Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1905

Index

Jndex )\lphabeíicus Circularium Ördinum de anno 1905. Pag. Absolutio suspensionis Adalberti Angyal 24 Adó egyházi és iskolai ingatlan után . 49 Ajánlott művek: Dr. Oláh, „Az ember és az egészség" könyve 43 Dr. Décsi, .,A gyermekek gyakor­latilag fontosabb szellemi rend­ellenessége' 1 czímű könyve . . 43 • Handbuch für die K. u. K. Katii. militargeistlichkeit" czímű munka 50 P. Nilke S.J., ..Modern Hitvédelmi fegyverek" czímű műve ... 54 Schnóbl, ..AMárialeány kézikönyve" czímű munka 57 Doss S. .)., „Gondolatok és Taná­csok" czímű műve 63 'Power „De missis votivis" czímű műve 66 Hanny Ferenez, „A vallás változ­tatásról" czímű műve . . . . 89 Lohmann, „A papi rend" czímű műve 108 Kerseli „Összhangzattana" . . . 113 Jézus szent Szive nagy képes naptára 128 Némethy Gyula, „Miseruháról" írt műve' . '. 138 „Zászlónk" czímű lap 147 Ajánlások : A budai kath. ifjúsági egvlet ajánl tátik . . . . . '. . '. . 68 A hódmezővásárhelyi leánynevelő intézetajánltatik ". . .'. . . 69 Az alkoholellenes munkálkodás és kongresszus ajánltatik .... 76 A Wajdits-féle öröklámpa ajánltatik 42 Alkoholellenes kongresszus ajánltatik . 76 Allocutio SS. D. N. Fii ÍM'. X. ad einins. Patres purpuratos in c-onsistorio secrcto , die 14. Nov. 1904. celebrato .... 3 Államosítási módja az elemi iskoláknak és kisdedóvódáknak 39 Altaris Sodalitas Colocensis ulteriori beíie­ficentiae Cleri commendatur .... 37 Angyal Adalhertus a divinis suspenditur 7 Angyal Adalhertus a snspensione abso­lutus 24 Anticipandi Facultas Sacerdotibus Ado­ratoribus 127 Archiepiscopi növi nominatio publicatur 133 Armentesítési és tagosítási költségek . 149 Ártéri területen fekvő tanítói földek után fizetendő vízszabályozási költségek . 46 B. Béatificatio V. Martyrum Cassoviensium 2 Breve beatifícationi servorum Dei mart. Cassoviensium 15 Budai kath. Konviküis ajánltatik . . . 68 Pag. Cassoviensium ven. Martyrum béatificatio 2 Cassoviensium martyjjpm beatificationis breve " 15 Cerae circajqualitatem in ss. functionibus adhibendae .'...* 45 (Ymcursus pro';parochia: Martonos 54 Kelebia 63 Mozsár 125 ('sászártöltés 44 Citationes implieitae in S. Scriptura con­tentae 89 Citatio Petri Eberhard 132 Congreíí'ationes districtuales ríte frequen­tandac 111 Cordis Jesu invocatio post missam pri­vatam 1 D. Decretum de oratoriis semipublicis . . 22 Dispensatio in lege abstinentiae pro festő Annuntiationis B. V. Mariae . . . 36 Districtus Szántovaensis nomen in Regő­czensein mutatur 46 Dubia circa SSmi Sacramenti expositio­nem, asservationem et distributionem, neenon circa locum crucis in altari . 21 Dubia de genuflexionibus ante altare ubi missa est inter conseerationem et cora­munionem 22 Dubia circa s. Viaticum et extremam unc­tionem 103 Dubia circa stipendia missarum . . . 129 Districtus Szántovaensis nomen in Regő­czensem mutatur 46 E. Eberhard Petrus citatur et suspendi­tur 89, 111, 132 Egyházi iigj^kben a tanúknak napi díj nem állapíttatik meg 51 Egyházzenei póttanfolyam Székesfehérvár 56 Elemi népiskolák új tantervének behoza­tala elrendeltetik 67 Elemi iskolák és kisdedóvódák államo­sításának módja és feltételei .... 39 Eszéki kapuczinusok köszönete agyűjtésért 18 Exercit ia spiritualia coinmendantur litteris SSmi Domini Pii PP. X 75 Examinatores prosynodales 132 F. Facultas daki sacerdotibus adoratoribus anticipandi Matut. et Laud. ab bora prima pomeridiana . 127 Felhívás a IV. kath. nagygyűlésre . . 127 Figyelmeztetés a postai portómentesség ügyében 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom