Buzogány Dezső - Ősz Sándor Előd: A hunyad-zarándi református egyházközségek történeti katasztere 3. Marosnémeti-Zejkfalva (Erdélyi Református Egyháztörténeti Adatok 2-3.) Kolozsvár 2007.

Ribice

372 Ribice, 1767 hfr. dr. 13-no. Búza interesből jött bé e mai napig 346 véka, mellyből a rostálás által elapadott 8 véka, a rostáló asszonyoknak fizetődött 4 véka, a búza felhajtó exse­cutornak 6 véka, mellyet kivévén a percepti summából, megmarad 328 véka, amelly eladattván külömböző árron, jött bé belőlle 169 97 14-to. Perselypénz 3 esztendők alatt 19 21 15-to. Pascuumból 6 60 Percepti summa universa 812 2 y 2 Ezen perceptumból erogálódott eszerint: 1-mo. A brádi egyházi atyafinak Ribitzén tett szolgálattyáért 3 esztendőre 100 20 2-do. A lévitának 2 esztendőre, melly terminálódik Húsvétkor 1800-ban 265 20 3-tio. Innepre járó deákoknak szolgáikkal, három esztendőre 53 64 4-to. Lévita Vintzi István portékáinak lehozattatásáért 6 60 [487.] 5-to. A brádi egyik vásárbírónak, néhai brádi curator Ribitzei László úr idejebéli restantiat kifizetett 16 72 6-to. A parochialis ház megfedésére, parochia és templom körül csináltatott ker­tekre, haranglábnak való fára s mesterember fizetésében anticipato, egy ólért és egy váluért 79 36 7-0. Egynéhány féle alamizsnában, a parókia, templom és harangláb javítására pénzt adtak ki, az ezelőtti és mostani visitatiora tett költség 34 80 Summa erogata 556 52 Elocáltatott ezen három esztendők alatt: Tzebén: 1797. 30 a Julii öreg Tyisz Ignanak 12 24 1797. 30 a Julii Barna Jánosnak 6 12 Mesztákonra: 1798. 1 l a Novembris Bolka Lupnak 9 18 Eodem anno et die Dsula Avrámnak 6 12 1798. 20 a Decembris Berár Jovnak 6 12 1799. 9 a Mártii Bogdán Tornának 6 12 1797. 17 a Septembris Bálint Pál úrnak 100 ­1797. 16 Novembris ribitzei Nemes Tamás úrnak 10 20 1798. 2 a Junii ribitzei Czirtz Ónnak 4 8 1798. 23 a Decembris Brádon lakó Hektor alias Nagy Mártonnak 16 32 1799. 24 a Februarii ribitzei Bialis Isáknak 10 20 1798. 23 a Februarii ifjú Orbán Sámuelnek 4 80 Elocati summa 191 50 Erogati summa 556 52 Erogati et elocati summa 748 2 Mellyet kivonván a percepti summából, ad sequentem demonstrationem mégyen által hfr. 64 dr. Vi, mellyről az új curator, Ungur Ferentz úr tartozik demonstrálni. [488.] A ribitzei domesticus curator, tekintetes Nemes Sámuel úr, ki is régtől fogva, úgymint 1790-től fogva mindez ideig igen dicséretesen és a ribitzei ekklézsiának nagy hasznával folytatta curatori hivatalát, már jó darab időtől fogva sollicitálván curatori hivatalának vál­toztatását, most a curatori hivatalra választatott Ungur Ferentz úr, kit is a Szent Visitatio

Next

/
Oldalképek
Tartalom