Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 29. (Szolnok, 2015)

Tanulmányok - Bojtos Gábor: Három Almásy a vármegye élén

Ugyancsak ezen a közgyűlésen dr. Bozóky Árpád bizottsági tag indítványára alkotmányvédő bizottság alakult,149 amely aznap alakuló gyűlést tartott. Elnöke dr. gróf Almásy Imre, előadója dr. Kuszka István lett. A bizottság „ellenállási küzdelmünknek (...) volt lelke és vezetője s e bizottság tagjai jártak elől lelkesítő példával az anyagi áldozatok terén is s e bizottság gyűjtötte össze azt az alapot, a melyből a vármegyei tisztviselők, - midőn a kormány megvonta a vármegye dotátitóját - négy hónapon át fizetésüket kapták”.'50 Közülük dr. gróf Almásy Imre, Kerekes Géza és Tóth János részt vett az alkotmány védő bizottságok képviselőinek november 26-án tartott budapesti gyűlésén is.151 A november 7-én tartott közgyűlésen - a belügyminiszter ismételt megsemmisítő leiratára - a vármegye törvényhatósága ismét bizalmatlanságát fejezte ki a kormánnyal szemben. 1905. évi november hó 21-én mentette fel végül főispáni állásából az uralkodó Lippich Gusztávot (1905. november 28-án Lippich visszatekintésében úgy látta az elmúlt éveket, hogy ,fiőispánságom egész ideje alatt a politikai élet erjedt, forrott és nekem ezen forrási folyamattal mindig számot kellett vetnem s intézkedéseimet és cselekvéseimet azokhoz kellett irányítanom”)152 és nevezte ki az új főispánt, Lenk Gyula királyi ítélő táblabíró személyében.153 Ezzel a kinevezéssel kezdődött el egy új szakasza a „nemzeti ellenállásnak".154 A Lénkkel szemben kibontakozó ellenállás része volt, hogy a törvényhatósági bizottság elhatározta, hogy ,.főispáni állásába nem iktatja be", és - többek között - utasította az alispánt, hogy azon esetben, ha Lenk erőszakhoz folyamodna, „rendeljen ki karhatalmat s védje és védesse meg * I. Tagjai: dr. Ádám Sándor, dr. gróf Almásy Imre, Balázsovich Ernő, Bathó János, Bíró Fechtig Imre, dr. Bozóky Árpád, Faragó Sándor, Fülöp Ferenc, Gruschbach Sándor, Gyömörey Félix, dr. Horváth Lajos, Huba Lajos, Kerekes Géza, dr. Kiss Ernő, Kiss János id., Kövér János, Kreutzer Balázs, Kuncze Imre, dr. Kuszka István, Madarász Imre, Makay Zádor, Mailár József, dr. Mandel Sándor, dr. Markbreit Gyula, Mátray Lajos, dr. Nánássy Endre, Papp Elek, Pethes Antal, Rimaszombati István, Rónai Ferencz, Simon Ferencz, Szabó István, dr. Szentesi Tóth Kálmán, dr. Tóth János, Tóth Mátyás, Vadai Ferencz, dr. Weisz István. Decemberben dr. Kiss Ernő és Balázsovich Ernő helyett Lippich Gusztáv és gróf Szapáry György került be a bizottságba. A bizottság megalakulásáról és tevékenységéről: MNL JNSZML Alispáni iratok 324/1906. BENKÓ Albert alispán összefoglaló jelentése. MNL JNSZML Alispáni iratok 57/1906. I. HORVÁTH József: Az 1905/6. évi vármegyei ellenállás története. Bp., 1907 . 41. p. 152 MNL JNSZML Alispáni iratok 22.439/1905. 153 Uo. 311/1906. A nemzeti ellenállás vármegyei eseményeiről részletesen: BOJTOS Gábor: Lenk Gyula. (Kézirat) 88

Next

/
Oldalképek
Tartalom