Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1961

Index

— 7 — 1961. FŐEGYHÁZMEGYEI HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 917/1961. sz. Püspökkari nyilatkozat. A Püspöki Kar tudomást szerzett arról, hogy aktív szolgálatban levő katolikus papok és szolgá­laton kívüli szerzetesek ellen államellenes szervezkedésben való részvétel miatt eljárás indult. Ennek kap­csán a Püspöki Kar jövőbeni miheztartás végett a Tisztelendő Papságot az alábbiakban tájékoztatja : A Magyar Katolikus Püspöki Kar híven az 1950-ben aláírt Megállapodáshoz, a leghatározottab­ban ellene van bármilyen államellenes cselekedetnek. Minden egyházi személyt vagy alkalmazottat, aki államellenes szervezkedésben résztvesz, vagy ilyen tevékenységet támogat, mint a magyar nép ellen vétőt, elítél. Nem engedhető meg, hogy felelőtlen elemek a katolikus egyházat — bármilyen formában is — államellenes politikai célokra használják fel. A Püspöki Kar nyomatékosan rámutat arra, hogy azok az egyházi személyek, akik nem elsődleges hivatásukat, a lelkek krisztusi szolgálatát teljesítik, hanem a Ma­gyar Népköztársaság törvényeibe ütköző államellenes szervezkedést kezdeményeztek vagy kezdeményez­nek, illetve abban tudatosan résztvettek, vagy résztvesznek, bárhol is működjenek, bűnös tevékenysé­gükkel a katolikus egyház kárára is cselekszenek. Sajnálatos, hogy az érintett személyek többsége az államhatalom részéről több alkalommal tapasztalt türelem és amnesztiák ellenére újból okot adott arra, hogy ítélet alá kerüljön. Az egyházmegyék ordinariusainak eltökélt szándéka, hogy a jövőben határozottan fognak fel­lépni azon egyházi személyekkel és alkalmazottakkal szemben, akik az állam és a katolikus egyház tör­vényeit megszegve hivatásukkal visszaélnek. A Magyar Katolikus Püspöki Kar úgy magát, mint a hazáját becsületesen szolgáló, törvényeit tiszteletben tartó katolikus papságot elhatárolni kívánja az ilyen felelőtlen egyházi személyek cselekmé­nyeitől és bízik abban, hogy a jövőben ki-ki a maga területén elő fogja mozdítani a migyar állam és a katolikus egyház között kialakult jóviszonyí. A Püspöki Kar megkívánja, hogy a Magyar Népköztár­saság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar között kötött megállapodást minden egyházi sze­mély és alkalmazott megtartsa. Budapest, 1961 március 15. MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR 995/1961. sz. Bérmálási rendben ujabb változás. Újabb kérelemre még egy változtatást kellett eszközölni a bérmálási rendben. Május 14-én csak Kecel-beltéren lesz a bér­málás, 21-én pedig a kalocsai főszékesegyház mellett, délelőtt Kecel Újfaluban, délután pedig Imrehegyen. Kalocsa, 1961 március 27. 984/1961. sz. Felvétel a Nagyszemináriumba Amióta a főegyházmegye élén állok, ez az év az első olyan, amelyben nem lesz papszentelés. Fájdalmas ez azért, mert a fentemlített időszakot megelőzőin is alig múlt el elvétve néha egy-egy esztendő papszentelés nélkül. De különösen fájdalmas ez nekem, hogy pappászentelésem 50. évfordulójának évében főegyházmegyémnek nem szentelhetek pa­pokat. Ha már ezt az évet papszentelés nélküli esz­tendőnek kell elkönyvelnünk, tegyük emlékezetessé azzal, hogy minden igyekezetünkkel új papi hivatások elindításán fáradozunk. A hivatások támasztója egyedül a gondviselő Isten. Üdvözítőnk bíztatására : „Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratá­sába" (Mt. 9, 28.) forduljunk buzgó könyörgéssel a papi hivatásokat támasztó Istenhez. Az imádságban ser­kentsen bennünket Krisztus Urunk figyelmeztetése: „Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni" (Lk. 18, 1.) Amellett bíztassák T. Papjaim híveiket, hogy adják készséggel fiaikat a papi pályára. A hithű katolikus családokból hívott ifjakat szívesen támo­gassuk papi élethivatásuk elérésében. Hivatást érző érettségizett ifjak számára ez év­ben is felvételt hirdetek. A felvétel iránti kérvényeket f. é. június 15-ig kell felküldeni az Érseki Hatóság­hoz Kalocsára. A kérvényekhez csatolni kell a szo­kásos mellékleteket (L. Circ. 1957. pag. 13.-1130. sz.). A jelentkezők felvételi vizsgálata f. é. június 28-án, szerdán, délelőtt 10 órakor lesz Kalocsán, az érseki irodában. Kalocsa, 1961 március 23.

Next

/
Oldalképek
Tartalom