Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 21. (Szolnok, 2006)

ADATTÁR - Papp Izabella: „Volt egy Szentkirályi főkapitánya a jász kun népnek…” Adatok Szentkirályi Móric és a jászkunok kapcsolatához 1848-49 / 231. o.

1365. Felolvastatott hadügyminister Mészáros Lázár Úr levele, melyben Alkapitány Urat a JKunsági 2500 nemzetőr haladéktalan kiindítása, s Majsa alatt Kökényes! Szaniszló ideiglenes parancsnok vezénylete alatti egyesülésre felszóllítja, megjegyezvén: hogy e sereg a kiindulás napjától a rendes honvédeket illető díjjal fog elláttatni. Szeretett tisztelt Fő, és Alkapitányaink a sereggeli együtt lettéire, s ditsősségébeni folytonos osztozásra magokat felajánlván, lelkes csatlakozásuk a vitéz önkénteseknek tudtul adatik; [...] SZML Jászkun Kerület 1848-as Bizottmányi jegyzőkönyv. 1848. 343. p. Mészáros Lázár hadügyminiszter július 3-i levelében a Délvidéken kialakult súlyos helyzet miatt utasította a jászkunokat, hogy 2500 nemzetőrt indítsanak a Kiskunságba. Hasonló tartalmú rendeletet küldött Batthyány Lajos miniszterelnök is Szentkirályi Móric főkapitányhoz, azzal, hogy két hónap elteltével a nemzetőröket újabb 2500 fős csapatnak kell fölváltania. A rendeletek ismertetése után Szentkirályi Móric főkapitány és Kálmán Sándor alkapitány kijelentette, hogy maguk is a sereggel mennek a táborba. 10. „Engem a becsületszó és önként tett ígéretem szentsége a Jász Kun nemzetőrséghez kötelez" Szentkirályi Móric levele a túrkevei választókerület polgáraihoz 1848. július 6. Tisztelt Polgártársak! Önök engem egy oly kitüntetésben részesítettek, melynél nagyobb egy alkotmányos és szabad országnak polgárára nézve nem lehet, részesítettek pedig az által, hogy engem bizodalmukra méltatnak, önöket Magyar Ország Nemzeti Gyűlésén képviselni. E bizodalomra legkissebb mértékben sem lennék érdemes, sőtt menthetetlenül vétkezném: ha azzal oly módon élnék vissza, miszerint a Kerület, mely engem képviselőül választott, legfenségesebb jogának, úgy mint a törvényhozásbani befolyásának gyakorlásáról csak egy percig is megfosztatnék. Kettős ok vezérel tehát, mely e pillanatban kötelességül teszi, hogy önökhöz fordullyak: egyik mit mindez ideig sokféle helyen halmozott foglalatosságaim miatt önök közül csak némeílyek irányában, és szóval tellyesítheték: hogy forró köszönetemet, s hálámat nyilvánítsam önöknek országgyűlési követül lett megválasztatásomért. Másik, hogy teljesítsem azon kötelességem, melyet a jelen körülmények között tőlem a becsület és őszinteség igényel. 259

Next

/
Oldalképek
Tartalom