, csokoládéból ünnepi asztal legfőbb ínyenc- ugyancsak bőségesek a kéezíe- calatjából, a sapkából és fite- ték. költ húsból a Vidéki üzletek 33 A hagyományos húsvéti nép- vagonnal rendelkeznek. A vaj szokáshoz, a locsolkodáshoz a és más alapvető élelmiszerek belkereskedelem 30 00Ö liter éiláíása is zökkenőmentes lesz. kölnivízről gondoskodott. Az édességboltok lg bőséges Ezenkívül 800 ezer üveg kölni árukészlettel rendelkeznek. A van raktáron. Az illatszcrbol- húsvétl édességekből, sztanlo- tok bőséges választékot Is los csokoládéfigurákból a múlt nyújtanak, lesz elegendő Öpe- évi 12 vagonnal szemben 17 re, puck, 47ll-es, Chat Nodr, különféle francia, szovjet, len­gyel stb, tolni, a vásárlók 58 féle illat közül válogathatnak. Húsvétim ízléses NDK gyárt­mányú illatszer es ajándék- kazettákat is forgalomba hoz­nak. Huszonkilenc válás —... de miért? Válóperes akták a Mátészalkai Járásbíróságon Megrendítő és tanulságos az anyós, a másik: amikor a iratokat tanulmányozunk: fiatal férj távoli munkahely- nyole hónap Válóperes aktáit re jár, ritkán tér haza s a hé­böngésszük a Mátészalkai Já- zastársak viszonya elhidegül. résbífóségon. A válóokok között szerepel Tavaly júliustól idén már- még iszákosság, hűtlenség, ciuaig ötvenöt ízben nyújtót- tettiegességig fajuló durva vi­ták be keresetet házasság fél- selkedés is, de ennek oka bontása iránt a bíróságon. Eb- rendszerint szintén a vészé­ből huszonkét házaspár klbé* kedő rokonság vagy a távoli kült, visszalépett, elállt a ke- munkahely; , ^ __ Z.,, ’ . , , A bíróság mindén esetben resettol vagy nem jelent meg a,ap(>san megvizsgálta a a tárgyaláson — esek «sin- megbocsátás tényét és őszin­tén a kibékülés jeléi. Har- tőségét, mlnehárom esetben keltett Nagyon fontos szempont a ítéletet hozni. Ebból húszon- gyermekek érdeke, főleg a kilencszer felbontották a hé- kiskorúaké a bíróság dönté- zassógot, négy válási kerese- sértél, bér a perek tanúsága tet Visszautasítottak. A bohtá szerint nem egyértelműen a ítéletek élten szinte Senki házasság felbontása ellen. Sem féllébbezetft, a négy Visz- Volt per, amelyben a gyere- szautasított viszont egytől két éppen a megromlott há- egyig. A keresetek többségét zéeságban nevelkedni néM a férjek adták be. látta tanácsosnak a bíróság. A Mi a leggyakoribb oka a gyermek érdeke néha bonyo- válásnak? Az egyik: amikor lult módon is kifejeződhet, a Szülők, vagy rokonok mint például abban a bontó- együtt élnek a fiatal háza- perben, amelyet tíz év alatt sokkal és Civaködásukkal harmadszor sikerült öz íté­meeméraezik körülöttük a letig elvinnie válni akaró megmergezik körülöttük a férjnek mmi0t üt éve, i993. levegőt - legtöbbször nem is akaí*t vákl azpnban két kiskorú gyermeke volt s a bíróság nem fogadta el vá- lóokhak, hogy égy idegen asszonnyal él együtt, főleg, mert a feleség is hajlandó volt megbocsátani akkor a hűtlenségét. Másodszor 1960- ban kérte házassága felbontá­sát ugyanez a férfi, dé ak­kor visszalépett, mert közben kibékült a feleségével és ha­zaköltözött A harmadik ke­resetet most adta be azzal, hogy a* életében tíz éve sze­replő idegen asszonytól gyer­meket vár. Ezért ■— s mert most már a feleség sem bocsá­tott meg —a házasságot fel­bontották. Huszonkilenc felbomlott családi közösség tanulsága is intés lehet öregnek, fiatal­nak arra, hogy az ifjú háza­sokat hagyjuk a maguk lá­bára állni, házas férjnek messze távolban munkát vál­lalni: a családi boldogság sínyli meg, ' I i G.N.Í. más kérdésekről tartunk vi­tái Ezen a baráti találkozón szeretnénk, ha olvasóink elmondanák lapunkkal kapcsolatos véleményüket ég javaslataikkal segíte­nek a szerkesztést. Ugyancsak meghívjuk ol­vasóinkat délután fél 6 órá­ra a József Attila Művelő­dési Ház nagytermébe, ahol a Keűat-Magyarorsaág sorso­lását tartjuk. Mint már több­szőr megírtuk előfizetőink között tele­víziót, mosógépet, rádiót, perzsaszőnyeget, csillárt és sok más értékes tár­gyat sorsolunk. A nyere- m én y tárgyak sorsolása előtt az Állami Áruház tavaszi divatbemutatót tart. A divatbemutató szünetében lesz a sorsolás. Mind a sor­soláson, mind a bemutatón mindenki belépődíj nélkül részt vehet. A sajtónap ünnepi prog­ramja este 7 órakor folytató­dik a Nyíregyházi Móricz Zsigmofid Színházban, ahol a miskolci Nemzeti Színház együttese bemutatja munka­társunk, Sipkay Barna nagy­sikerű drámáját, melynek cí­me: „A Világ peremén.” A darab főszerepeit Polgár Gé­za és Darvas Iván játssza. Farkas Pál A Venus Kozmetikai Gyár­ban már az összes kozme­tikai cikkék futószalagon készülnek, A kölnivíz utolsó állomása a szalagon, az in- fr aszárító alagút. Foto: Marosi László. A MaavSr Szocialista Munkáspárt Szabolcs-Szatr/iár Megyei Bizott­sága és a Megyei 'tanács latna. BáérKeséti a Szentesítő Bizottság rászerirtsitő: ordas Nándor: Szerkesztőségi Nyíregyháza, Benzcur tér jl. Tel: lö—ill. 16—71, 18—7a. Felelős kiadó- Farkas Pál. KládóhlVátel: Nvírégyházá, Zsdánov u i. Tett *>—00. Terjeszti a Magyar Posta. Index szám, 26 069. Szabolcs-Szatmár megyei Nyomda­ipari VáDálát, Nyíregyháza. Felelős vezetői Szokolai Sándor. MOZIMŰSOR liiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiimiii SSRELESVASaSNO DÓZSA MOZIl máre. 28—ápr. á-ig. (csütortöle- tői—Szerdáig.) Széles Változat­ban! BlNÖ-BlN F EGYHÁZ FOGJA. SzéUemea romáh film­szatíra. Előadások kezdete, fél 5, fél I és fél 8 órákor. GORKIJ MOZI: máre. as-ápr. 1-ig. (csütörtöktől—hétfőig,) Ht. RICHÁRD. Shakespeare dtártlájá nagyszabású sane* angol rumen. Előadások kezdete: 4, « és • érakor, IWOKTCZ ZSiGMOND művelő­dési UAZ SZÉLESVÁSZNÚ MOZIJA: máre. 29.—ápr. 1-lg. (pémektőrehéttőig.) széle« változatban: FÉLÚTON. VJ mágyar film. Előadások kezdeté: fél • tg fél I órakor. Nyíregyház» anyakönyvi hírei Születés Barzó István és Toma- soívsZky Hona lánya Ilona, Oszonics Lajos és Bai'&ksó Piroska fia Gábor Sándor, Gtemzsí Tibor és Szomolnoki Mária lánya Ildikó, Ágúra Péter és Horváth Éva fia Pé­ter, fiäfefc János és Nyeste Ol­ga lánya Katalin, Szőlőéi Jó­zsef és Södtéto Julianna lá­nya Erzsébet, Kozma Miklós és Sípos Júlia fia Tibor, Nagyháza Csaba és Hoffte Ka­talin lártya Katalin Anikó, Kocsis József és Dairikó Má­ria lánya Agnes, Takács Jó­zsef és NöVák Erzsébet fia István, lápya Erzsébet (ikrek), Kővárig Mihály és Lukács Jolán fl» László Béla, Oláh József és Bodnár Erzsébet Öa Zoltán István, Bote» La­jos és Dávid Ella fia Imre, Szabó Ferenc és Mogyorósi Etelka lánya Ilona, Lévái Im­re és Zsíros Anna lánya Edit, Ferenc« László ée Kovács Ilo­na lánya Zsuzsanna, Bőnké Mihály és Kordon Jolán lá­nya Valéria. Házasság Szabó Jóaeef éo Szofcólai Mária, Bódi Károly és Réz­műves Blanka házasságot kö­töttek. Halálozás Kovács Miküőené 73 évfs karában elhunyt, Mérsékelt északkeleti szél Várható időjárás péntek estig: változó merniyíségű fel­hőzet, többfellé eső, mérsé­kelt északkeleti szél. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet tíz>—tizennégy fok kö­zött. Meghívjak olvasóinkat a szombat délutáni sajtótalálkozónkra 1! sorsoláson belépti díj nélkül mindenki részt vehet A Kelet-M agy aromszág szom­bati sajtónapjának program­ja: Délután 3 órator a TIT Zrínyi Ilona utca 13. szám alatti Ktubjábai« olvasók és tudósítók találkoznak a szer­kesztőségünk és kiadó válla­latunk dolgozói vak Szeret­nénk, ha ezen a találkozón tudósítóink és olvasóink mi- né8 nagyobb számban megje­lennének. Beszélgetés formá­jában a szerkesztésről és Eljutottak az fizietekbe a Május L Ruhagyár tavaszi gyártmányai nyújtónak, at első negyedév- I ben Ugyanis 103 féle modell 1 szerint készültek a kabátok, : kosztümök. A női kábátok egy- I részé angolos, egyenes vonalú, í főként kockás kelmét használ- : tók fel hozzá, míg másrésze i bővülő aljú, köpeny-szerű. A 1 íérftfelöltők anyaga sétn ki?á- l rólag at egyszínű szövet, ha- l nem mintdeszövésű, Világo- i sabb színű textília. I A gyár a kereskedelemmel 1 együttesen külön gondoskodott a serdülő lányok tavaséi vise- j létéről. Számukra 14 000 bak- i fiskabáton kívül hatezer kosz- e tültet is rendelt u koteske- | delem. A fiatal lányoknak r szánt kosztümöket mübőreae- 1 géltyel díszítették, hogy 6k is e lépest tarthassanak a divattal. A Május 1. Ruhagyár, amely a belkereskedelem leg­főbb kabát- és kOHZtümflzéUÍ- tója, már elkészítette a tava­szi ruházati cikkek túlnyomó többségét. Gyártásukat még a mült év utolsó negyedében megkezdte, először a fővárosi nagykereskedelmet látta eL, * a mostani szállítmányok már főként a Vidéki üzletek rak­tárkészletének féltöltését szol­gálják. Az elmúlt hetekben 17 000 férfi átmeneti kabátot, hétezer női kabátot, 14 ooo kosztültet és az üzem leg­újabb gyártmányából a nap* sugár elnevezésű selyemfényű impregnált esőkabátból tíz­ezret adtak át a kereskede­lemnek. A Május 1, Ruhagyár ter­mékei bőséges választékot

Next

/
Oldalképek
Tartalom