Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1912

Index

Index Alphabetícus Circularium Ordinum de anno 1912. A. Abstinentiae et jejunii relaxatio pro militibus et financialibus 43 Abstinentiae relaxatio pro anno 1913. . . 115 Adományok a központi gyermek-szanató­riumra 99 Ajánlott művek: P. Soós : Újszövetségi Szentírás magyar fordítása 14 Demsa József: A kis áldozó ... 42 P. Búzna, Brevissima instructio de novo Psalterio 48 P. Soós: Szent leckék és evangéliumok 76 Kersch: Orgona kísérete 78 Lintelo: Eucharisztikus Triduum . . 78 Kersch : Exequiarum Ordo és Exequiale 84 Id. Árpássy J. Olvasógépe .... 96 A földrajzi intézet „Világ atlasza" . 112 P. Gatterer S. J.: Annus liturgicus . 113 Kersch: „Sursum Corda" 113 A gyermeknaptár 1913-ra .... 114 Zelenyák János dr.: Az egészség aranykönyve és A neurastenia . .124 Alkoholizmusról iskolai előadás tartandó . 13 Állami iskolalátogatói intézmény .... 94 Approbatio libri auctoris alterius dioecesis 75 Archiepiscopus ad clerum occasione vicis anni 1 Auctor, tempus et historica veritas Evan­geliorum secundum Marcum et Lucám 88 Benedictio apostolica ad festa Natalitia D. N. Jesu Christi 27 Böjti rendelet az 1913. évre 116 Breviarii Romani nova dispositio apostolica 31 C. Cs. Capellani honorarii Basilicae Lauretanae . 73 Communionis paschalis tempus prorogatur 28 Concursus pro complenda parochia: Soltvadkert 10 Regőcze 48 Kunbaja 48 Dernye 58 Akasztó 79 Veprőd 79 Confirmationis sacramenti administratio . 81 Congregationis Consistorialis sectio nova de emigrantium cura spirituali constituta 85 Constitutio Apostolica de nova psalterii dispositione in Breviario .... Constitutio Apostolica de Eucharistia promi scuo ritu sumenda Családi értesítők díjszabásahagyatéki ügyben Csekk forgalomban részt vesz az érseki hivatal Csurog — erectio parochiae 31 110 113 9 111 D. Decretum de passiva assistentia in matri­moniis mixtis 86 Decreta super novis rubricis ... 57, 71, 92 Dispensatio circa impedimentum exadulterio cura attentatione matrimonii proveniens 81 Dubia circa constitutionem „Divino afflatu" 51 Dubia nonnulla a S. Rit. Congr. soluta . 56 Élőszóval tett mise-alapítványok mikor ille­tékmentesek 28 Emigrantium cura spirituális. Nova sectio constituitur 85 Encyclica Papae Pii X. circa dies festos . 106 Episcopus auxiliarius constitutus est 111. Dr. Victor Horváth 51 Eucharistia prorniscuo ritu sumenda . . .110 Eucharisztikus kongresszus 1912. Bécsben 4, 77 Éxercitia spiritualia pro clero . . . . 75, 93 Examinatorum synodalium et parochorum consultorum jusjurandum 45 Egyéves önkéntes tanítók illetményeiről mi­niszteri rendelet 120 Evangeliorum secundum Marcum et Lucám auctor etc 88 F. Földmívesek nyugdíjbiztosítása ajánltatik . 71 G. Gazdasági képesítéssel bíró tanítók pályá­zatnál előnyben részesítendők ... 4 H. Hadgyakorlatok területén az iskolai év szept. 18-án kezdődik 82 Hitoktatók tiszteletdíja 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom