Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1909

Index

Index Alphabeticus Circularium Ordinum de anno 1909. A. Abstinentiae et jejunii relaxatio pro rnili­tibus defendendae patriae 26 Abstinentiae in lege dispensatio pro anno 1910. 105 Ajánlott, művek: Dr. Notter. Eljegyzés és Házasságkötés 14 1 Gebé, Bosnyákország Története . . 32 j Kaszás, Az állati lélek 33 Egészségi Tanácsadó ...... 60 Reviczky, Az Oltáriszentség ... 67 Antal, Szent. József oltalma alatt . . 70 Schnimm, Vezérkönyv a népiskolai természettan és vegytan tanításához 70 Földmívelésügyi minisztérium, A ter­mészeti emlékek fönntartása ... 77 Ferreres—Kanyó, A valódi és a lát­szólagos halál 80 P. Fülöp, A Kárrnelhegyi sz. Szűz skapuláréjának eredete és Stock sz. Simon élete 82 F. Bangha, Jellemrajzok 83 Dreisziger, Lakóhelyi ismeretek . . 97 Dr. Andrássy, Széchényi István . . 102 Bonnefons, Az egyházi év megszen­telése . . . . . . . . . . . 118 Gramantik, Lelki kincstár .... 118 Gosztonyi, Hitelemzési Vezérkönyv . 118 Dehon—Buday, A Szabadkőművesség munkája 119 Dr. Geisz, Egyházi Közigazgatás . .119 Dr. Varga, Fehér Liliom . . . .119 Allamsegélvek új tanítói állomások számára csak 1911-től kaphatók 108 Anyakönyvi adatok kerestetnek . . . .117 Apostolica benedictio in articulo mortis reli­giosis mulieribus a quovis sacerdote imper­tiri potest 79 B. Bács-Bodrog vármegye gazdasági egyesüle­tének fogyasztási és értékesítő szövetke­zete ajánltatik 32 Bánat fölkeltésére alkalmas szöveg . . . 59 Benedictio officináé librariae et machinae typographicae 105 Biztosítás az iskolaegyesületnél .... 2 Bortörvény kátéja ajánltatik 95 Böjti körlevél 15 Budapesti Kongregációi Otthon ajánltatik 28 c. Cadavera sacerdotum indui possunt casula violacei vei nigri coloris ...... 74 Collecta pro pl Concursus pro Concursus pro • Georgium Concursus pro Concursus Concursus Concursus Rochum Concursus pro Concursus pro Concursus pro Confirmationis uvia et serenitate . parochia Futak . . parochia Szabadka ad S pro pro pro parochia Bácsújfalu . . parochia Nemesmilitics . parochia Dunaszentbenedek parochia Szabadka ad S parochia Úszód parochia Bácsújfalu parochia Tavankút administratio . . 50 21 33 64 67 84 87 97 119 82 D. Decretum „Provida" ad Hungáriám exten­ditur 51 Dispensandi facultas ab impedimentis ma­trimonialibus in mortis periculo ... 71 Dispensationes matrimoniales et legitimatio prolium 71 Dispensandi facultas ab impedimentis matri­monialibus in articulo mortis .... 91 Dispensatio ab occulta irregularitate in foro conscientiae urgente necessitate ... 99 Dubia circa decretum de sponsalibus et matrimonio 89 Dubia circa matrimonia mixta in imperio Russico 91 E. Egri Népkönyvtár füzetei ajánltatnak . . 59 Előrózsafüzértársulatok szabályszerűen meg­alakítandó k 26 Epistola Card. Stat. Secretarii ad AEppum occasione novi anni 1909 1 Epistola Card. Stat. Secretarii notificans a Summo Pontifice accepta esse oblata pro Calabria 21 Erectio parochiae Szilágyi 25 Ex- et incardinationi aequivalet susceptio laicorum extradioecesanorum in semina­rium 47 Exercitia pro clero indicantur 69 Exercitiis dioecesanis vacarunt 83 F. Fegyelmi szabályzat a katholikus néptaní­tók számára 107 Formula consecrationis S. Cordi Jesu a clero recitanda 80

Next

/
Oldalképek
Tartalom