Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

FORRÁSOK - A MEGTORLÁS ÉS AZ ÖNKÉNYURALOM KEZDETEI

nyilvános helyeken is mint korcsmákban és a városházánál „nincs többé szeretett király”-al végződő forradalmi állapotú (?) verseket szavallott el. 4- szer. A várost részint temetések alkalmával mint kántor össze visszajárván, de más különben is a nép között szüntelen forogván, úgy az utczákon meg a városház előtt is, ha egy nehány lakost együtt kaphatott, ezeknek Stantsitsnak351 irányzatú s lázításra czélzó esztelen könyvét, s más forradalmi röplapokat olvasgatott fel. 5- ör. Még a forradalom előtt is nyughatatlan természetű népet az elöljáróság ellen ingerlő, s erre betstelenítő híreket terjesztő volt: - a mint ezt a gyalai352 pusztának a kecskemétiek általi nehány évek előtti meg vételekor ezen város lakosai részére meg nem szerzése miatt a népet reá beszélte az elöljáróságra a Tanátsi gyűlésbe tömegestől felvezetésével is eléggé késztette. 6- or. Midőn az 1848ik évi télen Kassa alá a’ Nemzet őrök egy része el menni kénteleníttetett, bár tsak a fiának, a fiainak kellett volna, mit sorba került nemzet őröknek oda elmenni. O maga is előbb magát személyét a Templomban (minek ott helye nem lehetett:) ki énekelve, magát föl tollazva s kokárdázva, s a nép előtt hányva vetve magát öreg Kossuthnak nevezve - el ment a ki mozdúlt - nemzetőrökkel, s az utón mint fő rendező szerepelt mindenütt, holott nékie mint kántornak az orgona mellett lett volna a helye. 7- er. Több betsületes hivatalnokokat, a hazai mozgalmak kiütésekor, kik nem az ő szeleverdi eszén ’s húrján pendültek még a Tanátsbeliségre korteskedése, s a nép kedélyének lázitó s féktelen maga viselése általi meg nyerése útjáni el választása előtt - rágalmazó, sértegető, sőtt meg támadó gorombaságokkal, s betstelenítésekkel, s a nép gúnytárgyává kitéve illetett mint nevezetessen 45 éves folytonos hű szolgálatokban meg élemedett Bozóky András akkori Nádor Tábla Bíró Urat, azt költve rá a nép előtt, hogy úgy mond úgy izzad félelmiben, hogy napjában 6 inget is vesz magára, Kiss József Tanátsnokot, hogy olly annyira fél a Tanáts beliségbőli ki maradástól, hogy esténként minden házi népével térden állva imádkoznak, tsak hogy Tanátsbelinek maradhasson. -Sári József akkori Bírót, s Tanátsnok Papp Istvánt a Városházánál nyilvánosan megtámadta egész gorombasággal, hogy nem Bíró kend már, majd ki tsapjuk - Kend sem Papp István Uram, na nem tsak Papp Pista - s több illyes alávaló rágalmazásokat követett el. 8- or. Tanátsbelinek magát a ’Népnek elnevezett aljasabbjai által el választatván, noha Kántor és tanátsbeli egyszerre nem is lehetett volna - minden módokat felhasznált az annak előtte hivataloskodott jobb érzésű egyének gyalázására, s utánok szüntelenül leselkedve a forradalmi kormány általi megfenyítetésükre minden módon törekedett, szint Fazekas József és Papp István volt 352 Azaz Táncsics Mihálynak A mai Kungyalu 357

Next

/
Oldalképek
Tartalom