MDP Szolnok Megyei Bizottsága (1954-től Végrehajtó Bizottsága) üléseinek jegyzőkönyvei 1954. október 11. - 1954. december 27.

1954-10-11 - 1. Jelentés a tanácsválasztások előkészítéséről és az ezzel kapcsolatos határozatok végrehajtásáról. Melléklet: jelentés - 2. Fegyelmi ügyek megtárgyalása - 3. Szóbeli javaslat a Hazafias Népfront megyei titkár személyére - 4. Szóbeli javaslat káderügyekben - 5. A megyei párt-végrehajtó bizottság IV. negyedévi munkatervének jóváhagyása. Melléklet: munkaterv

A legutóbbi végrehajtóbizottsági ülésen tisztázatlan kérdéseket illetően. A javaslat az volt, hogy P a n y i n é elvtársnő át­megy a törökmiklosi járásba. Itt felvetődik Pallai' István elvtárs kérdése, amiben a Panyiné elvtársnő döntést kér a Megyebizottság részéről. Panyiné elvtársnő ugyanis cl akar válni férjétől és azt kéri, hogy feleségül mehet-e Pallai elvtárshoz. VB. hat : A Megyebizottság nem javasolja Panyiné elvtársnőnek, mivel igen súlyos problémák merülnek fel Pallai elvtárs­sal kapcsolatban, kicsapongó. Ezt a döntést közölje Kálmán elvtárs Panyiné elvtársnőve. .Panyiné elvtársnő kérése az, hogy maradjon abba a munka­körbe, ahol most van és ott a családi problémáját is ren­dezi. •. • Nádas elvtára: A Szolno^rgáJárási Párt-Végrehajtóbizottság ÁM^-vel fog­lalkozó titkáxnakffjavasolja Lázár István elvtársat. 1922-ben született, 1946 óta párttag. Elvégezte a 14 hónapos mezőgazdasági akadémiát, 1 éves gépállomási iskolát. Fizetése jelenleg 17oo Ft-, az a kérése, hogy legalább I.900 Ft-ra emelkedjen. VB. hat: Lázár István elvtársat a VB, október 15-el a Szolnok Járási Bizottságnál a gépállomása) titkári teendők ellá­tásával bizza még. Jászapáti Járási Bizottság egyik titkárának Tóth István elvtársat javasolja a JB. Alkalmasnak tartja a pártbizottság az elvtársat e munka elvégzésére, VB. hat; A VB. Tóth Imre elv&rsat előlépteti járási bizottság egyik tiukárának. Hatásköre: termelőszövetkezetek, állami gazdaságok, begyűjtés és a mezőgazdasági beruházások. Jászberény járási bizottság e 0 yik titkárának, aki a gép­állomással foglalkozik B u z £L s Imre elvtársat javasolja. VB. hat-: Búzás Imre elvtársat a VB előlépteti, gépállomással fog­lalkozó titkárnak. Ká l-m á n elvtárs: Bartók elvtárs tiszafüredi gépállomás főagronómusával kapcso­latban: Az elvtárs nem vállalja a beosztást, igy a pártbizottsá­gon belül belsőleg kellett megoldani a 4 titkárnak a kérdését• Következőképpen alakult: a járási bizottság első titkára Kovács elvtárs, másodtitkár Tarsoly elvtárs, aki foglalkozik továbbra is a PTO, a 0 it.prop. munkával, harmadtitkár a Liánéi elvtárs, aki jelenleg az Agit.Prop. Osztály vezetője. A negyedik titkár, a Hajdú elvtárs, aki a gépállomásokkal foglalkozik. A helyettesítés kérdése. A Kandi elvtárs helyére javaslat, hogy a lengyel elvtársat vigyük Agit.Frop. osztályvezetőnek és a kengyel elvtárs helyére az Andrási elvtársat, aki jelenleg a pénzügyi osztályvezető és ezt a munkakört pedig az egyik instruk­tor - erre vonatkozóan megállapodás nem történt , hogy melyik ­látná el. VB. hat: Mándi elvtársat a VB. a pártbizottság .egyik titkárának lépteti elő, hozzá tartozik a termelőszövetkezetek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom