Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 8. (Szolnok, 1993)

TANULMÁNYOK - Zádor Béla: Jászkun nemzetőrség 1848-ban / 59. o.

vezette dunántúli magyar sereg visszavonult. A harcot Teleki nem vállalta. A Balaton délkeleti oldalán előnyomuló ellenség előtt Budapest felé az út szabad volt. A gróf Telekit felváltó Moga altábornagy is a hátrálást Pákozdig folytatta. Kije­lentette, hogy „ ... megtámadni ugyan továbbra sem hajlandó a császári zászlók alatt felvonuló Jellacicot, de ha az őket megtámadja, nem fognak hátrálni, hanem megüt­közni. * 19 Szeptember 28-án a magyar sereg a Pákozdtól északkeletre lévő dombok lábánál csatarendbe állt. A Roth altábornagy vezette hadtesttel ugyan nem egyesült, mégis erőfölényben lévő Jellacié támadott. Szeptember 29-én a támadók megismétlődő rohamait ,, ... a magyar sereg a környékbeli falvak kaszára kapó lakóinak segítségével újra meg újra visszaverte. 12 ° Jellacic szeptember 30-án három napos fegyverszünetet kért. Moga altábornagy megadta. Ezt az időt felhasználva Jellacic gyors meneküléssel október 8-án elhagyta az országot. Rothot Jellacic a történtekről nem tájékoztatta. A szeptember 26-án általa elfog­lalt Székesfehérváron hagyott másfélezer katonát Roth fogadására. Ők október 3-ra a város felkelőinek megadták magukat. Következmény, hogy az október 4-én Székesfe­hérvár határába érkező Roth is fegyverletételre kényszerült. Visszafordult Szlovénia felé. Október 6-án Ozora közelébe érkezett. Itt a Csapó Vilmos vezette 15 000 főnyi tolnai nemzetőrség útját állta. Október 7-én a Perczel Mór ezredes parancsnoksága alatt álló magyar hadtest is megérkezett. Roth hadteste körül a gyűrű bezárult. A fegyvert letéve megadták magukat. A jászkun önkéntes nemzetőrség ennek a nehéz küzdelem­nek, dicsőséges harcoknak volt részese. Szeptember 23-án Görgei parancsot kapott, hogy Pesten keresztül Soroksárra in­duljon. A következő napon megérkeztek. Aznap Batthyány Görgeit Csepel-sziget pa­rancsnokává nevezte ki. 121 Szeptember 25-én a szigetre átkeltek. Céljuk és feladatuk ezzel az volt, hogy Jellacic, illetve Roth és Philippovich hadainak ottani esetleges dunai átkelését megakadályozzák. Ezzel a jászkun önkéntes nemzetőrök a főváros védelmi rendszerének részévé lettek. Két század Sziget újfalun, a másik kettő Lórén helyezke­dett el. 22 Görgei a Tiszán inneni megyék önkéntes nemzetőreinek számottevő egysé­gével a Dunántúlra vonult. Roth tábornok bekerítésében és ozorai fegyverletételében megjelenésüknek jelentősége volt. A Perczel Mór vezette - Rothot üldöző - magyar hadtest egyik magját a Hunyadi szabadcsapat adta. Az ozorai hadműveletben a jász önkéntes nemzetőrök Hidassy Elek nemzetőr százados vezette százada a Hunyadi sza­badcsapatban Trangoss István százados parancsnoksága alatt vett részt. 123 Görgei ado­nyi főhadiszállásáról október 3-án utasítja „Trangoss István szabadcsapatbeli száza­dost, hogy még aznap a Hunyadi csapatbeli 6-ik századdal és Hidassy kapitány a jász 119 Magyarország története 1848-1890. 1. köt. Főszerk.: KOVÁCS Endre. Bp. 1979. 262-263. 120 Magyarország története. 1979. 263. 121 RÉDEII. 1989. 25. 122 Uo. 26. - GÖRGEY István: 1848 júniusától novemberéig. Okmánytár. Sajtó alá rendezte ...: KATONA Tamás. Bp. 1980. 273. 123 RÉDEI 1.1989. 26.; GÖRGEY I. 1980.165. 83

Next

/
Oldalképek
Tartalom