Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1946

Index

Index Álphabeticus Círcularium Ordirium de anno 1946. A. Pag. Abbatiarum tit. collationes 25 Absolutio Desiderii Marjai 11 Administrator Apostolicus pro Bácska . .17 Ajánlás: Dr. Császár József: A gyónók ka­lauza . 16 ,, Hajós Elemér: Széthulló családok . . Kallódó gyermekek 16 P. Laskay (Róth) Antal S. J.: Jel­lemkutatáá 34 „ H. Launerniere: Két gyermek a ro­mok alatt ' 34 „ L. Magyary Judit: A nagy cél . . 34 „ Dr. Szemerjay Kovács Dénesné: Batthyány-Strattmann László herceg 16 „ J. de Voghel: Történt pedig ... és egyéb elbeszélések 34 Ajánlása: „Jöjj el Jézus" ima és énekfüzetnek 20 ,, Katolikus férfiligának . . . .15 ,, Dr. Koszterszitz József műveinek 12 „ Papi és szerzetesi naptárnak 1947. évre 34 „ Pázmány Védőirodának . , . .17 „ Uj Ember kiskönyvtárának ... 26 Alapítványi misék (összevont) végzése ... 23 Anyakönyvei az 1946 tavaszán megbérmál­taknak beküldendők ,28 Anyakönyvei az 1946 őszén megbérmáltak­nak beküldendők 28 Anyakönyvi kivonatok kiállítási díja . . . 5 Anyakönyvi másodpéldányok beküldése . - 18 Archíepiscopi vota in capite novi anni ... 1 Á. Államsegély (lelkészi) kiutalása ... ; 22 Államsegélye (dologi) rk. népiskoláknak . . 5 Általános iskola hittananyagának megálla­pítása 24 Általános iskolák kiépítése ,24 Általános iskolával kapcsolatos kérdések . . 10 B. Bácskáé Administrator Apostolicus . . ,17 Befizetése beiratási és szakszerű felügyeleti díjaknak 5 Befizetések (kötelező járulékok) felfüggesz­tése , , 4 Befizetések (papi nyugdíj járulékok) felfüg­gesztése 4 Beiratási díj nép- és általános iskoláknál . 25 Beiratási és szakszerű felügyeleti díjak befizetése 5 Betétek (takarék) elszámolása 10 Békéért szentóra 15 Bérmaút (őszi) rendje 20 Bérmáltak (1946 tavaszán) anyakönyvei beküldendők . 18 Bérmáltak (1946 őszén) anyakönyvei bekül­dendők 28 Biztosítása egyházi épületeknek , ... 39 Bohner Georgii incardinatio 32 Böjti szózat 7 Budapestről vidékre kitelepített gyermekek iskoláztatása 10 Budanovich Ludovicus Administrator Apos­tolicus pro Bácska 17 C, Pag. Capitulo (in) nominationes 15, 40 Concursus pro parochia Bácsbokod ... 6 ,, pro parochia Foktő 11 ,, pro parochia Gara 25 ,, pro parochia Kalocsa Szent Imre 32 ,, pro parochia Katymár , . . 25 ,, pro parochia Vaskút , ... 25 Confirmationis ordo 13, 21 Cs, ,,Csak egy csomagot a pesti éhezőknek" , 27 D, Decretum de usu salivae in administratione baptismi 5 De denuntiatione null. matrim. solutio dubiorum 5 Depositio Josephi Temes 16 Délszláv nemzetiségű magyar állampolgárok összeírása 11 * Díja (kiállítási) anyakönyvi kivonatoknak . 5 Díja osztályozó vizsgának ...... 5 Díjak (beiratási és szakszerű felügyeleti) befizetése 5 Díjak K. T. I. A. javára 14 Díjmentes kiadása szlovák áttelepülők sze­mélyi okmányainak .39 Directorium (1947-es évi) ára . . . . .29 Directorium, körlevelek és egyéb nyomtat­ványok ára 4 Distínctiones 20, 40 Dologi államsegély rk. népiskoláknak ... 5 Dolgozók iskoláinak szervezése . . . . .26 E, Egyházak szabadnevelésí munkájáról adat­kérés 14 Egyházak szertartási és vallási tisztelet tár­gyai nem esnek bejelentési és letétbe­helyezési kötelezettség alá ... 22 Egyházi épületek biztosítása 39 Egyházi számadások vezetésére utasítás . . 26 Egyházközségi költségvetés elkészítéséhez irányelvek 27 Első szentáldozásnak ideje gyermekeknél . 21 Eltűntek (életveszélyes körülmények között) holttányilvánítása , ... 20 É, Éjféli mise időpontja 33 Életveszélyes körülmények közt eltűntek holttányilvánítása 20 F, Facultates prorogatae 3 Facultatum specialissimarum revocatío . . 13 Felmentések (házassági) taxái 23 Felszólítások és gyűjtések ellenőrzése , . 33 Felvétel a szemináriumba 13, 18 Fizetés (kápláni) megállapítása 40 Forma celebrationis matrimonii (de) responsa ad dubia 6 Földreform kapcsán felmerült egyházi sérel­mek 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom