Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 11. (Szolnok, 1996)

TANULMÁNYOK - Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében / 103. o.

Az első csapatról a hír szeptember 12-én érkezett meg. Kisújszállás város tanácsa 11­én közölte, hogy kiállított 140 önkéntest, s már néhány napja várják Görgeitol a Szolnokra rendelő parancsot. Válaszában Görgei kicsit megnyomta a tollát: "Nem tudom, kapott-é a tisztelt tanács ez iránt intézkedő felsőbb rendeletet vagy nem? ha megkapta, akkor nem én vagyok az oka, hogy az önkéntes legénység a sok drága üdőt elhanyagolta várakozásával, mert az e dologban költ miniszterelnöki rendelet tisztán kimondja, hogy én folyó hó 3-tól fogva itt Szolnokon várandom bé az illető törvényhatóságoknak a kiállított önkéntesek felőli jelentéseiket, vagy a csapatokat magokat: ha pedig a tisztelt tanács semmi ilyféle rendeletet nem kapott, akkor se tehetek róla, hogy a tisztelt tanácsnak ma hozzám ért értesítése mindjárt akkor nem érkezett meg, mikor a 140 egyén kiállítása befejeztetett". Kérte a tanácsot, hogy mihamarább indítsa útnak önkénteseit, s lássa el őket főzőkatlanokkal is. Közölte, hogy a 140 fő csaknem egy századot jelent, "melynek kormányzására 1 kapitány, - 1 főhadnagy, két alhadnagy, két őrmester, 12 tizedes és 12 őrvezető szükségeltetik". Ha ezeket a hivatalokat még nem töltötték be, legalább a négy főtiszti helyre jelöljenek "alkalmatos egyéneket", vagy bízzák rá "minden tiszti hivatalok betöltését". 95 Szeptember 17-én végre megérkezett a 195 jász önkéntes, Kökényessi Szaniszló őrnagy vezetésével. 96 18-án a Hidassy Elek vezette nagykun önkéntesek vonultak be. 97 Görgei szeptember 21-én mind a Jászkun Kerületet, mind Balajthy Vendel kiskun kerületi kapitányt kérte, hogy a kiskun önkénteseket mielőbb indítsa útnak. Szeptember 25-re ezek is megérkeztek. 98 Szeptember 23-án megalakította az 1. "szegedi-jászkun" zászlóaljat. A másnap megérkező indulási parancs miatt tehát ezzel a csekély erővel kellett Pestre indulnia. 99 Kassa város augusztus 18-i közgyűlésén tárgyalta először az önkéntesállítás ügyét. A közgyűlés Dessewffy Ferenc polgármestert, Farkassányi Sámuel, Eder Ferenc, Kársa György képviselőket, és Soós Sándor nemzetőr őrnagyot bízta meg a kiindítandó önkéntesek ellátására vonatkozó terv elkészítésével. A megbízottak augusztus 21-én mutatták be a tervet. A közgyűlés elhatározta, hogy felszólítja a város nemzetőreit önkéntesként való jelentkezésre. Ha ennek teljes sikere nem lenne, az önkénteseket a város költségén fogják kiállítani. A kiállítandó önkéntesek ellátásáról felszerelésük, begyakorlásuk és tábori szolgálatuk idején a város gondoskodik. Őrmestertől lefelé mindegyikük kap köpenyt, csákót, dolmányt, nadrágot, lábbelit és Kisújszállás jelentését és Görgei válaszát lásd MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 28. A város szept. 15-én Pásztohai Benjámint, aki iskolát végzett, s a katonaságnál altiszt volt; és Hlésy Sándort, aki részt vett a verbászi táborozásban és Szenttamás ostromában, ajánlotta tisztnek. MOL Görgey-lt. b/6. fasc. név szerint. ülésy életrajzát lásd: BONA G. 1988. 278. 96 MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 57. A Napló 16-át ír, és kiskunokról beszél. 97 Napló 9 * MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 72., 75. és uo. b/6. fasc. név. szerint. (Kisújszállás) 99 Napló 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom