Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1902

Index

Index Alphabeticus Circularium Ordinum anni 1902. A. Pag. Ajánlott művek és lapok: Tumbász, „Dél-Magyarország," 9 Szokolszkv, „Segneri beszédei fordí­tásának II. kötete 26 Budánovich, „Slava Bozje" 48 Vargyas, „Útmutató" 48 László, „Egyházi beszédek" 84 Magyar Kor. Országainak helysnévt. 94 Csukovics kiadványai 97 Kersch, „Sursum Corda" 111 Niedermayer, Tóth Antal, „Jubilate Deo" 135 Budapesti Carmeliták imakönvvei 156 „Uj Lap" - 156 Jeney, „Ünnepi és alkalmi egyházi beszédei" 161 Alapítványozott sz. misék lelkészi és kán­tori jövedelmei községi adóval nem ter­helhetők 42 Alispáni rendelet a vasár- és ünnepnapi is­teni tisztelet alatti községi tárgyalások és gyűlések betiltásáról 155 Állami iskolában kath. tanító kath. ünne­peken tanítani köteles 98 Allocutio Leonis P. P. XIII. ad juvenes peregrinos Hungáriáé 31. Mártii, 1902. 49 Allocutio Leonis P. P. XIII. in consistorio secreto die 16. Dec. 1901. habita 37 Allocutio Leonis P. P. XIII. in audientia diei 14. Martii 1902. ad peregrinos Hun­garos habita 49 B. Baptizare ob periculum morbi valide et licité licet cum aqua permixta solutione millesimae partis bichlorati hydrargyri 157 Be nem vett s törvényesen el nem ismert vallásfelekezetekhez nem tartozó gyer­mekek templomba járása 153 Beteg papokat segélyező' görczi egyesület 1901. évi jelentése 39 Budapesti Mária Congregatió házának ja­vára rendezett sorsjáték ajánltatik 52 C. Communio sacra in ecclesiis cath. cujus­cunque ritus 41 Concursus pro parochia: Csanlavér 2 Prigl. Sz. Iván 46 Nemesnádudvar 48 Kúla 66 Bács 92 Moholv 129 Foktő" 129 Bácsujfalu 132 Pag. Confirmationis Sacramenti administratio 38 S. S. Cordis Jesu parvum Officium appro­batur 77 D. Decretum de erigendis sodalitatibus Viae Crucis 3 Decretum Con.gr. S. Officii circa interpre­tationem encyclicae diei 20. Febr. 1888. de dispensationibus matrim. in arli­culo mortis 7 Dispensatio in lege abstinentiae 157 Dohányárúsok üzleti helyiségeinek nyitva­tartása és az ünnepek 154 E. Egvházmegyei uj számvitel tervezete szét­küldetik ' 93 Egyházmegyei római zarándoklat meg­hirdettetik 101 Elemi népoktatás évfolyamai 135 Encvclica Leonis P. P. XIII. de S. S. Eucharistia 67 Epistola apostolica S. S. Leonis P. P. XIII. ad patriarchas, primates, archi­eppos, eppos orbis cath. — quam tes­tamenti instar esse dicit 113 Erzsébet királynéért gyászmise s gyűjtés az örökimádás templomra 107 Eucharistíae specierum genuinitas 4 Exercitia spiritualia indicuntur 93 Exercitia asservata publicantur 109 G. Gyermekek vallására nézve kötött meg­egyezés hatálya a házasság előtt szü­letett és utóházasság által törvényes gyermekekre is kiterjed 9 J. Illuminatio ex „gáz" praeter candelas ex cera super altari non est toleranda 87 Illuminatio electrica super altari praeter candelas ex cera non est toleranda 88 Impedimentorura numeri inter nepotes, quorum avus et avia et ipsi nepotes inter se fuerunt 158 Impedimentorum numeri dilucidatio ul­terior praecedentis decreti inter duo­rum fratrum duabus sororibus juncto­rum filium respective flliam 159 Indulgentia conceditur vers. „Bequiem aeternam etc. recitantibus 50 Indulgentiae conceduntur recitantibus parvum Officium S. S. Cordis Jesu 82 Indulgentiae pro recitantibus novam Co­ronam Spiritus Sancti 85

Next

/
Oldalképek
Tartalom