Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem - Ipari Kar - tanácsülések, 1961-1962

1962. május 11.

Tudományos jellegűnek tekinthető a tananyagok korszerüsités: *el kap­csol tos munka is. A Matenatikai tanszéken - ahol aég tavaly nagy lenaradás volt - a tudományos aunka területén határozott fejlődés tapasztalható, s megérnek az egyéni kutatómunka feltételei. Az előbbiekkel szemben jelentősebb fejlődésről lehet beszélni a tu­dományos továbbképzés terén. Elkészült Dreschler László, Barna Gyula, Varga Sándor, Konrád Sándor disszertációja, ill. ezek egy részét neg is védték. Az idén védi neg értekezését Benedeczky Jánosné, Megyeri Endre, Köves Pál és Öllé Lajos, akik közül néhányon elmaradtak, de munkájuk meggyorsult. Az aspiránsvizsgák letételével nagyon előreha­ladt Kolláth, Szaniszlói elvtárs» Szlics Julia és Deák Anna pedig min­den aspiráns vizsgáját letette és anyaggyűjtéssel foglalkoznak. Kéri Zoltán és Schuszter Ede anyaggyűjtéssel foglalkoznak, illetve készí­tik disszertációjukat. Néhány elvtársnak meg kell gyorsítania aspiráns munkáját, igy a Matematikai tanszéken az uj aspiránsoknak, mivel a tan­széken.a tudományos kádernevelés sokáig visszamaradt. E tanszéken az aspiránsok száma viszonylag kicsi. A tanszék ezirányu fejlődését nagy mértékben elősegítené, ha lehetőség volna olyan aspiranturára, ahol a fő terület a közgazdasági - matematikai modellek problematikája. Szabados elvtársnőnek a disszertáció megírásával kapcsolatos munkája , me gindult, s az elvté.rsnő a korábbi mélyponton túljutott. Németh Fe­re ne né esetében családi és egészségügyi helyzetére való tekintettel- lehetővé kell tenni, hogy aspiranturáját néhány évre megszakíthassa. Az aspiráns jelentkezéseket megalapozottabbá kell tenni, mint a Szám­viteli tanszéken történő jelentkezések tapasztalatai bizonyították. Itt kell megemlíteni, hogy több elvtárs megszerezte az egyetemi dok­tori fokozatot. Az év során Varga Sándor és Benedeczky Jánosné alkotószabadságon voltak, idejüket jól kihasználták és értekezésük kéziratát elkészí­tették. 1962. őszére alkotószabadságot irányoztak elő Kupcsik elvtárs­nak és Némethné elvtársak részére lést figyelembevéve valószinüleg ne-5­ezt a várható tanszéki terhe­tudják realizálni. Deák Anna is,'de alkotószabadságát nem vette igénybe, s ezt a következő évben kell érvényesíteni. Tanszékeinken kidolgozták a távlati kutatási progra­mot, amely többnyire összhangban van a káderfejlesztési tervekkel. Az oktatók szakmai továbbképzésének néhány problémája. A szakmai képzést általában szűk szakmai vonatkozásban megfelelőnek mondhatjuk, de egyes tanszékeken ennek megalapozottsága nem minden esetben kielógitő. Az oktatók szakmai továbbfejlődése megnyugtató általában az aspiránsok­nál, a loktorjelölteknél és általában, akik valamilyen szervezett továbbképzési formában vesznek részt. A tananyagok korszerüsitésével kapcsolatos munka, a jegyzetirás ugyancsak a továbbképzés bizonyos útját jelenti. A Matematikai tanszéken az oktatók a tanszéken rendsze­resen megrendezett szakmai szemináriumokon vettek részt, részben külső intézményeknél szervezett szakmai előadásokén . A Matematika tanszéken kialakított forma nagyon hatásosnak bizonyult és kezdeményezzük, hogy ősztől kezdve a Kar minden tanszékén szervezzenek a szakma legaktuáli­sabb kérdéseiről hasonló. ismertetéseket. A lehetőség szerint tanszékek közötti konferenciákat is elő kell késziteni, s a jövőben is rendeznünk kell a Kari T; '.nács ülésén szakmai-ideológiai vitákat. A 'l'U

Next

/
Oldalképek
Tartalom