Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 11. (Szolnok, 1996)

TANULMÁNYOK - Hermann Róbert: Görgei és az önkéntes mozgó nemzetőrség szolnoki tábora 1848 szeptemberében / 103. o.

Turcsányi János hadnagy is. 25 Szeptember 17-én Görgei tüzér hadnaggyá nevezte ki Turcsányi Károly honvéd tűzmestert. 26 Szeptember 18-án Görgei zászlóssá és porkolábbá nevezte ki Draposy Imrét, a jász önkéntesek élelmezési tisztjét, aki 1832­1848 között a 12. (Nádor) huszárezredben Górgeivel együtt szolgált. 27 Az elsőként érkező szegedi önkéntes század parancsnoka Pataky János tanyasi tanító volt korábban. 28 A szeptember 16-án bevonuló jász önkéntesek parancsnoka, Kökényessi Szaniszló és Görgei jól ismerték egymást; egy ideig együtt szolgáltak a 12. (Nádor) huszárezredben. Kökényessi részt vett a jászkun nemzetőrség első délvidéki táborozásában. Kökényessi "ideiglenes őrnagyi" rangban érkezett Szolnokra, s Görgei 18-án sajátkezű levélben kérte Batthyányi Kökényessi őrnagyi rangjának megerősítésére. 29 Nem igazolható, de valószínűsíthető a nagykun önkénteseket vezető Hidassy Elek és Görgei ismeretsége is. Hidassy 1845-től hadapródként (hadfi) szintén a 12. (Nádor) huszárezrednél szolgált, s már harctéri tapasztalatokkal is bírt. A jászkun nemzetőrség soraiban harcolt a Délvidéken, s ott volt Szenttamás augusztus 19-i sikertelen ostrománál. 30 A Jászkun Kerület egyébként szeptember 16-án maga is írt Görgeinek a kinevezendő tisztek ügyében. 31 Szeptember 23-án Görgei nemzetőr főhadnaggyá nevezte ki Duschek Ferdinándot, hadnaggyá Staint [Stainz] Károlyt és alorvossá Kőszegi Józsefet. 32 Duschek hat évig szolgált hadapródként a 39. (Dom Miguel) gyalogezredben. Görgei már szeptember Életrajzát lásd: BONA G. 1987. 324. MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No, 51. - Turcsányi már az előző napon hadnagyként írta alá magát, amikor felterjesztette a félüteg előléptetési jegyzékét. - Uo. No. 52. Napló, MOL Görgey-h. b/7. fasc. No. 60. Életrajzát lásd. BONA G. 1988. 182. Életrajzát lásd: BONA G. 1988. 458. és HABERMANN Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár­családok történetéhez. In: Tanulmányok Csongrád megye történetéből XLX. Szeged, 1992. 215. MOL ONőHt 3855. (No. 40.) Fogalmazványa: MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 79. A 40.szám a fogalmazványon áthúzva. A 40. iktatószám alatt egy szeptember 14-i irat fogalmazványa található. A 79. számú fogalmazvány dátuma szeptember 21. Napló. Kökényessi életrajzát lásd: BONA G. 1987. 211. BONA Gábor: Nógrád megyei 1848-as honvédek nyomában. In: A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve. XI. Salgótarján, 1985. 43. ésBARSl József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856. - Berzsenyi Lénárd rajzai az olmützi foglyokról. Sajtó alá rendezte: Simon V. Péter. Bp., 1988. 324-325. Görgeihez fűződő kapcsolatára lásd. GÖRGEI I. 1916. 252., 343. Életrajzát lásd: BONA G. 1988. 262. MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 59. és 63. A Görgeinek és az ONőHt-nak küldött példányok. [ONőHt 3772.] Az utóbbira a Haditanács rávezette: "Görgei Artúr tiszáninneni őrnagy és önkéntes nemzetőrseregi vezérnek azon megjegyzéssel, hogy a nemz. őrseregi tanács az örsereg tiszteinek megválasztásában a törvények értelme szerint mi részt sem vészen. Pesten, szeptemb. 17. 1848. az elnök meghagyásából. - Kiss Károly őrnagy [sk.]" MOL Görgey-lt. b/7. fasc. No. 86-88. Duschek életrajzát lásd: BONA G. 1988. 139. - Duschek es Staint kinevezését ajánlotta Pulszky Sándor, Sáros vármegye 1. nemzetőrzászlóaljának őrnagya is. 112

Next

/
Oldalképek
Tartalom