Adatok Szolnok megye történetéből II. (Szolnok, 1989)

SZOLNOK 245 jai: Darvas Ferenc és dr. Pap Illés elnökök, Sebestyén Mór és dr. Katona Endre titká­rok, Schlaghammer Gyula, Orosz György, Virág János, Pálfy János, Bedé László vas­utas és F. Bedé László voltak. November 3-án este megérkeznek a városba a 68-as szolnoki gyalogezred fegyveres katonái, akik a polgármester, Harsányi kiadatását kö­vetelik. A követelőző katonák megnyugtatásával dr. Katona Endrét és dr. Elek Ist­vánt bízzák meg, akik feladatukat sikeresen teljesítik is. A Nemzeti Tanács kezdeményezésére és támogatására Vörös Gárda alakul, amelynek tagjai vörös karszalagot viselnek „Szociálgárda" felirattal. Feladatuk a rend fenntartása és a Nemzeti Tanács védelme, támogatása. Az új vezetők határozata értel­mében a magát kompromittált Harsányi polgármester helyett Horváth Albert helyet­tes polgármestert bízzák meg, s ugyanakkor a Nemzeti Tanács új székhelyéül a város­háza helyett a megyeházát jelölik ki. A november közepén tartott népgyűlés egyhan­gúan követelte Darvas Ferenc kormánybiztossá történő kinevezését, ami röviddel ez­után be is következett. 96 1918. december 12-én újabb és egyben nevezetes nyilvános nagygyűlésre került sor Szolnokon. Ezt a gyűlést a Kommunista Párt szolnoki szerve­zetének egyik alapítója, dr. Guth Antal, valamint a szolnoki szociáldemokrata párt­csoport legkövetkezetesebb harcosai, Hoksári János és Pintér László MÁV fűtőházi munkások, Molnár Anna és Palla István Fűrésztelepi munkás, Dozwald Gáspár sza­bász és Jászi Ferenc készítette elő F. Bedé László vezetésével. Hozzájuk csatlakoztak még Ecseki István és Löbenhoffer Ede Szovjet-Oroszországból hazatért hadifoglyok is. A nagygyűlés- ahol nyilvános szópárbajra került sor a kommunisták és a szociálde­mokraták között - a kommunisták győzelmével végződött: 1918. december 12-én hiva­talosan is megalakult a KMP szolnoki szervezete. Az ideiglenes vezetőség tagjai let­tek: F. Bedé László a pártszervezet elnöke, Jászi Ferenc titkár, Ecseki István, Doz­wald Ferenc és Bohács István, majd néhány nappal később Bohács helyére Löbenhof­fer Edét választották. Azzal, hogy a szolnoki szervezet titkárának személyében az Ifjú­munkások Országos Szövetsége helyi titkárát, Jászi Ferencet üdvözölhették, a KMP szolnoki szervezetének jelentős erősítést jelentett. 97 Az 1919-es év elején jelentős eltávolodás figyelhető meg a város vezetésében a jobboldalt képviselő Darvas Ferenc és a Pálfy vezette baloldal között. Utóbbi 1919. március 2-án a szolnoki munkástanács küldötteként vett részt az alföldi munkástaná­csok szegedi kongresszusán, és hazatérve március 10-én beszámolt a szolnoki munkás­tanácsnak a szegedi javaslatokról. Akik azt elfogadták, készek voltak arra, hogy a pro­letárdiktatúra mint eszköz alkalmazásával érvényt is szereznek a szocialista társadalmi rend eszméi megvalósulásának. Március 22-én hajnalban érkezett a hír Szolnokra a proletárdiktatúra kikiáltásá­ról. 23-án reggel már rendkívüli gyűlést tartott a munkástanács, megválasztott egy rendkívüli intézőbizottságot, amelynek tagjai a következők voltak: F. Bedé, Ecseki, Wigand, Timár, Szabó Károly, Faragó, Stern, Muhari, Pálfy, Kindlovics, Adamik, Molnár Gáspár, Polónyi, Bulyáki, Zsák, Jászi, Pótári és Virágh. Ugyanezen a napon este a napközben Landler Jenő belügyi népbiztos aláírásával érkezett távirat értelmé­ben összeült a munkástanács és titkos szavazással megválasztották az F. Bedé László, Szabó Károlv és Pálfy Jánosból álló vármegyei direktóriumot, amely a kormánybiztosi jog és munkakör azonnali átvételével megkezdte munkáját. 98 Az új hatalmi szerv 1919. április 6-án népgyűlést szervezett, majd 7-én - miután közel 7000 szavazatot adtak le - megválasztották a 71 tagú Munkás-, Katona-, Paraszt­tanácsot. Nem teljes adatok szerint a tanácsnak 36 munkás, 5 dolgozó paraszt volt a tagja, többségükben baloldali szociáldemokraták és közel 10%-ban kommunisták. A tanácsválasztások után április végére megalakították az új közigazgatási szervezetet, melynek rendszere szerint hat szakosztályt hívtak életre: politikai, közgazdasági, ren-

Next

/
Oldalképek
Tartalom