Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

FORRÁSOK - A SZERBEK ÉS JELAČIC ELLEN

Az 1365 és 66 számokra. Szeretve tisztelt fő- és alkapitányunk a sereggeli együtt léteire, s ennek minden szenvedései, s dicsőségébeni folytonos osztozásra magokat felajánlván, lelkes csatlakozásuk a vitéz önkénteseknek tudtul adatik. A felolvasott miniszteri rendeletek pedig másolatban a 25 közönségek tanácsaihoz intézendő körlevelekhez mellékeltessenek, s e körlevelekben a városi elöljáróknak szigorú felelet terhe alatt a következők pontos teljesítése meghagyatik: 1- ör Minden közönség a reá esett nemzetőröket felszerelvén, oly módon indítsa útnak, hogy legfeljebb 4 nap alatt folyó július hó 15-e délutánján Halas alatt teremjenek - a Halas alatti táborhelynek az illető város általi kijelöltetésére minden csapat előleges hírnökök által intézkedjék. 2- or A gyalog nemzetőrök alá oly mennyiségben vetessenek szekerek, hogy azokat élelmiszereik, fegyverük, s ruházatjukkal Halasig biztosan elvihessék. A lovas őrök számára hasonlóan 5 napokra való széna és abrak szállító szekerek állíttassanak ki. 3- or Az élelmiszerek, melyek a nép szokásaihoz alkalmazott cikkekből, füstölt hús, sonka, szalonna, sat. állhatnak 5 napi bő ellátásra számoltassanak, oly megjegyzéssel, hogy amely nemzetőr ezen élelemre valót ki nem állítaná, annak részére a mondott 5 napok alatt a közönség tartozik gondoskodni. Igen tanácsos lész egészséges ital, bor, pálinka felől ezen 5 napra közönségesen intézkedni. Itt megjegyeztetik, hogy a kiszolgáltatandó mindenféle részletek a közönségeknek be fognak tudatni. 4- er Az utazás alatt városok vagy falukban megszállni tilos, hanem a mezőn szekerekkel körzött táborban kell letelepedni. 5- ör Sátornak való ponyvák és ezekhez szükséges rudak a kereskedők, mesteremberek és lakosoktól elegendő mennyiségben szereztessenek. Töltés tartó szőrtarisznya minden gyalog őr oldalán légyen. 6- or Az őrsereg napidíja a határbóli kilépéstől számítva személyenként 8 xr ezüst és két font kenyér, a lovasság ezenkívül rendes ló részletekkel fog elláttatni. Megjegyeztetik, hogy Halasig tiszti minőség a napidíj tekintetében nem leend, az alakulás az összes őrsereg intézkedései folytán Halason történend meg. 7- er Az utazás alatti rend és béke fenntartására a mostani ideiglenes tisztek ügyeljenek fel, kik iránti törvényes engedelmességre szigorú büntetés terhe alatt a köz nemzetőrök felszólíttassanak. 8- or Az öszves 2500 jászkun nemzetőr sereg vezérletére ideiglenes parancsnok Kökényesi Szaniszló lévén, miniszterileg kinevezve: ezen parancsnok alatt a felügyeletet átveendi, s minden azután történt kihágások, s más egyéb tudatni valók a csapatok tisztei által ővele közlendők. 144

Next

/
Oldalképek
Tartalom