Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1908

Index

Jndex jMphabeticus Circularium Ördinum de anno 19D8. Abstinentiae in lege dispensatio .... 181 Ajánlott művek; Pacséri: „Államsegély iránti kérvények fölszerelése." II. kiad 23 Segur-Boromisza, „A gyónás" ... 23 Reviczky, „Vissza a gyakori szentáldo­záshoz" . . 30 Az „Új lap" 60 A „Nase Novine" 62 Schermann, „A gyakori és naponkinti szent áldozás" 94 A földmívelésügyi miniszter kiadványai 169 Dr. Wahlner „A társadalom-tudomány tankönyve" 103 A „Pucka Knijizica" vállalat . . . 103 Pap „Énekkönyve" 139 „Tiszti Cím ós Névtár" 1909-re . . 139 A „Bácskai Napló" 141 Zelenyák, „A gyógynövények hatása és haszna" . . 123 Petrányi, „Az Inkvizíció" .... 138 Szuszay, „Előkészület a nagv napokra" 170 A „Kis Pajtás" ........ 183 „Visszhang Afrikából" 170 Revicky művei a gyakori szent áldo­zásról 170 Pogonyi, „Sekrestyések és harangozok kézikönyve 182 Esztrade-Horváth, „A lourdesi jele­nések" 182 Ajtatossági gyakorlatok meghirdetése a tem­plom ajtaján 57 Alapítványkezelő Hivatal portómentes leve­, lezése 29 Allamépítészeti hivatal egyházi építkezé­seknél 99 Alkoholisták rákospalotai szanatóriuma ajánl­tatik ' . . 180 Alkoholellenes szövetség ajánltatik ... 59 Anyakönyvi adat kerestetik 99 Áttéréseknél a lelkészi hivatal üresedése esetén a minisztériumhoz kell folvamodni 77 B. Bácsi ferencrendű házfőnök jelentése az ott tartandó papi lelki gyakorlatokról . . 105 Benedictio novae campanae et facultas pa­rocho Bajaensi data 73 Bérlő egyházi járandóságot cselédeiért nem fizet : 76 Bevallása az illeték egyenértéknek újabb 10 évre . . . . T 23 Budapesti Congregációi Otthon támogatása ajánltatik -. . . . 121 C. Campanae benedictio 73 Communionis usus frequentior in populo promovendus 31 Communitas és Communitas parochiana a Visitatio Canonicaban polgári községet jelent 75 Concursus pro parochia Ludas .... 92 Coneursus pro parochia Péterréve ... 92 Concursus pro parochia Érsekcsanád . . 92 Concursus pro parochia Szakmár .... 92 Concursus pro parochia Futak .... 103 Concursus pro parochia Horgos .... 103 Concursus pro parochia Dunaszentbenedek 142 Confirmationis Sacramenti administratio . 99 Constitutio Apostolica de Romana Curia . 143 Constitutio Apostolica de promulgatione le­sum et evolutione actorura S. Sedis . .167 D. Decretum de festő Septem Dolorum B. M. V. 174 Dispensationales recursus rite exornandi . 17 Dubia eirca decretum de sponsalibus et matrimonio 173 Dubiorurn solutiocircadecretum „Netemere" 71,91 E. Egyesületekről adandó jelentés kérdőívei szétküldetnek 9 Egyházi építkezéseknél a terv elkészítésére nagy gond fordítandó 29 Egyházi járandóságokat a bérlő cselédjeiért nem köteles fizetni 76 Egyházi járandóságok községi költségve­tésbe beilleszthetők 76 Egyházi ingatlanokra végrehajtási zálogjo­got bekebelezni nem lehet 111 Egyházközségek terheiről és kiadásairól ki­mutatás küldendő a minisztériumhoz . 53 Electricae lucis usus in ecclesiis .... 72 Elemi iskolákon alkalmazandó föliratok 23, 54 Encyclicae litterae exhortatoriae ad Clerum cath 125 Epistola Card. Stat. Secret,. ad Archi-Epi­scopum 17

Next

/
Oldalképek
Tartalom