Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - rektori tanácsülések, 1956

1962. november 8. - 1. Beszámoló az oktatók matematikai továbbképzésének eredményeiről, javaslat a továbbképzés jobb megszervezésére. Előadó: Megyeri Endre - 2. Javasolt szempontok az esti-levelező hallgatók perspektivikus tantervének elkészítéséhez. Előadó: László Imre - 3. Javaslat az 1963/64. tanévben az esti levelező oktatásba beállítandó szakokra (specializációkra). Előadók: a dékánok - 4. Jelentés a külföldön töltött üzemi gyakorlatok tapasztalatairól. Előadók: a dékánok 1-29. p.

Beszámoló az oktatók matematikai továbbképzésének eredményeiről, .javaslat a továbbképzés jobb megszervezésére. Az oktatók matematikai továbbképzése az 1961/62, tanév folyamán indult meg, Jélenleg 9 fő vesz részt a képzésben! Ipargazdaságtan tanszék: Szakasits D. György Szabados Anna Szaniszlói József /aspiráns/ Varga Sándor Megyeri Endre Politikai gazdaságtan tanszék: Gaosályi István * ' Pénzügy tanszék: Dombi Margit Belkereskedelem gazdaságtana tanszék: Gáti Lóránt Gáti Lórántné ea A tanfolyam eddig a lineáris algebrát, a lineáris programozást és az analizist vették át. Jelenleg a valószinüségszámitás oktatása folyik, amit a kurzus befejezéseként a matematikai statisztika fog követni, A tanfolyam a folyó tanévvel, legfeljebb a következő naptári év végéig befejezi munkáját, A tanfolyam anyaga a matema­tikai statisztikával bővebb,a nem tervmatematikai szakos hallga­tók matematikai oktatásának programjánál. Emellett a programozás problémáit a tanfolyamon valamelyest részletesebben tárgyalták, * A , mint a délelőtti hallgatók általáao» matematikai oktatásában. A tanfolyam anyaga lényegesen szükebb a tervmatematika szak mate­matikai és programozási anyagánál. Az oktatók matematikai képzésével kapcsolatban a következő főbb problémák merülnek fel: 956/25/1962.

Next

/
Oldalképek
Tartalom