Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1888

Index

K. Kalocsai nőképezdébe való felvétel' ­Karcsú Arzén „Yácz város története" czimű müve ajánltatik Kákoüvi Alexander f Kántori járandóságok is közigazgatási úton hajtan­dók végre — miniszteri rendelet Kántortauitói nyugdij pénztár 1887-ről „Közoktatás" czimű tanügyi közlöny ajánltatik L. Lackenbaeher-féle jutalomdijra pályázat hirdettetik rLevelek egy fiatal lelkészhez" czimü munka ajánl­tatik * - ­Litterae encyelicae Leonis Papae XIII. de libertate humana - ­Litterae encyelicae novi anni simul Quadragesimales M. Magyar Korona országainak helységnévtára ajáltatik Magyar nyelvtörténeti szótár ajáltatik ­Márk Dávid „Szentbeszédei a tanulóifjúság számúra" ajánltatuak Miniszteri rendelet a felső nép és polgári iskolákban készítendő Írásbeli dolgozatok tárgyában Miniszteri rendelet a halottaknak iskolás gyerme­kek által való kikisérése ellen ... Miniszteri rendelet a községi segélynek a hitfeleke­zetek között való arányos fölosz tásáróL Miniszteri rendelet a m. kir. postatakarékpénztárra vonatkozólag -----­Miniszteri rendelet a nép elcsenevészésének és pusz­tulásának okairól és orvoslásáról - - ­Miniszteri rendelet ajiépfölkelésre vonatkozó okmá­nyok pontos kiállítása iránt ­Miniszteri rendelet a tanítók fizetésének pontos ki­szolgáltatásáról - - - ­Miniszteri rendelet az Amerikába való kivándorlás meggátlása tárgyában ­Miniszteri rendelet az elhalálozott hadkötelesek anyakönyvezése tárgyában - - - ­Miniszteri rendelet az iránt, miként czimzendők a Boszniába és Herczegovinába küldendő hiva­talos levelek - - - - ~ Miniszteri rendelet az iskolaépitési költségek fede­zése iránt - ­Miniszteri rendelet az újévi üdvözletek megváltása tárgyában -----­Pag- é Miniszteri rendelet és utasítás az egvptomi szembe­127 !! tegség tárgyában ----­Miniszteri rendelet, melyszerint a festékkel bevont palairóvesszők az iskolákból kitiltatnak Miniszteri rendélet, mely szerint a kántori járandó­42 ságok is közigazgatási úton hajtassanak végre Miniszteri rendelet, mely szerint azon okmányok 119 melyeket a hadkötelékben álló papok tábori 124 lelkészül való kineveztefésöket kérő folyamod­ványukhoz mellékelni tartoznak, rendes bé­58 lyeg alá esnek -----­17 Miniszteri rendelet, mely szerint téves irányú és 115 tartalmú tankönyvek és térképek az iskolák­ból kitiltatnak Munkay János „Viribus unitis coelestibus" czimü 69 119 89 1 37 138 42 55 45 49 25 43 17 9 77 81 munkája ajánltatik Mutationes personales 47, N. Nagy Sándor a tanítói pályától eltiltatott - ­Nagykorúak felvétele az egyház kebelébe a törvé­nyes formaságok nélkül ­Népfölkelésre vonatkozó okmányok pontos kiállítása iránt miniszteri rendelet ­Népiskolai könyvtárak érdekében ujabb rendelet ­Népmozgalmi adatok összegyűjtendők és rendelte­tési helyeikre elküldendők ­Néptanítók ellen elkövetett becsületsértés büntető­jogi minősítése -,. ­Nádasdvana praemia O. Ordines círca diversas pecunias immediate ad desti­uationis locum expediendas editi republicantur Országos kath. tanítói segélyalap jegyzőkönyve Országos kath. tanítói segélyalap 1887. évi száma­dásai ------­Országos kath. tanítói segélyalap ösztöndíjaira pá­pályázat ------­Országos központi takarékpénztár záloglevelei bá­natpénzül elfogadhatók ... ­Országos tanítói nyugdíj intézetbe való belépésre irományok beszolgáltatására fölhívás ­Osztrák-magyar monarchia térképe fele áron kapható P. Pályázat a kalocsai kisebb papnöveldébe való fölvé­telre 139 Pályázat a zombori népiskoláknál újonnan szerve­zett hitoktatói állomásra ­139 ^ Pletikoszich Alexauder f ­Pag. 128 43 58 46 137 78 139 48 17 23 137 125 136 135 117 83 58 116 35 39 00 55 120 Jubilei Sacerdotalis Leonis XIII. peragenda devotio et indulgentiae coneessae -

Next

/
Oldalképek
Tartalom