Néplap, 1955. augusztus (12. évfolyam, 180-204. szám)

1955-08-02 / 180. szám

XII. évfolyam. 180. szám ARA SO FILLER 1955 augusztus 2, kedd A mai számban : A fiatalok nevelésének ügye, a megyei pártbizottság ülésének napirendjén. (2 oldal.) Mi történt az elmúlt 24 érában a külpolitikában? (3. oldal.) Kínai kltarális küldöttség érekzik megyénkbe (3. oldal.) Sport (4. oldal.) Erősítsük pártunkat a nyári munka élenjáróival Tagadhatatlan, hogy pártbizottságaink, pártszerve­zeteink figyelme manapság, a nagy nyári munkák idején e murjikák jó elvégzésére, a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésére irányul elsősorban. Helytelen lenne azonban az, ha a pártbizottságok és pártszerve­zetek e feladatok elvégzésében csupán gazdasági mun­kát látnának és nem vennék észre, hogy az aratás, cséplés, betakarítás ideje milyen óriási jelentőségű falvainkban a pártmunka, propaganda és népnevelő munka erősítése mellett a tag- és tagjelöltfelvétel szempontjából is. Régi igazság, hogy mit sem ér az üres, levegőben végzett, az élet követelményeit fi­gyelmen kiviül hagyó pártmunka, de igazság az is, hogy nincs téljes eredménye a gazdasági tevékenység­nek sem, ha nem hatja át mélyen pártpolitikai munka. Különösen szeretnénk most pártbizottságaink és párt- szervezeteink figyelmét felhívni a tag- és tagjelölt­felvétel megjavítására! Vajon mjkor állhatnák ki a hazaszeretet, megbíz­hatóság, bátorság és okosság, hűség és szilárdság próbáját akar a tagjelöltek, akár a partonkívüli fa­lusi dolgozók, a dolgozó parasztok, ha nem a nagy nyári munkák, betakarítás, beadás idején?! Ilyenkor mutatkozik rheg a legjobban, ki mit ér. Falvainkban, állami gazdaságainkban, gépállomásainkon, termelő­szövetkezeteinkben ilyenkor nemcsak az derül ki, hogy mennyi] termett egy hold földön, hanem az is: ki milyen mestere a földnek, milyen becsületes fia, állampolgára a hazának. Nagyon helyesen cselekedett az ajaki kommunisták taggyűlése, amikor megbízatást adott egyesednek: foglalkozzanak az élenjáró, becsü­letes dolgozó parasztokkal, hogy ők a későbbiek fo­lyamán pártunk tagjelöltjei lehessenek. Még helye­sebben cselekedett a leveleki termel jszö vet kezet, ami­kor tagjelöltnek vette fel Lengyel Veronkát, a szö­vetkezet Disjz-titkárát, aki könyvelő létére hivatalos munkája jó élvégzése mellett az aratás idején markot szedett, helytjállt a mezőn is. Megkérdezzük a falusi partvezetőségjsk tagjait: hányójuk zsebében van ott a kis „káderkönyv”, amelyben nevek vannak felje­gyezve s mellettük az, hogyan dolgozik, hogyan telje­síti beadási kötelezettségét az illető? Bizony ebben a kis könyvecskében ott kellene lenni, minden kiváló traktorista, kpmbájnos, állami gazdasági dolgozó, ter­melőszövetkezeti dolgozó paraszt nevének, akikre a párt jóban és rosszban számíthat, akik megérdemlik, hogy a kommunista forradalmárok soraiba lépjenek. Arra kell gondolni, hogy a tag- és tagjelöltfelvétel nem egyszerűen számarány-javítás, vagy létszámnöve­lés, -hanem cjlyan tevékenység, amelyik nagymérték­ben viszi előre a falu szocialista átalakítását! A tagjelöltfelvételi tevékenység megjavítása mel­lett gondot kell fordítani a tagfelvételre, a tagjelöltek nevelésére. Sajnos, még mindig találkozhatunk olyan elvtársakkal, akik már hosszú-hosszú ideje tagjelöltek s akikről elfeledkeztek a pártszervezetek vezetői. Ad­junk rendszeresen megbízatásokat a nagy nyári mun­kák, a szövetkezeti fejlesztés terén a tagjelöltek szá­mára, neveljük őket bátor, hűséges katonákká a munka, a 1 gazdasági és politikai tevékenység frontján. Ha | helytállnak: tegyük lehetővé, hogy elő­lépjenek. párttagok lehessenek! Szakadatlanul erősítsük pártunkat, falusi párt- szervezeteinket a nyári munka, a szövetkezeti mozga­lom élenjáróival! Uj dokumentum film készül a híres szabolcsi burgonyáról A burgonyatermés meste­rei az új agrotechnikai módszerek alkalmazásával már több tsz-ben és állami gazdaságban nemcsak elér­ték a 100 málzsás holdan- kénti terméstj hanem meg­közelítették a 200 mázsás átlagot is. Eddig legmaga­sabb holdankénti átlag 205 mázsa volt, a j császárszállá­si Űj Alkotmány TSZ-ben, ahol az idén( is hasonló gazdag termést várnak. Ezekről a híres burgonya- termelő gazdaságokról szí­nes dokumentumfilmet ké­szítenek. A film bemutatja majd a burgojnyanemesítés- től a szüretig a termelés folyamatát. Színes nagyítás­ban a burgonya betegségeit, életmódját, s megtanítja a Ünnep a. Tisacaparfján Termelőszövetkezeti község lett Tiszaszalka szemlélőket a kártevők el­leni helyes védekezésre. Már eddig több mint ezer felvételt készítettek a bal- kányi állami gazdaságban, a császárszállási Üj Alkot­mány TSZ-ben és a kisvár- dai burgonyanemesítő gaz­daság telepén. Most készül a pozitív szelektálásról szóló filmszakasz, mely több mint 100 képben mutatja be a szelektálás fontosságát. Már csak a burgonyaszüret, s a helyes burgonyakezelés maradt hátra, s aztán ve­títővásznon láthatják majd hazánk valamennyi táján a burgonya hazájának, Sza­bolcsnak jó termelési mód­szereit. Tiszaszalka, 1955. július 31, vasárnap, kora délután. A szokásos ebédutáni de­lelő csendességének nyoma sincs. Ugornya, s szembe Lónya felől teherautók gör­dülnek a község terére. Kultúrcsoportok érkeznek Nyíregyházáról, Naményból, Lónyáról és a környékbeli községekből. Szállingóznak a tanyáról a Dózsa Terme­lőszövetkezet tagjai is, akik hangos köszöngetéssel, jó kívánságokkal vegyülnek el a faluban lévő Bajcsy-Zsi- linszky és Búzakalász tsz-ek tagjai között. A felnőttek még csopor­tokba verődve állnak a ta­nácsháza előtt, a földmű­vesszövetkezet árnyékot ve­tő oldalánál és egy-egy hű­vöset adó fa alatt. A gyer­mekek zsivaja azonban jel­zi, hogy hová készül a nyüzsgő sereg. A Búzaka­lász TSZ udvaráról hallat­szik a lárma, a rögtönzött színpad ezidőtájt még az új nemzedéké. A júliusi tűző napon is jól bírják a gyer­mekek a lacikonyha mele­gét, hisz majdhogy odasül­nek a bográcshoz, olyan kö­zel állnak —, de most a füst sem csípi a szemüket. „KERESZTELŐRE” KÉ­SZÜL egy egész község, a mai naptól kezdve így ejtik nevüket: „Tiszaszalka ter­melőszövetkezeti község”. Régi és új tagok, a Bajcsy, Dózsa és a Búzakalász tag­jai, akik a község lakossá­gának már a 80 százalékát jelentik, félkaréjban elfog­lalják helyüket az emel­vény körül. Ha valaki 10 év óta nem járt volna a magyar falvakban, könnyen megkérdezné, hogy ebben a kis községben, honnan ez a sok iparos és tisztviselő. Csak az éltesebbek ruhá­zata régimódi, a fiatalok közül azonban nehéz volna kiválasztani — a ruha után ítélve —, hogy ki a tanító, a tanácstitkár, vagy a tsz. kocsisa. Legalább 30 gyer­mek ül a színpad szélén körbe és a kalimpáló lábak — júliusban falun — mind szandálba, cipőbe vannak bújtatva. A megyei pártbizottság nevében Endrédi End>-e elv­társ, a pártbizottság osz­tályvezetője üdvözölte a szövetkezeti községgé ala­kult Tiszaszalka dolgozó né­pét. Endrédi elvtárs többek között elmondotta, hogy mától kezdve olyan útra lépett a község dolgozó pa­rasztságának a 80 százalé­ka, ami állandóan felfelé ível. Hiszen ezt látták azok a dolgozó parasztok is. akik az elmúlt hetekben a szövetkezetekbe kérték fel­vételüket. A Búzakalász Termelőszövetkezetben pél­dául 1952-ben még csak fi mázsa volt a búza termés­átlaga, ötvenháromban már 10, az elmúlt évben 10 és fél, az idén pedig 11 és fe­let számítanak. Árpából az első évben 7 mázsa volt az átlaguk, 1953-ban már 8 és fél, tavaly 14, most pedig 21 mázsa termett holdan­ként, amiből már másfél kiló előleget osztottak ki munkaegységenként. HASONLÓ ADATOKAT lehet a másik két termelő- szövetkezet életéből is akár oldalszámra sorolni. A Baj- csy-Zsilinszky TSZ egyik tagjának, Gulyás Péternek a jövedelme a következő­képpen alakult: 1950-ben 9600 forint. 1951-ben 10.800 forint, 52-ben és 53-ban, mindkét évben 13—13000 forint, tavaly 14.000, az idén pedig 20.000 forint körül számít. Az állandó gyarapo­dás és az utóbbi hetek fel- világosító munkája, amikor a termelőszövetkezetek tag­jai sem restelkedtek be­szélni eredményeikről, ez érlelte szövetkezeti köz­séggé Tiszaszalkát. A FELADATOKRÓL SZÖLVA Endrédi elvtárs az alapszabály mindenkori be­tartására és a napi teendők­re, mint a hordás, csépiás gyors befejezésére hívta fel a figyelmet, majd felkérte a tsz-ek tagjait, hogy a sa­ját és a jelenleg még kívül­álló néhány család érdeké­ben is ne hagyják abba agitációs munkájukat. Most már nagyobb erővel töb­ben tudják mondani a kint­iévé keveseknek, hogy jobb a szövetkezetben. Mondják el az új tagok is, hogy miért léptek a szövetkezet­be, Sebestyén Béla, Czeg- lédi Sándor, Vaslóczki Lász­ló és a többiek. Végül sok sikert kívánva fejezte be beszédét Endrédi elvtárs. A SZOT nyíregyházi kul- túrcsoportjából három fia­tal lány, három gyönyörű csokorral lépett az emel­vényre és a csokrokkal együtt a három termelőszö­vetkezet párttitkárának át­adták A NYÍREGYHÁZI MUN­KÁSOK TESTVÉRI ÜD­VÖZLETÉT. Majd megkez­dődött a gazdag kultúrmű­sor. Igen nagy tetszést ara­tott a SZOT kultúrcsoport- jának több tréfás táncjele­nete. A TÜZÉP táncosait is hasonlóan a szívébe zárta Tiszaszalka dolgozó népe. Hosszantartó taps követte a lónyai 30 tagú Rákóczi fér­fi énekkar kuruc nótáit is, akik között többen 60-»65 évesek, mint Kovács Fe­renc, Borbély Lajos és Danes István. Lukovics Irén tákosi DISZ-tag és Gergely] József ugornyai úttörő ma­gyar nótái is számos hall­gató szeméből örömkönnye­ket csaltak, de legjobban mégis a saját gyermekeik tetszettek, amikor a kis Ba­lázsi Laci aratóverset sza­valt, egy másik úttörő lány­ka pedig a termelőszövetke­zetek életéről faragott helyi versikét mondta el. Hatal­mas taps, éljenzés tört ki a több mint 300 főnyi rész­vevő soraiból, amikor a tiszaszalkai DISZ-szervezet a jól sikerült aratótánca után a három termelőszö­vetkezet és az egyénileg dolgozó parasztok tábláiból szedett kalászokból font ha., talmas koszorút átadtak a: tanácselnöknek, ami nem­csak a gazdag aratást jel­képezte, hanem a község dolgozóinak eggyé forrását’ is. Cs B. Az elmúlt héten 163 dolgozó poroszt 622 hold földdel választotta a szövetkezeti gazdálkodást Hat új termelőszövetkezet alakalt Az elmúlt héten me­gyénkben 117 család 163 tagja 622 hold földdel lé­pett a szövetkezeti gaz­dálkodás útjára. 31 meg­lévő termelőszövetkezetbe volt belépés és hat új szö­vetkezet alakult. Űj szö­vetkezet alakult Mezöla- dányban, Nyírteleken, Bal­sán, Érpatakon, Bököny- ben és Tiszadobon. Bö- könyben már szerződést is kötöttek a gépállomás­sal tarlóhántásra, másod - vetésre. Tarpán a volt Rákosi Termelőcsoport átalakult termelőszövetkezetté. Az új szövetkezetnek 14 csa­ládból 25 tagja van. A földterületük 120 hold. Az alakuló ülésen a vezető­ség megválasztása után megbeszélték a közeli teendőket is. Határozatot hoztak, hogy a gépállo­mással vegyék fel a kap­csolatot és a tarlőhásítást már géppel végezzék. Cséplőgéptől a begyűjtőhelyre viszik a terményt Kisvárdán Községünkben két csép­lőgép kezdte meg a mun­kát eddig, még egy csép­lőgépét kapunk. Napok óta folyik a cséplés, eddig min­den termelő a cséplőgép alól tett eleget beadási kö­telezettségének és a feles­legének egy részét is a cséplőgép alól adta el minden termelő. Pál Albert 9 mázsát adott el az államnak, Deák Ferenc 10.80 má­zsára kötött szerző­dést, amit azonnal be is vitt. Mindkét termelő több mint 2000 forintot kapott kész­pénzben s emellé jönnek még a juttatások. Hason­lóan sorolhatnánk Klicsu Ferencet, Balogh Lászlót, Buhenyák Istvánt, Kiss Lászlót és Klicsu János dolgozó parasztokat is. A Béke-moziban dícsérő-tabló van a legpéldamutatóbb dolgozó parasztok számára, a járási kultúrház pedig a hangos híradóban népsze­rűsíti az élenjárókat. Hován József Pál, tudósító, Kisvárda. A vállaji Bástya TSZ-ben zöldéi a másodvetés Termelőszövetkezetünk jú­lius 27-én befejezte az ara­tást. Meg kell mondanunk, a nagyecsedi gépállomás aratógépjétől több segítsé­get vártunk és reméljük, jövőre jobban javított gép­pel jönnek hozzánk. így nagyrészt kézzel kellett el­végeznünk az aratást. Az aratással egyidőben ment a másodvetés is. Az első vetések már zöldéinek. Folyamatosan megy a tarlóhántás is. Az ősziárpánk 16 mázsás átlagterméssel fizetett. Bú­zából is jó termést várunk, hiszen a tagság nagy gond­ját viselte a vetéseknek egész évben. Amit mi beadunk már szerződésre adjuk, mert a kötelező beadási ter­vünket ógabonából tel­jesítettük. Egyéb terményeink is ki­válóak, különösen a cu­korrépánk kifogástalan. Hordás, cséplés után hozzá­fogunk 300 köbméter ür- tartalmű siló készítéséhez, hogy a gazdagnak ígérkező másodvetésből származó takarmányt legyen hová tárolni. Baratts Irma községi agronómus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom