Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1942

Index

A kalocsai főegyházmegyei hivatalos közlemények tárgymulatója az 1942. évről. Oldal A. A. C. 1942/43. évi munkaterve .... 54 Adatgyűjtése Közp. Statisztikai Hivatalnak 4 Administrator Apóst, pro territorio Bácskaensi 27 Adók (egyházi) együttes kezelése a bácskai administratura területén 44 Adózás (egyházközségi) ügyében min. vég­határozat 13 Ajánlása: Egyházközségi Nővérek Társasá­gának 24 Magyar Betlehemeseknek ... 50 l ONCSÁ-nak . : 38 ÖRA Kulturirodának 32 „ Vöröskeresztnek 50 Ajánlások : Gépirási gyakorlatok .... 44 Halász—Janisch : Kommet, lasset uns anbeten 32 Dr. Hauser Imre: Eine hl. Stunde 32 " Dr. Huszár Elemér: Isten Krisz­tus—Egyház 32 Imakönyv (bunyevác) .... 56 „ Jugendruf 16 Lélek Szava 22 Magyar Katolikus Akció ... 2 Magyar Kurir 22 „ Marton - Bernát: Rózsafüzér a pap kezében 32 Dr. Strecke Ernő: Út, Igazság, Élet 32 Szociális és Karitatív Évkönyv 1942 4 Alapítványok illetékügye 4 Altaris privilégium (dubium de eo) ... 31 Anyakönyvi adatokat keresnek 4, 16,22, 24, 30, [32, 36, 38, 46, 54, 56 Anyakönyvi bejegyzése névmagyarosításnak 44 Anyakönyvi kivonatok díjtalan kiállítása . 14 Apóst. Administratura Cc-közösségének fel­számolása •-/ 1 57 Apóst. Administratura kat. ifjúságának meg,-. szervezése 12 Apóst. Administratura központi járulékai . 11 Apóst, administraturai nyugdíj rendezése . 10 Archipraesul novus precibus publicís im­petratur 27 Archipraesulis denati parentatio .... 26 Á. Ájtatosság (háborús engesztelő) .... 31 Átköltözött népisk. tanuló érdemjegyei . . 53 B. Bácskai Apostoli Adminisztratura 1. Apostoli administratura Bácskaense territórium Administratorem Apóst, accipit . . . . . ... . . 27 Bácskai „Consilium a Vigilantia" megszűnik 12 Bácskai „Judicium arbitrarium" megszűnik 12 Oldal Bácskai székely telepek vikáriák .... 21 Benedictio Papalis .47 Beruházási hozzájárulás tban pénzügymi­niszter 34 Békéért imahadjárat 19 Bélyegek (egyházi) megszüntetése ... 12 Binandi facultas . . : 13 Binandi facultas az apostoli adminisztratura területén 45 Böjt alól felmentés 37 Böjti rendelet 3 Böjti szózat 5 C. Capitularis Vicarius constitutus .... 26 Cautionibus (de) can. 1061. decretum . . 20 Cc-közösség felszámolása 57 Censorok kinevezése 3 Collecta pro ordinandis 16 Communíonis paschalis ten pus .... 3 Concursus pro administratura Ujpalánka . . 45 Concursus pro parochia Baja ad SS. Petrum et Paulura ... 56 Magyarázat hozzá 57 Concursus 'pro parochia Baja Sti Joseph . . 38 „ „ Érsekcsanád ... 32 Fájsz 29 Kunbaja .... 29 „ „ Soltvadkert ... 45 „ „ „ Szabadka ad S. Geor­gium 29 Confirmationis et Visitationis can. ordo 17, 33 Congrua és korpótlék emelése 14 „Consilium a Vigilantia" (bácskai) megszűnik 12 Consultores parochi prosynodales .... 10 Cs. Családi pótléka katonai szolgálatot teljesítő tanítónak 49 '-yD. Decretum de lampade Ssmi Sacramenti . 37 Decretum S. Congr. S. Officii de Cautioni­bus can. 1061. . 20 Degradatio Joannis Farkas 56 Díjtalan kiállítása anyakönyvi kivonatoknak 14 Directorium, körlevelek, schematismus ár fi 15 Dubia soluta 20 Dubium circa altaris privilégium .... 31 E. Egyesületeknél {vallásos, isk.) iskolánkívüli egyének kikapcsolása 34 Egvházi adók együttes kezelése Bácskában 44 Egyházi bélyegek megszüntetése .... 12 Egyházi személyek párbérjárandóságának biztosítása . ... . 21 Egyházi szertartásokon honvédség oldal­fegyvere ..... 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom