Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1918

Index

— OD — 2181. sz. Kovátsits-féle ösztöndíjra pá Ivázíit. plébánia könyvtárak számára a főszékesegyházi könyvtár. A terv célszerűsége kézenfekvő s így azt magamévá teszem. Felkérem tehát kedves pap­ságomat, kutassák át plébániai könyvtárukat, s ha találkozik a könyvtár állományában régi (1711. előtti) kéziratos mű, ősnyomtatvány vagy 1711, előtti magyar vonatkozású mű, közöljék velem hivatalos jelentésben ezek pontos címét és megjelenési idejét további intézkedés végett. E műveket a kalocsai főszékesegyházi könyv­tárba szándékozom beutalni és a lajstrom ki­nvomatásával közkinccsé tenni. Kalocsa, 1918. ápr. 25. Az érvényes végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt Kovátsits Máté bácsalmási apát­plébánosnak a szegények harmadát illető ha­gyatékából ösztöndíj alap tétetett, amely azóta több mint 9500 K.-ra emelkedett, aminek évi kamataiból álló ösztöndíjra pályázatot hirdetek. A pályázatban csakis bácsalmási születésű, szegénysorsú, katolikus ifjak vehetnek részt, kik az érettségi vizsgát sikerrel kiállották, a tu­domány, vagy a műegyetemre, vagy az állat­orvosi főiskolára beiratkoztak s a budapesti szent Imre kollégiumban laknak. Folyamodók kérvényeikben okmányokkal bizonyítsák életkorukat, vagyoni helyzetűket és végzett tanulmányaikat. Az ösztöndíj élvezőitől megkívántatik, hogy a félévi colloquiumokat a főtárgyakból s a vizsgálatokat, illetve szigorlatokat az egye­temi karok tanrendje szerint megállapított idő­ben sikerrel letegyék. Ezeknek elmulasztása, úgy szintén az egyetemi fegyelmi rendszabályo \ el­len való súlyos kihágás az ösztöndíj elveszté­sét vonja maga után. Az ösztöndíj élvezete 1918. év szeptember 1-től kezdve az egyetemi tanfolyam egész idejére szól. Az ösztöndíj elnyerésére irányuló és hoz­zám intézett folyamodványok ezen évi augusz­tus hó 15-ig Kalocsára küldendők. Kalocsa: 1918. május 1-én. Maximo cum dolore animi significo Rssmurr Dominum Franciscum Jauch Ab&atem, emer vicearchidiaconum, parochum Obecseensem die 10. mensís Április anni currentis diuturno morbc patienter tolerato, sacramentisque moribundorum pie susceptis anno aetatis suae 57.-o., presby teratus vero 33-o. supremum diem obiisse, Certissíme nostis fratres mei omnes fon tem moeroris mei et intimi doloris. Fere omnes vos in visceribus habuistis et coluistis fratrerr denatum, integrae vitae virum, pulcherrimis vir tutibus ornatum, zelosum pastorem gregis sui vere benevolum et beneficum, optimum superio rem, quem a fidelibus suis et a tota civitate defletum, ipsémét in exequiis comitatu mec honestavi. Ut Deus optimus maximus quam citius donet gaudia sempiternae vitae, illi, qui ac extremum halitum Dei regno promovendc insudavit — animam denati fratris precibu? ad aram praescriptis enixe commendo. Coloczae : die 12. Április a. 1918. Nr. 1995. Obitus Francieci Jauch abbatis, em. virearcbldia­ooni, parochi Óberseensis publicatnr. Pro complendo beneficio parochiali Óbe­cseensi interiore per mortem Rssmi Domini Francisci Jauch abbatis, em. vicearchidiaconi de iure et de facto vacante, et patronatui Com­munitatis catholicae Óbecseensis obnoxio hisce concursum usque 31. am diem mensis Maii anni currentis cum eo indico, ul illud consequi cupientes et synodali examine probati recur" sum suum antedicto patronatui inscriptum mihi substernant. Coloczae; die 12. Április a. 1918. Nr. 1996. Concursus pro parochia őberse I. Leopoldus archiepiscopus. Kiadja az Érseki Hivatal Kalocsán. Nyomatott a Szent Antal könyvnyomdában Szabadkán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom