Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1918

Index

— 60 ­uraknak a rekvirálás lebonyolítását és a hi­ányzó anyagok későbbi pótlását illetőleg figye­lembe kell venniök. 1. A rekvirálás tárgyát csupán azon ón­sipok alkotják, melyek az orgona homlokzatá­ban (prospektusában) láthatók. Ezek akár né­mák (tehát merően dekorativ célra épitett si­pok) akár zengők, hadicélra lefoglalhatok. Min­hogy utóbbi időben az orgonaépitők előszere­tettel alkalmazták az ón sipok helyett a hor­ganyból keszitett sípokat, utóbbiak a rekvirál lás alól kivonatnak. A plébános kántorávat egyetértően intézzen tehát kérdést az orgona építőhöz, ha templomának, vagy leányegyhá­zának ujabban épitett orgonája van. Még in­kább egyszerűsíti a lebonyolítást, ha a plébá­nos a plébánia levéltárában esetlegesen meg­őrzött orgonaépitési tervezetet és költségvetést vizsgálja felül. Ebből megállapítható, hogy ón­ból vagy horganyból készültek-e a homlokzat sípjai. 2. Ha a rekvirálással megbízott orgona­építő a helyszínén megjelenik, a honvédelmi minisztérium részéről kiállított igazolványt kö­teles felmutatni. Anneik hiányában a rekvirá­lás megejtésére nincsen jogosultsága. 3. A rekvirálás művelete abban áll, hogy az orgonaépítő kizárólagosan a homlokzaton lévő ónsípokat emeli ki s azokat gyűjti együvé. Az orgonatest belsejében levő ónanyag lefog­lalására a szerelőnek joga nincsen. Kívánatos, hogy a sípkicserélés ideje alatt a plébános, illetve a kántor jelen legyen. Ha a sipkicseré­lés megtörtént, a szerelőnek pontos jegyzéket kell fölvennie, mely utóbbi a sipok méreteire (menzurájára) vonatkozik. Ezt a jegyzéket a szerelő a plébánosnak köteles beszolgáltatni. Ennek hijján a kiemelt ónsipoknak későbbi horgannyal való pótlása nem válik lehetsé­gessé. Minél lelkiismeretesebb e jegyzék, annál könnyebben válik lehetővé a rekvirálás foly­tán külsőleg csonkává vált homlokzati síp­anyagnak pontos pótlása. 4. Ha az ónanyag együtt van, a plébános köteles gondoskodni arról, hogy a helyszínen rendelkezésre álló mérlegen a rekvirált készle­tet plébános, illetve kántor jelenlétében ponto­san megmérjék. Ennek megtörténte után alkal­mas ládában a plébános köteles az ónanyag alkalmas becsomagolásáról és vasúti feladásá­ról is gondoskodni. A rekvirált ónanyag a kö­vetkező címre küldendő: A Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja R.-T.. Buda­pest (Kőbánya, alsó pályaudvar). A feladás vasúti fuvarlevelét a plébános a feladás után nyomban a következő címre küldi el: A Ma­gyar Szent Korona Országainak Fémközpontja R.-T., C. osztálya Budapest (IV., Városház­utca 10.) Ha a Fémközpont a beküldött fuvar­levelet kézhez vette a lefoglalt ónmennyiségért kilónkint 15 koronát fizet. Hasonlókép megté­ríti a csomagolás költségeit és pedig 30 kilóig 4 koronában, 30—50 kilóig kilónkint 3 koro­nában, 50 kilón felül pedig 2 koronában. — Vasúti fuvardíj a feladásnál nem fizetendő, mert a rekvirált anyag szállítása a vasúton díjmentes. A költségmegtérités kizárólag a csomagolás után jár. 5. A rekvirált ónsipok később horgany­nyal pótolhatók, mely utóbbi nem befolyásolja az orgona hangzását kártékonyán. Minthogy a mai árak szerint 16 lábas sipok kilónkint 12 koronáért, a 8 lábasak 13 koronáért, a 4 lába­sak kb. 14—15 koronáért készítendők, világos, hogy templomainkat semmiféle anyagi károso­dás sem éri, sőt a gyakorlás után járó nyere­ségösszeget az orgona tisztítására, hangolására vagy gyökeres más természetű rendbehozata­lára lehet fordítani. Kívánatos, hogy a sipok horgannyal való pótlása az Egyházmegyei Ha­tóság utján nagyban adassék ki, egyes geográ­fiái körzetek figyelembevételével. 6. Míg a homlokzat sípjai pótoltatnak, a prospektus szőnyeggel, vagy vászonnal taka­randó be, mert a nyílt orgonaszekrény tiszta­sága különben veszélyeztetve var.. 7. Az igen kis ónanyaggal rendelkező or­gonák (amilyen a legtöbb filiáé) a rekvirálás" tói megkíméltetnek, mert az itt előállott ónnye­reség nem fedezi a leszereléssel járó készki­adásokat. A vonatkozó részletes jelentéseket tehát a további intézkedések megtehetése végett a rekvirálás után azonnal elvárom. Ezen utasítások lelkiismeretes betartásáért a T. c. Lelkész urakat anyagilag is felelőssé teszem. Végül megjegyzem, hogy a Bácsmegyei orgonák rekvirálásával Angster József pécsi or­gonagyáros lőn megbízva a nm. honvédelmi minisztérium részéről. Kalocsa, 1918. március 3-án. A muzeumok és könyvtárak országos ta­nácsának elnöke, dr. Vlassics Gyula báró a tanácsnak azon határozatát közölte velem, hogy az ország kisebb könyvtáraiban s így a plébániai könyvtárakban is netán rejtve őrzött régi kéziratok, ősnyomtatványok (1500. előtti időből) és 1711. előtt megjelent magyarnyelvű vagy magyar szerzőtől akár Magyarországon, akár külföldön bármily nyelven megjelent mű­• vek, amelyek így elszórtan a tudományos hasz­nálattól el vannak vonva, a központi könyv­tárba bevonassanak, hogy így a tudományos közhasználat számára hozzáférhetőkké tétes­senek. Ilyen természetes központul szolgál a 1638. sz. A plébániai könyvtárakban rejlő régi. mü­vekről jeLeafcó.'t adandó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom