Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1897

Index

Szántó Vilma, I. é. kép., Erdély egyhm., Orbán József,, IV. gymn. oszt., Győr egyhm., Bóchj Máté, I. é. kép., Kalocsa főegyhm., Gálóczy Zsigmond, II. é. kép. Kassa egyhm., Lipeczky András, egyetemi III. é. orvos növ., Munkács egyhm., Juhász István, egyetemi II. é. jog­hallgató, Nagyvárad gör. szert, egyhm., Bielek Ede, IV. gymn. oszt., Nyitra egyhm., Lakatos Géza, VII. gymn. oszt. Szatmár egyhm., Klóhány Nándor, egyet. II. é. bölcsész, Szepes egyhm. Az ösztöndíj csak akkor fog kiszolgáltatni, ha az illetők az alapszabályok 8. §-a értelmében kath. tanintézetet látogatnak. Ennek első része a jövő 189 7/s- iskolai év első félévének, a második része a második félévének sikeres befejezése után válik esedékessé. A pénz rendesen bélyegzett s az intézeti igazgató által is aláirt nyugtára a bizottság elnö­kénél, Esztergomban vehető fel. Mellékelni kell a nyert bizonyítvány hiteles másolatát és a tagsági könyvecskét. „A kik ösztöndijukat augusztus hó 15-ig fel nem veszik, elvesztik jogigé­nyüket, s az ösztöndíjasok sorából töröltetnek XI. Tárgyalás alá vétettek a segélyezés iránti folyamodványok. Beérkezett összesen 164 Kifogásoltatott • • 27 Marad jogosult folyamodó 137 Egyenkint 20 frtnyi segélyben részesül 95 folyamodó, s ekképen a IX. pontban kiutalt 1900 frt kimerittetett. A segély osztásnál a kellőleg fel nem szerelt s nem az egyházmegyei hatóság (egy­házmegyei iroda) utján vagy a kitűzött határidőn (Julius 31). tul beérkező folyamodványok jegyzékbe nem lettek foglalva s figyelembe nem vétettek. A segélyezettek a következők : Esztergom főegyhm.: Budinszky István halászi, özv. Gyürky Jánosné csábi. Jábor­nik Kciroly nagy-tapolcsányi, Marossffy Ferencz győr-révfalusi, özv. Pottokár Ferenczné nyerges-ujfalusi, Stibló János kemenczei. Beszterczebánya egyhm.: Ocskay János lezsjáhói, Holieska János bábaszéki, Toma­nek József bars-berzenczei, Szmetana Szaniszló kopornai, özv. Csernyánszky Ádámné volt dobro vár aljai. Eger főegyhm.: Gáspár János abauj-halmai, Horváth József uj-hutai, Koltai Miklós puszta-mizsei, Molnár József széki, özv. Németh Bógerné görömbölvi, Szőke Benedek jász­szent-andrási, Ambrus Sándor bessenszöghi. Eperjes egyhm.: Boreczky János agvadgosi, Bujda Miklós miklósvágási, Bemkó Ist­ván oroszgadnai, Groholy Endre homrogdi, Krenyiczky József litényi, Szabados Bertalan f.­vadászi, Straurovszky Ágost kis-lipniki. Erdély egyhm.: Bálint István zetelaki, Gáspár János udvarh.-szenti éle ki, Gergely Pál ozsdolai. Kerezei Lajos korondi, Lökődi Istvcm magyar-zsákodi. Lörincz Péter m.-hideg­kúti, Orbán Ferencz csőbi, özv. Szabó Antalné kászon-ujfalusi, Szász József csik-szent-már­toni, özv. Kovács Józsefné kézdi-szentléleki. Győr egyhm.: Kovács János szerecsenyi, özv. Czermann Ferenczné n.-móricz-hidai, Jáky György gyirmóthi, Kováts Gergely nyulfalusi, Schahl Ignácz ágostyai, Schummel Tmnás gálosi Szabó Bezső győr-ujvárosi, Vizy János büki. Kalocsa főegyhm.: Fuczin Márk béreghi, Moravcsik Károly szósztai, Tóth Jenő garai. Kassa egyhm.: Bocluár István osztro-pataki, Bujdos Mátyás csobádi. Cz\rbusz

Next

/
Oldalképek
Tartalom