Nyírségi Magyar Nép, 1949. március (6. évfolyam, 50-75. szám)

1949-03-25 / 70. szám

*. oKW. NYÍRSÉGI MAGYAR NÉP 1949. márania 15, péntek gmilHBHHHBHRBHHBBHHHHHBSBHHMHCu'---'' Ott dolgozom, ahová osztályom, pártom állít Nyitva állt előtte a nagyvilág, mégis a nagykállói gépállomáson dolgozik Leskó István Ganz-szerelő HÍREK Fehér pamutgombolyagok gurulnak a gazdasági iskola udvarán — vidám kutyaköly- kök hancuroznak a tavaszi napfényben. A háttérben tís- testű szörnyek süttetik ola- joscsillogású háltukat, — a gépállomás traktorai. A kaput „harapós kutya“ ■tábla díszíti — mégis veszély­telenül megyünk el az álmos komondorok mellett. Múlt és jelen. A traktoros üdrajrból két széprdálpolt ló húz ki egy ekét. Aszerelő Ganz-motorszerelő a trak­torkezelő tanfolyam vezetője­Budapestről, a Ganzból jött Nagykállóba Leskó István, szerelő, a tanfolyam vezetője. Abból az üzemből, amelynek dolgozói elsőkül vették át az új tagsági könyveket Gerö Ernő elvtárstól. Komoly, öntudatos munkás Leskó István elvtárs. 61 dol­gozó paraszt gyermekének ideológiai nevelését bízta rá u, népi demokrácia ,a munkáls- osztály állama. És Leskó elv Itárs helytáll, a Ganz-hoz mél­tóan. Neveli a dolgozó pa­rasztság gyermekeit, a jövő tráktoristáit, neveli a szegény­parasztság gyermekeit, a jövő traktorállomások büszke dol­gozóit. PeátL . . Ganz-szerel- de. . . első tagkönyv. . . Ge­ro elvtátrs. . . 1 Pest—Nagy kálló. Messze esnek egymás­tól. És Leskó elvtárs mégis itt dolgozik most a Ganz után. Miért? A kommunista fia — Apám 19-es kommunista. Ahogy cseperedtem úgjjjnőt- tean bele a munkásmozgalom­ba — mondja Leskó elvtárs. öntudatos, büszke munkás- fejét hátraveti, amikor mun­kájáról beszéL — Motorszerelő vagyok t Ganzban! — Büszkén mondja ezt, olyan öntudattal, mint hatodik György mondaná: Király vagyok Angliában. — Mennyi voP a fizetés* a Ganzban? — Több volt, mint üt. Kü­lönösen, amikor szerelni men­tünk. Ha nem jöttem volna traktor vezetőképzőnek, ma már vagy a Szovjetunióban, vagy DóLamerikában szerelném a Ganz exportul »torjait. — Nem sím aija? — Nagyon szerettem rolni megismerni a Szovjetuniót, de most engem az osztály kül­dött ide »Irtára épp úgy mint ahogy a Szovjetunióba, vagy Délamerikába is az osz­tály küldött volna szerelni. A Párt tudta, bel van rám A* «aesencsi gépállomíison már a tél folyamán jelent­keztek a dolgozó parasztok, hogy traktorral szántassák fel az őszön szán táti anul mar radt földeket .A traktomán­si.ukség, hát ideadtam és itt ádorn meg * helyemet. öntudatos, büszke munkás­fejét hát raved, amikor Páli­járól és az osztályáról bőszéi. Ilyen ember a mgykállói traktorkezelő* tanfolyam vezetője, Leskó A fasizmus magyarországi tombolásának éveiben jelent meg és mutatott irányt a ma­gyar kommunistáknak, a leg­haladóbb antifasziiszta erők­nek a később mártírhalált halt RJólzsa Ferenc elvtárs ál­tal szerkesztett illegális Sza­bad Nép. A háború után, 1945. március 25-én jelentke­zett először Budapest utcáin, a felszabadult Magyarország városaiban. A Magyar Kom­munista Párt lapja új szint jelentett a magyar sajtóban, új irányt szabott a magyar új­ságírásnak. Az újfajta sajtói, a kommu­nista újság feladatát így szab­ta meg 1918-ban, a szocialista forradalom győzelmének e])aő évében Lenin elvtárs: „A sajtót a jobbára napi politikai hírek közlésére szolgáló szerv­ből a tömegek gazdasági ne­velésének komoly szervévé kell tenni. A munka megszer­vezése az égés« társadalmi! élet legfontosabb, legidőszerűbb kérdése. A sajtó feladata, hogy felfedje minden község Tagköayvosztó nagy­gyűlések a kisvárdai járásban Két község pártszervezete kapja meg a közeljövőben az új MDP tagsági könyveket a kisvárdai járás területén. Aiakon és Dögén lesz taig- könyvosztás, két olyan párt- szervezetben, ahol a felülvizs­gálat előltt az osztályedenség befolyása hátráltatta a jó pirtmunkát Ajakon a kapi­talista Diener család, Dögén a kulákok éreztették befolyá­sukat beépített embereiken ke­resztül. Frakciók keletkeztek Dögén és az építő munka he­lyett az egymással folytatott vita merítette ki őket. A felülvizsgálat után meg­szűnt az ellenség befolyása mind a két pártszervezetre és sikeresen oldják meg ezek a szervezetek feladataikat. Az új tagkönyvekhez azok jut­nak, akik eddigi munkájukkal és magatartásukkal kiérde­melték . tás előnyeit ismerő környéki dolgozó parasztok nem keve­sebb ,minit 1200 hold szántást jegyeztek elő az «ncsencsi traktorállomáíon március 23- ig. István ®ivtár«. Fiatal, erős, tettirekész. Szereti Pártját, szereti osztályát, azért jött szívesen, zokszó nélkül a kál­ló i gépállomásra. . . . Gerő elvtárs osztotta ki a Ganzban laz ország első tagkönyveit. . . gazadsági életének hiányossá­gait, kíméletlenül bélyegezze meg a hibákat, nyíltan tárja fed gazdasági életünk feké­lyeit s e fekélyek orvoslása, kiirtása végett a dolgozók köz­véleményéhez forduljon.-“ Erre a feladatra vállalko­zott akkor a Pravda, ez lett a feladata 1945-ben a Szabad Népnek- A Szabad Nép terem­tette meg Magyarországon az új eajtót, „amelynek erkölcse1, jellege, felfogása merőiben különbözik mind az akkori magyar polgári sajtói korrupt, korhadt szie-1 Lemibégétől, mind a nyugati polgári újságírás züllött, hazug lelkületétől.“ így vált négy év alatt a Szabad Nép a dolgozók szel­lemi kincsévé, Magyarország legnívósabb, legtartalmasabb napilapjává. Ma 300.000 pél­dányban szól naponként a dolgozó tömegekhez. Olvasói ize.retete, ragaszkodása kíséri minden sorát, mert mindazt a feladatot megoldja, amit a kommunista újságnak meg ke}l oldania. A Szabad Nép nek a SzatmáírBereg megyei kulákok újabb „hőstetteiről“. Most a 'tömeges engedély nél­küli fairtások, fekete vágá­sok után a lakókra vetették ki hálójukat. Ez is egy újabb kulák mesterkedés a lakó ki- üldözése a legkörmönfont abb eszközökkel a lakálsból. Leszedik a cserepeket Az egyik mátészalkai kulák úgy próbálta lakóját földön­futóvá fenni, hogy leszedte a lakója feje felől a cserepeket. Egy Zöldfa-utcai kulák pedig behatolt lakójához, és erőszak­kal letépte a villanyvezetéket a falról. Urgeöntés kulákfmódra Vidéken sem jobb :x helyzet, így például Szatmárököritón Szabó Endre pöffeszkedő ba- svkulák, Nagy Sándor nincs­telen parasztot és családját, mint az ürgét akart® a lakás­ból kiönteni. Ocsmány fondor­lattal a kulák éjnek idején feleségével együtt ki vájta a fal tövét és dézsa számra hordta a vizet a fai alá, csak izéid, hogy a több gyerme­kes szegény családot hajlék­talanná tegye. Az volt a ter­ve, hogy a fal felázik és a családra dől. — KISKÁLLÓ dolgozód kul- túrháaat építenek. Az építés­ben segítségükre vannak a környék dolgozói is. KÍNA legnagyobb sóvál­lalata, amely a felszabadított Tiencsinhen működik, március 10-én a demokratikus kor­mány támogatásával újra meg­kezdte munkáját — RAKAMAZ községben Kunyák Borbála 16 éves le­ány hirtelen elhunyt. Az or­vosi vizsgálat megállapította, hogy halálát szívszélhüdés okokzta. hasábjain dolgozók szólnak dolgozókhoz, felvetik problé­máikat és egymás tapaszta­lataiból megoldást találnak rájuk. Példamutatása, egészsé­ges szelleme magával ragad­ta az egész magyar sajtót és ma — egy évvel Rákosi elv- társnak a sajtó feladatairól mondott nagyjelentőségű bei- széde utón olyan sajtója van Magyarországnak, amely „al­kalmas arra, hogy a tönteg- njevelés, a nemzetnevelés egyik legfontosabb eszköze le­gyen“, és ettől az iránytól egyrei kevesebbszer fordul elő az eltérés­Olvasói szereteted ragaszko­dása megnyilvánul napja 'tik­ban is, amikor arról van szó, hogy a Szabad Nép az ország vezető lapjához méltói házat akar magának építeni. Nem egészben három hét alatt több, mint kétmillió forintot adtak össze a dolgozók, hogy fel­épüljön a Szabad Nép új ott­hona. De Szabó Endre rovásán más is van. A több házzal rendelkező basa-paraszt az egy szobás konyhás lakáso­kat 60 napszámért adta ki a szegényparasztoknak és a napszámot a legnagyobb do­logidőben: aratáskor és csép- lóskor (töltette le. így marad­tak a szegény családok télen kenyér és ruha nélkül. Férges szalonna Egy szegény hadiözvegy járt hozzá mosni, meszelni azért, hogy két gyermeke szájába valami ennivalót tud­jon adni. Az asszonynak mun­kabér fejében férges szalonnát adott, úgy hogy amikor el­költötték a. szalonnáit, az egész család gyomorfertőzést kapott. De akácfáit is mind kivágatta a basa-kulik, csak azért-, hogy ezzel is ártson a népi demokráciának. A szatmárököritói Défosz szervezet most leleplezte Szabó Endre kulák gaztetteit és megtette ellene a lépéseket. Fontos, hogy a Défosz megyei szervezetei vigyázó szemeiket egy percig «» vegyék le népi demokráciánk ellenségeiről, a minden hájjal megkent. kulár kokról. — 25-000 analfabéta v** Szabolcsban a legújabb megái- lapít ások szerint. A járások között első helyen a nagykál­lói járás áll 4.000 írástudat­lannal. — A FÉRFI fehómieműké- szítő kisipari szövetkezetek tagjainak létszáma az elmúlt három hónapban átlagosan 26 százalékkal emelkedett. — LENIN HANGJA cím­mel filmet készítettek Lenin életéről. Közel 100.000 méter Leninről készült filmanyagot néztek át, restauráltak és hasz­náltak fel a film elkészítésé­hez. A Llenin beszédeit őrző hanglemezekről megfelelő részleteket szinkronizáltak a filmhez. I — VÁLLAJ községben a Magyar Dolgozók Pártjának javaslatára elkészítik a lakás­katasztert, hogy enyhítsenek a község lakásínségén­— 50 DOLGOZÓ parasztif­iút helyezett ej Budapesten nagyipari üzemekben az ajaki EPOSz-szervezet. Elősegítik °zze 1 szakmunkásutánpótiá- •unkat, egyben pedig nagy­mértékben enyhítik a község mezőgazdasági munkán él kül i- ségét. — A KAIRÓI KOLDUSOK elhatározták, hogy külön új­ságot adnak ki, amely kizáró­lag a koldúsok ügyeivel é« érdekeinek képviseletével fog­lalkozik. A szerkesztőséget már meg is alakították. Vala­mennyi szerkesztő mezítláb jár. — KIESETT1 a vonatból Hegedűs Margit záhonyi diák lány. Kórházba szállították. — SOPORN MEGYÉBEN kjévé® kárt okozott a fagy a vetésekben. Ezzel szemben az elmúlt napok szélviharai több, mint 1000 katesztrális holdon pusztították ki az őszi vetése­ket. ISMERETLEN JÁR VÁNY tört ki a Franciaor­szágból és Svájcból Miakolr környékérle szállított keciskék közt. A földmívelésügyi mi­nisztérium a nálunk ismeret­len és még soha elő nem for­dult járvány elterjedésének megakadályozására elrendelte a kecskék levágását. — FELROBBANT A DIÓ FA. Rusz István gégényi la­kos egy társával kiszáradt diófáját akarta kivágni. Nem vette észre, hogy a fa tövében lévő fagyos földben egy há­borús gránát rejtőzik. Csáká­nyozás közben a gránát fel­robbant, szilánkjaira robban­totta a diófát. Rusz István ke­zén szenvedett súlyos sérülé­seket. — ZSIRKŐSZÜKSÉGLE­TÜNKET, évi 4000 tonnát, eddig külföldről hoztuk be. Eredményes geológiai kuta­tások most lehetővé tették as első magyar zsírkőbánya fel­tárását­— MEGTAPOSTA a lka Marinka Károly 22 éves kis- káliói tehénpásztort, 10 napig nyomta a kórházi ágyat. — NEMZETKÖZI geológia» kongresszus volt Londonban, amelyen 1750 goi égne vett részt. A Szovjetunió képvise­lője nyitotta meg az Albert Hallban rendezett kongresz- szust. — VAJÁN a napokban tar­tották meg az analfabéta tan­folyam záróvizsgáját. 14 dol­gozó paraszt és parasztasz- •zony tanulta meg a betűve­tést. 1200 holdra jegyeztek száetást az eecsencsi gépállomásnál <—r. —n.) ilágif áüGA a legálistfacéad Megszűnt a frakciózás — egységes lett a Pórt Dogén Mire képes a kulák? Egy szegény családot urge módjára akart kiönteni a lakásból Sorozatos jelentések érkéz

Next

/
Oldalképek
Tartalom