Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - rektori tanácsülések, 1956

1962. szeptember 29.

Az 1962. szeptember 29-én tartott Rektori Értekezlet határozatai 1,/ A programviták állásával kapcsolatban: A programokat elsősorban a tanszékeken kell rnegvitatni. ^A kari^ tanácsok elé azok a programok kerüljenek, amelyek tanszéki vitáján lényegesebb nézeteltérések merültek fel, illetve amelyeket a dékán különösen fontosnak tart. A tanszéki ás szükség szerint a kari tanácsülesen^folyó vitákba vonják be a kapcsolódó tanszékek vezetőit és külső szakembereket is hivjanak meg. A dékánok a programok tartalmi ellenőrzését elsősorban a dékánhe­lyetteseket bevonva, belátásuk szerint szervezzék meg. Az Általános Karon előbbre kell hozni a programviták időpontját. A dékánok állitsák össze a rektor számára, hogy mely tantárgyak programjának elkészítése és megvitatása^késik legfeljebb négy he­tet ás mely tárgyak programja készíthető el csak egy későbbi idő­pontban és mikorra /uj tárgyak, még nem eléggé körülirt tárgyak/. A Művelődésügyi Minisztériumtól be kell kérni a közgazdasági tech­nikumok most kialakított tananyagát, hogy annak alapján elkészít­hető legyen a tanárképzés tematikája. Felelős: az oktatási rektorhelyettes. Határidő: mihelyt elkészült. A fentiek alapján a tanárképzés programját és tematikáját a tanár képző szakbizottság dolgozza ki, bevonva ebbe a munkába Faludi Szilárd elvtársat. Felelős: Horváth Jenő. Határidő: az előbbi bekezdéstől függően. A mezőgazdasági szak átdolgozott tematikáját felül kell vizsgálni, hogy az megíelel-e az Egyetemi Tanács erre vonatkozó határozatának. Felelős: az oktatási rektorhelyettes. Határidő: október 31. 2. / A Rektori Értekezlet egyetért azzal, hogy a rektor javasolja Schuszter Ede elvtárs tanszékvezetői megbizatásának meghosszabbitá- sát. 3. / A Rektori Értekezlet a következő külföldi vendégek meghivását ja­vasolja a Művelődésügyi Minisztériumnak az 1963. évben: 1. G.H. Szorokin /Szovjetunió/, 2. G.S. Rubinstein /Szovjetunió/, 3. H. Queit /^engyelország/, 4. E. Sachse /'-TDK/, 5. S.Vajda /Anglia/, 6. G.Fraas /NDK/, 7. G.Smith-Renner /NDK/.

Next

/
Oldalképek
Tartalom