Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1935

Index

A főegyházmegyei hivatalos közlemények tárgymutatója az 1955. évről. A. Actio Catholicáról körlevél 16 Actio Catholica által rendezendő zarándoklat 16 Adatgyűjtésben közreműködés 23 Adók (egyházközségi) előnyös tételkénti sorozása 7 Ajánlások : Búzna—Veress : „In nomine Patris" . 14 P. Csávossy: „A nagy Király nyom­dokain" 16 P. Esser—Lukácsy I.: „Negyedóra a szószéken" 14. 24 10 filléres Énekfüzet 23 Facchinetti—Zadravecz: „X. Pius pápa lelke" 32 Földmunkás szövetkezet könyve . . 23 Háztartási alkalmazottak kiskátéja 19 P. Jámbor L.: „A hetedik a házasság" 14 Jézus Szents. Szívének országa . . 23 Jézus Szíve kis Zsolozsmája . . . 19 Katholischer Famiiien Kalender . . 31 A „Kat. Akció" c. lap 31 A Kat. Háziasszonyok Orsz. Szövet­sége 2 | „Keleti Egyház" 27 Lajos—Gálfy: „Missziós könyv" . . 28 Orsz. Lelkipásztori konferencia . . Í9 Lévay: „A bold. Szűz Mária" ... 14 „A magyar nemzeti hadsereg bevo­nulása" 28 Mihelics Vid : „A szociális kérdés és Szocializmus" 27 Nyári Kat. egyetem 19 Páduai Sz. Antal naptára .... 28 Pius Parsch: „Liturgikus Szentbe­szédek" 32 A budapesti m. kir. Pázmány tud. egyet. Barátainak Szövetsége . 19 Pilinyi Gy.: „Az egyházi és egyház­községi vagyonkezelés" ... 27 Dr. Somogyi I.: „Tehetség és eugenika" 20 A Szociális Missziótársulat liturgikus képei 23 Tower V. : „A pápák mint hazánk segítői és megmentői" .... 31 Dr. Uhlyarik: „A család Nagy-Magyar­ország alappillére" 8 Államsegély kegyeleti időre 21 Ált. és Gazd. iovábbképzők helyi tanmenetei 30 Anyakönyvi kivonatok díjmentes kiadása . 3 Authent. explicatio Canon. Cod. . . . . 18 a. Bérmaút . . : . 13 Böjti szózat . 9 Búcsú, Jézus Szíve 14 Búcsúk engedélyezése 4 Búcsúk lelki Szentséglátogatással kapcso­latban 17 C. Canon. Codic. explicatio authent. ... 18 Collecta pro ordin. dicenda 16 Comunionis pasch. tempus publ 8 Concursus pro Baja SS. Cor 20 Concursus pro Györgypuszta 16 Confirmatio et visit. canonica 13 ' V Cs. Család érdekében triduum 2 D. Directorium, körlevelek, schematismus ára. 8 E. Egyházközségi adók előnyös tételkénti sorozása 7 Egyházi és iskolai épületek fenntartása . 16 Egyházközségi képviselőtest. taglétszáma 28 Egyházi temetésben kik nem részesülnek . 6 Erectio novarum parochiarum .... 20 Exercitiis vacarunt 20 Explicatio authent. Canon. Codicis ... 18 F. Facultas persolvendi missas ad int. Archieppi 6 Felvétel szemináriumokba 15 Felvétel tanítóképzőintézetbe 15 Fogattartás (lelkészi) 28 Földbirtokokról stb. statisztikai összeírás­nál közreműködés 7 G. Gazd. iskolák tanfelügyelői látogatása . . 28 Gazd. (és ált.) továbbképzők tanmenetei . 30 Gyermekfelajánlási ünnepség 31 H. Hittanári képesítés 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom