Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1896

Index

Index Alphabeticus Circiilarhim Ordimim Anni 1896. A. Absolutio complicis in peceato turpi Abstinentiae lex pro anno J896. .... Ajánlott művek : Gladich „Őrangyal" czimű gyermeklap Dr. Kiss „Bölcseleti folyóirat" .... „ „Hittudományi" ..... Niedennayer „Christkatholisches Gesang-u. Gebet­buch" Niedermayer „Melodienbuch" , Scheffinacher ..Vitázó Katekizmus" Chaumont „A pap és az Oltáriszentség" Jozgits „Kátéimakönyv" . Bougaud-Spett „Boldog Alacoque M. élete ós a Jézus szt. szíve tiszteletének eredete" Buday „A róm. katli. egyház egyetemes történelme" Forster „Erdélyi Katii. Hitszónok" ,, „Konferencziák ünnepi és alkalmi szentbe­szédek ....... Kutschera-Langer „Vallásos hymnus az ezredévre" Pogonyi „Harangozok Vezérkönyve" Kannengieser-Hérics-Rudnay „A német katholikusok" Bartha „Szentbeszédjei és beteglátogatási könyvecs­kéje" .' . Dreisziger „A népiskolai olvasókönyvről" Szülik költeményei ..... Lővárdy „Ének- és imakönyv" Abel „Missio-Beszédek" .... Boissarie-Haiczl „Lourdes története orvosi szempont ból" Pallanik „Handbticlilein des lebenden Bosenkranz Yereines" ..... Sz. István-Társulat „Ezeréves Magyarország" . Knecht „Kurze Biblische Geschielite" Didon-Kiss „Jézus Krisztus" .... Purt „Lourdes." Alakszerűségek polgári házasságkötésnél . Anyakönyvi bizonylatok feltételes hélyegmentessége Anyakönyvi bejegyzésekre vonatkozó intézkedés Áttérése férjes nőnek ..... Pag. 135 1 9 9 9 12 10 18 18 48 48 52 56 56 82 98 98 111 111 189 151 152 154 169 179 179 186 186 29 30, 97 143 187 B. Badutzy-családról anyakönyvi adatok kerestetnek . 138 Baptismi reiteratio 110 Benedictio post partum 141 Be nem vett vallásfelekezetiekkel kötött polg. házas­ságok stb. nyilvántartása . . .51 Boross Emerieus f 140 Breve SSmi Domini Leonis PP. XIII. ad praesidem consociationis antimassonieae . .165 C. Carolus Ludovicus Archidux f . . . . 89 Celebratio missae in alia dioecesi .... 8 Cirkveniczán létesítendő gyógyintézetre gyűjtés . 104 Communio fidelium immediate ante vei post missam 9 Pag. Cone. pro stat. Cant. et Docentis in Bodrogh-Monostor 32 r » » r » » „ Kollutli . . 112 „ „ „ „ „ „ „ Sztanisics . .146 » » » „ „ „ » Bogyán . .167 „ „ « „ „ „ „ Üj-Futtak . .169 Concursus pro statione Cantoris in Horgos . .178 „ „ „ Docentis in Gákova . . 9 „ „ „ Tinójárás . . 10 „ „ „ „ „ Gyulafalva . 10 „ Csataalja 10. 189, 163 „ „ „ ,, Jankovácz . 28 » „ „ „ Bajmok . . 28 „ „ Mélykút . . 52 „ „ „ „ Sükösd 52, 139, 170 » n r> „ „ Moholy . . 52 „ „ „ „ „ Dautova . . 52 11 >J !? „ Katymár . .102 ,, „ „ ,, „ Ó-Kanizsa. . 111 n n m „ „ Bukin . .112 „ „ „ „ „ Parabuty . .112 „ „ „ „ „ B. Bresztovácz. 140 „ Zsablya . .140 „ „ „ Dérony . .144 „ „ „ „ „ Dautova . . 1 44 „ „ „ „ „ B.-Földvár . 145 „ „ „ „ Nádudvar. 146, 181 „ „ „ „ „ Miske . .150 „ „ „ „ ,, Sztanisics . 153 „ „ „ Foktő . 151, 169 „ „ „ „ „ Tovarisova 151, 169 ,, „ „ „ „ Puszta-szt.-Imre 152 „ „ „ „ „ Obrovácz . .154 „ Ada . .154 „ „ „ „ Mateovics . 163 „ „ „ „ „ Kupuszina . 163 „ „ „ „ „ O-Sztapár . 164 „ „ „ „ „ Császártöltés . 164 „ „ „ „ „ Csantavér 166, 182 „ „ „ „ Csurog . .166 „ „ „ „ „ B.-Novoszelló .. 166 „ „ „ „ „ Kunbaja . .167 „ „ „ „ „ Futták . .169 „ „ „ „ Csávoly . .169 „ „ „ „ „ Bátya . .170 r » „ „ B.-Almás. .181 „ „ „ „ „ Érsekhalma . 188 Concursus pro parochia in Dérony . . .12 „ „ „ „ Borsód ... 98 „ „ „ „ Paesér . . . .108 „ „ „ „ Szivacz . . . 138 ,, „ „ „ Yeprovácz , . .150 „ „ „ „ Zenta . . . .150 „ „ „ „ Baracska . . .184 Confirmationis Sacramenti administratio . . 84, 132 k Coronae mortuariae in ecclesia ne suspendantur . 109

Next

/
Oldalképek
Tartalom