Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 29. (Szolnok, 2015)

Tanulmányok - Bojtos Gábor: Három Almásy a vármegye élén

A vármegye irányításában is változások történtek. A király 1906. április 19-én felmentette Lenk Gyulát164 és április 22-én dr. gróf Almásy Imrét, az alkotmányvédő bizottság elnökét nevezte ki a vármegye élére, akinek beiktatását május 12-én tartották - ünnepélyes keretek között.165 Az új főispánt Puszta-Tenyőn a volt főispán, Lippich Gusztáv vezette küldöttség fogadta és üdvözölte, aki családjával együtt vasúti szalonkocsival érkezett a megyeszékhelyre, ahol a város polgármestere, Kludik Gyula arról beszélt, hogy a vármegye közönségének óhaja teljesült ezen kinevezéssel. A feldíszített városban zajló ünnepélyes felvonulást a sajtó diadalmenetként aposztrofálta. „A népszerű főispánt mindenfelől éljenzéssel és kendő lobogtatással üdvözölték, úgy, hogy alig volt képes fogadni az üdvözleteket. (...) A lelkesedés a városban beljebb leírhatatlan volt. Számtalan embernek az öröm könnyűje csillogott szemében a meghatottságtól".166 A 11 órakor kezdődő közgyűlés a szokásos forgatókönyv szerint zajlott le: a főispán meghívása a közgyűlésbe, eskütétel, felvezető, üdvözlő és programadó beszédek. Dr. Ádám Sándor bizottsági tag beszédében emlékeztetett a decemberi eseményekre („állig felfegyverzett katonák százai lepték el a tereket, itt bent pedig zsandárnégyszög szuronyai fogadtak és szorítottak ki bennünket e falak közül, a most kinevezett alkotmányos főispánnal, az alkotmány elszánt bajnokával, e törvényhatóság jogai bátor védőjével, dr. gróf Almásy Imrével az élünkön"), és megjegyezte, hogy bár a „demokrata mágnás”, az „alkotmányos főispán" nem egy politikai párton van vele, mindazonáltal biztos benne, hogy a vármegye mind a hét függetlenségi kerületének polgárai „teljes bizalommal viseltetnek és őt szívesen fogják látni és támogatni a főispáni székben".167 Kerekes Géza hasonló húrokat pengetett: „a pártok sorompói elválaszthattak bennünket, politikailag más utat választhattunk hazánk boldogulásának elérésére, e teremben más és más módozatokat ajánlhattunk MNL OL BM Levéltár K 148 Elnöki iratok 1906-11-3199. és 3923/1909. Lenk Gyulának április 5-én alkalma volt találkoznia a Szolnokon átutazóban tartózkodó és őt felkereső Tisza Istvánnal, korábbi miniszterelnökkel. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1906. április 8. MNL JNSZML Kgy. jkv. 266-267/1906. A főispáni széket - mint a hatalom egyik szimbólumát- dr. Ádám Sándor használaton kívül akarta helyeztetni (sikertelenül - MNL JNSZML Kgy. jkv. 262/1906.), míg Horváth egyenesen a szék elégetéséről emlékezett meg: „Azt a széket ugyanis, melyen Lenk magát installálta - elégették. Pedig a szegény szék igazán ártatlan volt a megyefőnökségben In: HORVÁTH J. 1907. 235. p. 166 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok, 1906. május 13. 167 MNL JNSZML Kgy. jkv. 266/1906. 91

Next

/
Oldalképek
Tartalom