Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1913

Index

Index Alphabeticus Circularium Ordinum de anno 1913. A. Abstinentiae et Jejunii relaxatio pro custod. secur. publ 71 Abstinentiae in lege dispensatio pro a. 1914. 120 Absolutio Religiosis Sodalibus impertienda 111 Actuum Apostolorum auctor, terapus com­positionis et historica veritas ... 81 Ajánlás: Rózsa Kálmán és neje kiadványai, mint a Sz.-István-Társulat-é ... 32 Gyermeknaptár 1914-re 103 Jézus Szive Naptár 1914-re .... 119 Kertészet szaklap 32 Katolikus Nevelés szaklap .... 18 Religio Hittudományi és Bölcseleti Folyóirat 125 Resch József zombori viaszöntő gyertyái és olaja 120 Ajánlott művek: Járosy: Orate Fratres 70 Bús: „Prézes", „Lelki Tükör" ... 76 Walter—Horváth: A Katolikus Pap . 102 Dr. Kuthi: A tüdővész elleni védekezés vezérfonala 102 Szathmáry: Adótörvények Nagy Lexi­konja 119 Klotz: Rövid sz. Beszédek . . . .119 Ivlotz: Keresztény Tanítások . . . 119 Klotz: Vértesekből 119 Nádasdy : Elmélkedések 126 Görgényi: A Pokol 128 Görgényi: A Mennyország .... 128 Görgényi: A Tisztítóhely .... 128 Görgényi: Az Utolsó ítélet és a világ vége 128 Államsegélyes tanítói állások betöltéséről miniszteri rendelet 29 Államsegély kérelmezése tanítók fizetésren­dezéséhez 77 Állításköteleseknek nincs szükségük nősülési engedélyre 29 Anyakönyvezése a polgári bíróság által fölbontott házasságon kívül élő anyá­tól született gyermeknek 124 Archiepiscopus valedicit 1 B. Binandi facultas az eltörölt ünnepekre nem adható 124 Breviárium: Lectiones infra Octav. S. Joseph. et Joannis Baptistae 35 Breviárium: De off. clivinis novo aliqua ex parte modo ordinandis . . . 105, 106 C. Cecilia Egylet közgyűlése 43 Celebratio Missae in Oratoriis 67 Concursus pro parochia: Bácsborsód 34 Borota 36 Nagyfény 50 Kula •. ' 94 Confessio Monialium et Sororum .... 40 Confirmatiouis Sacramenti administratio . 80 Congressus Eucharisticus a. curren. ... 27 Consecrationis Ecclesiae pridie quomodo vigiliae celebrentur 111 Cura emigrantium et immigrantium ... 28 Csernoch érsek búcsúszózata 1 D. Decretum circa missas Gregorianas et Altaria Greg 33 Decretum de confessionibus monialium . . 40 Decretum S. R. C. super motu proprio . „Abhinc duos annos" 106 Decretum S. R. C. de vigiliis ante con­secrationem ecclesiae 111 Director Sacerdotum Ádoratorum .... 83 Disciplinae sacramentorum Congr. responsa 33 Disciplinaria: Fideles a visitatione oratorii Graec. Orientalium prope Baranyabán arceantur 67 Ecclesiis (in) scenicae actiones prohibentur 35 Egyetemen (Budapest) öt éves lesz a teologiai tanfolyam 74 Egyházművészeti tanfolyam az egyházmegye papjai részére 67 Egyházzenei tanfolyamok 74 Elemi iskolások temetésen való részvétele korlátoztatik 19 Emigrantium et immigrantium cura ... 28 Encyclica Papae Pii X. de consociationibus opificum cum catholicis et mixtis . 13 Epistola Emmi Dni Card. Status Secret. 27 Epistolarum pastoralium s. Pauli Apostoli auctor, integritás et tempus compos. 82 Erdőbirtokok (egyházi, lelkészi, tanítói) el­adásához a földmívelésügyi miniszter hozzájárulása szükséges 127

Next

/
Oldalképek
Tartalom